Index Indeks
lilfordov djetlić lilford's woodpecker
lim plate, sheet, sheet metal, tin
limanda lemon sole
limar plumber, tinman, tinsmith, whitesmith
limen brass
limena brass
limena glazba brass, brass band
limena kanta can
limena kutija tin
limena kutija za spremanje kruha bread bin
limenka can, tin
limenu glazbu brass band
limes limit
limes sustava inverse limit
limeta limes
limfni čvor lymph node
Limfni čvorovi Lymph nodes
limfno-vaskularna invazija immunohistochemistry
limfocit B B lymphocytes
limfocit T T lymphocytes
limfociti lymphocyte, lymphocytes
limfociti B B-lymphocytes
limfociti periferne krvi peripheral blood lymphocytes
Limfociti T T-lymphocytes
limfocitne subpopulacije lymphocyte subpopulations
limfom lymphoma
limfoma lymphoma
limfomi lymphoma, lymphomas
limfoproliferativne bolesti lymphoproliferative diseases
liminalno liminal
limited ltd
limnički Limnic
Limonit loess
Limski kanal Lim Chanal
limun lemon, lemons
limunada lemonade
limunska kiselina citric acid
limunski citric
linč lynch
linčovati lynch
Lineacija lineation
linearan linear
Linearizirani hidrodinamički model Linearised hydrodynamical model
linearna algebra linear algebra
linearna amplitudna razlika linear amplitude difference
linearna dinami;ka stabilnost linear dynamic stability
linearna elastičnost linear elasticity
linearna korelacija linear correlation
linearna polarizacija linear polarization
linearna regresija linear programming, linear regression
linearna transformacija linear transform
linearne forme linear forms
linearne vibracije Linear Vibrations
linearni linear
linearni adresni prostor linear address space
linearni blok-kod linear block code
linearni dipol linear dipole
linearni diskretni ekonomski modeli Linear Discrete Economic Model
linearni i nelinearni sistemi linear and nonlinear systems
linearni kongruentni generator linear congruential generator
linearni pomak linear displacement
linearni prediktivni koder pobuđivan rezidualima residual excited linear
linearni prostor linear space
linearni sistem linear system
linearni slijed naredaba linear instruction sequence
linearni sukladni generator linear congruential generator
linearni sustav linear system
Linearni sustavi Linear systems
linearni trend linear trend
linearni vremenski nepromjenljivi sustav linear time-invariant system
linearni vremenski promjenljivi kanal linear time-variant channel
linearnih linear
linearno izobličenje linear distortion
linearno ograničeni sukladni generator linear-truncated congruential generator
linearno ograničenje linear constraint
linearno označavanje linear notation
linearno prediktivno kodiranje linear predictive coding
linearno predvidljivo kodiranje linear predictive coding
linearno predviđanje pobuđeno vektorskim zbrojem vector sum excited linear
linearno pretraživanje linear scanning
linearno programiranje linear programing, linear programming, linear programming method, linear regression
linearno skeniranje linear scanning
linearno stanje linear state
linearnost linearity
Line-Break uređaji Line-Break System
lingivstika linguistics
lingvista linguist
lingvistička analiza linguistic analysis
Lingvistička geografija Linguistic geography
lingvistička istraživanja linguistic researches
lingvistička teorija linguistic theory
lingvističke razine linguistic levels
lingvističke udaljenosti linguistic distances
lingvistički linguistic
lingvistički diskurz linguistics discourses
Lingvistički nacionalizam Linguistic Nationalism
lingvistički nazivi linguistic terms
lingvistički pojmovi linguistic notions
lingvistički snobizam linguistic snobbery
lingvistika linguistic, Linguistics, linquistics
lingvistika teksta textology
linija circuit, line, streak
linija deset stopa ten-foot line
linija izmjenične faze phase alternating line
linija kapaciteta 2.048 Mb/s E1
linija kojoj može pristupiti više korisnika switched line
linija napada attack line
linija nultih deklinacija agonic line
linija opisa objekata collout line
linija palube deck line
linija plovidbe paralelnom distancom od kopna parallel index
linija primarne brzine prijenosa od 2.048 Mb/s extended digital subscriber line
linija razlagan trace
linija s ograncima (mikrotrakaste linije) branch line
linija s prorezom slot line
linija serviranja service line
linija slobodnih free throw line
linija slobodnog bacanja free throw line
linija stroja alignment
linija tri metra three meters line
linija tri poena three point line
linija za digitalni prijenos digital line
linija za iskrcaj ostataka tekućih tereta iz tanko stripping line
linija za kašnjenje delay line
linija za nekoliko pretplatničkih postaja zbog zas party line
linija za usklađivanje handshake line, handshaking line
linija za veoma brzi prijenos podataka high-speed data line
linija zadrške delay line
linija zaglavlja head line, overline
linija) concentrator
linije lines
linije pokrića lines of cover
linije prigušenja zbog rezonantne apsorpcije (npr. resonant absorption lines
liniji line
linijska konferencija liner conference
linijska postaja line station
linijska signalizacija line signaling
linijska smetnja line hit
linijske građevine linear structure
linijski line
linijski brod liner
linijski brodar liner shipping company
linijski filtar line filter
linijski grafikon line chart
linijski kod bar code, line code
linijski kod 2B1G 2 binary 1 quarternary(2B1Q) code
linijski kod s izmjeničnim predznakom jedinica alternate mark inversion
linijski kod s izmjeničnim predznakom znamenki alternate digit inversion
linijski neuron adaline
linijski oblačić line callout
linijski pisac line printer
linijski prekidač line switch
linijski putnički avion airliner
linijski spektar line spectrum
linijski sudac line judge, linesman
linijski tlak linear-pressure
linijsko adresiranje line addressing
linijsko opterećenje line termination
linijsko-ravnotežni pretvornik line-balance converter
link link
linkomicin lincomycin
linkove links
linkovima links
linoleum linoleum
linjak tench
linjanje moult
liofilizacija freeze-drying
liofilizirani proizvod freeze-dried product
liotropni tekući kristali lyotropic liquid crystals
lipa lime, lime-tree, linden
lipanj June
lipaze lipases
Lipicaner Lipizzaner
Lipicanera Lipizzaners
lipicanska pasmina Lippizaner breed
lipidi lipids
lipidi površine kože skin surface lipids
lipidna peroksidacija lipid peroxidation
lipidni lipid
lipidni drugi glasnici lipid second messengers
Lipidni monomolekulski sloj Lipid monolayer
lipidska peroksidacija lipid peroxidation
lipljan grayling
lipljen grayling
lipnja June
Lipofilnost Lipophilicity
lipogeneza lipogenesis
lipoliza lipolysis
lipopolisaharid lipopolysaccharide, lipopolysaharid
lipoprotein lipoprotein
lipoproteini lipoproteins
liposolubilnost liposolubility
liposomi liposome, liposomes
lipotopljivost liposolubility
Lipschitz-ova konstanta Lipschitz constant
lirika lyrics
lirska pjesma lyric
lirske usmene pjesme lyrical oral poems
lirski lyric
Lisabon Lisbon
Lisabon i dolina Tejo Lisbon and the Tagus Valley
lisasta guska white-fronted goose
lisica fox, vixen
lisice bracelet, foxes, handcuffs, manacle, nipper
lisičav foxy
lisičica chantarelle
lisičine za ruke cuff
lisičja jazbina foxhole
liska coot
liskun daze, mica
lisna uš aphid, blight
lisnat laminated
lisnati kelj borecole, collards, kail, kale
lisnato povrće leaf vegetable
lisnato tijesto crumpet, puffed pastry
lisne uši aphides
lisni mišić na nozi calf
lisnica wallet
list blade, calf, drvo, field, folio, ground, leaf, letter, plaice, sheet
list (riba) flounder, sole
list filma za pohranu podataka (najčešće 105x148mm microfiche
list grafikona chart sheet
list na nozi calf
list papira sheet, sheet of paper
list svojstava property sheet
lista bill, list, listing, lists, poll, roll, schedule, table
lista adresa (elektroničke pošte) mailing list
lista čekanja wait list
lista editorskih naredbi edit decision list
lista izbora picking list
lista izvođenja playlist
lista predodređenih usmjerivača default router list
lista prometnih parametara ATM ATM traffic descriptor
lista provjere checklist
lista raspodjele (poruka primateljima) distribution list
lista rezultata score sheet
lista sa sastavom momčadi game line-up sheet, line-up sheet
lista strijelaca scorer list
lista vrsta inventory
lista zadaća to-do list
lista zadataka za uređenje zapisa (audio edit decision list
listače broad-leaved
listama lists
listanje listing, scrolling
listanje pohranjene poruke stored message listing
listanje stranica paging
listati browse, leaf, list
liste lists
liste izvođenja playlists
listić leaflet, petal
ListićZadataka TaskPad
listoliki ukras foliage
listopad October
listopada October
listopadni deciduous
listopadu October
listova folios
listovi leaves
listovna uložnica pillar box
listovna uložnica u obliku stupa pillar box
listu izvođenja playlist
lišaj eczema
lišaji lihen
lišavanje deprivation, divestiture, privation
lišavanje čina degradation
lišće foliage, leaves
lišen deprived, devoid, minus, pointless
lišen (čega) destitute
lišen mašte matter
lišenje deprivation
lišenje poslovne sposobnosti deprivation of legal capacity
lišiti abridge, bereave, deprive
lišiti čina relegate
lišiti hrabrosti unnerve
lišiti imovine dispossess
lišiti nasljedstva disinherit
lišiti nasljeđa disinherit
lišiti nečeg denude
lišiti pameti abalienate
lišiti slobode apprehend
lišmenije Leishmania
literaran literary
literarna djela literary works
literarna komunikacija literary communication
literarni iskaz literary description
literarni izvor literary sources
literarni izvori literary sources
LITERARNOST LITERARINESS
literat writer
literatura acconts, literature
literature literature
liti pounder, pour, shed, shower
litica bluff, cliff, crag, precipice, rock
liticama cliffs
litice cliffs, crags
Litifikacija lithifaction
litij lithium
litij kation lithium cation
litijev lithic
litika lithic
litofacijesi lithofacies
litografija lithograpf(y), lithography, litography
litografski lithographic
litografski lim lithographic metal plate
litologija lithology
litoralizacija littoralisation
litoralna bioerozija littoral bioerosion
litoralna sedimentacija littoral sedimentation
litoralne biocenoze littoral biocoenoses
Litosfera lithosphere
litostratigrafija lithostratigraphy
litostratigrafske jedinice lithostratigraphic units
litotripsija lithotripsy
litra litre
litri litre
litterae iunctae litterae iunctae
liturgija liturgy
liturgijski liturgical
liturgijski kodeksi liturgical codeces
liturgijski tekstovi liturgical texts
Litva Lithuania
Litvanac lithuanian
Litvanka lithuanian
litvanski Lithuanian
litvanski jezik lithuanian
livac moulder
livac mesinga brass-founder
livada lawn, lea, meadov, meadow, prairie
livade meadows
livadska trepteljka meadow pipit
liven molten
livljivost castability, fluidity
livnica foundry
livnica mesinga brass-foundry
livreja livery
lizanje lick, wear and tear, wearing
lizati lick, to lick
lizimetri lysimeters
lizing financial leasing, leasing
lizosomi lysosomes
lljevaonica mesinga brass-foundry
lobiranje lobbying
loboda sorrel
lociranih located
lociranje hidrolelektrana location oh hydropower plants
locirati locate
logaritam relativnog pojačanja decibel
logaritamska derivacija logarithmic derivative
logaritamska kalibracija Logarithmic Roll Pass Design
logaritamska pretraga logarithmic search
logaritamsko pretraživanje logarithmic search
logaritma logarithm
logaritmar slide rule
logaritmi logarithms
logicizam logicism
logičan logical
logička funkcija Boolean function
logička jedini logic unit
logička jedinica (SNA) logical unit
logička minimizacija logic minimization
logička neovisnost podataka logical data independence
logička podloga rationale
logička topologija logical topology
logička veza logical link
logička veza (za mreže) logic circuit
logička vrata electronic gate
logičke antinomije logical antinomies
logički logical
logički čvor logical node
logički elan (dio logičkog izraza) logical term
logički format disketa logical disc format
logički izraz Boolean expression
logički kanal logical link
logički kanal (u paket logical channel
logički kontrolni GSM kanal broadcast control channel
logički model logical models
logički nadzorni kanal za poboljšani prijem signal frequency correction control
logički operacijski sklop operating logic circuit
logički operatori logical operators
logički sinkronizator logic synchronizer
logički sistem Logical System
logički sklop digital circuit, gate, logic circuit
logički slijedni ustroj memorije logical sequential storage organization
logički zakoni the laws of logic
logičko dizajniranje logic design
logičko oblikovanje logic design
logičko polje switching array
logičko pretraživanje Boolean search
logičko razmišljanje logical thought
logičko stanje logic state
logičko upravljanje logic control
logičnost logic, sequence
logika logic, symbolic logic
logika promjene vjerovanja Logic of Belief Change
logike znanja logics of knowledge
logiku logic
login login
logisička logistic
logisički logistic
logistička ekipa logistical support team
logistička infrastruktura logistical infrastructure
logistička potpora logistical support team
logistički integrirani sustavi proizvodnje logistical integrated manufacturing
logistički lanci logistic chains
logistički pristup logistical approach
logistički sustav logistic system
logistički sustavi logistic systems
logistički troškovi logistical expenses
logistika logistics
logistika transportnog sustava Transport logistics
log-konveksan log-convex
logografija script
logopedija logopeadics, logopedics, speech pathology
logor camp
logoraš detainee
logori Concentration camps
logorovanje camping, camping out
logorovati camp
logorska vatra camp fire, campfire
logotip logo
logout logout
loj suet, tallow
lojalan loyal
Index Indeks