Računarski praktikum II

Ovo su web stranice kolegija Računarski praktikum 2 kojeg slušaju studenti prve godine diplomskog sveučilišnog studija računarstva i matematike. Kolegij se održava u ljetnom semestru, a nastava se sastoji od jednog sata predavanja i dva sata vježbi svakog tjedna.

Ovaj kolegij nosi 5 ECTS bodova, a kolegij prethodnik su Mreže računala.

Elementi ocjenjivanja

 • jedan kolokvij - 50 bodova
 • domaće zadaće i aktivnost na nastavi - 20 bodova
 • završni ispit u obliku izrade projektnog zadatka - 30 bodova

Kolokvij
Kolokvij se sastoji od rješavanja zadataka na računalu i održava se po završetku nastave. Za prolaznu ocjenu, student treba prikupiti barem 20 bodova od maksimalnih 50. Ukoliko student ne prikupi barem 20 bodova, treba izaći na popravni kolokvij.

Zadaće i aktivnost na nastavi
Tijekom semestra će biti zadane 4 zadaće u obliku programskih zadataka. Svaka od tih zadaća nosi barem 4 boda (mogući su i dodatni bodovi). Aktivnost na nastavi nosi ukupno 4 boda. Za prolaznu ocjenu, student treba prikupiti minimalno 5 bodova iz ovog segmenta ocjenjivanja.

Završni ispit - izrada projektnog zadatka
Projektni zadatak se izrađuje u timu od 2-4 studenta. Zadatak se sastoji od izrade složenije web-aplikacije, prema temi dogovorenoj s predmetnim nastavnikom. Izrada zadatka obuhvaća postavljanje web-aplikacije na odgovarajući server, pripremu dokumentacije i kratke prezentacije koja se izlaže predmetnom nastavniku. Obrana projektnog zadatka se odvija krajem semestra, a u njoj trebaju sudjelovati svi članovi tima. Za prolaznu ocjenu, projektni zadatak mora biti uspješno obranjen.

Zaključivanje ocjene
Kolegij su položili oni studenti koji su uspješno obranili projektni zadatak, te ukupno prikupili barem 50 bodova. Pri tome je potrebno ostvariti minimalno 20 bodova na kolokviju, te 5 bodova iz zadaća i aktivnosti na nastavi.

Bodovi se u ocjenu pretvaraju na sljedeći način:

 • 50-59 bodova -- dovoljan (2)
 • 60-72 bodova -- dobar (3)
 • 73-85 bodova -- vrlo dobar (4)
 • 86-100 bodova -- izvrstan (5)

Popravni kolokvij
Pravo izlaska na popravni kolokvij imaju studenti koji nisu ostvarili minimalno 20 bodova na kolokviju ili ukupno nisu prikupili barem 50 bodova. Popravni kolokvij odvija se po istim pravilima kao kolokvij, te zamjenjuje bodove iz kolokvija. Zaključivanje ocjene nakon popravnog kolokvija vrši se po istim, gore navedenim pravilima.

Sadržaj kolegija

 • Programiranje na strani web servera pomoću jezika PHP. Dinamičko generiranje web stranica.
  • Osnove PHP-a kao programskog jezika
  • Superglobalne varijable
  • PHP sessions
  • Rad s MySQL bazama u PHP-u
  • Struktura moderne web-aplikacije (MVC)
 • Programiranje na strani web klijenta pomoću JavaScript. Izrada aktivnih web stranica.
  • Osnove JavaScripta kao programskog jezika
  • HTML Document Object Model (DOM)
  • Ugrađene JavaScript biblioteke: Geolocation/Canvas/Web Workers/Local Storage
  • Eksterne JavaScript biblioteke: jQuery, Google Maps
  • Ajax i XML/JSON