Index Indeks
dinamičke značajke dynamic qualities
dinamički dynamic, dynamical, dynamically
dinamički adaptivni scenarij dynamic adaptive scenario
dinamički dijagram dynamic diagram
dinamički inkrement dynamic increment
dinamički koeficijent dinamic coeficient
dinamički komunikacijski kanal dynamic communication channel
dinamički neuron dynamic neural network
dinamički otpor back drive
dinamički parametar dynamic parameter
dinamički parametri dinamic parameters, dynamic parameters
dinamički prekidač dynamic switch
dinamički raspored dynamic configuration
Dinamički sistemi Dynamical systems
dinamički skup slogova dynaset
dinamički stabilitet dynamical stability
dinamički sustav dynamic system
dinamički sustavi dynamical systems
dinamički ustroj dynamic configuration, dynamic structure
dinamičkih dynamic
dinamičko brtvljenje dynamic sealing
dinamičko čitanje flight sensing
dinamičko ispitivanje dynamic test, dynamic testing
dinamičko modeliranje Dynamic modelling, dynamical modeling, dynamical modelling
dinamičko opterećenje dynamic load
dinamičko ponašanje dynamic behaviour
dinamičko programiranje dynamic programming
dinamičko testiranje solventnosti dynamic solvency testing
dinamičko umjeravanje dynamic calibration
dinamičko upravljanje prozorom dynamic window control
dinamična logika dynamic logic
dinamični opseg dynamic range
dinamični sadržaj fast motion content
dinamično multipleksiranje dynamic multiplexing
dinamično prilagodljivo usmjeravanje dynamic adaptive routing
dinamično sigurnosno kopiranje dynamic backup
dinamika dinamics, dynamic, dynamics
dinamika bolesti disease dynamics
dinamika elastične noge zrakoplova landing gear dynamics
dinamika kationa i aniona fluctuation of cations and anions
dinamika konstrukcija structural dynamics
dinamika kumulacije dynamics of the cumulation
dinamika ljudskog ponašanja dynamics of human behavior, the dynamics of human behavior
dinamika poplava flood dynamic
dinamika popualcija population dynamics
dinamika populacija population dynamics
dinamika populacije population dynamic
dinamika rasta vegetative growth
dinamika razina i protoka vode water level and water flow dynamics
dinamika slijetanja zrakoplova dynamics of landing aircraft
dinamika srca heartbeat dynamics
dinamika stanovništva demographic dynamism
dinamika širenja dynamics of spreading
dinamika vode Water dynamics
dinamikom dynamics
dinamit dynamite
dinamiziranje dinamyzing
dinamo dynamo
dinamometar dynamometer
Dinaridi Dinaride, Dinarides
Dinaridi Evaporiti Dinarides Evaporites
dinarski Dinaric
dinarski krš Dinaric Karst
dinarskih Dinaric
dinarskog Dinaric
dinastička zajednica dynastic community
dinastija dynasti, dynasty
dinastija Habsburg the Habsburg dyansty
dinastija Jagelovića Jagiellonian dynasty, the Jagiellonian dynasty
dinitrofluorbenzen dinitrofluorbenzene
dinosaur dinasour, dinosaur
dinstati stew
dinja cantaloupe, melon, melone, musk melon
dinja kantalupa cantaloup, cantaloupe
dinja rebrača cantaloupe
dinja-kantalupa cantaloupe
dio allotment, area, arm, article, component, deal, element, extent, fraction, fragment, leg, part, particle, picce, piece, portion, proportion, quota, rate, section, segment, share, slice, snack, space, whack
dio adrese address part
dio digitalne linije digital line section
dio dioničkog kapitala koji ne donosi fiksnu kamat equity shares
dio farme croft
dio goveđeg buta sirloin
dio grada s najviše trgovina shopping centre
dio GSM sustava za vezu s javnom telefonskom mrežo gateway mobile switching
dio javne telefonske mreže (ili kojeg drugog priop toll network
dio koji strši salient
dio lica chin
dio livade swale
dio memorije računala namijenjen pohrani poruka mailbox
dio mreže Internet koji koristi Ministarstvo obran Defense Data Network
