Index Indeks
Vegeta Vegeta
vegetabilan exogenous
vegetacija vegetation
vegetacije vegetation
vegetacijom vegetation
vegetarijanac vegetarian
vegetarijanske vegetarian
vegetarijanski vegetarian
vegetarijanskog vegetarian
vegetarijanstvo macrobiotic
vegetativni pup vegetative bud
veksil vexillum
veksilarij vexillary
veksilatrija vexillatry, vexillolatry
veksilofil vexillophilist
veksilograf vexillographer
veksiloid vexilloid
veksiloid u obliku čunja windcone, windsock
veksilolatrija vexillatry, vexillolatry
veksilologija vexillologic, vexillology
veksilološke vexillologic
veksilološki vexillologic, vexillological
vektor vector
vektor analiza vectorlyser
vektor brzine velocity
vektor jakosti električnog polja electric field vector
vektor kašnjenja delay vector
vektor prekida interrupt vector
vektor profita profit vector
vektor puta path vector
vektor staze path vector
vektor udaljenosti distance vector
vektore vectors
vektori eigenvectors, vectors
vektorska grafika vector graphic
vektorska regulacija vector control
vektorski vector, vectorial
vektorski dijagram constellation diagram
vektorski kvantizator s konačnim brojem stanja finite state vector quantizer
vektorski potencijal vector potential
vektorski produkt cross product
vektorski prostor vector space
vektorskim vector
vektorsko vector
vektoru vector
vel. suma novca scoop
Velebit Velebit
Velebita Velebit
velebitski Velebit
Velebitski kanal Velebit Channel
Velebitsko primorje Velebit Littoral
velečasni reverend, venerable
velegrad city, metropolis
velegradska mreža metropolitan area network
veleposlanici ambassadors
veleposlanik ambassador
veleposlanika ambassadors
veleposlanstva Embassy
veleposlanstvo embassy
veleprodaja wholesale trade
veleprodajna cijena wholesale price
veleprodajni wholesale
veleprodajni trgovački centar wholesale trading centre
veleprodajnim wholesale
veleprodajnog wholesale
Veleprodaju wholesale
veleprometnica superhighway
veleračunalo supercomputer
velered national order
velesajam fair
veletrgovina supermarket
veleučilište associate-degree college, Polytechnic, polytechnics
veličanstven august, devastating, dignified, gorgeous, grand, grandiose, magificent, magnificant, magnificent, majestic, palatial, pompous, princely, royal, splendid, stately, superb, superbly
veličanstveno magnificently
veličanstvenost magnificence, majesty, pageantry, royalty, splendor
veličanstvenu magnificant, majestic
veličanstvo majesty, sire
veličanje glorification
veličati extol, praise, resound
veličina bulk, dimension, extent, gauge, greatness, magnitude, measure, measurement, proportion, quantity, size, sizes, value, volume
veličina bajta byte size
veličina carinskih kvota volume of tariff quotas
veličina čestice particle size
veličina i težina vozila weight and size
veličina koja se može izmjeriti measurable variable
veličina kristalita crystallite size
veličina legla litter size
veličina memorije storage capacity
veličina osnove base size
veličina poduzeća size of business
veličina populacije wetlands
veličina poruke message size
veličina posjeda area of holding
veličina prozora window size
veličina slova case
veličina stranice page size
veličina zaslona screen size
veličine quantities, sizes, value
veličine za pisanje sized for writing
velik astonishing, big, bold, grand, great, heavy, high, huge, large, major, tremendous, vast
velik brod za prijelaz preko kanala ferryboat
velik brod za prijelaz preko rijeke ferryboat
velik broj number
velik čamac ark
velik kovčeg trunk
velika bijela čaplja great egret, white egret
Velika Britanija Great Britain
Velika Britanija i Sjeverna Irska United Kingdom
velika čigra caspian tern
velika čiopa alpine swift
velika ćelija macrocell
velika kašika ladle
velika kazaljka na satu minute-hand
velika kneginja grand duchess
velika količina array, quantity, score, sea
velika košara crate
velika kriška hunk
velika kuća mansion
velika nagrada grand prix
velika obitelj large family
velika osoba nob
velika poduzeća large enterprises
velika poteškoća major difficulty
velika prelijevalica purple emperor
velika sjenica great tit
velika slova bold type, caps, uppercase
velika strnadica corn bunting
velika ševa calandra lark
velika torba tote
velika trgovina store
velika ušara eagle owl
velika vojvotkinja grand duchess
velika zagrada brace
velika zapremi bulk
velika zapremina bulk
velika zvjerka honcho
velika žalost chagrin
velika žlica za grabljenje jela ladle
VELIKA/mala slova change case
velikani splendors
velikaš don, magnate, peer
velikaša nobles
velikaši leaders, nobles
Velike Britanije Great Britain
velike brzine high speed
velike deformacije large deformations
velike dubine deep sea
velike elastoplastične deformacije Large Elastoplastic Strain
velike količine bulk
velike škare shears
velike zvijeri large carnivores
veliki big, bold, great, gross, hefty, immense, large, severe, stately
Veliki Antili Greater Antilles
veliki avion na mlazni pogon jumbo jet
veliki broj gomila, many, multitude, ocean, regiment
veliki čep bung
Veliki četvrtak Maunday Thursday, Maundy Thursday
veliki čovjek magnate
veliki dalekozor telescope
veliki djetao great spotted woodpecker
veliki galeb great black-backed gull
veliki grabežljivi galeb skua
