Index Indeks
desferioksamin B desferrioxamine B
desiderandum desiderandum
designiran elect
desilo se it has happened, it's happened
desinhronizacija desinchronization
desiti se befall, come about, eventuate, happen, occur, repeat, take place, transpire
deskrembler descrambler
deskriptivna descriptive
deskriptivna stilistika descriptive stylistics
deskriptivni rječnik descriptive dictionary
deskriptivno uzimanje uzoraka descriptive sampling
deskriptor descriptor
deskriptor objekta object descriptor
deskriptori descriptors
desktop desktop
desna noga right leg
desna ruka right arm, right hand
desna strana right
desna strana broda starboard side
desna uzda teretnog uređaja starboard guy
desni gum, gums, right
desni bok broda starboard, starboard side
desni meni right menu
desni razdjeljnik right delimiter
desnica right
desničar right-wing
desničarke right-wing
desno all starboard, dexter, hard a starboard, right, starboard, starboard, all, starboard, hard a
desno po krmi starboard quarter
desno po pramcu starboard bow
desno poravnat rightaligned
desno poravnato right aligned (justifiy)
desnokretni propeler right-handed propeller
desorpcija desorption
despot despot, tyrant
despotizam despotism
despotski arbitrary
despotski sinkronizirana mreža network with master-slave synchronization
destabilizira destabilizes
destabiliziran unstabilized
destabilizirati destabilize
destilacija destilation, destillation, distillation
destilacijski uređaj distilling plant
destilirana voda distilled water
destilirati distil
destimulirati discourage
destinacija destination
destrukcija destruction
destruktivan destructive
destruktivno destructive
destruktivno grijanje destructive heating
dešavati se fare, pass, take place
dešifriranje decipherment, decryption
dešifrirati decipher, decode, decrementing - value card decrypt
dešnjak handed, right handed, right-hander
detalj detail, item, particular
detaljan detailed
detalji detailed, details, minutiae
detalji izvedbe details
detalji strehe heel details
detaljima detailed
Detaljna odvodnja Detailed drainage
detaljni opis specification
detaljni zapis poziva call detail record
detaljno detail, detailed, in detail
detaljno konstruiranje detailed design
detaljnu detailed
detant detante
detekcija detection, warning
detekcija antitijela antibody detection
detekcija glikoproteina specific glycoprotein detection
detekcija govorne aktivnosti voice activity detection
detekcija i korekcija pogrešaka error protection
detekcija interferencije interference detection
detekcija mina mine detection
Detekcija mutanata Mutation detection
detekcija nosioca carrier detection
detekcija pogrešaka error detection
detekcija s jednakom nosivom frekvencijom i frekve homoctyne detection
detekcija s najvećom podudarnosti maximum-likelihood detection
detekcija s najvećom vjerojatnošću maximum-likelihood detection
detekcija šumskog požara forest fire detection
detekcija udvojene adrese duplicate address detection
detekcijski algoritam detection algorithm
detekcijski sustav detection system
detekcijski sustav ionizirajućeg zračenja detection system for inonization
detektiran! signal sensed signal
detektiranje tracking
detektiv bloodhound, detective, dick, ferret, sleuth
detektiv roman whodun(n)it
detektiva detective
detektivska priča detective story
detektivski detective
detektivski roman whodunnit
detektivsko detective
detektofon detectaphone
detektor detector, sensor
detektor eksplozivnog i zapaljivog plina gas detector
detektor križanja ništice zero-crossing detector
detektor nuklearnih tragova nuclear track detector
detektor prolaza kroz ništicu zero-crossing detector
detektor s fotomultiplikacijskom cijevi photomultiplier tube detector
detektor slabog elektromagnetskog zračenja bolometer
detektor X-zračenja X-ray detector
detektor za infracrveno područje infrared detector
detektori čestica particle detectors
detektorska elektronska cijev audion
detektorski niz detector array
detektorsko pojačalo detector amplifier
detektoru sensor
detencija detention
deterdžent detergent, washing powder
determinacija determination
determinanta determinant
determinator determiner
