Slučajni procesi

Obavezna literatura:

Dopunska literatura:

Kolokviji: Održat će se dva kolokvija (u terminima određenim za kolokvije). Kolokviji su pismeni, traju dva sata, i sastoje se od zadataka i teorijskih pitanja. Broj mogućih bodova na svakom kolokviju je 50, što predstavlja 50% završne ocjene. Studenti na kolokvijima mogu imati samo pribor za pisanje.

Na prvom kolokviju ispitivat će se materijal sa predavanja i vježbi do, uključivo, 22.04.2022. Prvi kolokvij održat će se u terminu određenom za prve kolokvije, a točno vrijeme biti će određeno naknadno.

Na drugom kolokviju ispitivat će se materijal sa predavanja i vježbi koji nije bio uključen u prvi kolokvij (također i dijelovi pokriveni prije prvog kolokvija potrebni za razumijevanje kasnijeg materijala). Drugi kolokvij održat će se u terminu određenom za druge kolokvije, a točno vrijeme biti će određeno naknadno. Na drugi kolokvij mogu izaći svi studenti.

Završni ispit: Nema završnog ispita.

Ukupna ocjena: Ukupan broj mogućih bodova na oba kolokvija iznosi 100. Za prolaznu ocjenu potrebno je imati barem 50 bodova.

Popravni ispit: Nema uvjeta za izlazak na popravni ispit. Održat će se samo jedan popravni ispit, i to u terminu određenom za završne i/ili popravne ispite. Popravni ispit je kumulativan i sastoji se od zadataka i teorijskih pitanja. Broj mogućih bodova na popravnom ispitu je 100. Studenti na popravnom ispitu mogu imati samo pribor za pisanje. Završna ocjena studenata koji su izašli na popravni ispit temelji se na broju bodova koji se računa po sljedećoj formuli: (2/3)(broj bodova na popravnom)+(1/3)(broj bodova na kolokvijima). Za prolaznu ocjenu potrebno je imati barem 50 bodova.

Studenti koji zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga nisu bili u mogućnosti izaći na neki od kolokvija (najviše jedan), mogu taj konkretni kolokvij pisati ponovno (uz pismenu ispriku), i to u terminu popravnog ispita ili u dogovoru s nastavnikom.

Studenti koji zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga nisu bili u mogućnosti izaći na dva kolokvija, mogu pristupiti dodatnom ispitu uz odobrenje pomoćnika pročelnika za nastavu. Dodatni ispit piše se u terminu popravnog ispita i jednak je popravnom ispitu.

Svi ostali mogući slučajevi koji nisu uključeni u gore opisane slučajeve rješavaju se pojedinačno sa predmetnim nastavnikom i prodekanom za nastavu.

Domaće zadaće: Domaće zadaće zadavat će se na vježbama. Domaće zadaće nisu obavezne i ne donose nikakve bodove. Domaće zadaće služe za vježbu studenata. Zadaci na kolokvijima biti će slični zadacima zadanim za domaću zadaću.

Aktivnosti na nastavi: Dolaženje na nastavu je obavezno.Zoran Vondraček
PMF-Matematički odjel
Sveučilište u Zagrebu
Bijenička c. 30
10000 Zagreb
(01) 460-5777