dio ovisan o fizičkom mediju physical media dependent
dio područja (pokrivanja ćelije posluživan jednom sector
dio pribora attachments
dio prijamnika i radijski kanal) modulation channel
dio pristojbe ad valorem part of the duty
dio puta distance
dio računalstva koji se bavi umreženim računalima high performance computing
dio rijeke između dva zavoja reach
dio sveučilišta college
dio škotske muške narodne nošnje kilt
dio tijela part
dio tipkovnice s brojkama keypad
dio za održavanje sustava i njegovo upravljanje operation maintenance and
dio za prijenos poruke (u signalizacijskom sustavu message transfer part
dio za uvođenje podsustava osnovne postaje base station sub-system management
dio zaslona za upisivanje teksta u sustavima CMC blackboard, chalkboard, whiteboard
dio zemljišta sector
dioba division
dioba imovine division of property
dioba na 3 dijela tripartition
dioba vlasti division of powers
diobeni division-, divisional
diobni divisional
dioda diode
dioda koja zraci svjetlo light emitting diode
dioda s profilom p-i-n p-i-n diode
dioda s spojem p-n p-n junction diode
diode diodes
diodna mješala Diode mixers
diodni laser diode laser
diodni sklop diode circuit
diodno mješalo Diode mixer
diodno-laserske tehnike diode-laser techniques
diodno-tranzistorski logički sklopovi diode-transistor logic
diofantske aproksimacije Diophantine approximations
Diofantske jednadžbe Diofant equation, Diophantine equations
diofragment fragment
Dioklecijan Diocletian
Dioklecijanov mauzolej Diocletian's mausoleum
Dioklecijanova Diocletian's
Dioklecijanova palača Diocletian palace
dioksa analozi seskvinorbornena dioxa analogues of sesquinorbornene
dioksaseskvinorbornen dioxa-syn-sesquinorbornene
dioksida dioxide
diokso dioxo
dioli diols
dioni sectional
dionica leg, section, share, shares, stock
dionica puta leg of a journey
dionice equities, equity, shares, stock, stocks
dionice koje nose dividendu poslije prioritetnih d equities
dionice prodane bez prava na dividende ex dividend
dionice prodane s pravom na dividende cum dividend
dionice s kuponom niske vrijednosti low coupon stocks
dionice s kuponom visoke vrijednosti high coupon stocks
dionice uvrštene na tržište stock exchange securities
dionice vezane uz indeks index-linked stocks
dioničar shareholder, stockholder
dioničara shareholders
dioničari shareholder, shareholders
dioničarima shareholders
dioničarsko društvo holding company, shareholders company
dioničarstvo shareholding
dioničarstvo zaposlenih workers' stock ownership
dionička glavnica joint stock
dionički fond equity fund
dionički kapital share capital, shareholder's equity
dioničko joint stock
dioničko društvo company with share capital, corporation, joint stock company, joint-stock, joint-stock company, joint-stock-company, proprietary company
dioničko društvo za životno osiguranje proprietary life insurance company
Dioničko drušvo Joint-stock company
dioničko pravo stock laws
dionik copartner, stakeholder
diorama diorama
Diorit diorite
diotički binaural, diotic
DIP prekidač DIP Switch
DIP sklopka DIP switch
dipeptidil peptidaza dipeptidyl peptidase
dipeptidil-peptidaza dipeptidyl peptidase
diploidi diploids
diploma certificate, degree, diploma, patent
diplomac bachelor
diplomacija diplomacy
diplomat diplomat
diplomat pred envoy
diplomata diplomat, diplomats
diplomatarij collection of ancient documents
diplomatička analiza diplomatics analize, diplomatic's analysis
diplomatička građa diplomatic materia
diplomatički izvori diplomatic sources
diplomatički kodeks Diplomatic Codex
diplomatičko značenje diplomatic significance
Diplomatska akademija Diplomatic Academy
diplomatska bitka diplomatic battle
diplomatska pošta diplomatic pouch
diplomatska služba diplomatic profession
diplomatska zaštita diplomatic protection
