Modeliranje entiteta i veza
Najprije slijedi lista tipova entiteta sa pripadnim atributima.

 1. Tip entiteta KIRURG, s atributima IME_KIRURGA (pretp. jedinstveno), ADRESA_KIRURGA, BROJ TELEFONA.
 2. Tip entiteta KONZULTANT, podtip tipa KIRURG. Svaki konzultant je specijalist u određenoj grani kirurgije; to je zapisano u dodatnom atributu SPECIJALNOST.
 3. Tip entiteta PACIJENT, s atributima ID_PACIJENTA (jedinstveni broj zdravstvenog osiguranika), IME_PACIJENTA, ADRESA_PACIJENTA, DATUM_ROĐENJA, SPOL.
 4. Tip entiteta PRIVATNI_PACIJENT, podtip tipa PACIJENT. Dodatni atribut ID_PRIVATNE_SOBE čuva (jedinstven) broj privatne sobe u kojoj je privatni pacijent smješten.
 5. Tip entiteta SESTRA, s atributima ID_SESTRE (identifikacijska oznaka), IME_SESTRE, STRUČNI_STUPANJ
 6. Tip entiteta SOBA (misli se na privatnu sobu), ID_SOBE, BROJ_KREVETA.
 7. Tip entiteta SALA, s atributima ID_SALE (identifikacijski broj sale), TIP_SALE.
 8. Tip entiteta OPERACIJA, s atributima ID_OPERACIJE (identifikacijska oznaka operacije), TIP_OPERACIJE, DATUM, VRIJEME.

Lista atributa bi se svakako mogla i proširiti, no bit će dovoljna za primjer. Dalje slijedi lista veza:

 1. OBAVLJA, 1:N veza između tipova entiteta KIRURG i OPERACIJA, s time da OPERACIJA ima obavezno članstvo.
 2. ASISTIRA, N:M veza između tipova entiteta KIRURG i OPERACIJA. Mogući atribut veze je ULOGA kirurga u operaciji.
 3. NADGLEDA, 1:N veza između tipova entiteta KONZULTANT i KIRURG. Članstvo KIRURGA je neobavezno, jer ima kirurga (npr. konzultanti) koje nitko ne nadgleda.
 4. LIJEČI, 1:N veza između tipa entiteta KONZULTANT i podtipa PRIVATNI_PACIJENT. Članstvo PRIVATNOG_PACIJENTA je obavezno.
 5. PODVRGAVA_SE, 1:N veza između tipova entiteta PACIJENT i OPERACIJA. Članstvo OPERACIJE je obavezno.
 6. ZAUZIMA, 1:N veza između tipova entiteta SOBA i PACIJENT, gdje je članstvo PACIJENTA "skoro" obavezno (svi pacijenti osim nekolicine privatnih smješteni su u običnim sobama).
 7. ODVIJA_SE, 1:N veza između tipova entiteta SALA i OPERACIJA. Članstvo OPERACIJE je obavezno.
 8. ZADUŽENA_ZA_SOBU, 1:N veza između tipova entiteta SOBA i SESTRA. Mogući atribut veze je DATUM_ZADUŽIVANJA. Članstvo SESTRE je neobavezno.
 9. ZADUŽENA_ZA_SALU, 1:N veza tipova entiteta SALA i SESTRA. Atribut veze je DATUM_ ZADUŽENJA. Članstvo SESTRE je neobavezno.

Osim navedenih veza imamo standardnu vezu JE između podtipa KOZULTANT i tipa KIRURG, te također između podtipa PRIVATNI_PACIJENT i tipa PACIJENT.