Iterativne metode

U toku semestra održat će se dva kolokvija koja će se sastojati od programskih i teorijskih zadataka; kolokviji se pišu uz korištenje računala. Svaki kolokvij nosi barem 45 bodova (kolokviji mogu imati i dodatne bodove).

Više informacija će biti dostupno u trenutku kada kolokviji budu aktualni.