Damir Bakić
redoviti profesor  

PMF-Matematički odsjek
Bijenička cesta 30
10000  Zagreb, Hrvatska

telefon: ++ 385 1 46 05 788,  46 05 701
email: bakic_at_math.hr
ured: 309

Damir Bakić  

Nastava

Mentorstvo

Znanost

Stručne aktivnosti

Osobni podaci


english English

Nastava                                                
Konzultacije:  po dogovoru.

U akademskoj godini 2020./2021. držim predavanja iz  kolegija Linearna algebra 1 i 2 na preddiplomskom studiju, te Normirani prostori i Operatori na normiranim prostorima na diplomskim studijima.

Linearna algebra 1,2:
Skripta

Normirani prostori, Operatori na normiranim prostorima:
Skripta

Teorija baznih okvira:
Notes on frames

Sveučilišni udžbenici: HOMEMentorstvo

Doktorske disertacije: Magistarski radovi: Završni radovi na poslijediplomskom specijalističkom studiju aktuarske matematike: Diplomski radovi: 
HOME


Znanost

Područja znanstvenog interesa: Hilbertovi prostori, C*-algebre, Hilbertovi C*-moduli, Bazni okviri Hilbertovih prostora, valići i Gaborovi sustavi.

Znanstveni radovi:
Uredništvo zbornika radova: Predavanja: Konferencije:

Bio sam suorganizator konferencija Functional analysis održanih u Dubrovniku 2001., 2003. i 2005. godine. Također sam bio pokretač i suorganizator konferencije Operators, Spaces, Algebras, Modules održane u Zagrebu 1-4.3.2010. godine,  radionice Zagreb Workshop on Operator Theory, Zagreb, 3.7.-4.7.2014., te radionice Operator days, Zagreb, 31.1. - 1.2.2019.

Suvoditelj sam Seminara za funkcionalnu analizu na Matematičkom odsjeku.

Bio sam voditelj znanstvenog projekta "Ortonormirani valići i generalizirane multirezolucijske analize" financiranog od MZOS-a i
znanstvenog projekta IP-2016-06-1046 "Operatori na C*-algebrama i Hilbertovim modulima" financiranog od HRZZ.
Bio sam i voditelj dva stručna projekta iz područja mirovinskog osiguranja u suradnji s HZMO, te voditelj stručnog projekta "Procjena rizika vožnji" u suradnji s tvrtkom Mireo d.d.

HOMEStručne aktivnosti
Stručni radovi:  Konferencije:

Ostale stručne aktivnosti
Od 13. ožujka do kraja travnja 1999. bio sam član Povjerenstva za pripremu reforme hrvatskog mirovinskog sustava kojeg je oformila Vlada Republike Hrvatske. U okviru rada u tom povjerenstvu napisao sam više stručnih elaborata o raznim aspektima izračuna mirovina kao i o novom sustavu mirovinskog osiguranja u cjelini.

Na poziv Vlade Republike Makedonije održao sam 2001., 2002. i 2013. godine predavanja iz kolegija Uvod u financijsku matematiku i Socijalno mirovinsko osiguranje u okviru stručnog studija aktuarstva u organizaciji Ministarstva financija Republike Makedonije.

Na poziv Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore održao sam u Podgorici od 24. do 27.5.2017. predavanja iz kolegija "Penzijsko osiguranje" u okviru poslijediplomskog stručnog studija aktuarske matematike.

Dužnosti i profesionalne aktivnosti

U prošlosti sam obavljao sljedeće dužnosti:

HOME

Osobni podaci

Rođen sam u Sisku gdje sam završio osnovnu školu i gimnaziju. Studij matematike sam upisao 1976., a diplomirao sam 1981. (Spektralni teorem za hermitske operatore). Magistrirao sam 1985. (Unitarna ekvivalencija operatora), a doktorirao 1990. (Neki prilozi teoriji proširenja C*-algebri). U izradi sva tri navedena rada mentor mi je bio prof. dr. Hrvoje Kraljević. Od rujna 1981. neprekidno sam zaposlen na tadašnjem PMF-Matematičkom odjelu, sada Matematičkom odsjeku PMF-a. Član sam Zavoda za analizu na Matematičkom odsjeku.

Dobitnik sam nagrade Matematičkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu "Stipe Vidak" za istaknuti doprinos nastavi i radu  sa studentima za 2021. godinu.

Dobitnik sam nagrade "Brdo" koju dodjeljuje Studentski zbor PMF-a kao najbolji profesor Matematičkog odsjeka PMF-a po izboru studenata 2008., 2009., 2011., 2013., 2015., 2017., 2018., 2019., 2020. i 2021. godine.

Kao Fulbrightov stipendist proveo sam akademsku godinu 2003./2004. na Washington University u St. Louisu, SAD.
Član sam Hrvatskog matematičkog društva i Hrvatskog aktuarskog društva, te European Mathematical Society.

Oženjen sam i sa suprugom Nevenkom Trumbetaš-Bakić koja radi kao profesorica matematike na XVI. gimnaziji u Zagrebu imam troje djece. Dunja  je profesorica engleskog i talijanskog, Irena  magistar arhitekture, a Petar   doktor matematike.  

U slobodno vrijeme najradije čitam. Kad stignem, pišem o koječemu na blogu kojeg vodim. (Više ne stignem.)  Volim slušati radio, TV ne volim. Od 1978.,  gotovo bez prekida, igram stolni tenis u Sokazu. Moja prva ekipa je bila "Knežijanac", a 2001. sam zajedno s kolegama Pavlom Pandžićem i Zoranom Vondračekom osnovao matematički stolnoteniski klub "Operator" koji se sad zove K-Operator i za koji trenutno igram.

Od 22.7. 2020. zastupnik sam u Hrvatskom saboru izabran na listi političke platforme Možemo!.

Od 17.6.2021. zastupnik sam u Skupštini Grada Zagreba izabran na listi političkih platformi Zagreb je naš/Možemo!. Predsjednik sam Odbora za obrazovanje i sport Skupštine Grada Zagreba.

HOME


Linkovi
HOME