M a t e m a t i k a    3


Matematika 3 je obavezan kolegij na drugoj godini sljedećih studija:


Nastava
se izvodi u zimskom semestru i sastoji se od 3 sata predavanja i 2 sata vježbi.  

Raspored u 2016/2017. godini:

ime nastavnika

vrijeme održavanja

učionica

predavanja

prof.dr.sc. 

Ljiljana  Arambašić

četvrtak, 10:00-13:00

002

vježbe

ponedjeljak, 12:00-14:00

002

konzultacije

četvrtak, 9:00-10:00

petak, 14:00-15:00

A314


Sadržaj kolegija i nastavni materijali:

  1. Vektori u prostoru. Orijentirane dužine i vektori u prostoru. Zbrajanje vektora. Množenje vektora skalarom. Kolinearni i komplanarni vektori. Linearna zavisnost.  Baza prostora. Koordinatni prikaz vektora.  (4 tjedna)
  2. Množenja vektora. Skalarno, vektorsko i mješovito množenje vektora. Koordinatni prikaz operacija. (2 tjedna) 
  3. Analitička geometrija prostora. Kartezijev koordinatni sustav. Opći i segmentni oblik jednadžbe ravnine. Jednadžba pravca u prostoru. Kut između ravnina, kut između pravaca, kut između ravnine i pravca. Udaljenost točke od ravnine. Udaljenost točke od pravca. Udaljenost dvaju pravaca i njihova zajednička normala. (4 tjedana)
  4. Matrice. Definicija. Zbrajanje matrica i množenje matrica skalarom. Množenje matrica. Regularne matrice. Determinante. Računanje inverzne matrice.  (5 tjedana)

Nastavni materijali se mogu naći u ovoj datoteci.
Literatura:

Elementi ocjenjivanja:

Tijekom semestra bit će održana dva kolokvija  u obliku pismenih ispita s računskim zadacima, a na svakom od njih student može ostvariti maksimalno 50 bodova. Uvjet za dobivanje potpisa je redovito pohađanje nastave te ostvarenih ukupno barem 20 bodova na kolokvijima. 

Studenti koji ostvare ukupno barem 45 bodova na kolokvijima pristupaju završnom usmenom ispitu tijekom zimskih ispitnih rokova.  Za ukupni prolaz potrebno je ostvariti prolaz i na pismenom i na usmenom dijelu ispita.


Studenti koji su ostvarili pravo na potpis, a nisu kolokvirali pristupaju pismenom ispitu koji se održava prema sljedećem rasporedu. Pismeni ispit sastoji se od računskih zadataka i za prolaznu ocjenu potrebno je sakupiti barem 45 bodova od mogućih 100. Studenti koji polože pismeni dio ispita pristupaju usmenom ispitu. Za ukupni prolaz potrebno je ostvariti prolaz na oba dijela ispita.  Ocjene prema bodovima su sljedece: dovoljan (45-59), dobar (60-74), vrlo dobar (75-89) i izvrstan (90-100).

Ukupna ocjena formira se na osnovi ostvarenih bodova iz kolokvija, odnosno pismenog dijela ispita (50% ocjene), te  uspjeha na završnom usmenom ispitu
(50% ocjene).