Index Indeks
insuficijencija insufficiency
insuficijentan insufficient
Insula medis projekt insula medis project
insulin insulin
Insulin-neovisni oblik šećerne bolesti Non-insulin-dependent diabetes mellitus, Non-insulin-dependent diabetes mellitus
Insulinska protutijela Insulin antibodies
Insulinska terapija Insulin therapy
intaktan intact
INTAL INTAL
Intarzija Inlay
integrabilan integrable
integrabilnost integrability
integracija amalgamation, integrating, integration, Integration Processes, integrations
integracija digitalnih usluga integration of digital services
integracija mentalno retardirane djece integration of mentally retarded children
integracija migranata Integration of immigrants, integration of migrants
integracija podataka integrating data
Integracija programskih sistema Software integration
integracija računala i telefona computer telephone integration
integracija računala i telefona temeljena na praće first party CTI
integracija regulativnih funkcija integration of regulative functions
integracija stranaca integration of foreigners
integracija ultravisokog stupnja ultra large scale integration
integracija veoma visokog stupnja very large scale integration
integracija vrlo velike razine very large scale integration
integracije integrations
integracijom integration
integracijske perspektive integrational prospects
integracijski korak integartion step
integracijski procesi integrated processes, integration processes
integracijsko vrijeme temporal integration
integral integral
integralan integral
integrale r sustava system integrator
integrali integrals
integralna integral
integralna analiza integral analyses
integralna jednadžba integral equation
integralna metoda integral method
Integralna proizvodnja voća Integrated fruit production
integralna rezidba integrated cutting
Integralna zaštita Integrated Pest Management
Integralna zaštita bilja Integrated pest management
integralne jednadžbe inegral equation, integral equation, integral equations
integralni integral, interaction
integralni broj solid number
integralni informacijski sustav integral information system
integralni membranski proteini integral membrane proteins
integralni most integral bridge
integralni navigacijski sustav integrated navigation system
integralni operatori s jezgrama integral operators with kernels
integralni pristup istraživanju comprehensive approach in investigation
integralni promet integral traffic
integralni račun integral calculus
integralni sustav zaštite okoliša integrated system of environmental
integralno gospodarenje integrated pest management
integralno jugoslavenstvo integral yugoslavianism
integralno kolo unicircuit
integralno planiranje integral planning
Integralno suzbijanje korova Integrated weed control
integralnost Integrity
integrativna gestalt terapija Integrative gestalt therapy
integrativna metodološka paradigma integrative methodological paradigm
Integrativna terapija Integrative therapy
integrativni odgoj integrative education
integrativni plazmidi integrative plasmids
integrator integrator
integriraju integrate
integriran integrated
integrirana digitalna mreža integrated digital network
integrirana mreža integrated network
integrirana proizvodnja integrated manufacturing
integrirana satelitska poslovna mreža integrated satellite business network
integrirana trgovina integrated trade
Integrirana zaštita Integrated crop protection
Integrirana zaštita bilja Integrated pest management, integrated plant protection, integrated protection
integrirane integrated
integrirani elektronički sklop u planarnoj tehnolo monolithic circuit
integrirani krug chip, integrated circuit
integrirani krug vrlo velike brzine very high speed integrated circuit
integrirani nastavni proces integration in the process of education
integrirani pristup integrated approach
integrirani prospojnik- usmjeritelj integrated switch - router
integrirani razvoj integrated development
integrirani razvojni program integrated development programme
integrirani rez integrate cutting
Integrirani sistem zbrinjavanja otpada Integral system of waste treatment
integrirani sklop chip, integrated circuit
integrirani sklop za reproduciranje govora speech chip
integrirani sklopovi integracted ciruits, integrated circuit, integrated circuits
integrirani sustav modulatora modem (MODEM)
integrirani sustavi integrated systems
integrirani višepodručni regulator integrated multisrte controller
integriranih integrated
integrirano lokalno nadzorno sučelje integrated local management interface
integrirano multipleksiranje integrated multiplexing
integrirano upravljanje plovidbom integrated sailing operation
integrirano usmjeravanje integrated routing
integriranje integration
integrirati consolidate, implode, integrate
integrirati se implode
integritet integrity
integritet informacija information integrity
integritet niza poruka message sequence integrity
integritet podataka data integrity, integrity of data
integritet područja (BAZE PODATAKA) domain integrity
integritet sadržaja content integrity
integriteta integrity
Intel Intel
intelekt intellect
intelektualac intellectual, intellectuals
intelektualan intellectual
intelektualci intellectuals
intelektualizam intellectualism
intelektualne sposobnosti intellectual capacity
intelektualni intellectual
intelektualni kapital intellectual capital
intelektualni odgoj intellectual education
intelektualni razvitak intellectual development
intelektualnim intellectual
intelektualno vlasništvo intellectual property
inteligencija inteligence, Inteligenzia, intelligence, Intelligency
inteligentan intelligent
inteligentna kartica (IC kartica s memorijom i mik smartcard
inteligentna mreža inteligent network, intelligent network
inteligentna veza intelligent link
inteligentne analize podataka intelligent data analysis
inteligentne kuće inteligent houses
inteligentni intelligent
inteligentni agent intelligent agent
inteligentni agenti inteligent agent, intelligent agents
inteligentni kooperativni sustav intelligent cooperative system
inteligentni moduli intetelligen modules
inteligentni mrežni element intelligent network element
inteligentni prijenos intelligent transfer
inteligentni računarski sustav intelligent information systems
inteligentni robot intelligent robot
inteligentni roboti intelligent robots
Inteligentni sustavi Intelligent systems
inteligentni terminal intelligent terminal
inteligentni transportni sustav Intelligent Transport System
Inteligentni transportni sustavi Intelligent Transport Systems
inteligentni tutorski sustavi intelligent tutoring systems
inteligentno prospajanje intelligent switching
inteligentno upravljanje intelligent control
intelligenti agenti intelligent agents
Intelov postupak sažimanja video signala indeo
Intelova specifikacija za radne postaje CMC personal conferencing specification
intencija intention
intencionalnost intentionality
intendant commissary
intendantura commissariat
intenyivna svinjogojska proiyvodnja intensive pig breeding
intenzifikacija otvrdnjavanja intensification of curing
intenzitet force of, intensity
intenzitet kamata force of interest
Intenzitet kiše Rain intensity
intenzitet napada kukuruznog moljca intensity of attack
intenzitet osjeta stimuli intensity
intenzitet oslobađanja topline intensity of heat releasing
intenzitet porasta dividende force of dividend growth
intenzitet prestanka stanja force of failure
intenzitet prijelaza force of transition, transition intensity
intenzitet prometa link utilization, traffic intensity, traffic level
intenzitet stope povrata force of yield
intenzitet transakcija transaction volume
intenzitet traume intensity of trauma
intenzitet zračenja radiation intensity
intenzitetet prestanka stanja force of failure
intenzitetna interferencija intensity interferometry
intenzivan intensive
intenzivirati step up
intenzivirati dijalog to step up a dialogue
intenzivna proizvodnja intensive production
intenzivna zemljoradnja intensive farming
intenzivne intensive
intenzivni uzgoj intensive breeding, intensive production
intenzivno intensively
intenzivno biranje power dialing
intenzivno stočarstvo intensive livestock farming
intenzivno vježbati drill
intenzivnoj intensive
intenzivnost intensity
Intenzivnost kvara Intensity of failure
inteoperabilnost interoperability
interakcija interaction
interakcija fluid-tlo-konstrukcija interaction water-soil-construction
interakcija ionskih vrsta interaction of ionic species
interakcija izraznih sredstava interaction of the musical elements
interakcija laser-materija laser-matter interaction
interakcija s nastavnikom interaction with teacher
interakcija s vršnjacima peer group interaction
interakcija tlo-konstrukcija interaction soil-construction
interakcije interactions
interakcije aluminij-hrana aluminium-food interactions
interakcije na granici faza Interactions at interfaces
interakcije na međupovršini Interactions at the Interface
interakcije roditelja i djeteta parent-infant interactions
interakcijska kromatografija interaction chromatography
interakcijske vježbe interactional training
interaktivan interactive
interaktivna igra na Internetu multi-user dungeon
Interaktivna inicijativa za oblikovanje politike Interactive Policy-Making
interaktivna komunikacija interactive communication
interaktivna mreža interactive network
interaktivne okoline učenja interactive learning environment
interaktivne potrošačke video usluge interactive consumer video services
interaktivne usluge Interactive services
interaktivni digitalni video digital video interactive
interaktivni govorni odziv interactive voice response
interaktivni grafički editor interactiv graphic editor
interaktivni kompaktni disk compact disc - interactive
interaktivni komunikacijski sustav pristupa bazama viewdata
interaktivni multimediji interactive multimedia
interaktivni obrazac feedback form
interaktivni program interactive program
interaktivni računski model interactive computation model
interaktivni razgovor interactive conversation
interaktivni sistemi interactive systems
interaktivni video interactive video
interaktivni videoteks interactive videotex, interactive videotext
interaktivnih interactive
interaktivnog interactive
interaktivnost interactivity
Interamerička banka za razvoj Interamerican Bank for Development
interauterini intrauterine
intercelularni membranski sustavi intercelullar membrane systems
intercity mreža intercity network
intercity željeznički promet intercity railway traffic
interdependencija interdependency
interdisciplinarna interdisciplinary
interdisciplinarne analize interdisciplinary analysis
interdisciplinarni interdisciplinary
interdisciplinarni pristup interdisciplinar approach, interdisciplinary approach
interdisciplinarnost Interdisciplinarity, interdisciplinary, interdisciplinary approach
interdiskurz Interdiscourse
interdiskurzivnost interdiscoursivity
interes behalf, interest, popular
interes za učenje interest in learning
interesa interest, interests
interesantan interest, interesting
interesantne interesting
interesen grupe vested interests
interesi interests
interesi za studij teachers' causal attributions
interesiranje interest
interesna grupa interest group, newsgroup, pressure group, stakeholders
interesni radni spor interest labour disput, interest labour dispute
interesni spor interest dispute
interesnih interest
interesu interest
interetekstualnost intertextuality
interferencija interference
interferencija četvrtog reda interference of the fourth order
interferencija simbola intersymbol interference
interferencije interferences, interfrence
interferencije unakrižno polariziranih kanala crosslink satellite network
interferiranje interference
interferirati interfere
interferometar interferometer
interferometrija interferometry
interferon alfa interferon alfa, interferon alpha
interferon gama Inteeferon gamma, inteferon gamma
interferon-alfa interferon-alpha
interferoni interferons
intergrupna percepcija integroup perception
interijer interier
interijera interior
interijerno interior
interindividualna interindividual
interjekcija interjection
interjekcijama interjections
interkalacija intercalation
interkalatori intercalation
interkomparacija intercomparison
interkonfensionalizam inteconfessionalism
interkorelacija intercorelation, intercorrelation
interkulturalitet interculturality
interkulturalizam interculturalism
interkulturalna intercultural
interkulturalno intercultural
interkurentno oboljenje intercurrent
interleukin interleukin
interlobarni protok krvi interlobar arterial blood flow
interludij interlude
intermedijalni stil inter-medial style
intermedijalno prevođenje intermedia translation
intermedijalnost intermedia, intermediality
intermedijar intermediate
intermetalični intermetallic
intermetalni intermetallic
Intermetalni spojevi Intermetallic compounds
intermitenca rada Intermitency
intermitentna terapija intermittent therapy, intermittent therapy
intermodalni promet intermodal traffic
intermodalni transport intermodal transport
intermodalno sučelje Intermodal Interface
intermodualcijsko izobličenje Intermodulation distorsion
intermodulacija interferences, Intermodulation
intermodulacijske smetnje intermodulation interference
intermodulacijski produkti intermodulation products
intermodulacijski šum intermodulation noise
intermodulacijsko izobličenje Intermodulation distorsions, intermodulation distortion
intermolekulska ciklizacija intermolecular cyclization
intermolekulska komunikacija intermolecular communication
interna jedinica za reviziju internal audit unit
interna revizija internal audit
interna stopa povrata internal rate of return
internacionalizacija internationalisation
Internacionalizacija poslovanja Business internationalisation, business internationalization
internacionalizmi international terms
internacionalna organizacija žena International organizations of Jewish women
internacionalna radionica international workshop
internacionalni international
internacionalni stil international style
internacionalni vod international circuit
internacionalno international
internalizam internalism
internalna atribucija internal attribution
interne internal
interne komunikacije intraorganizational communications
Internet Internet, online, the Internet
internet baze podataka inetrnet databases
Internet korisnički račun Internet account
Internet mreža Internet
internet preglednik internet browser
Internet protokol inačica 4 Internet protocol version 4
Internet protokol inačica 6 Internet protocol version 6
Internet protokol pokretnog računala Internet mobile host protocol
Internet protokol za prijenos faksimila fax over Internet protocol
internet stranice World Wide Web
interneta Internet
internetni Internet
internetu Internet
interni internal
interni obračun internal cost accounting
interni obračun troškova u učinaka internal cost and effects accounting
internirati intern
interno pravilo internal rule
interno pregradjivanje internal rearrangement
interno računovodstvo internal accounting
internoj internal
interoperabilnost interoperability
interoperativan interoperable
interpelacija interpellation, motion
interpelirati interpellate
Interpenetrirane polimerne mreže Interpenetrating Polymer Networks
interpersonalna komunikacija interpersonal communication
interpersonalni konflikti interpersonal conflict
Interpol Interpol
interpolacija interpolation
interpolacija govora speech interpolation
interpolacija govora s dodjelom vremena time-assignment speech interpolation
interpolacija prvoga reda first-order interpolation
interpolacijske metode interpolation methods
interpolacijske sekvencije interpolation sequences
interpolirati interpolate
interpretacija interpretation, interpretations
interpretacija antičkih izvora interpretation of ancient texts
interpretacija grafije interpretation of orthography
interpretacije interpretations
interpretacije kvantne mehanike interpretations of quantum mechanics
interpretaciju interpretation
interpretativna sociologija interpretative sociology
interpretator interpreter
interpretatori interpreters
interpreter interpreter
interpretirajući interpreting
interpretiran interpreted
interpretirani interpreted
interpretirati interpret
interseks intersex
intersektorska suradnja intersectoral cooperation
inter-specijske rekombinacije inter-species crosses
intertekst intertextality
intertekstualitet intertextuality
intertekstualna selidba intertexual moving
intertekstualni odnos intertextual relationship
intertekstualnost intertexruality, Intertextuality, intertextuallity, intertextuylity
interval breach, interstice, interval
interval kvantiziranja quantizing interval
interval oporavka recovery interval
interval ponavljanja impulsa pulse repetition interval
interval pouzdanosti confidence interval
interval predviđene brzine committed rate measurement interval
interval stope rate interval
interval sudara collision interval
interval uzrokovanja sampling time
interval zatamnjenja blanking interval
Intervali Interval
intervalima intervals
intervalna Jacobijeva metoda interval Jacobi method
intervalna simetrična matrica interval symmetric matrix
intervalne metode interval methods
intervencija intervention, operation
intervencijama interventions
intervencije interventions
intervencije institucija socijalne skrbi interventions of welfare
intervencijska gastroenterologija interventional gastroenterology
intervencijska kupovina intervention buying
intervencijska nuklearna medicina interventional nuclear medicine
intervencijska politika intervention policy
intervencijska ultrasonografija interventional ultrasonography
intervencijska zaliha intervention stock
intervencijski programi intervention programs
intervencijski ultrazvuk interventional ultrasound
intervencionizam interventionism
intervenijent intervener, intervenient, intervenor
intervenirati intercede, intervene
interventan emergency
interventna cijena intervention price
interventne emergency
interventnim emergency
intervju interview
intestinalna atrezija-radiologija intestinal atresia-radiology
intezifikacija proizvodnje inesification of productivity
intiman close, familiar, intimate
intimistički kolorizam intimate colorism
intimno intimately
intimnost intimacy
intimnosti intimacy
intoksinirati se alkoholom booze
Intonacija Intonation, tune
intra intra
intraabdomialni tlak intraabdominal pressure
intraabdominalni tlak intraabdominal pressure
intraarterijska angiografija intraarterial angiography
intracelularna acidifikacija. intracellular acidification
intracelularne elektrode intracellular microelectrodes
intracerebroventrikularno intracerebroventricular
Intradunlinski pješčenjaci Intradunlin sandstones
intraepitelne promjene intraepithelial lesions
intragastrična infekcija intragastric route of infection
Intrahepaticni limfociti Intrahepatic lymphocytes
intrahepatični limfociti intrahepatic lymphocytes
intraindividualne promjene u raspoloženju intraindividual mood changes
intrakranijalna hemoragija intracranial hemorrhage
Intrakranijalne aneurizme intracranial aneurysms
intrakranijalni prekobrojni zub intracranial supernumerary tooth
intrakranijalno krvarenje intracranial hemorrhage
intrakranijski tlak intracranial pressure, intracranial pressure (ICP)
intrakutana intracutaneous, intradermal
intramolekularan intramolecular
intramolekularna vodikova veza intramolecular hydrogen bond
intramolekularne interakcije intramolecular interactions
intramolekularni elektrostatski potencijal intramolecular electrostatic
intramolekularni prijenos naboja intramolecular charge transfer
intramolekularni prijenos vodika intramolecular hydrogen transfer
intramolekulska cikloadicija intramolecular cycloaddition
intramolekulska dehalogenacija intramolecular dehalogenations
intramolekulska Wurtz-ova reakcija intramolecular Wurtz-reaction
intramuskularna intramuscular
intramuskularna mast intramuscular fat
intramuskularna primjena intramuscular
Intranet Intranet
intraokularna upala intraocular inflammation
intraoperacijska intraoperative
intraoperativna dijagnostika frozen sections diagnosis
intraoperativna telemetrija intraoperative telemetry
intraplatformno korito intraplatform trough
intratekalan intrathecal
intratekalna primjena intrathecal
intratekalni intrathecal
intrauterina infekcija intrauterine infection
intrauterini zastoj rasta intrauterine growth retardation
intravenska intravenous
INTRAVENSKA INJEKCIJA INTRAVENOUS INJECTION
intravenska primjena intravenous
intravenska tokoliza intravenous tocolysis
intraventrikularno krvarenje intraventricular hemorrhage
intriga cabal, intrigue, manoeuvre
intrigant intriguer, spider
intrigantan intriguing
intrige scheme
intrigirajuće intrigue
intrigirati intrigue, plot, sap
intrinsičan intrinsic
Intrinsična koncentracija Intrinsic concentration
intrinsični poluvodič intrinsic semiconductor
intrinzičan intrinsic
intrinzična grubost intrinsic roughness
introducirane sorte introduced varieties
Introdukcija Introduction
introni introns
introspekcija introspection
introspektivan introspective
introspektivnost introspectivity
introventan introvent
introvert introvert
introverzija introversion
intruzija stratosferskog ozona intrusion of stratospheric air parcel
Index Indeks