MathSCII

Matemati~cka notacija u medijima koji dopu~staju samo obi~can ASCII. Naravno, ovo je samo hrpa sugestij~a, nikakav hardcore standard (jo~s:).

Intended font: Lucida Console

Logika i skupovi

x@A , A c= B , A c B
x je element skupa A , A je podskup od B , A je pravi podskup od B
AuB,AUB,AnB,AxB,A\B,A/\B
unija, disjunktna unija (unija disjunktnih skupova), presjek, Kartezijev produkt, razlika, simetri~cna razlika skupova A i B
card S , \P(S) , T^S
kardinalni broj skupa S , partitivni skup skupa S , skup svih funkcij~a sa S u T
|P,|N,\N,|Z,|Q, |A,|R,|C,|H,|O
Skup prostih, prirodnih (bez 0 ), prirodnih s nulom, cijelih, racionalnih, algebarskih, realnih, kompleksnih brojeva, kvaternion~a, oktonion~a
!,&,v,V,=>,<=>
Negacija (ne), konjunkcija (i), disjunkcija (ili), ekskluzivna disjunkcija (illi), implikacija (ako), ekvivalencija (akko)
(Ax)P(x);(Ex)P(x);(!x)P(x)
Svi x imaju svojstvo P ; postoji x sa svojstvom P ; x sa svojstvom P je jedinstven (svaka dva su jednaka)
(Ax@S;P(x))(E!y@S)Q(x,y)
Ograni~ceni kvantifikatori: za svaki x iz S sa svojstvom P postoji jedinstveni y iz S takav da vrijedi Q(x,y)

Relacije i funkcije

ro:A--B; f1:A->B,f2:A/->B,f3:A\->,f4:A<->B
Relacija; funkcija, injekcija, surjekcija, bijekcija
Eq(~,A);A/_~,[x]_~
~ je relacija ekvivalencije na A ; kvocijentni skup, klasa ekvivalencije nekog x@A
dom f , im f ; g o f , f^-
Domena, kodomena funkcije; kompozicija funkcij~a, inverzna funkcija
f^>(S),f^<(T),f^<-(t)
Slika skupa S po funkciji f , inverzna slika skupa T po funkciji f , vlakno funkcije f nad elementom kodomene t

Operacije i specijalne funkcije

x^3+x^(a+1)-a*b/x+2a
x3+xa+1-((a b)/x)+2 a ((prioriteti, zagrade!))
F_{n+1}=F_n+F_{n-1}
Fn+1=Fn+Fn-1
sqrt3,cbrt(2x),root5(x),root{n}(n)
Drugi korijen iz 3 , tre~ti korijen iz 2 x , peti korijen iz x , n-ti korijen iz n
ln(1+x),ld(x^2-x+1),log5,log{3}(a)
Prirodni logaritam od 1+x , logaritam po bazi 2 od x^2-x+1 , dekadski logaritam od 5 , logaritam po bazi 3 od a
sin,cos,tg,ctg,sec,csc
Sinus, kosinus, tangens, kotangens, sekans, kosekans
arc sin...arc csc ili arcsin...arccsc
arkus (ciklometrijske) funkcije
sh,ch,th,cth ; Ar sh...Ar cth
sinus, kosinus, tangens i kotangens hiperbolni; area funkcije
|x+2|,exp(x^2/2),exp{a}(x)
Apsolutna vrijednost (modul), eksponencijalna funkcija (s bazom e ), op~ta potencija s bazom a ( ax )
z^~ , Re z , Im z
Konjugiran broj, realni dio, imaginarni dio kompleksnog broja
floor,ceil,round(x/3),round{E-n}(x-2)
Najve~te cijelo, najmanje cijelo, zaokru~zivanje na najbli~zi cijeli broj, zaokru~zivanje na n decimal~a
a div 10 , m mod n , (m choose k) , m\^k , m/^k
Cjelobrojno dijeljenje, ostatak pri dijeljenju, binomni koeficijent (povrh), padaju~ta potencija, rastu~ta potencija

Konstante i intervali

0,{a},{a,b},(a,b)
Prazan skup, singleton, par, ure~den par
e,pi,i ; e7 ili E7
Baza prirodnih logaritama, povr~sina jedini~cnog kruga, imaginarna jedinica; 107
oo,+oo,-oo
Beskona~cno, plus beskona~cno, minus beskona~cno
x<y,x<=y,x>y,x>=y,x~=~y
Strogo manje, manje ili jednako, strogo ve~te, ve~te ili jednako, pribli~zno jednako
[0,1],[0,1>,<0,1],<0,1>; [2,+oo>,<-oo,3>
Segment, poluzatvoreni, poluotvoreni i otvoreni interval; neograni~ceni intervali
[3..8],[0..k>,[4..>
Intervali u cijelim brojevima: npr. [3..8>={3,4,5,6,7}
min{a,b,c} , max{a,b,c} , inf S , sup S
minimum, maksimum, infimum, supremum

Hiperoperatori

sum{j:1~4}(a+j);sum{x@A}f(x); sum_j(1/j),sum{n:1~}(1/n^2)
Suma izraz~a a+j , za j od 1 do 4; suma svih f(x) za x iz A ; red, suma reda (defaultna donja granica je 1 ; defaultna gornja je +oo )
integ_x(x^2) ili integ x^2 dx
Integral od x^2 po x
integ{x:2~4}(x^2) ili integ{2~4}x^2 dx
Integral izraza x^2 po x od 2 do 4
lim{x->0}(sinx/x);lim{x->0-},lim{x->0+}
Limes izraza (sin(x))/x , kada x te~zi u 0 ; limes slijeva, limes zdesna
(a_n)_n , lim_n a_n , lim inf , lim sup
Niz, limes niza, limes inferior, limes superior
(xlnx+x^2)' ; f'(w) ili df(w)/dw ; du(x,t)/dxdt
Derivacija izraza x ln(x)+x2 po x ; derivacija funkcije f po w ; parcijalna derivacija funkcije u (varijabli x i t ) po x pa po t

Slova

a...z;A...Z
alfa,beta,gama...omega; Alfa,Beta,Gama...Omega; alef

Geometrija

AB,[AB>,[AB] , |AB| ili d(A,B)
Pravac AB , polupravac s po~cetkom u A kroz B , du~zina AB , udaljenost to~caka A i B
_|_,||,X,~=,~~~
okomito, paralelno, sije~ce, sukladno, sli~cno
/_ABC,<)a,b(>,/_\ABC
Kut ABC , kut izme~du pravaca a i b , trokut ABC
k(A,r) , k(A,B)
Kru~znica sa sredi~stem u A i polumjerom r , ili kroz to~cku B
P(ABCD) , conv{A,B,C,D,E}
Povr~sina mnogokuta, konveksna ljuska

Linearna algebra

|R^5 , (LP)F^n
Peterodimenzionalni realni vektorski prostor, n-dimenzionalni vektorski prostor nad poljem F
0_3 , i.,j.,k. ; (e_i)_i:n
Nulvektor i vektori kanonske baze u |R^3 ; op~tenita kanonska baza od n vektora
(a_i)_{i:n} , [a_{i,j}]_{i:m;j:n}
Vektor duljine n , matrica mxn
[ 1 2 3 // 3 -5 8 ]
Matrica 2x3 s recima (1,2,3) i (3,-5,8)
(a|b) , axb , ||a|| , ||A||
Skalarni i vektorski produkt vektor~a a i b , norma vektora i operatora
dim V , [S]_lin , Ker A
Dimenzija vektorskog prostora V , linearna ljuska skupa S , jezgra linearnog operatora A