Index Indeks
ideogram ideograph
ideologem ideologeme, ideologemes
ideologija ideolgy, ideology, idoology
ideologija i poetika epa ideology and poetics of the epic
ideologija nacionalnog smjera ideology of national trend
IDEOLOGIJE NOVOG VIJEKA NEW AGE IDEOLOGY
ideološka razina epskog djela ideological level of a narrative poem
ideološka uporaba narodnih instrumenata ideological use of folk instruments
ideološke ideological
ideološki ideological
idi go, go away
idila idyl, idyll, pastoral
idiličan idyllic
idilična idyllic
idilično idyllically
idiličnost idyllic
idiom idiom
idiomatske fraze idiomatic phrases
idiomatski idiomatic
idiomski govornik idiom speaker
Idiopatska skolioza Idiopathic scoliosis
idiopatski idiopathic
idioritmički idiorrhythmic
idiosinkrazija idiosycrasy, idiosyncrasy
idiot fool, idiot
idiotarija stupidity
idiotizam idiocy, idiotism
idiotski idiotic, stupid
idite keep to
idol fetish, idol
idoli idols
idolizirati idolize
idolopoklonički idolatrous
idolopoklonik idolater
idolopoklonka idolatress
idolopoklonstvo idolatry, idolism
idući consequent, following, posterior
IEA IEA
IEEE i ISA norme IEEE i ISA standards
IFAD IFAD
IFC IFC
IFLA IFLA
igdje anywhere, somewhere
igdje drugdje elsewhere
igla needle, pin, spire, steeple
igla za provlačenje broach
iglastu needle-shaped
iglica needle
iglice needles
igličast acicular, needle
igličasti kristal needle
igličasti ventil needle valve
igličasto tiskanje needle printing
iglu igloo
iglun swordfish
ignorant ignoramus, ignorant
ignorirano ignored
ignoriranje disregard, slight
ignorirati balk, ignore
ignorirati bez dojave silently ignore
ignorirati zapovjed disobey
igra acting, frolic, game, games, play, playing, recreation
igra hokeja hockey
igra jajolikom loptom rugby
igra jedan na jedan one-on-one play, one-to-one play
igra na drugo dodavanje two-pass play
igra na drugu loptu second-ball play
igra na treće dodavanje three-pass play
igra podalje od mreže play off the net
igra riječi quibble, word-play
igra riječima pun, quip
igra s dva dodavanja two-pass play
igra s tri dodavanja three-pass play
igra skrivača hide-and-seek
igra u slobodnom vremenu free time games
igra u zatvorenom prostoru indoor game
igrač player
igrač koji je prekršio pravilo trasgressore, violator
igrač koji ne sudjeluje u bloku non-involved blocker, off-blocker
igrač koji nije favorit outsider
igrač koji pokriva covering player
igrač koji servira server
igrač koji vodi loptu dribbler
igrač kriketa cricketer
igrač pod ugovorom player under contract
igrač prednje linije front line player
igrač prednjeg reda/ front-row player
igrač reprezentacije player of the national team
igrač stražnje linije back line player
igrač stražnjeg reda back-row player
igrače playing
igračka knick knack, plaything, toy
igračka okolina playing environment
igračka sredina playing environment
igračke toys
igračnica gaming establishment
igraća karta picturecard
igraće karte playing cards
igrala playing
igrali play, played
igrališta grounds
igralište court, field, ground, links, play ground, playground, playing field
igralište za golf golf course
igralište za kriket cricket ground
igralištu play ground
igranje dancing, playing
igranje druge lopte second-ball play
igranje igara game playing
igranje za novac gambling
igraonice playgroups
igrarija kickshaw
igrati act, dance, gamble, perform, play, play at, take, to dance, to play, twitch
igrati (glumiti) playact
igrati neriješeno draw
igrati se frolic, game, play, toy
igrati u gostima play away from home
igrati u skladu s pravilima play correctly
igrati ulogu impersonate
igrati utakmicu play a match
igre games, gaming, playing
igre na sreću game of chance, games of chance
igrica hand-held electronic game, video game
igrokaz play
igrokaz s muzikom musical
igroteka toy library
igru game
iguman abbot
igumanija abbotess
ih them
Ihnofosil Ichnofossil
ihtionaselja Ichtyological communities
II svjetski rat II World War, Second World War
II vatikanski koncil Second Vatican Council
IIEP IIEP
IIR filtri IIR filters
ijedan anyone
iju! heyday
ikad ever
ikada ever
ikakav any
ikako at all
ikakvih any
Ikaros geni Ikaros genes
iko anybody, anyone
ikoji any
ikoliko any
ikona icon, ikon, picture
ikona baterije battery icon
ikona slova letter icon
ikonast iconic
ikone icon, icons
ikonizirati iconify
ikonografija iconography
ikonografija u medicini iconography in medicine
ikonografska iconographic
ikonografska analiza iconographic analysis
ikonoklast iconoclast
ikonologija iconology
ikra roe, spawn
ikra (riblja) caviar
ikterus icterus
Île-de-France Île-de-France
ilegalan clandestine, illegal
ilegalna imigracija illegal immigration
ilegalno illegal, illegally
ilegalno gospodarstvo illegal economy
ilegitimna rekombiacija illegitimate recombination
ili either, or
ili pak else, nevertheless, notwithstanding, only, otherwise, yet
Ilijada Iliad, Illiad
Ilira Illyrians
Iliri Ilirs, Illyrians
Iliricum Illyricum
Ilirik Illiricum, Illyricum
ilirikoidni florni element Illyricoid floral element
ilirizam Illyrian Movement
ilirske Illyrian
ilirske ideje Illyrian idea
ilirski Illyrian
ilirski florni element Illyrian floral element
ILO ILO
ilovača clay, loam
iluminacija illumination
iluminirani rukopisi illuminated manuscripts, iluminated manuscripts
iluminiranje illuminations
iluminirati illuminate
ilustracija illustration, plate
ilustracije Illustrations
ilustracije mjeseca illustrations of the months
ilustrator illustrator
ilustriran illustrated, pictorial
ilustrirane illustrated
ilustrirani časopisi illustrated magazines
ilustrirati demonstrate, illustrate
iluzija delusion, glamour, illusion, mirage
iluzionistički illusionistic
iluzionističkim illusionistic
iluzoran illusive, illusory
iluzorne korelacije illusory correlations
im them
ima has, owns, there are, there is, there's
ima oznaku marked
ima prćast nos snub nosed
image hrvatskih medija image of Croatian media
imaginacija dreaming, imagination
imaginaran imaginary
imaginarna premija notional premium
Imaginarno Imaginary
imaging metode imaging methods
imaju having, provided
imaju pravo entitled
imajući keeping
imajući na umu bearing in mind
imajući pravo having a right
imajući to na umu with this in mind
imajući u vidu providing
imala possessed
imalac holder
imali had
imalo at all
imam I have, ive, I've
imam vlast nad Anom I rule Ana
imam vlast nad njom I rule her
imamo we have
imanentan immanent
imanentno inherent
imanje assets, domain, estate, goods, having, manor, possession, substance, tenement
imao had
imaoc vrijednosnice lender
IMAP spremište IMAP store
imaš pravo right
imate have
imate li sto za carinu? have you anything to declare?
