Ljiljana Arambašić
Professor
University of Zagreb
Faculty of Science
Department of Mathematics
Bijenička cesta 30, 10000  Zagreb, Croatia
phone: ++ 385 1 46 05 893
email: arambas_at_math.hr
office: A314
Ljiljana

Home Research Teaching (in Croatian) Administrative duties


Konzultacije u 2020/2021:
 • utorkom, 12-14  (dogovor emailom)

U akademskoj godini 2020/2021 izvodim nastavu iz sljedećih kolegija:

Nastavni materijali:
Mentorstvo diplomskih radova:
 • Mia Gunjina, Neke strategije rješavanja matematčkih problema, 2.12.2021.
 • Ružica Juras, Funkcionalne jednadžbe u nastavi matematike, 30.9.2020.
 • Antonia Bilaver, Geometrijska interpretacija kompleksnih funkcija, 30.9.2020.
 • Filip Jurman, Konačni Parsevalovi bazni okviri, 25.9.2019.
 • Nives Kunjašić, Totalno pozitivne matrice, 16.7.2019.
 • Maja Horvat, Osnovni teorem algebre, 24.9.2018.
 • Marija Kolarek, Bazni okviri konačnodimenzionalnih Hilbertovih prostora, 24.9.2018.
 • Valentina Tisanić, Baselski problem, srpanj 2018.
 • Danijela Piškor, Nizovi i redovi funkcija (27.9.2016.)
 • Daria Grozdek, Funkcionalne jednadžbe pridružene nekim teoremima srednje vrijednosti (23.9.2015.)
 • Igor Kosturin, Neke primjene linearne algebre (10.07.2015)
 • Monika Matika, Neke generalizacije Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti (26.02.2015)
 • Katarina Medved, Konačni bazni okviri u Hilbertovim prostorima, (27.9.2013.)
 • Silvija Benc, Preslikavanja koja čuvaju matrice ranga 1, (7.2.2013.)
 • Luka Žunić, Hilbertovi C*-moduli, (06.09.2012.)
 • Lana Špiljarić, Linearni funkcionali, bilinearne i kvadratne forme, (21.12.2011.)
 • Željka Bendelja, Leslijevi matrični model rasta populacije, (09.09.2011.)
 • Ana Kralj, Cauchy-Schwarz-Bunjakovskijeva nejednakost, (14.7.2011.)
 • Kristina Bedeniković, Prostori nizova, (7.9.2010.)
 • Radomir Lončarević, Konveksne funkcije, (13.7.2010.)
 • Željka Furjan, Kompaktni operatori, (26.02.2010.)
 • Lana Krsnik, Ograničeni linearni operatori na normiranim prostorima, (30.11.2009.)
 • Nina Burić, Verižni razlomci, (30.11.2009.)
 • Mario Jurčić, Banachovi i Hilbertovi prostori, (17.7.2009.)
 • Vesna Seuček, Kontraprimjeri u analizi, (16.7.2009.)
 • Ivona Zavišić, Prostori l_p, (15.7.2009.)

 Uvođenje novih kolegija:
Stručni radovi
 • Lj. Arambašić, L. Crnobrnja, Determinante (Determinants), Poučak: časopis za metodiku i nastavu matematike,  22 (87) (2021), 36-50. 
 • Lj. Arambašić, Hamilton-Cayleyjev teorem za matrice reda 2 (The Hamilton-Cayley theorem for matrices of order 2), Poučak 20 (80) (2019) 34-40.
 • Lj. Arambašić, M. Horvat, Malo kompleksne analize i osnovni teorem algebre (Some complex analysis and the fundamental theorem of algebra), Acta mathematica Spalatensia. Series didactica, Vol. 2 (2019) 57-66. 
 • Lj. Arambašić, M. Kolarek, Napeti bazni okviri (Tight frames), Poučak 20 (77) (2019) 29-38.
 • Lj. Arambašić, R. Rajić, Dva zadatka o najkraćem putu (Two tasks on the shorthest path), Poučak 19 (75) (2018) 4-8.
 • Lj. Arambašić, M. Matika, A. Valent, Neke generalizacije Rolleovog teorema i Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti (Some generalizations of Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem), Poučak: časopis za metodiku i nastavu matematike,  16 (61) (2015), 14-21.
 • Lj. Arambašić, R. Rajić, Duljina puta od n segmenata (The length of a path consisting of n line segments), Poučak: časopis za metodiku i nastavu matematike 14 (56) (2013), 34-39.
 • Lj. Arambašić, A. Valent, Neke primjene Rolleovog. .-teorema i Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti (Some applications of Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem), Poučak: časopis za metodiku i nastavu matematike, 14 (55) (2013), 47-56.
 • Lj. Arambašić, A. Kralj, Razni dokazi Cauchy-Schwarz-Bunjakovskijeve nejednakosti (Various proofs of Cauchy-Schwarz-Bunjakovski inequality), Poučak: časopis za metodiku i nastavu matematike,  51 (2012), 32-38.
 • Lj. Arambašić, I. Zavišić, p-norme na R^2, kružnice S_p i brojevi \pi_p (p-norms on R^2, S_p circles and \pi_p numbers),  Osječki matematički list, 10, (2010) 131-138.
 • Lj. Arambašić, V. Seuček, O neprekidnim funkcijama (On continuous functions), Poučak: časopis za metodiku i nastavu matematike, 41, (2010) 50-60. 

Kolegiji iz kojih sam izvodila nastavu prethodnih godina: