English

Seminar za teoriju brojeva i algebru


Raspored: srijeda 10:15 - 11:45
                  PMF-MO, predavaonica br. 104

Voditelji seminara:

Andrej Dujella, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
Ivica Gusić, redoviti profesor, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb


Članovi seminara:

dr.sc. Andrej Dujella, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Ivica Gusić, redoviti profesor, FKIT, Zagreb
dr.sc. Zvonko Čerin, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Alan Filipin, redoviti profesor, Građevinski fakultet, Zagreb
dr.sc. Bernadin Ibrahimpašić, redoviti profesor, Pedagoški fakultet, Bihać
dr.sc. Boris Širola, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Zrinka Franušić, izvanredni profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Borka Jadrijević, izvanredni profesor, PMF, Split
dr.sc. Matija Kazalicki, izvanredni profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Filip Najman, izvanredni profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Mirela Jukić Bokun, docent, Odjel za matematiku, Osijek
dr.sc. Ana Jurasić, docent, Odjel za matematiku, Rijeka
dr.sc. Tomislav Pejković, docent, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Ivan Soldo, docent, Odjel za matematiku, Osijek
dr.sc. Petra Tadić, docent, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
dr.sc. Nikola Adžaga, poslijedoktorand, Građevinski fakultet, Zagreb
dr.sc. Marija Bliznac Trebješanin, poslijedoktorand, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split
dr.sc. Sanda Bujačić Babić, poslijedoktorand, Odjel za matematiku, Rijeka
dr.sc. Vinko Petričević, poslijedoktorand, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Ljubica Baćić Đuračković, Vukovar
dr.sc. Miljen Mikić, Zagreb
mr.sc. Luka Lasić, stručni suradnik, FKIT, Zagreb
Goran Dražić, asistent, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
Iva Kasum, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
Ivan Krijan, asistent, PMF-MO, Zagreb
Kristina Miletić, asistent, Građevinski fakultet, Mostar
Lucija Ružman, asistent, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split
Tomislav Gužvić, asistent, PMF-MO, Zagreb
Antonela Trbović, asistent, PMF-MO, Zagreb


Naredni seminari:

Nikola Adžaga: Diofantove m-torke u prstenima cijelih brojeva
javna obrana teme doktorske disertacije
srijeda, 18. listopada 2017. u 10:15 u predavaonici br. 104

Marija Bliznac Trebješanin: Kongruentni brojevi
srijeda, 25. listopada 2017. u 10:15 u predavaonici br. 109

Robert Tichy (Technische Universität Graz):
Normal numbers: Quantitative and computational aspects
ponedjeljak, 6. studenog 2017. u 12:00 u predavaonici br. 108

Ivan Jelić: Topološki pristup nekim tvrdnjama teorije brojeva
srijeda, 8. studenog 2017. u 10:15 u predavaonici br. 104

Znanstveni kolokvij HMD-a i ZCI-a QuantiXLie:
Anthony J. Scholl (University of Cambridge):
Special values of L-functions
utorak, 5. prosinca 2017. u 17:00 u predavaonici br. 005

Mahadi Ddamulira (Technische Universität Graz):
On a problem of Pillai with k-generalised Fibonacci numbers and powers of 2
srijeda, 6. prosinca 2017. u 11:00 u predavaonici br. 104

Maarten Derickx (Universität Bayreuth):
Classification of torsion groups of elliptic curves over cubic fields
srijeda, 24. siječnja 2018. u 11:00 u predavaonici br. 104

Obrana doktorske disertacije:
Marija Bliznac Trebješanin: Diofantske D(4)-m-torke i srodni problemi
četvrtak, 25. siječnja 2018. u 13:00 u predavaonici br. A318

Samuele Anni (Max Planck Institute for Mathematics, Bonn):
Jacobians and the Inverse Galois Problem
srijeda, 21. ožujka 2018. u 11:00 u predavaonici br. 104

Tomislav Gužvić: Galoisove reprezentacije pridružene eliptičkim krivuljama
srijeda, 11. travnja 2018. u 10:15 u predavaonici br. 104

Abdelmejid Bayad (Université d'Évry Val d'Essonne):
Indices in number fields and cubic Thue equations
srijeda, 25. travnja 2018. u 11:00 u predavaonici br. 104

Dino Peran: Teorija Jacobijevih formi
srijeda, 2. svibnja 2018. u 10:15 u predavaonici br. 104

Antonela Trbović: Torzijske grupe eliptičkih krivulja nad kvadratnim poljima Q(√d), 1 < d < 100
srijeda, 9. svibnja 2018. u 10:15 u predavaonici br. 104

Barbara Bošnjak: Artinov reciprocitet i Mersenneovi prosti brojevi
srijeda, 16. svibnja 2018. u 10:15 u predavaonici br. 104

Ivan Krijan: Torzijske grupe eliptičkih krivulja nad Zp-proširenjima od Q
srijeda, 30. svibnja 2018. u 10:15 u predavaonici br. 104

Damir Mikoč: Birch-Swinnerton-Dyerova slutnja
srijeda, 6. lipnja 2018. u 10:15 u predavaonici br. 104


Prethodni seminari:


Preporučena literatura

Poslijediplomski kolegij

Matija Kazalicki: Odabrana poglavlja iz teorije brojeva

održava se akademske godine 2016/2017. Predavanja se održavaju četvrtkom 10-12 u 105.


Poslijediplomski kolegij

Filip Najman: Aritmetička geometrija

održavao se akademske godine 2015/2016.


Poslijediplomski kolegij

Alan Filipin: Pellove jednadžbe

održavao se akademske godine 2014/2015.


Poslijediplomski kolegij

Matija Kazalicki: Modularne forme

održavao se akademske godine 2013/2014.


Poslijediplomski kolegij

Filip Najman: Eliptičke krivulje nad poljima algebarskih brojeva

održavao se akademske godine 2012/2013.

Predavanja su se mogla pratiti i preko interneta na stranici http://www.tikilive.com/show/matematika.


Poslijediplomski kolegij

Alan Filipin: Linearne forme u logaritmima i diofantska analiza

održavao se akademske godine 2009/2010.

Skripta

Prva zadaća
Druga zadaća
Treća zadaća
Četvrta zadaća


Poslijediplomski kolegij

Ivica Gusić: Uvod u aritmetiku eliptičkih krivulja

održavao se akademske godine 2007/2008.

Sadržaj i literatura

Predavanja (25 lekcija)

1. domaća zadaća
Komentari nekih zadataka iz 1. zadaće
2. domaća zadaća
3. domaća zadaća

Seminarske teme


Poslijediplomski kolegiji:


Doktorske disertacije i magistarski radovi

Informacije o nekim dodiplomskim kolegijima:

Eliptičke krivulje i njihova primjena u kriptografiji (Studentski seminar) (2002/2003)

Linkovi: