Home

Početak

  Teaching

Nastava

  Research

Znanost

  Links

Smjernice

Vjekoslav Kovač

E-mail address:

Postal address:
Department of Mathematics
Faculty of Science
University of Zagreb
Bijenička cesta 30
10000 Zagreb
CROATIA

Office: A310

Kontakt:

Najbolji način je elektroničkom poštom; aktivne i lako pamtljive (ekvivalentne) adrese zaposlenika su oblika ime.prezime@math.hr. Po potrebi i po dogovoru možete me potražiti osobno u uredu A310.

Nastava u akademskoj godini 2021./2022.:

Konzultacije: Ponedjeljkom 11-12 i četvrtkom 12-13, uz prethodnu najavu, ili emailom. Potičem komunikaciju emailom za većinu pitanja, posebno ona jednostavnija, matematičke ili administrativne prirode. Radi složenijih pitanja me potražite osobno u terminu konzultacija: ured A310, treći kat, novi dio zgrade.

Ljetni semestar

Zimski semestar

Neki nastavni materijali iz prethodnih godina:

Voditeljstva diplomskih radova:

  • Svake ak. god. uzimam oko 4 mentorstva diplomskih radova. Javite se dovoljno rano kako bismo dogovorili mentorstvo, a potom i temu.
  • Podaci o diplomskim radovima sa službenih web stranica PMF-MO

Ostala voditeljstva:

Stručne publikacije:

(13) Pohlepa, paradoks i slučajna šetnja (koautor K. Kovačević), Acta mathematica Spalatensia. Series didactica. Prihvaćen za objavljivanje.
(12) Kvazislučajni brojevi i numerička integracija (koautor L. Turčić), math.e, br. 38., 2021.
(11) Beskonačne i konačne formulacije matematičkih rezultata, Osječki matematički list, vol. 19. (2019.), br. 1., str 1.-14.
(10) Dokazivanje nejednakosti korištenjem simetrija, Acta mathematica Spalatensia. Series didactica, vol. 2. (2019.), 127.-148.
(9) Primjene Fourierove analize na konačnim komutativnim grupama (koautor Lj. Palle), math.e, br. 33., 2018.
(8) Intranzitivne kocke (koautor A. Čoić), Matematičko-fizički list, god. 68. (2017./2018.), br. 3./271., str. 174.-175.
(7) Otkrivanje karakterističnih točaka trokuta korištenjem enciklopedije ETC (koautor Ž. Ćaćić), Poučak, god. 17. (2017.), br. 72., str. 24.-33.
(6) Vjerojatnosna lema o regularnosti i njezine primjene u kombinatorici (koautor F. Bosnić), Osječki matematički list, vol. 17. (2017.), br. 1., str 1.-29.
(5) Matematičke igre na šahovskoj ploči (koautor I. Madjerčić), Matematičko-fizički list, god. 65. (2014./2015.), br. 4./260., str. 229.-236.
(4) Primjena ideje atomizacije na jedan kombinatorni tip problema, Matematičko-fizički list, god. 64. (2013./2014.), br. 4./256., str. 219.-226.
(3) Uloga eksperimenta u matematičkom otkriću (koautor E. Begović Kovač), Poučak, god. 14. (2013.), br. 55., str. 4.-17.
(2) Kromatski broj ravnine - neriješeni problem o bojenju, math.e, br. 6., 2005.
(1) Nizovi razlika, Matematičko-fizički list, god. 50. (1999./2000.), br. 4./200., str. 222.-228.

Nastavni materijali na hrvatskom: