Index Indeks
izmjena alteration, amendment, change position, changes, exchange, modilication, replacement, switching, transition
izmjena i dopuna amendment
izmjena igrača exchange of players, switch
izmjena mjesta rotation of players
izmjena polja change of court
izmjena proračuna budgetary amendment
izmjena topline Heat, Heat transfer
izmjena u obrani switching
izmjena udaraca s obje strane rally
izmjena zakona amendment of a law
izmjene amendments, changing, intercourse
izmjene i dopune Protokola amendments to the Protocol
izmjenična alternating
izmjenična dinamička izdržljivost alternate strength, fatigue limit under reversed stress, fatigue resistance, reverse fatigue or reversing strength
izmjenična struja AC, alternating current
izmjenični alternate
izmjenični mod alternate mode
izmjenični način alternate mode
izmjenični postupak alternate process
izmjenično izvrtanje predznaka jedinica alternate mark inversion
izmjenično izvrtanje predznaka znamenki alternate digit inversion
izmjenično nizanje interleaving
izmjenitelj duljine length modifier
izmjeniti emend
izmjenljiv selective
izmjenljivost variability
izmjenjivač commutator, exchanger, inverter
izmjenjivanje alternation, turn
izmjenjivati se alternate
izmjenjivi sanduk swap body
izmjeren dio tekucine ubacen u cjevovod batch
izmjeren dio tekučine ubačen u cjevovod slug
izmjeriti admeasure, gauge, measure, sound, span, to weigh
izmjeriti dubinu sound
izmjeriti veličinu size up
izmjeriv measurable
izmjerljiv mensurable
izmješan mixed
izmlatiti bash, beat up, drub, gyp, maul, quilt over, shellack, thwack
izmoliti cajole, scrounge
izmoriti distress
izmotavati se footle
izmrcvariti maim
izmučen battered
izmučen brigama care worn
iznad above, beneath, beyond, more than, on, over, up, upwards
iznad morske razine above sea level
iznad nominalne vrijednosti above par
iznad povrišine zemlje aloft
iznad površine zemlje aloft
iznad razine mora above sea level
iznajmiti hire, lease, let, rent, rent˙, to hire, to rent
iznajmljen hired, leased
iznajmljena linija leased line, tie line
iznajmljivanja rent
iznajmljivanje hiring, rent, rental
iznajmljivanje aplikacija applications as network services
iznajmljivanje vozila vehicle rental
iznajmljuje se hired
iznemogao bed ridden
iznemoglost inanition
iznenada abruptly, all at once, snap, sudden, suddenly
iznenada posjetiti drop
iznenadan abrupt, rude, stunning, sudden, unhoped
iznenadan napad nose dive
iznenadio blew his mind
iznenaditi amaze, astonishing, astound, overtake, surprise
iznenaditi protivnika surprise the opponent
iznenaditi se astonish
iznenadna poplava spate
iznenadni napad swoop
iznenadni servis odmah po zvižduku suca Pavlovian serve
iznenadno istjecanje sudden discharge
iznenađen startling, surprised
iznenađen pogled stare
iznenađenja surprises
iznenađenje chance, sensation, surprise, wonder
iznenađujuće surprisingly
iznenađujući amazing, surprising
iznesen set out
iznevjerenje betrayal
iznevjeriti betray, sell
iznijeti bring, carry, introduce, produce, serve, set forth
iznijeti na vid open
iznijeti na vidjelo elict, reveal
iznijeti optužbe pred sud to bring charges before the court
iznijeti u javnost air
izniklo arising
izniknuti emerge
izniman exceptional
iznimka exception
iznimna exceptional
iznimne extremely
iznimne i kritične okolnosti exceptional and critical circumstances
iznimne okolnosti exceptional circumstances
iznimnih exceptional
iznimno extremely, on an exceptional basis, uniquely
iznimno od odredaba stavka 1. by way of derogation from paragraph 1
iznimno od odredaba stavka 2. by way of derogation from paragraph 2
iznimno visoke frekvencije extra high frequency
iznos amount, assets, figure, fraction, number, sum, velocity, yield
iznos BDP po glavi stanovnika GDP per capita figure
iznos iskazan u eurima amount expressed in euro
iznos sudjelovanja osiguranika u trošku štete deductible
iznos sudjelovanja osiguranika u trošku štete koju deductible
iznos u eurima amount expressed in euro
iznos u nacionalnoj valuti amounts in the national currencies
iznosa assets
iznoseći presenting
iznosi amounts, issuing
iznositi amount, number, scuff, take out, total, wear out
iznositi se to
iznošen outworn, threadbare, worn out
iznošenje spora pred Sud EZ-a action brought before the EC Court of Justice
iznošenje spora pred upravni sud action brought before an administrative
iznošenje znanja knowledge elicitation
iznova afresh, anew, newly, over, re, remake
iznova nabiti reload
iznova natovariti reload
iznova prave reproduced
iznuda extortion
iznuditi defraud, exact, extort
iznuđivač extortioner
iznuđivački extortionate
iznuđivanje extortion
iznuđivanje novca ramp
iznuđivati extort
iznuren exhaustible, outworn, prostrate, sick, spent, wan
iznurenost exhaustion, fag, prostration
iznuriti beat out, debilitate, drain, enfeeble, fag, jade, run down, starve, tell on, wear out
iznurivati emaciate
iznutra inside, intrinsically
iznutrica bowels
iznutrice entrails, offal, pluck
izobare isobars
izobilan substantial
izobilje abundance, exuberance, fullness, opulence, plenty, prodigality, riches, wealth
izobličen awry, drawn, misshapen
izobličenost distortion
izobličenja signala impairments
izobličenja zbog kašnjenja anvelope envelope delay distortion
izobličenje distorsion, distortion
izobličenje amplitude na telefonskim linijama amplitude distortion on phone lines
izobličenje frekvencijskog pomaka frequency shift distortion
izobličenje gušenja attenuation distortion
izobličenje istovremenosti isochronous distortion
izobličenje kašnjenja delay distortion
izobličenje kvantiziranje m quantizing distortion
izobličenje na telefonskoj liniji distortion on phone line
izobličenje prigušenja attenuation distortion
izobličenje zbog kašnjenja ovojnice envelope delay distortion
izobličenje zbog kvantizacije digital distortion
izobličenje zbog prednapona bias (asymmetrical) distortion
izobličiti disfigure, distort
izobrazba training
izobrazba kadrova za potrebe školstva education of staff for the school system
izobrazba menadžera management training
izobrazba na radnom mjestu on-the-job training
izobrazba nastavnika teacher training
izobrazba osoblja staff training, training of personnel
izobrazba pomoćnoga medicinskoga osoblja paramedical training
izobrazba pravne struke training of the legal professions
izobutan smjesa isobutane mixture
izoesteraze isoesterases
izoglukoza isoglucose
izogonalan isogonal
izoindoli isoindoles
izokinetički isokinetically
izoklin aclinic
izokrenut scrambled
izokrenuti invert, scramble
izokretač scrambler
izokretanje scrambling
izokroni isochronous
izokroni prijenos isochronous transmission
izokroni promet isochronous traffic
izolacija extraction, isolation, quarantine, seal, secrecy
izolacija građevine building insulation
izolacija protiv vlage damp proofing
izolacijaska cijev bushing
izolacijska cijev bushing, conduit, spaghetti
izolacijska kuglica bead
izolacijski materijal aquaseal
izolacijski protiv vlage damp proofing
izolaciju isolation
izolaciona cijev conduit
izolacioni insulating
izolacioni materijal aquaseal
izolacionizam isolationism
izolati jadranskih otoka Adriatic island isolates
izolator dielectric, insulator, non conductor
izolator čašica skirt
izolator s primjesama doped insulator
izolatori insulators
izoliran bare, horse, segregate
izolirana točka acnode
izolirane populacije human isolates
izolirano insulating
izolirano prilagodljivo usmjeravanje isolated adaptive routing
izolirano srce cardiac protection
izolirati insulate
izolovana tačka acnode
izolučen ribbed
izolučiti gutter
izomerizacija isomerisation, Isomerization
izometrička projekcija isometric projection
izometrički isometrically
izometrična aktivnost isometric activity
izooblici isoforms
izopačen abusive, perverse
izopačenik outlaw
izopačenost abuse, depravity, perversion, perversity
izopačenje sophistication
izopačiti adulterate, disfigure, distort, envenom, pervert, travesty, wrest
izopačiti se warp
izopačivati deprave
izopćenost disconnexion
izopćiti disconnect, excommunicate
izoperoksidaze isoperoxidases
Izoseista isoseismal line
izostajanje absence, absenteeism, intermittence
izostajanje s posla absenteeism
izostanak absence
izostati absent, fail
izostaviti elide, except, omit, suppress
izostavljanje disregarding, omission, skip
izostavljen omitted
izostavljen ili ispušten dio u knjizi lacuna
izostavljene disregarding
Izostazija isostasy
izoštravanje sharpening
izoštrenost abrasion
izoštriti edge
izoterman isothermal
izoterme isotherms
izotermičko poboljšanje ishotermal transformation
izotermno isothermal
izotermno sinteriranje Isothermal sintering
izotropan isotropic
izotropna antena isotropic antenna, unipole
izotropna geometrija isotropic geometry
izotropna slučajna polja isotropic random fields
izotropni prostor isotropic space
izotropnom prostoru free space propagation
izrabljen exploited
izrabljivač slave driver
izrabljivanje exploitation
izrabljivati exploit
izračun analysis, calculation, figures
izračun premije pricing, product pricing
izračun vremena timing
izračun vrijeme minute
izračunat calculated
izračunata količina figures
izračunati calculate, calculated, compute, figure out, span
izračunati podatak derived data
izračunava calculates
izračunavamo calculate
izračunavanje calculating, calculation, computation, reckoning
izračunavanje na korisničkoj radnoj stanici client based computing
izračunavanje pogreške error calculation
izračunavanje pravilne impulsne pobude regular pulse excitation (RPE) computation
izračunavati calculate
izračunljiv calculable, computable
izračunljiva inteligencija computational intelligence
izrada construction, craftsmanship, drafting, make, making, manufacture, production
izrada alata toolmaking
izrada čepa plugging
izrada čipova s aplikacijski prilagođenim poveziva third - generation ASIC
izrada drvenih predmeta woodwork
izrada kopije dadoteke backing up
izrada kurikuluma curriculum development
izrada makete breadboarding
izrada mikro staza u tiskanoj ploči microvia technology
izrada prava Zajednice drafting of Community law
izrada proračuna drawing up of the budget
izrada proračuna Zajednice drawing up of the Community budget
izrada računalskog nastavnog softwarea development of computer's teachware
izrada sažetka summarizing
izrada zakonodavstva drafting of legislation
izradba style
izradba softvera pomoću računala computer-aided software engineering
izradbe producing
izradbu production
izradi kopiju create a copy
izradi po mjeri tailor
izradili produced
izradit made
izraditi compiled, create, draw up, establish, form, make, manufacture
izraditi imenik (naredba) make directory
izraditi nacrt sketch
izraditi sveobuhvatan popis to establish a comprehensive inventory
izradu construction
izradu tehnologije technology making
izrađen elaborate, wrought
izrađen po mjeri tailor made
izrađevine handicrafts, manufacture
izrađivač ljesova coffin maker
izrađivač okvira framer
izrađivanje make
izrađivati create, draw up, manufacture
izrađivati planove suradnje to draw up plans for cooperation
izrađuju create
Izrael Israel
Izraelski Israeli
izranjajuće kompleksne strukture emergent complex structures
izranjanje emerging
izranjati emerge
izraslina bump, excrescence, tumour
izrastao overgrown
izrasti overgrow
izravan direct, forthright, immediate
izravan dokaz direct evidence
izravan dokaz o nečemu direct evidence
izravan televizijski prijenos live television coverage
izravan uvoz direct import, direct imports
izravna adresa immediate address
izravna linija leased line
izravna modulacija direct modulation
izravna obradba on-line processing
izravna podatkovna veza putem VCC data direct VCC
izravna pomoć (na zaslonu) on-line help
izravna potenciometrija direct potentiometry
izravna primjenjivost direct applicability
izravna prodaja direct sales
izravna staza direct path
izravna strana ulaganja foreign direct investment
izravna ulaganja direct investments
izravna usluga (servis kojim se pretplatnicima pom on-line service
izravna veza direct connection, hot line, subnetwork connection
izravnanje accommodation
izravnati accommodate, equalize, flatten out, level, reconcile, settle, smooth, strike
izravnavanje smoothing, trimming
izravnavati se flatten out
izravne komunikacije on-line communications
izravne upute on-line help
izravni kod direct code
izravni prijam on-line processing
izravni prijevoz direct transport
izravni pristup random access
izravni pristup Internetu Internet direct access
izravni put radij s kog vala direct path
izravni trošak direct cost
izravni ulaz line input, on-line input
izravni unos line input
izravni unos (podataka) on-line input
izravno directly, outright, squarely
izravno biranje (lokalnog broja bez posrednika) direct dialing in
izravno biranje izvana direct inward dialing
izravno biranje izvana bez posrednika direct inward dialing
izravno daljinsko biranje direct distance dialing
izravno ispitivanje on-line test
izravno međugradsko biranje direct distance dialing
izravno otkrivanjedirect detection direct detection
izravno ožičenje wrapped wiring
izravno povezan on-line
izravno povezana oprema on-line equipment
izravno povezani sustav za skupljanje podataka on-line data collecting system
izravno prolazno biranje direct inward dialing
izravno raspoložive informacije on-line information
izravno snimanje (podataka s jednog uređaja na dru line input
izravno spojeni modemi direct connect modems
izravno ugovaranje negotiated contract
izravno ulaganje direct investment
izravnog direct
izravnoj direct
izravnu outright
izravnjivač averager
izraz compliment, express, expression, look, phrase, term, terms, utterance, word
izraz lica air, aspect, countenance, mien, physiognomy
izraz mišljenje profess
izraz priznanje recognize
izraz u Booleovoj algebri Boolean expression
izraz za vrij o'clock
izraza expression
izrazi expressions
izrazila expressed
izrazili expressed
izrazit exceptional, impressive, meaning, nervous, outstanding, pictorial, pronounce, pronounced, significant, sinewy
izrazita osoba personality
izrazite outstanding
izraziti express, give voice to, register, speak, utter
izraziti mišljenje allow
izraziti neslaganje grunt
izraziti osmijeh smile
izraziti prezir pshaw, snuff
izraziti shematski schematize
izraziti zanimanje to express interest
izraziti zanimanje za to express interest in
izrazitiji pronounced
izrazito acutely, decidedly, distinctively, exceptional, extremely, markedly, pronouncedly, racily
izrazitost raciness
izrazni expressive
izraznog expressive
izražaj expression
izražaja intense
izražajem expression
izražajnost significance
izražava express, expresses
izražava zabran no
izražavanja expression
izražavanje expressing, expression, utterance, wording
izražavati express, expressed
izražavati potrebu must
izražen bold, expressed
izraženim set out
Index Indeks