Mreže računala

Ovo su web stranice kolegija Mreže računala kojeg slušaju studenti:

 • treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika kao izborni kolegij,
 • prve godine diplomskog studija Računarstvo i matematika kao obavezni kolegij,
 • prve godine diplomskog nastavničkog studija Matematika i informatika kao obavezni kolegij,
 • druge godine diplomskog nastavničkog studija Matematika kao izborni kolegij.

Kolegij se održava u zimskom semestru, a nastava se sastoji od dva sata predavanja i dva sata vježbi svakog tjedna.

Način polaganja

Od studenta se očekuje da sudjeluje u nastavi, piše domaće zadaće i izađe na ispit.

Za svakog studenta bilježi se njegova prisutnost na nastavi, te bodovi koje je student stekao svojim osobnim radom.

Izlazak na ispit je uvjetovan prisustvom na barem 70% od ukupnog broja sati predavanja i vježbi. Uz to, student mora prisustvovati na minimalno 50% sati predavanja. Izlazak na ispit je uvjetovan ostvarivanjem najmanje 6 od 16 bodova iz domaćih zadaća.

Načini stjecanja bodova te njihova raspodjela su sljedeći:

 • 2+2 - sudjelovanje u nastavi, aktivnost predavanja i vježbe
 • 40 - prvi kolokvij
 • 8 - prva domaća zadaća
 • 8 - druga domaća zadaća
 • 40 - završna provjera znanja
 • 80 - ispit
Na ispitu se provjerava cjelokupno gradivo kolegija. Ukoliko je student zadovoljan ostvarenim uspjehom na kolokviju, može u prvom (zimskom) ispitnom roku umjesto ispita pisati završnu provjeru znanja koja donosi 40 bodova i ispituje teorijski dio gradiva kolegija.

Student može ostvariti prolaznu ocjenu ako skupi barem 50 bodova. Izlazak na završnu provjeru znanja ima smisla jedino ukoliko je student prethodno skupio barem 10 bodova.

Kolokvij, domaće zadaće i završni ispit neće se ponavljati. Studentima koji izađu na ispit, poništavaju se bodovi ostvareni na kolokviju i/ili završnom ispitu.

Tablica ocjena:
 • [50, 60> ... dovoljan (2)
 • [60-75>... dobar (3)
 • [75-86>... vrlo dobar (4)
 • [86-100] ... izvrstan (5)

Sadržaj kolegija

 • Povezivanje računala u mrežu. Mediji za prijenos podataka. Slanje bitova kroz medije. Paketi, okviri, otkrivanje grešaka. LAN tehnologije i struktura mreže. Hardversko adresiranje i utvrđivanje tipova okvira u LAN-u. Ožičenje i fizička struktura LAN-a. WAN tehnologije i usmjeravanje (routing). Mjerenje performansi mreže.
 • Povezivanje raznorodnih mreža. Temeljne postavke i arhitektura interneta. Adrese za internet protokol – IP. Pretvaranje IP-adrese u hardversku – ARP. IP datagrami i njihovo prosljeđivanje. IP enkapsulacija, fragmentacija i sastavljanje. Mehanizam dojave grešaka – ICMP. Jednostavni transportni protokol – UDP. Složeniji transportni protokol – TCP. Usmjeravanje (routing) u internetu.
 • Korištenje mreža, mrežne aplikacije. Interakcija klijenata i poslužitelja. Mrežno programiranje u C-u pomoću SocketAPI. Klasične internet aplikacije: DNS, E-mail, FTP, NFS, Telnet. World Wide Web. HTML, izrada web-stranica. Povezivanje udaljenih procedura – RPC i Middleware. IP telefonija, multimedija. Upravljanje mrežama – SNMP. Sigurnost u mrežama. Budućnost korištenja interneta.

Literatura

 • Comer D.E.: Computer Networks and Internets with Internet Applications, Fifth Edition, Pearson - Prentice Hall, 2009.
 • Peterson L.L., Davie B.S.: Computer Networks: a Systems Approach, Edition 4, Morgan Kaufmann – Elsevier, 2007.
 • Stallings W.: Data and Computer Communications, Eight Edition Pearson – Prentice Hall, 2007.
 • Kurose J.F., Ross K.W.: Computer Networking: a Top-Down Approach, 4th Edition, Pearson – Addison Wesley, 2008.
 • Tanenbaum A.S.: Computer Networks, 4th Edition, Prentice Hall, 2002.
 • Stevens R.W., Fenner B., Rudoff A.M.: UNIX Network Programming, Vol. 1: The Sockets Networking API, Third Edition, Addison Wesley, 2003.