diplomatski diplomatic
diplomatski imunitet diplomatic immunity
diplomatski kanal diplomatic channel
diplomatski kanali diplomatic channels
diplomatski kor diplomatic body, diplomatic corps
diplomatski odnosi diplomatic relations
diplomatski predstavnik envoy
Diplomatski protokol Diplomatic Protocol
diplomatskim diplomatic
diplomatsko predstavništvo diplomatic representative body, envoy
diplomatsko zastupanje diplomatic representation
diplomiran bachelor, certified, diplomaed, graduate, graduated
diplomirani graduated in
diplomirani pravnik lawyer by education
diplomirani student bachelor, graduate
diplomiranje graduation
diplomirati graduate
diplomski degree-, diploma-, graduation-
diplomski (magistarski, doktorski) rad thesis
diplomski rad thesis
dipol Dipole
dipolni moment dipole moment
dipolni momenti dipole moments
dipsomanija dipsomania
diptih diptych
Diracova delta funkcija Dirac delta function
Diracova funkcija delta function
Diracovi operatori Dirac operators
diranje touch, touching
dirati touch
dirati loptu touch the ball
direkcija administration, authority, board of control, directorate, management, supervision
Direkcija za javne investicije Directorate for Public Investments
Direkcija za korištenje službenih zrakoplova Directorate for Use Official
direktan direct, immediate, near, non stop
direktan pogodak direct hit
direktan pristup direct access, immediate access, random access
direktiva directive
direktiva EAEC-a EAEC Directive
direktiva EZ-a EC Directive
direktiva Zajednice Community Directive
direktive Komisije EZ directives of the EC Commission
direktna fluorescencija direct fluorescens assay
direktna i indirektna metoda direct and indirect methods
direktna integracija direct integration
direktna kompresija direct compresion
direktna metoda direct method, exact method
direktna mikroskopija direct microscopic method
direktna redukcija direct reduction
direktne metode direct methods
direktni through, thru
direktni mišićni odgovor direct muscle response
direktni objekt direct object
direktni osiguratelj direct writer
direktni postupci integriranja direct integration methods
direktni pristup direct access
direktni trošak direct cost
direktni troškovi direct costing, direct costs
direktni zvuk direct sound
direktno direct, directly
direktno reducirano Directly Reduced
direktnost blutness
direktor boss, director, executive officer, head, headmaster, manager, master, principal
direktor hotela hotel manager
direktor škole headmaster, principal
direktor za odnose s javnošću sports information director
direktori directors, managers
direktorica headmistress
direktorij board of directors, directory, folder
direktorijima directories
direktorski položaj directorship
direktorsko mjesto directorship
direktrisa directrix
Dirichletova forma Dirichlet form
dirigenata conductors
dirigent bandmaster, conductor, conductor (orchestra), director, kapellmeister, leader, manager
dirigent štap wand
dirigente conductors
dirigirano strujanje Directed oil circulation
dirigirati conduct, dealing
dirinčenje fag
dirka key
dirljiv melting, moving, pathetic, touching
dirne touches
dirnut affected, touched
dirnuti affect, move, to touch, touch
disagio disagio, exchange discount
disalica snorkel
disanje breath, breathin, breathing, respiration
disati breath, breathe, respire
disati teško wheeze
discektomija discectomy
disciplina disciplinarian, discipline
discipliniran disciplined
disciplinirati discipline
disciplinska disciplinary
disciplinska kazna misconduct penalty
disciplinska komisija disciplinary commission
disciplinske mjere disciplinary measures
disciplinski disciplinary
disco disco
disco klub disco
disco klubovi discos
Discocycina Discocyclina
Discocycline Discocyclina
disekcija vrata neck dissection
diseminacija podataka dissemination
diseminativno komuniciranje dissemminative communication
diseminirani encefalomijelitis disseminated encephalomyelitis
disemitivni novinarski sustav disseminatory journalism system
disertacija dissertation, thesis
disferlin dysferlin
disfonija dysphonia
disfunkcija disfunction
disgeneza dysgenesis
disidencija dissent
disident dissenter, dissident, mavericks
disidentstvo dissidence
disilaciklobuteno derivati benzena disylacyclobuteno benzenes
disintermedijacija disintermediation
disipacija dissipation
disipirana energija dissipated energy
disjunktan disjoint
disjunktiv kriding Disjunctive kriging
Disjunktivni kriging Dijunctive kriging
disk cake, disc, discus, disk, hard disk, volume
disk jedinica disk drive, disk unit
disk kočnice disc brakes
disk visoke gustoće zapisa high density disk
disk za pohranu videoporuka videodisc
diska disc
diska) erasure, impairments
disketa disk, diskette, floppy, Floppy Disc, floppy disk
disketa za podizanje sustava boot disk
disketa za upućivanje sustava boot disk
disketi diskette
disketna j-ca floppy drive
disketna jedinica Floppy Disc Drive, floppy disk drive
disketni pogon drive
diskkretne simetrije discrete symmetries
disko disco, discus
disko klub disco, discotheque
disko klubovi discos
disko klubovima discotheques
Diskocikline Discocyclinids
diskografija discography
disko-klub disco
diskoliza discolysis
diskont discount, discount store
diskontinualno batchwise
diskontinuiet discontinuity
diskontinuiran discontinuous
diskontinuirana deformacija discontinuous deformation
diskontinuirani izolacijski sustavi discontinous insulating systems
diskontinuirano discontinuous, discontinuously
diskontinuitet discontinuity
Diskontinuiteti Discontinuities
diskontirana vrijednost discounted value
diskontirana vrijednost prihoda discounted income value
diskontirana vrijednost prihoda fiktivnog fonda notional fund discounted income
diskontna stopa discount rate
diskoteka disco, disco(theque), dyscotheque
diskovna jedinica disk unit
diskovna memorija disk storage
diskovni automat jukebox
DISKOVNI NIZ DISK
diskovni operacijski sustav disk operating system
diskovni pogon disc drive, disk drive
diskrecija discretion
diskrecijski discretionary
diskrecijsko pravo discretionary power
diskreditirati discredit
diskretan discreet, discrete
diskretizacija discretization
diskretizacija kontinuirane veličine quantization
diskretizacija usmjerene derivacije Directional derivative discretization
diskretna eksponencijalna funkcija discrete exponential function
diskretna F o uri e rova transformacija discrete Fourier transform
Diskretna forma dicrete form
diskretna Fourierova transformacija discrete Fourier transform
diskretna Fourier-ova transformacija discrete Fourier transform
diskretna geometrija discrete geometry
diskretna kosinusna transformacija discrete cosine transform
diskretna logika discrete logic
diskretna optimizacija discrete optimization
diskretna simetrija discrete symmetry, disgrete symmetry
diskretna simulacija discrete event simulation, discrete simulation, Discrete-event simulation
diskretna slučajna varijabla discrete random variable
diskretna transformacija discrete transform
diskretni (signal digital
diskretni bezmemorijski kanal discrete memoryless channel
diskretni kanal discrete channel
diskretni logaritam discrete logarithm
diskretni skriveni Markovljev izvor discrete hidden Markov source
diskretni sustavi discrete systems
diskretni višetonski (signal) discrete multi tone
diskriminacija discrimination, discrinimation
diskriminacija na temelju državljanstva discrimination based on nationality
diskriminacija zbog invalidnosti discrimination based on disability
diskriminacija zbog nacionalnosti discrimination on the basis of nationality
Index Indeks