Index Indeks
komnbinirano combined
komoda chest of drawers, commode
komodifikacija commodification
komora chamber, council, logistics, vessel
komora dogorijevanja afterburner, aftercooler
komora hlađenja afterburner, aftercooler
komora za gašenje luka arcing chamber
komora za kondicioniranje preconditioner
komorač fennel
Komori Comoros
komorna glazba chamber music, chamber-music
komorni chamber
komotan comfortable
kompajler compiler
kompaktan compac, compact
kompakt-disk za fotografije (Kodak) PhotoCD
kompaktiranje vodova transmission line compacting
kompaktna kaseta compact cassette
kompaktni compact
kompaktni disk compact disc, compact disk
kompaktni disk- memorija za iščitavanje CD-ROM
kompaktni disk s mogućnošću brisanja i pisanja compact disc recordable
kompaktni disk za očitavanje compact disk-read only memory
kompaktnom compact
kompandiranje companding
kompandor compander
kompanija company, film company
kompanije companies
kompanijom company
kompanijska poruka company's message
kompanjon companion, partner
komparacija comparison
komparacije matches
komparativ comparative
komparativan comparative, comperable
komparativna comparative
komparativna analiza comparative analysis
komparativna istraživanja comparative research
komparativna politika comparative politics
komparirati collate, compare
kompas compas, compass
kompatibilan compatible
kompatibilni compatible
kompatibilnost compability, compatibility, compatibly
kompatibilnost nižeg sloja low layer compatibility
Kompatibilnost s : željezničkim compatibility with railway
kompatibilnost sklopovske opreme hardware compatibility
kompatibilnost visokih slojeva high layer compatibility
kompententno compentently
kompenzacija compensation
kompenzacija disperzije dispersion compensation
kompenzacijska pristojba countervailing charge
kompenzacijska trgovina countertrade
kompenzacijske mjere countervailing measures
kompenzacijske stojnice laydays, average
kompenzacijski countervailing
kompenzacijski mehanizmi compensatory mechanisms
kompenzacijski pokreti compensatory movement
Kompenzacijski rast Compensatory growth
kompenzacijsko financiranje compensatory financing
kompenzator expansion joint
kompenzator faze advancer
kompenzirana compensated
kompenzirana prilagodna mreža compensated matching network
kompenzirati compensate, remunerate
kompetencija competence, scope, sphere
kompetenciju competence
kompetentan competent
kompetentnost adequacy
kompetitivna ekskluzija competitive exclusion
kompetitivni competitive
kompetitivni antagonist competitive antagonist
kompilacija compilation
kompilator compiler
kompilirati compile, quilt
kompjuter computer
kompjutera computer
kompjuterima computers
kompjuterizacija computerization
kompjuteriziran computerised, computerized
kompjuterizirana tomografija computerized tomography
kompjuterska arhivska obradba computer archival arranging
kompjuterske simulacije computer simulations
kompjuterski computer
Kompjuterski program Computer program
kompjutersko programiranje computer programming
kompjutor computer
kompjutorom potpomognuto computer-aided
kompjutorska animacija computer animation
kompjutorska simulacija computer simulation
kompjutorska tomografija computed tomography
kompjutorski programi computer programs, Educational Software
kompjutorski servisi computer services
kompjutorsko modeliranje computer modeling
kompjutorskoj computer
Kompleks complex
kompleksa complex
kompleksan complex
kompleksi complexes, coordination compounds
kompleksiranje complexation, excited states
kompleksna analiza segregacije complex segregation analysis
kompleksna aritmetika complex arithmetic
kompleksna usluga complex service
kompleksne kronične bolesti complex chronic diseases
kompleksni broj complex number
kompleksni spojevi complex compounds, Complexes
kompleksni sustavi complex systems
kompleksnost complexity
komplement complement
komplementaran complement
komplementarna formulacija complementary formulation
komplementarni kod complement code
komplementarni peptidi complementary peptides
komplementarni priključak complementary attachment
komplementarnost complementarity
komplementarnost trgovine complementarity of trade
komplementarnost tur Adria
komplet complement, completion, series, set
komplet opreme za sklonište shelter set
kompletan complete, holistic
kompletiran complete
kompletirati complete
kompletno completely
kompletnog complete
kompletnu complete
kompliciran complicated, involute, perplexed
kompliciranija complicated
komplicirano complicated, interesting
kompliciranost intricacy
komplicirati complicate
komplikacija complication, intricacy
komplikacije dijabetesa diabetic complications
kompliment compliment
komponenta component, element
komponenta istosmjerne struje DC component
komponenta kompleksne usluge components of a complex service
komponenta u kvaru component failure
komponente component, components, constituents
komponente eteričnih ulja essential oils components
komponente prinosa yield components
komponente seta component products
komponente uroda grain yield components
komponentna tehnologija component technology
komponentni koder component encoder
komponentni kodovi component codes
komponentni video component video
komponentno programiranje component programming
komponirati compose
kompost compost, son in law
Kompostiranje composting
kompozicija signal composition
kompozicijska tipologija compositional typology
kompozit composit
kompozita composites
kompozitan composite
kompoziti composites
kompozitne strukture composite structures
kompozitni composite
Kompozitni katalizatori Composite catalysts
kompozitni materijali composite materials
kompozitni tekstilni materijali composite materials
kompozitnog composite
kompozitor composer, compozer
kompozitori composers
kompresija compression
kompresija i ekspanzija companding
kompresija podataka data compression
kompresijska proba crushing test
kompresiona jačina compressive strength
kompresiona proba compression test
kompresor blower, drill
kompresor jakosti zvuka volume compressor
kompresor kojem teretne pare ne dolaze u dodir sa oil-free compressor
kompresor-ekspander compander
kompresori compressors
komprimirana datoteka zipped file
komprimirana slika compressed image
komprimiranje kljuca key compression
komprimiranje ključa key compression
komprimiranje praznina garbage collection
komprimirati compress, telescope
kompromis compromise, trade-of
kompromisni compromise
komuna commune, community
komunalan municipal
komunalije municipal services, public utilities, Utility
komunalna društva communal society
komunalna naknada local rate
komunalne djelatnosti utility services
komunalne ideologije municipal ideologies
komunalne usluge municipal services, utilities, utilities sector
komunalni communal
komunalni informacijski sustav Communal Information System
komunalni troškovi Utility
komunalnih utility
komunalnim municipal infrastructure
komunalnom communal
komune commune
komunicirajuće jedinice corresponding entities
komuniciranja communications
komuniciranje communication
komuniciranje između robe i kupca goods-customer communication
komuniciranje s usamljenim terminalima unicasting
komunicirati communicate
komunicirati s usamljenim terminalima unicast
komunikacija communication
komunikacija bez spajanja connectionless communication
komunikacija između procesa interprocess communication
komunikacija posredstvom elektromagnetske mreže power line communication
komunikacija računala computer communications
komunikacija s kraja na kraj end-to-end communication
komunikacija s višestrukim pristupom multiple access communication
komunikacija slikama image communications
komunikacija svjetlom light communication
komunikacija u turizmu communication in tourism
komunikacija usmjerena na spajanje connection-oriented communication
komunikacija zrak - zemlja air-ground communication
komunikacija zrak (letalni) - zemlja (prijamnik) air-ground communication
komunikacija zrak-zemlja air-ground communication
komunikacije communications
komunikacije (računala) na daljinu remote communications
komunikacije analognim signalima analog communications
komunikacije jako proširenog spektra spread spectrum (SS) communications
komunikacije poduzeća corporate communications
komunikacije posredovane računalom (multimedijski computer-mediated
komunikacije putem satelita satellite communications
komunikacije s raspršenim spektrom spread spectrum (SS) communications
komunikacije sa slučajnim pristupom random-access communications
komunikacije unutar tvrtke intraorganizational communications
komunikaciji communication
komunikacijska industrija communications industry
komunikacijska kompetencija communication competence, communicative competence
komunikacijska mreža s radiorelejnim uređajima relay network
komunikacijska oprema Data Communication Equipment
komunikacijska podmreža communications subnetwork
komunikacijska politika communications policy
komunikacijska sredstva means of communication
komunikacijska struka communications profession
komunikacijska tehnologija communication technology
komunikacijska veza communication link
komunikacijske communication
komunikacijske funkcije računala host behavior functional group
komunikacijske mogućnosti communications options
komunikacijske opcije communications options
komunikacijske postavke communication settings
komunikacijske strategije communication strategies
komunikacijske tehnologije communication technologies
komunikacijske usluge nižih slojeva protokola bearer services
komunikacijski communication, communications, communicative
komunikacijski kanal communication channel
komunikacijski međusklop communication interface
komunikacijski nadzornik communications controller
komunikacijski obradnik communication processor
komunikacijski okoliš communications environment
komunikacijski pojas communication band
komunikacijski poslužnik communication server
komunikacijski priključak COM port
komunikacijski proces communication process
komunikacijski program communication program, communications program
komunikacijski protokol communication protocol, communications protocol
komunikacijski satelit communication satellite, communications satellite
komunikacijski softver communication software
komunikacijski stog (programa communications stack
komunikacijski sustav communication system
komunikacijski sustav osobnog pristupa personal access communications system
komunikacijski sustav pojasne širine do 60 KHz k carrier system
komunikacijski sustav potpunog pristupa total access communications system
komunikacijski sustav s proširenim potpunim pristu extended total access
komunikacijski sustavi communication systems, communications systems
komunikacijski upravljački uređaj communications controller
komunikacijski upravljački uređaj koji se priključ network interface unit
komunikacijski zahtjevi communications requirements
komunikacijsko računalo communication server
komunikacijsko sučelje communication interface
komunikacijsku communicative
komunikativan communicative
komunist communist
komunistička stranka Communist Party
komunistički communist
komunistički sustav vlasti Communist System of Authority
komunističkoj communist
komunizam communion, communism, communist regime
komunizma communist regime
komutacija switching
komutacija krugova circuit switching
komutacija linija circuit switching
komutacija paketa proizvoljne duljine message switching
komutacija pokretna mreže mobile exchange
komutacija poruka message switching
komutacijska matrica switching matrix
komutacijska mreža s miješanjem pozicija izkomutat shuffle exchange network
komutacijska mreža sa samo jednom stazom od ulaza single-path network
komutacijska oprema upravljana pohranjenim program stored program control
komutacijske tablice commutation tables
komutacijski čvor switching node
komutacijski čvor pokretne mreže mobile switching centre
komutacijski materijal (tvar) switching fabric
komutacijski stol board
komutacijski sustav switching system
komutacijsko zaključenje exchange termination
komutativni kripto s u stav commutative cryptosystem
komutativnim prstenima commutative rings
komutator commutator, crominance
komutator podataka data switch
komutiran switched
komutirana linija switched line
komutirana mreža linija switched circuit network
komutirana paketna mreža packet-switched network
komutirana veza switched connection
komutirani digitalni video switched digital video
komutirani kanal switched channel
komutirani virtualni kanal switched virtual circuit
komutiranje stanica cell-switching
konac end, rope, thread, yarn
konačan definitive, determinate, final, finite, terminate, ultimate, utter
konačan plasman final placing, ranking
konačan rezultat final score
konačan skup finite set
konačište doss house, hostel, lodging
konačna bilanca bottom line
konačna geometrija finite geometry
konačna grupa finite group
konačna kodna riječ finite codeword
konačna odluka final decision, final judgment
konačna prijava final entry, general entry
konačna propagacija pogreške finite error propagation
konačne final
konačne diferencije finite differences
konačne razlike finite differences
konačni finite, terminating, terminational
konačni elementi finite elements
konačni impulsni odziv finite impulse response
konačni ishod bottom line
konačni obračun account
konačni obračun premije adjustment premium
konačni sastav final composition
konačni sustav step by step
konačno at long last, finally, finitely, ultimately
konačno istezanje strain at break
konačno polje finite field
konačno širenje pogreške finite error propagation
konačnost definitiveness, finality
Konatna voda connate water
Konavle Konavle
koncedent grantor
koncem thread
koncentracija concentration, conglomeration
koncentracija dušika nitrogen concentration
koncentracija fluorida fluoride concentration
koncentracija industrije industrial concentration
Koncentracija naprezanja stress concentration
koncentracija ovlasti concentration of powers
koncentracija primjesaimpurity concentration impurity concentration
koncentracija stanovništva concentration of the population
koncentracijama concentrations
koncentracije concentration
koncentracijom conglomeration
koncentracioni logor concentration camp
koncentrat concentrate
koncentrator concentrator
koncentrator s dva ulaza i dva izlaza dual-attached concentrator
koncentričan concentric
koncentričnost concentricity
koncentriran concentrated
koncentrirana kompaktnost concentrated compactness
koncentrirana opterećenja point loads
koncentrirani sinkronizirani signal bunched frame alignment signal
koncentriranje arome aroma concentration
koncentrirati concentrate
koncentrirati se concentrate
koncepcija concept, conception
koncepcija igre concept of play
koncepcija inteligentnog stroja thinking machines concept
koncepcija razvoja development conception
koncepcijska razina conceptual level
koncepcijski concept
koncepcijski model inteligentne mreže intelligent network conceptual model
koncept approach, concept, conception, draft, outline
koncept hijerarhijskog ustroja ćelija hierarchical cell structure concept
Koncept održivog razvoja Concept of sustainable development
koncepti concepts
konceptno konstruiranje conceptual design
konceptualna ekologija conceptual ecology
konceptualna promjena conceptual change
konceptualna shema conceptual scheme
koncern concern
koncert concert, recital
koncerti concerts
koncertna dvorana concert hall
koncertni concert
koncertnoj concert
koncertu concert
koncesija concession, franchise
koncesije concessions
koncesijski concession
koncesionar concessionaire
koncesionara concessionaire
koncil council
koncipiran conceived, conceptualized
koncipiranim conceptualized
koncipiranje obrazovanja za okoliš Concept
koncipirati draft
končanica reticle
končić filament
kondenzacija condensation
kondenzaciju condensation
kondenzator capacitor
kondenzator s poliesterskim dielektrikom mytoar capacitor
kondenzatorsko pojačalo boost capacitor
kondenzirati se condense
kondicija condition, fettle, fitness, shape, trim
kondicional conditional
kondicionirana conditional
kondicioniranje tla soil conditioning
kondoliranje condolence
kondom condom
kondukcija conduction
kondukcije conduction
kondukter conductor, guard
konduktometrija conductometrics, conductometry
koneksini connexin
konektor connector
konektor MIC(IBM) media interface connector
konektor načinjen od leća lens connector
konektor optičkog vlakna fiber optic connector
konektor parice twisted-pair media interface connector
konektori plates
konfederacija confederacy
konfederacija poslodavaca employers' confederation
konfederacija sindikata trade union confederation
konfederalni confederal
konfederalnim confederal
konfekcija clothing
konfekcije clothing
konfekcijiski made-up
konfekcijska odjeća ready-to-wear, ready-to-wear clothes
konfekcijski made up, made-up, ready made, ready-made
konferencija conference, conferences, parley
Konferencija o europskoj sigurnosti i suradnji CSCE
konferencija UN-a UN Conference
konferencija za novinare press conference
konferencijama conferences
konferencije conference, conferences
konferencije za novinare press conferences, press-conferences
konferencijski conference
konferencijski poziv conference call, conference calling
konferencijski sustav posredovan računalom computer-mediated conference system
konferencijskih conference
konferenciju conference
konferiranje podržano računalom computer-assisted conferencing
konferirati confer
konfesionalne strukture confessional structures
konfiguracija configuration
konfiguracija izravne VCC configuration direct VCC
konfiguracija poslužnika za oponašanje LAN-a LAN emulation configuration server
konfiguracija sustava system configuration
Index Indeks