Računarski praktikum I

Zadatke iz prezentacija, kao i zadatke za zadaću i vježbu možete implementirati na svojem računalu.

 • Ako je na tom računalu instaliran Linux, onda možete lako koristiti isti editor teksta i kompajlirati programe iz komandne linije kao na vježbama u praktikumu.
 • Ako je na tom računalu instaliran Microsoft Windows, onda okruženje vrlo slično onom u praktikumu možete dobiti tako da slijedite upute na ovoj stranici. Alternativno, možete instalirati virtualnu mašinu.

Ovo su web-stranice kolegija Računarski praktikum I kojeg slušaju svi studenti druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija matematike. Kolegij se održava u ljetnom semestru, a nastava se sastoji od jednog sata predavanja i dva sata vježbi svakog tjedna.

Način polaganja

 • 4*6 bodova - četiri domaće zadaće (izrada zadataka u C++-u)
 • 35 bodova - prvi kolokvij
 • 35 bodova - drugi kolokvij
 • 6 bodova - sudjelovanje na vježbama
 • 2 boda - redovito praćenje predavanja

Kolokviji.
Tijekom semestra pišu se dva kolokvija. Kolokviji se pišu u praktikumima na fakultetu. Prvi kolokvij piše se nakon 6 tjedana nastave, a drugi kolokvij nakon 12 tjedana nastave. Najveći mogući broj bodova na svakom od kolokvija je 35.

Domaće zadaće.
Tijekom semestra zadaju se 4 domaće zadaće (otprilike svaka tri tjedna, tj. na kraju svake od cjelina). Domaće zadaće predaju se putem posebne mrežne aplikacije. Rokovi za predaju pojedinih domaćih zadaća bit će oglašeni u trenutku zadavanja domaće zadaće. Točan krajnji rok za predavanje domaće zadaće utvrđuje se u dogovoru sa studentima, usklađeno s ostalim nastavnim obvezama. Domaće zadaće obvezne su za sve studente. Pri ocjenjivanju domaće zadaće boduje se poštivanje roka izrade i točnost domaće zadaće u smislu udovoljavanja svim zadanim kriterijima. Točnost domaće zadaće provjerava se pomoću automatizirane procedure za provjeru rada programa.

Aktivnost na vježbama.
Aktivnost na vježbama ocjenjuje predmetni asistent prema kriteriju koji će biti objavljen na prvim vježbama.

Redovito pohađanje predavanja.
Redovito pohađanje predavanja prati se evidencijom prisutnosti na kontaktnoj nastavi, a u slučaju nastave na daljinu putem mrežne ankete u kojoj student mora dati kratki osvrt na predavanje Redovito praćenje nastave obavezno je za sve studente. Redovitim praćenjem predavanja moguće je ostvariti najviše 2 boda.

Popravna provjera znanja.
Popravna provjera znanja sastoji se u ponavljanju jednog od kolokvija. Pravo na polaganje popravne provjere znanja imaju studenti koji su ostvarili minimalni broj bodova iz svih elemenata ocjenjivanja, osim iz jednog od kolokvija. Pravo na polaganje popravne provjere znanja imaju također i studenti koji su ostvarili minimalni broj bodova iz svih elemenata ocjenjivanja, a u zbroju nemaju dovoljan broj bodova za prolaznu ocjenu kao i studenti koji iz opravdanih razloga nisu mogli pristupiti nekom od kolokvija. Termin za popravnu provjeru znanja određuje se prema kalendaru nastave.

Zaključivanje ocjene.
Pravo na ocjenu iz kolegija imaju studenti koji ostvare sljedeće minimalne uvjete:

 • Prvi kolokvij - minimalno 10 bodova
 • Drugi kolokvij - minimalno 10 bodova
 • Domaće zadaće - predane sve domaće zadaće i ostvarena barem 4 boda
 • Aktivno sudjelovanje na vježbama - minimalno 2 boda
 • Ukupan broj bodova - minimalno 45 bodova.

Broj bodova potreban za pojedinu ocjenu:

 • 90-100 izvrstan (5)
 • 75-89 vrlo dobar (4)
 • 60-74 dobar (3)
 • 45-59 dovoljan (2)

Sadržaj kolegija

 • Uvod: Naredbe cin i cout. Definicija struktura u C++-u. Razdvajanje sučelja i implementacije od klijentskog programa -- programi u više datoteka.
 • Funkcije kao članovi strukture: Deklaracija, definicija i pozivanje funkcija kao članova strukture. Pojam konstruktora i destruktora. Naredbe new i delete.
 • String: Reimplementacija klase string iz standardne biblioteke.
 • Template-i: Parametrizirane funkcije i strukture.
 • Standard Template Library (STL): stack, queue, vector, list, pair, set, map.
 • Pojam klase: private, public i protected modifikatori pristupa. Nasljeđivanje. Virtualne funkcije. Apstraktne klase. friend funkcije i klase. Predefiniranje operatora.
 • Funktori.
 • Algoritmi u STL-u.

Literatura

 • Stanley B. Lippman, Josée Lajoie: The C++ Primer, 3rd Edition, Addison-Wesley, 1998.
 • Bjarne Stroustrup: The C++ Programming Language, 3rd Edition, Addison-Wesley, 1998.