Nelinearni dinamički sustavi

Nastavnik: Sonja Štimac
Predavanja: srijeda, 14 - 17 (201)
Konzultacije: utorak 10 - 12 (ured 305), ili po dogovoruObavezna literatura:

1. kolokvij će se održati u srijedu, 8. 12. u vrijeme predavanja, tj. od 14:15 do 16:15 sati u dvorani 201.

Rezultati 1. kolokvija. Uvidi u kolokvij biti će 22.12. na predavanjima.

2. kolokvij će se održati u ponedjeljak, 7. 2. u 16:00 sati u čitaonici.

Rezultati 1. i 2. kolokvija s ocjenama. Uvidi u kolokvije biti će 17.2. u 10 sati u uredu 305.
Kolokviji

Održat će se dva kolokvija u terminima određenim za kolokvije. Kolokviji su pismeni, traju dva sata i svaki se sastoji od zadataka i teorijskih pitanja. Broj mogućih bodova na svakom kolokviju je 50, što predstavlja 50% ocjene iz kolegija. Studenti na kolokvijima mogu imati samo pribor za pisanje. Na prvom kolokviju ispitivat će se materijal sa predavanja i vježbi pokriven do posljednjeg tjedna prije kolokvija. Na drugom kolokviju ispitivat će se materijal sa predavanja i vježbi koji nije bio uključen u prvi kolokvij (također i dijelovi pokriveni prije prvog kolokvija potrebni za razumijevanje kasnijeg materijala). Na drugi kolokvij mogu izaći svi studenti.

Završna provjera znanja: Nema završne provjere znanja.

Popravni kolokvij

Održat će se samo jedan popravni kolokvij i to u terminu određenom za završne i/ili popravne kolokvije. Popravni kolokvij je kumulativan i sastoji se od zadataka i teorijskih pitanja. Broj mogućih bodova na popravnom kolokviju je 100. Studenti na popravnom kolokviju mogu imati samo pribor za pisanje. Ocjena iz kolegija studenata koji su izašli na popravni kolokvij formira se na temelju ostvarenih bodova svih elementa kontinuiranog praćenja nastave koji se računaju po sljedećoj formuli:
2/3 × broj bodova na popravnom kolokviju + 1/3 × broj bodova na prvom i drugom kolokviju.
Za prolaznu ocjenu potrebno je imati barem 50 bodova.

Ocjena iz kolegija

Ocjena iz kolegija formira se prema sljedećoj tablici::
 
% Ocjena
50-60 Dovoljan(2)
61-75 Dobar(3)
76-89 Vrlo dobar(4)
90-100 Izvrstan(5)

Aktivnosti na nastavi

Praćenje nastave je obavezno. Pisanje kolokvija je obavezno.

Studenti koji zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga nisu bili u mogućnosti izaći na neki od kolokvija (najviše jedan), mogu taj konkretni kolokvij pisati ponovno (uz pismenu ispriku) i to u terminu popravnog kolokvija ili u dogovoru s nastavnikom.

Svi ostali mogući slučajevi koji nisu uključeni u gore opisan slučaj rješavaju se pojedinačno sa predmetnim nastavnikom i pomoćnikom pročelnika za nastavu.

Domaće zadaće

Domaće zadaće zadavat će se na predavanjima. Domaće zadaće nisu obavezne već služe za vježbu studenata. Zadaci na kolokvijima biti će slični zadacima zadanim za domaću zadaću.