Elementarna matematika 2

Na ovoj stranici možete pronaći neke dodatne materijale vezane uz kolegij Elementarna matematika 2.

Bilješke s predavanja iz Elementarne matematike 2 koje je natipkao kolega Dominik Šime Samac možete preuzeti ovdje.

Kolega Daniel Širola je pripremio neslužbenu skriptu za predavanja, koju možete preuzeti ovdje (verzija: 8. ožujka 2021.); ovaj materijal može poslužiti samo kao nadopuna službenim bilješkama s predavanja. Važno: uočite da su neke teme obrađene na drugačiji način nego na predavanjima. Ukoliko postoji razlika u pristupu, onda se na kolokvijima trebate služiti aksiomima, definicijama i teoremima isključivo onako kako su obrađeni na predavanjima.

Dodatni materijali

tema link
Galerija ploha drugog reda. Sve plohe se mogu vrtiti mišem
Gradivo EM2 slicno je gradivu Analiticke geometrije za profesore - ima zgodnih zadataka na webu tog kolegija
Vektori, tocke, pravci, ravnine - formule
Krivulje drugog reda - formule
Interaktivna galerija kvadrika - pomoc u vizualizaciji
Animacije ploha 2. i viših redova - pomoc u vizualizaciji

Materijali s vježbi iz planimetrije objavljeni su ovdje. Materijali od ranijih godina su ovdje.

Materijali s vježbi iz vektora objavljeni su ovdje.

Materijali s vježbi i dodatni zadaci za vježbanje iz krivulja drugog reda se nalaze ovdje. Materijali s vjezbi iz analiticke geometrije od ranijih godina nalaze se ovdje.