Sadržaj kolegija

 • Euklidske konstrukcije
 • Izometrije euklidske ravnine
 • Homotetije i sličnosti
 • Projektivna preslikavanja
 • Krivulje drugog stupnja
 • Konstrukcije ograničenim sredstvima
 • Neelementarne konstrukcije

Sadržaj kolegija na službenim stranicama Matematičkog odsjeka.


Literatura

 • D. Palman, Geometrijske konstrukcije, Element, Zagreb 1996.
 • B. I. Argunov, M.B.Balk, Elementarnaja geometrija, Prosveščenie, Moskva 1966.

Pravila ocjenjivanja

Službena pravila ocjenjivanja za ak. god. 2020./2021.

Elementi ocjenjivanja

 1. kratki testovi (10%)
 2. kolokviji (60%)
 3. završni ispit (30%)

Kratki testovi

Tokom semestra pisat će se dva testa. Svaki test donosi najviše 5 bodova. Nije predviđena mogućnost nadoknade testova.

Kolokviji

Predviđena su dva redovna kolokvija. Svaki kolokvij nosi najviše 30 bodova.

Studenti koji opravdano izostanu s kolokvija mogu pristupiti nadoknadi kolokvija. Opravdani izostanak poželjno je najaviti najkasnije 2 sata prije održavanja kolokvija, a opravdanje (ispričnicu) obavezno dostaviti predmetnom nastavniku u roku od tri radna dana od dana održavanja kolokvija.

Uvjeti za pristup završnom ispitu su najmanje 25 bodova na kolokvijima (oba zajedno) i najmanje 30 bodova na kolokvijima i kratkim testovima zajedno.

Za studente koji ne ispune gornje uvjete održat će se popravni kolokvij. Popravni kolokvij nosi najviše 60 bodova koji zamjenjuju bodove s redovnih kolokvija.

Završni ispit

Završna provjera je obavezna. Usmenog je oblika, a njen dio može biti u pismenom obliku. Na završnoj provjeri provjerava se razumijevanje definicija, teorema i dokaza obrađenih na predavanjima.

Završna provjera donosi najviše 30 bodova. Za prolaz na završnoj provjeri student mora pokazati minimalno razumijevanje gradiva po procjeni nastavnika.

Za studente koji nisu zadovoljili na završnoj provjeri, a nisu bili na popravnom kolokviju, organizirat će se popravak završne provjere. Studenti koji su pisali popravni kolokvij nemaju pravo na popravak završne provjere.

Zaključivanje ocjene

Ukupni uspjeh dobiva se zbrajanjem bodova s kolokvija, kratkih testova i završnog ispita. Za polaganje ispita potrebno je ostvariti ukupno 45 bodova.

Uvjeti za pojedine ocjene:

ocjena

ukupni uspjeh

dovoljan (2)

≥ 45

dobar (3)

≥ 60

vrlo dobar (4)

≥ 75

izvrstan (5)

≥ 90