Index Indeks
vojska army, legion, military, troop
vojske armies, army
vojskom armies
vojskovođa soldier
vojsku army
vojvoda duke
vojvodski ducal
vojvodstvo duchy
vojvotkinja duchess
vokabular vocabulary
vokabular jezika struke LSP vocabulary
vokal vowel
vokali vowel, vowels
vokalni vocal
vokalska boja vowel timbre
vokativ vocative
voki-toki walkie-talkie
vokoder vocoder
vol beef animal, bullock, ox
volan steering wheel, wheel
volan (haljina) flounce, frill, furbelow
volatilnost volatility
vole like, love
volej volley
volfram tungsten, wolfram
volfram-argonski tungar
volframov tungstic
volframov trioksid tungstite
Voli te tvoj Yours affectionately
volim Te I love you, I love you!
volim te i jako mi je stalo do tebe I love and care about you dearly
Volim te! I love you!
voliti nešto affect
volonter volunteer
volonterski volunteers'
volova oxen
volovski bovine
volt volt
voltametrija voltammetry
voltamper volt-ampere
voltaža voltage
voltaže voltage
voltmetar voltmeter
voltsekunda volt-second
voluharica vole
volumen volume
volumen detektor bulk detector
volumen raspodjele volume of distribution
volumena volume
volumenski detektor bulk detector
volumetrija volumetry
volja mind, mood, volition, will, willingness
voljan disposed, happy to, prepared, ready, willing
volje will, willed
voljela liked
voljen beloved, loved, precious
voljeti like, love, loving, to like
voljeti nešto affect
volji willingness
voljić maslinar olive-tree warbler
voljno dismiss
voljnost readiness, willingness
vosak sealing wax, wax
vosku wax
voštan waxen, waxy
voštana figura waxwork
voštana svijeća wax-candle
voštani papir za matrice stencil paper
voštano platno oilcloth
voštanost waxiness
votka vodka
votka juice (koktel) screwdriver
voz railway, train
vozač carrier, chauffeur, driver
vozač autobusa bus driver, busman
vozač bojnih kola charioteer
vozač kamiona lorry driver
vozač taksija cabman, taxi driver
vozač teretnih kola waggoner
vozač viličara forklift truck driver, forklift truck operator
vozači drivers
Vozači kamiona Truck drivers
vozači koji grabe cestu za sebe road hogs
vozači koji voze sredinom ceste road hogs
vozačka dozvola driving licence
vozački driving
vozačkog driving
vozar carman, carrier
vozarina fare, freight, freight rate, passage
vozarina koja se plaća usprkos toga što teret nije deadfreight
vozarina prema prevaljenom putu distance freight
vozati se ride
vozeći driving
vozila vehicle, vehicles
vozilo vehicle
vozilo koje ne zagađuje non-polluting vehicle
vozilo na gusjenicama tracked vehicle
vozilo za kampiranje camping vehicle
vozilo za prijevoz teškoga tereta heavy goods vehicle
voziti carry, drive, ridden, ride, rode, roll
voziti (kola) drive
voziti auto motor
voziti bicikl pedal, ride
voziti čamac row
voziti se boat, ride, roll, travel
voziti se biciklom bicycle, cycle
vozna driving
vozna karta ticket
vozni vehicle, vehicular
vozni park rolling stock, vehicle fleet
vozni park motornih vozila Motor Fleet
vozni park pružnih vozila rolling stock
vozni red schedule, time-table
voznici busses
vožen ridden
vožnja carriage, drive, driving, journey, ride, rides, sally, tour
vožnja bicikla cycling
vožnja biciklom bike ride, cycling
vožnja brodom boating
vožnja čamcem boating
vožnja kolima wheeling
vožnja kopnom journey
vožnja morem cruise
vožnja rijekom river trip
vožnja u jedrilici soaring
vožnju rides
vožnju kajacima kayaking
VR RE
vrabac sparrow
vrabac kamenjar rock sparrow
vrabac pokućar house sparrow
vrač charlatan, magician, medicine man, quack, soothsayer, wizard
vračanje divination, magic, medicine, sorcery, spell, witchcraft, witchery
vračara fortune teller, witch
vračati soothysay
vraća brings back, returns
vraćajući recovering
vraćamo return
vraćanja return
vraćanje backing, bringin back, gnu, rally, regression, restitution, restoration, restore, resumption, return, reversion
vraćanje datoteke u ispravno stanje file recovery
vraćanje kodirane poruke u prvotni oblik decoder failure
vraćanje na 0 unset
vraćanje na ništicu return to zero
vraćanje natrag reflux
vraćanje novca reimbursement
vraćanje premije returned premium
vraćanje u prvobitno stanje recovery
vraćati brings back, repatriate, return, scrollback
vraćati natrag reflux
vraćati oteto disgorge
vraćati se come back, go back, retrace
vraćati se kući homeward
vraćati topli plin na dno tanka spurging
vraćen returned
vraćena returned
vraćena roba returning goods
vradžbina bewitchment
vrag devil
vraga gosh
vragolan imp, rogue, scapegrace
vragolanstvo archness
vragolast impish, puckish
vragolija devilment, mischief, waggery
vragolije roguery
vragoljast impish, mischievous
vrana crow, rook
vrana pepelja hooded crow
vranac kaloser pigmy cormorant
vrat nape, neck, scrag, throat
vrat (nosača) web
vrata door, doors, doorway, gastight door, gate, goal, insulated door, neck, neck tumors, portal, strait, straits
vrata do vrata nextdoor
vrata doka flood gate
vrata na brodu port
vrata na kolibici cottage gate
vrata na ogradi cottage gate
vrata na oplati broda shell door
vrata na pregradi skladišta hold bulkhead door
vrata neekvivalencije nonequrvalence gate
vrata u podu trapdoor
vrata za dekodiranje decoding
vrata za krcanje loading door
vrata za odlučivanje decision gate
vratar caretaker, doorman's booth, goalkeeper, goal-keeper, hall-porter, janitor, porter, usher
vratarenje gating
vratariti gate
vratašca hatch, wicket
vratašca u pod manhole
vrati redo, undo
vrati izbrisano undelete
vrati izvorni izgled crteža reset picture
vrati izvorno reset
vrati nazad redo
vrati originalne vrijednosti restore default settings
vrati se kući come home
vratiju gate
vratili smo se! we're back!
vratilo arbor, shaft, spindle
vratima gate
vratiti bring back, get, give back, hand back, pay back, reclaim, refund, remand, render, repay, replace, requite, Reset, restore, return, revert, send back, take back, turn back
vratiti (se) come back, return
vratiti dug repay
vratiti izgubljeno retrieve
vratiti kodiranu poruku u prvotni oblik DECnet
vratiti na mjesto replace
vratiti na nul unset
vratiti na početak reset
vratiti natrag put back, reduce
vratiti niže demote
vratiti novac Refund
vratiti se be back, come back, regress, relapse, resume, return, return(to)
vratiti u domovinu repatriate
vratiti u početno stanje clear, reset, restore
vratiti u prethodno stanje roll back
vratiti uzeto return
vratna kralješnica cervical spine
vratna marama scarf
vratne metastaze cervical metastases
vratnica goalpost
vratnica (tipka na tipkovnici) return
vratoloman breakneck, enterprising
vratolomija exibition
vražji devilish, satanic
vrba osier, sallow, willow
vrbov prut osier
vrbovati canvass
vrč cruse, ewer, flagon, jar, jug, mug, pot
vrč za pivo schooner
vrč za vodu water jug
vrebati mouse, prey, prowl, tout, watch
vrebati plijen raven
vreća bag, pocket, receptacle, sack
vreća za spavanje sleeping bag
vrećast baggy
vreći bag
vrećica bag, bags, pouch
vrednoća diligence
VREDNOTE VALUES
vrednovanje assessment, evaluation, scoring, valuation, valuing
Vrednovanje krajobraza Landscape Evaluation
vrednovanje poslovnog rezultata assessment
vrednovanje rješenja solutions evaluation
vrednovati evaluate
vrela well
vrelijoj hot
vrelište ebullition point
vrelo fount, fountain, source, well, wellspring
vremena dating, time, times, weather
vremenima times
vremenom passage of time
vremenska disperzija time-dispersive
vremenska distorzija temporal distortion
vremenska granica time limit, time out
vremenska klauzula Hours Clause
vremenska korelacija (koja se odnosi na zalihost i temporal correlation
vremenska masena spektroskopija time-of-flight mass spectrometry
vremenska ovisnost time dependency
vremenska oznaka datestamp, timestamp
vremenska oznaka koja se odašilje u vremenu okomit vertical interval time code
vremenska podjela (kanala) time division
vremenska prognoza weather forecast
vremenska renta annuity certain
vremenska selekcija time selection
vremenska skala timeline
vremenska struktura kamatnih stopa term structure of interest rates
vremenska tablica time sheet
vremenska ušteda time compression
vremenske temporal changes
vremenske praznine time headway
vremenski temporal, time, transitory, weather
Vremenski bogate domene Temporally rich domains
vremenski ciklus turnaround time
vremenski horizont time horizon
vremenski izrazi expressions of time
vremenski izvještaj weather report
vremenski kod time code
vremenski neusklađen asynchronous
vremenski neusklađena komunikacija asynchronous communication
vremenski neusklađeni način prijenosa asynchronous transfer mode
vremenski neusklađeni prijenos podataka asynchronous data transfer
vremenski neusklađeno odašiljanje asynchronous transmission
vremenski niz podataka time series data
vremenski nizovi time series
vremenski određen terminable, timed
vremenski odsječak time slot
vremenski odsječak kanala channel timeslot
vremenski odsječak signalizacije signaling timeslot
vremenski odsječak znamenkedigital digit timeslot
vremenski optimalno time-optimal
vremenski optimalno programiranje minimum access programming
vremenski plan schedule, time schedule, time-schedule
vremenski plan praskava burst time plan
vremenski podatci time code
vremenski pomak lag
vremenski ponderirana stopa povrata time-weighted rate of return
vremenski prikaz djelovanja gantt chart
vremenski raspored schedule, time schedule, time-schedule
vremenski raspored (elemenata multimedijskog dokum temporal layout
vremenski razmak period
vremenski reguliran timed
vremenski relej timer
vremenski sklop ponavljanja prijenosa retransmission timer
vremenski ugođen timed
vremenski usklađen timed
vremenski usklađen prijenos isochronous transmission
vremenski usklađen promet isochronous traffic
vremenski zastoj time congestion
vremenskih weather
vremensko kraćenje time compression
vremensko ograničenje time limit, timeout
vremensko planiranje scheduling
vremensko područje time domain
vremensko usklađivanje bita bit timing
vremensko usklađivanje nosioca carrier synchronization
vremensko vođenje bez odsječaka unslotted timing
vremensko vođenje stanica cell timing
vremensko-frekvencijska time-frequency
vremenu time, weather
vremeplov time machine
vremešan old
vrenje boil, bubble, effervescence, ferment
Index Indeks