deterministička metoda deterministic method
deterministička pobuda deterministic excitation
determinističke oscilacije deterministic oscilations
determinističke sigurnosne analize deterministic safety analyses
deterministički deterministic
deterministički signali deterministic signals
determinizirani promet deterministic traffic
detoksikacija detoxification
detoksikacija metala metal detoxification
detonacija Detonation
detonator fuse, primer
detritični minerali Detirtal minerals, detrital minerals
deuterijski izotopni efekt deuterium isotope effect, deuterium isotope effects
deuterijski izotopni efekti deuterium isotope effects
deuterijski kinetički izotopni efekt deuterium kinetic isotope effect
deva camel, camels, dromedary
devaluacija devaluation
devalvacija devaluation
devalvirati devaluate, devaluation, devalue
devastacija devastation
devastira devastate
devastiran devastated
devastirana devastated
devastirane devastated
devastirati devastate, ravage
devedeset ninety
devedesete nineties
devedeseti ninetieth
deverika bream
devet deveti ninth, nine
devet puta ninefold
devetati quilt over
deveterotračna magnetna vrpca mine-track magnetic tape
deveti ninth
devetnaest nineteen
devetnaesti nineteenth
devetnaestog nineteenth
deveto ninthly
devetostruk ninefold
devijacija deviation
devijantna ponašanja žena women's deviant behaviors
devijantno ponašanje deviant behaviour
deviza foreign currency, foreign exchange, motto
devize currency, foreign exchange
devizna kontrola exchange control
devizna likvidnost currency liquidity
devizna politika exchange policy
devizna transakcija exchange transaction
devizne pričuve foreign-exchange reserves
devizni foreign-exchange
Devizni inspektorat Foreign Exchange Inspectorate
devizni račun currency account, foreign currency account
devizni rizik foreign exchange risk
devizni tečaj exchange rate
devizno ograničenje exchange restriction
devizno tržište foreign exchange market
Devon Devonian
devonski Devonian
dezavuiranje disavowal
dezavuirati disavow, disown
dezen design
dezert dessert
dezerter deserter, slacker
dezertirati defect
dezinfekcija desinfection, disinfection
dezinfekcija tla soil disinfection
dezinfekcijsko sredstvo disinfectant
dezinfekciju disinfectant
Dezinficijens kombiniranog sastava Desinfectant with combination of actives
dezinficirajte disinfect
dezinficirati decontaminate, desinfect, disinfect
dezinformirati misinform
dezinsekcija desinsection, fumigation
dezinsekciju desinsection
dezintegracija disintegration
dezintegrirati disintegrate
dezodorans deodorant
dezorganizacija disarrangement
dezorganizirati disarrange, disorganize
dezorganizirati se be disorganised
dezorijentirati disconcert, disorientate
dežmekast dumpy, squat
dežuran orderly
dežurati watch
dežurni sentry
dežurni časnik duty officer
dežurni rukovalac attendant
dežurni rukovatelj attendant
dežurstvo alerting, attendance, duty, watch
dfuzijski procesi dffusion processes
dgovornost responsibility
diabetesmellitus diabetes mellitus
diacetiksiscirpenol diacetoxyscirpenol
diacetil diacethyl
diacetoksiscirpenol diacetoxyscirpenol
diaceton izmjenjivač diacetone exchanger
diacilgliceroli diacylglycerols
diaforaza diaphorase
Diagnostička kriterija diagnostic criteria
Diagnostika Diagnostics
DIAGNOZA DIAGNOSIS
diajbetičko stopalo diabetic foot
DIAKRILNA KISELINA DIACRYLIC ACID
dialelo križanje diallel crossing
dialkil substituirani inhibitori isoenzyme identification
dialog dialog
dialogu dialog
dial-up korisnički račun dial-up account
Dianilidi Dianilides
diapozitiv slide
diareja diarrhea
diazapirenij hidrogensulfati Diazapyrenium hydrogensulfates
dibenzodioksini dibenzodioxins
dibenzoil dibenzoyl
dibosfataza diphosphatase
dibrom dibromo
Dibrom- i tetrabromtiofeni Dibromo- and tetrabromothiophenes
dibromokloropropan dibromochloropropane
dicijandiamid dicyandiamide
diciklička grupa dicyclic group
diclofenac kalij diclofenac potassium
dičan glorious
dičiti se pride oneself
dići bear up, boost, elevate, heave, hoist, jack, lift, pilfer, put, raise, rise, stir up, uplift
dići dizalicom tackle
dići se arise, get, rise, stand up
dići tužbu sue
dići u vis upheave
dići u zrak blow up
didaktički didactic
didaktički pluralizam didactical pluralism
didaktički spjev didactic poem
didaktičko oblikovanje multimedija didactic design of multimedia
didaktičko oblikovanje udžbenika didactic design of textbooks
didaktika didactics
didehidroadamantan didehydroadamantane
didehidrohomoadamantanon didehydrohomoadamantanone
dideoksi dideoxy
didrahma didrachm
dielektričan dielectric
dielektrična čvrstoća dielectric strength
dielektrična konstanta dielectric constant
dielektrična matrica dielectric matrix
dielektrična spektroskopija dielectric spectroscopy
dielektrična svojstva dielectric properties
dielektrični gubitci dielectric loss
dielektrični rezonator dielectric resonator
dielektrično grijanje dielectric heating
dielektrik dielectric, insulation
Diels-Alderova reakcija Diels-Alder reaction
dienon dienono
diesel diesel
Diesel - gorivo Diesel - oil
Diesel generatorski set Diesel generator set
Diesel motor Diesel engine, Diesel generator
diesel-agregat diesel generator set
Dieselov motor Diesel engine, Diesel-engine
dietil malonat diethyl malonate
DIFENIL DIPHENYL
diferencija difference, imparity
diferencijabilan differentiable
diferencijacija differentation, differentiation
diferencijacija in vitro in vitro diferentitation
diferencijacijski antigeni differentiation antigens
diferencijal differential, differential gear
diferencijalan differential
diferencijalna dijagnoza differential diagnosis
diferencijalna evolucija differential evolution
diferencijalna fazna modulacija differential phase-shift keying
diferencijalna geometrija differential geometry
diferencijalna jednadžba differential equation
diferencijalna količina differential quantity
diferencijalna metoda differential method
diferencijalna motridbena kalorimetrija differential scanning calorimetry
diferencijalna pretražna kalorimetrija differential scanning calorimetry
diferencijalna psihologija differential psychology
diferencijalna rotacija differential rotation
diferencijalna termička analiza differential thermal analysis
diferencijalna termička analiza. differential thermal analysis.
diferencijalna veličina differential quantity
diferencijalna-termička analiza differential thermal analysis
diferencijalne jednadžbe differential equations
diferencijalni differential
diferencijalni (integralni) račun za komunikacijsk calculus of communicating
diferencijalni kolor signali color-difference signals
diferencijalni mikrokalorimetar differential microcalorimeter
diferencijalni operatori differential operators
diferencijalno gušenje differential attenuation
diferencijalno kodiranje differential encoding
diferencijalno kodiranje faznim pomakom differential phase-shift keying
diferencijalno manchestersko kodiranje differential manchester encoding
diferencijalno pojačalo differential amplifier
diferencijska jednadžba difference equations
diferencijska shema difference scheme
diferencijski signali boje color-difference signals
diferencijski skup difference set
diferenciran differentiated
diferencirani karcinom štitnjače differentiated thyroid carcinoma
diferenciranje differentiation
diferencirati differentiate
difluorodeoksicitidin difluorodeoxycytidine
difrakcija diffraction
difrakcija na dvostrukoj oštrici noža double knife-edge diffraction
difrakcija na zaobljenom vrhu rounded top ridge diffraction
Difrakcija X-zraka X-ray diffraction
difrakcijadiffraction diffraction
difrakciji diffraction
difrakcijska analiza diffraction analysis
difterija diphtheria
difubenzuron diflubensurone
difunkcionalni inicijatori bifunctional initiators
difuzija broadcast, diffusion, difusion
difuzija plinova gas diffusion
difuzijom kontroliran rast diffusion controlled growth
difuzijska metoda diffusion method
difuzijski modeli diffusion models
difuzijski potencijal diffusion potential
difuzijski prijenos tvari diffusion mass transfer
difuzijski proces diffusion, diffusion processes
difuzivnost diffusivity
Difuzni izvori zagađenja diffuse sources of pollution
difuzni izvori zagađivanja diffuse sources of pollution
difuzno diffuse
difuzno polje diffuse field
difuzor diffuser
digestija digestion
digestiv digestiv
digestivi digestives
digitalan digital
digitalizacija digitalization, digitization, digitizing, discretization
digitalizacija pokreta motion capturing
Digitalizacija starih snimaka Digital record of old records
digitalizator digitizer
digitalizator slika frame grabber, image grabber
digitalizirana radioviziografija digitized radiovisiography
digitalizirani govor digitized speech
digitaliziranje digitization
digitalizirati digitize
digitalna amplitudna modulacija amplitude shift-keying
digitalna analiza slike digital image analysis
digitalna audiovrpca digital audio tape
digitalna baza podataka digital database
digitalna centrala digital exchange
digitalna fazna modulacija digital phase modulation, phase shift keying, phase shift keying modulation
digitalna fotopletizmografija digital photoplethysmography
digitalna frekvencijska modulacija digital frequency modulation, frequency shift keying, frequency shift modulation
digitalna frekvencijska modulacija minimalnog poma Gaussian minimum shift
digitalna frekvencijska modulacija uz indeks modul minimum shift keying
digitalna holografija digital holography
digitalna informacija digital information
digitalna instrumentacija digital instrumentation
digitalna interferometrija digital interferometry
digitalna kamera digital camera
digitalna karta digital chart, digital map
digitalna karta prometnica digital map of routes
digitalna kartografija digital cartography
digitalna kompaktna kaseta digital compact cassette
digitalna komunikacijska služba na frekvenciji 180 digital communication
digitalna komutacija digital switching
digitalna linijska staza (koju čine dva ili više d digital line path
digitalna modulacija digital modulation
digitalna modulacija pomakom faze phase shift keying, phase shift keying modulation
digitalna modulacija pomakom frekvencije frequency shift keying
digitalna mreža digital network
digitalna mreža integriranih usluga integrated services digital network
digitalna mreža približne sinkronizacije plesiochronous digital hierarchy
digitalna multipleksna oprema digital multiplex equipment, digital multiplex equipment (muldem)
Digitalna obrada Digital processing
digitalna obrada govora digital processing of speech
digitalna obrada signala digital signal, digital signal processing
digitalna obrada slike digital image processing
digitalna obradba signala digital signal processing
digitalna popravka digital correction
digitalna povratna petlja digital loopback
digitalna pretplatnička linija digital subscriber line
digitalna pretplatnička linija velike brzine high-speed digital subscriber line
digitalna pretplatnička linija velike brzine prije high bit rate digital
digitalna pretplatnička linija vrlo velike brzine very high bit rate digital
digitalna pretplatnička signalizacija digital subscriber signaling
digitalna pretplatnička signalizacija broj 1 digital subscriber signaling #1
digitalna pretplatnička signalizacija broj 2 (u B- digital subscriber signaling
digitalna radijska postaja kratkog dometa digital short range radio
digitalna radijska veza s vremenski raspodijeljeni TDMA digital link
digitalna radiodifuzija digital broadcasting
digitalna radiorelejna veza digital radio relay link
Digitalna regulacija Digital control
digitalna sekcija digital section
digitalna sekcija (dio digitalne staze) digital section
digitalna serijska komunikacija digital communication
digitalna servisna jedinica digital service unit
digitalna sinkrona optička mreža synchronous digital hierarchy, synchronous optical network
digitalna staza digital path
digitalna staza (koju čini jedan ili više digitaln digital path
digitalna tehnologija bežičnog telefona (stara bri cordless telephone
digitalna tehnologija bežičnog telefona (stara šve cordless telephone
digitalna telefonija digital telephony
digitalna telefonska linija kojom se može prenosit T1 link
digitalna telefonska mreža digital telephone network
digitalna televizija digital video broadcasting
digitalna televizija s prilagodljivom rezolucijom advanced TV
digitalna tranzitna sekcija digital transit section
digitalna veza digital link
digitalna veza TDMA TDMA digital link
digitalna video kazeta digital video cassette
Index Indeks