Imate li što za carinu Have you anything to declare
Imate li što za carinu? Have you anything to declare?
Imate pravo You are right
imatelj holder
imati get, have, have got, own, possess, produce, to have, wear
imati dimenzije measure
imati dojam da be under the impression that
imati dubok džep have well-lined pockets
imati isključivo pravo to have sole right
imati istaknutu zastavu wear a flag
imati izgleda stand a chance
imati korist accrue, benefit
imati ljubavni odnošaj make love
imati mjesta za seat
imati na sebi bear, wear
imati na umu bear in mind, considered, mind
imati naznačen datum izdavanja to bear the date of issue
imati nesreću have bad luck
imati običaj wont
imati obilježje partake
imati obzira respect
imati osobinu reside
imati otisnut ili drukčije naznačen serijski broj to bear a serial number
imati ovlast to have the authority
imati podrijetlo originate
imati posla deal
imati potrebu be in the market for, need
imati pouzdanja confide
imati povjerenja work on
imati povjerenje trust
imati pravo right(to be), to be entitled to, to have the right
imati pravo zapošljavati to be entitled to employ
imati pravo zatražiti sve potrebne dokaze right to call for any evidence
imati prebivalište reside
imati predavanje have(a lesson)
imati prevladavajući utjecaj to control effectively
imati pristup to have access to
imati prvenstvo to take precedence
imati prvenstvo pred to take precedence over
imati smisla make sense
imati sreće fluke, prosper
imati sreću fortunate(be)
imati sredstava afford
imati što zajedničko share
imati u zakupu lease
imati učinak operate(on), to have an effect
imati ukus savour, smack
imati ulogu act a part in
imati utjecaj affect, control, leverage
imati utjecaja work on
imati veze relate
imati vezu pertain
imati za nužnu posljedicu entail
imati zračnu bolest air-sick
imazaquin imazaquine
imbecil imbecile, moron
ime appellation, case, first name, name, repute, title
ime (glavnog) računala hostname
ime datoteke file name, filename
ime direktorija directory name
ime domene domain name
ime imenika directory name
ime korisnika user name
ime korisnika baze podataka database user name
Ime mi je My name is
Ime mi je... My name is...
ime područja array name
ime putanje pathname
ime varijable variable name
imela mistletoe
Imele Mistletoes
imena names
imena ulica street names
imenar list of names
imendan name day
imenica noun, substantive
imenice noun, nouns
imenička usluga directory service
imenički directory, nominal
imenički servis directory service
imenik directory, phonebook
imenik za biranje dialing directory
imenitelj denominator
imenom name, title
imenovan named, nominee
imenovana banka nominated bank
imenovana porota array
imenovane named
imenovane ćelije u radnom listu named worksheet cells
imenovani appointed, named
imenovani raspon named range
imenovani usmjernik designated router
imenovanim named
imenovanje appointing, appointment, assignment, denomination, nomination, promotion
imenovanje osoblja appointment of staff
imenovati appoint, appointed, denominate, designate, name, nominate, set
imenovati opunomoćenika appoint
imenske riječi nominal words
imenski predikat nominale predicate
imenuje appointed
imenjak naimsake, namesake
imerzija immersion
imetak having, personal property, possession, property
imidazol tiophen
imidazoli imidazoles
imidazolidinkarboksiureidi imidazolidinecarboxyureides
imidazolidinoni imidazolidinones
imidazolski oksimi imidazolium oximes
imidž image
Imidž destinacije Tourist destination image
Imidž države Country image
Imidž marke Brand image
Imidž proizvoda Product image
imigracija immigration
imigracijska politika immigration politics
imigrant immigrant
imigrirati immigrate
imin-enaminska ravnoteža imine-enamine equilibrium
imisije immisions
imitacija imitation
imitacija pokreta i gesti copping motions and gestures
imitator imitator, simulant, simulator
imitirajući udar (u kriptografiji) impersonation attack
imitirala emulated
imitiran emulated, imitated
imitiranje imitation, mock
imitirati imitate, mimic, simulate
imjena vozačeve okoline change in the driver's environment
immunološki nalazi immunologic findings
immunoscintigrafija immunoscintigraphy
IMO IMO
imobilizacija immobilization
Index Indeks