Računarski praktikum I

Ovdje možete pronaći materijale sa predavanja i vježbi.
Materijale po kojima su vježbe držane prije ak. godine 2018./2019. možete pronaći ovdje.

Vježbe

redni broj tema link rješenja zadataka
1. Naredbe cin i cout. Deklaracija novih tipova podataka u C++-u. Razdvajanje programa u više datoteka (sučelje, implementacija sučelja i klijentski program) Zadatak 1: zadatak1.txt
Zadatak 2: tocka.cpp
Zadatak 3: main.cpp stack.h stack.cpp
2. Funkcija kao element strukture. Konstruktori i destruktori. Naredbe new i delete. Zadatak 1: tocka__zad1.cpp
Zadatak 2: zadatak2.txt
Zadatak 3: tocka__zad3.cpp
Zadatak 4: zad4__main.cpp tocka.h tocka.cpp
3. Klasa string iz standardne biblioteke. Reimplementacija klase string. Copy-konstruktor. Zadatak 1: string.cpp
Zadatak 2: MyString.cpp MyString.h zad2__main.cpp
Zadatak 3: MyStringDynamic.cpp MyStringDynamic.h zad3__main.cpp
4. Parametrizirane funkcije i strukture (template-i). Zadatak 2: swap.cpp
Zadatak 3: sort1.cpp sort2.cpp
Zadatak 4: par.h zad4__main.cpp
5. Standard Template Library (STL): stack, queue, vector, list. Zadatak 1: stack.cpp
Zadatak 2: list.cpp
6. Standard Template Library (STL): pair, set, map. Zadatak 1: set1.cpp
Zadatak 2: set2.cpp
Zadatak 3: mapa.cpp

7. Ugniježđene strukture. const. Reference. Zadatak 1: lista.cpp
8. Pojam klase: modifikatori pristupa. Nasljeđivanje. Virtualne funkcije i apstraktne klase. Zadatak 1: likovi__1.cpp
Zadatak 2: likovi__2.cpp
Zadatak 3: likovi__3.cpp
9. this pointer. static. Pretpostavljeni parametri funkcija. Zadatak 1: static.cpp
10. friend funkcije i klase. Predefiniranje operatora. Zadatak 1: razlomak__1.cpp
Zadatak 2: razlomak__2.cpp
Zadatak 3: razlomak.cpp razlomak.h lista.cpp
Zadatak 4: string.cpp
11. Funktori. Algoritmi u STL-u. Zadatak 1: sort.cpp
Zadatak 2: algo.cpp

Predavanja

redni broj tema link
1. Uvod. Evolucija programskih jezika. Modularno programiranje.
2. Koncepti objektno orjentiranog programiranja. Primjer sa dinamičkom alokacijom -- nedostaci klasičnog proceduralnog pristupa.
3. Funkcije za rad s dinamičkim poljem. Članske funkcije.
4. Klase i strukture. Operator dosega.
5. Apstrakcija i enkapsulacija. new i delete.
6. Konstruktori i destruktori.
7. Copy-konstruktor. Reference.
8. Razvoj software-a i dizajn.
9. Niz koraka u oblikovanju komponente. Hijerarhija klasa.
10. Analiza i dizajn korištenjem UML-a.

Ovdje možete pronaći sve primjere sa predavanja.