veliki grad city
veliki gutljaj gulp
veliki javni radovi large-scale construction
veliki kašalj hooping cough, whooping cough
veliki kišobran gamp
veliki knez grand duke
veliki koma hunk
Veliki Kopenhagen Greater Copenhagen
veliki krstokljun parrot crossbill
veliki leđni mišić latissimus dorsi
Veliki Magreb Great Maghreb
veliki morski gnjurac great northern diver
veliki perorez jack knife
veliki petak good, good friday
veliki pomaci large displacements
veliki posjed large holding
veliki prasak big bang
veliki putnički avion air liner
veliki ronac goosander
veliki rubac scarf
veliki sanduk crate
veliki skup podataka data bulk
veliki slavuj thrush nightingale
veliki slikar master
veliki stupanj integracije large-scale integration
veliki svračak northern shrike
veliki šareni djetlić great sp. woodpecker
veliki topir greater horseshoe bat
veliki trstenjak great reed warbler
veliki val billow, surge
veliki val koji se pretvara u pijenu breaker
veliki vojvoda grand duke
veliki vranac great cormorant
veliki vrč tankard
veliki vrt park
veliki zapušač bung
veliki zovoj cory's shearwater
velikih big
velikih dimenzija large scale
velikim high
velikim pisanim slovima block letters
veliko bure butt, hogshead
veliko ogledalo pier glass
veliko poduzeće large business
veliko računalo midicomputer
veliko slovo capital, capital letter, uppercase
veliko uživanje treat
Veliko Vojvodstvo Luksemburg Grand Duchy of Luxembourg
veliko vozilo large vehicle
velikodušan freehearted, generous, great-hearted, high minded, large-hearted, lavish, magnanimous, munificent, noble, noble-minded
velikodušno generously
velikodušnost generosity, magnanimity, nobility
velikoj big
veliku huge
Velšanin Welshman
velški Welsh
velvet corduroy
veljača February
vena vein
Venecija Venice
venecijanski Venetian
Veneciju Venice
Venera Venus
veneri na bolest sexually transmissible disease
venerički venereal
venerična bolest sexually transmissible disease
venerični venereal
Venezuela Venezuela
ventil cock, faucet, piston, valve, vent, ventage, ventil
ventil s kugli ballcheck valve
ventil s kuglicom ballcheck valve
ventil s kuglom ball valve
ventil sa povratnom zaklopkom swing check valve
ventil za izbacivanje balasta u more overboard valve
ventil za otpjenjivanje scum valve
ventil za otpuštanje bleeder valve
ventilacija aeration, airing, ventilation
ventilacijski ventilative
ventilacijski kanal trunk
ventilacijski usis venthole
ventilacioni gubici windage losses
ventilator air-pipe, blower, fan, ventilator
ventili valves
ventilima valve
ventiliran air conditioned
ventilirana air conditioned
ventilirati ventilate
venuti fade, peak, pine, sear, wilt, wither
veo pall, shadow, shroud, veil
veo neznanja the veil of ignorance
veoma awfully, badly, extremely, particularly, quite, very
veoma brzi prijenos podataka high-speed data transmission
veoma brzi prijenos podataka komutacijom kanala high - speed circuit - switched data
veoma brzi terminal high-speed terminal
veoma kratki ultrashort
veoma kvalitetan high quality
veoma kvalitetne high quality
veoma potreban badly required
veoma tanki ultrathin
veoma visok lofty
veoma visoka frekvencija very high frequency
vepar boar
vera devotion
veranda piazza, porch, terrace, veranda
verandom terraces
veranje imposturing, scramble
verati se scale, scramble, shin
verbalan verbal
verbalni verbal
verbalni delikt verbal act
verbalnim verbal
verbotonalna metoda verbotonal method
veresija tick
verglaš organ grinder
verificiran verified
verificirati verify
verifikacija verification, verifying
verifikacija podataka data verification
verifikator verifier
vermikulit vermiculite
Vernamov sustav u kriptografiji one-time pad
veronica veronica
vertikala moving, pot-hole, swallow-hole, vertical
vertikalan perpendicular, upright, vericail, vertical
vertikalna peć tower-furnace
vertikalna polarizacija vertical polarization
vertikalna zastava banner, hanging flag
vertikalni procesor array processor
vertikalni sporazum vertical agreement
vertikalnim vertical
vertikalno vertical
vertikalno polijetanje vertical take-off
verzal uppercase
verzija version
verzija s trakom tape option
verzija xxx ili novija version xxx or later
verzija, inačica version
verzije versions
vesela braća merry gang
vesela pjesma carol
veseli sprightly
veselica party
veselice parties
veselih festive
veselija jollier
veselit se rejoice
veseliti se cheer, joy, revel, rollick
veselo gleefully, merrily
veselost animation, brightness, cheer, fun, gaiety, hilarity, laughter, liveliness, merriment, mirth, vivacity
veselja fun, lot
veseljaci merry fellows
veseljak sportsman
veselje delight, exhilaration, feast, glee, jinks, joy, merriment, mirth, revel, spree
veseo blithe, bonny, boon, breezy, bright, cheerful, convivial, facetious, festive, frolic, gay, genial, glad, hilarious, jaunty, jocose, jocular, jocund, jocunt, jolly, jovial, joyful, joyous, lively, merry, mirthful, perky, playful, pleasant, pleased, skittish, sportive
vesikula vesicle
vesikularni transport vesicular transport
veslač boatman, oar, oarsman, rower
veslačka klupa thwart
veslačka utakmica boat-race
veslačke trke boat race
veslanje boating, paddle, row, rowing
veslati oar, paddle, row, scull
Index Indeks