Elementarna matematika 2

U toku semestra održat će se dva kolokvija u obliku pismenih testova, sredinom i na kraju semestra. Većinu bodova na svakom kolokviju će nositi računski zadaci. Jedan zadatak, ili dijelovi zadataka mogu biti i teorijske prirode. Na kolokvijima student može ostvariti najviše 90 bodova (45 bodova na svakom).

Ovdje ćete moći pronaći informacije o kolokvijima (termine održavanja i sl.), te zadatke i rezultate tih kolokvija.

Primjeri kolokvija

godina kolokvij zadaci rezultati
2020/2021 Prvi kolokvij Merlin
Drugi kolokvij
2018/2019 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2017/2018 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2016/2017 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2015/2016 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2014/2015 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2013/2014 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2012/2013 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
2011/2012 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2010/2011 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2009/2010 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
2008/2009 Prvi kolokvij
2007/2008 Drugi kolokvij
Popravni kolokvij