Index Indeks
Surfaktanti Surfactants
surfanje surf
surfao surfed
suri orao golden eagle
surimi surimi
Surinam Suriname
surjekcija onto
surla proboscis
surogat surrogacy
surogat testiranje surrogate testing
surov barbarous, brutal, crude, cruel, harsh, inclement, raw, rigorous, rough, rude, rugged, savage, stern
surovo roughly
surovost austerity, brutalism, brutality, rawness, rigor, rigour, rough, severity
suručni uzmah arm thrust
suručni zamah arm thrust
surutka whey
survati se tumble
susceptibilnost susceptibility
susceptori susceptors
susjed neighbor, neighbour
susjeda neighbour
susjedan adjacent, adjoinin, neighbouring, next
susjedi neighbourhood
susjedna kuća nextdoor
susjedna pravila adjacent rules
susjedna pravila u stupcu 3. adjacent rules in column 3
susjedna zemlja neighbouring country
susjedne neighboring
susjedne oblasti neighbouring regions
susjedni adjacent, adjoinin, adjoining, near by, neighbourhood, neighbouring, nextdoor
susjedni čvor neighbor node
susjedni kanal adjacent channel
susjednih neighbouring
susjednim neighboring, neighbouring
susjedske neighborhood
susjedski neighbourly
susjedskih neighbourly
susjedstvo adjacency, neighborhood, neighbourhood
susjedstvu neighbouring
susnježica sleet
suspendiran suspended
suspendiranje suspension
suspendirati suspend
suspenzija suspension
suspenzija čestica particle suspension
suspenzija pomoći suspension of aid
suspenzije solid suspension
suspenzijski suspension
susresti meet
susret contact, encounter, meet, meeting, the meeting point
susreta meeting, meetings
susreti encounters, meeting, meetings
susretište meeting-place
susretljivost facility
sustanar apartment mate, apartment sharer, cotenant, fellow-tenant
sustav regime, system
sustav ALOHA ALOHA system
sustav ARG automatic repeat request system
sustav arhiviranja filing system
sustav ARQ automatic repeat request system
sustav automatike automation system
sustav bez blokiranja non-blocking system
sustav boja color system
sustav CDMA s više stanica multiple-cell CDMA system
sustav digitalnih bežičnih pokretnih komunikacija CT2 system
sustav dvostruke kontrole double-checking arrangements
sustav ekobodova system of ecopoints
sustav ekološkog vrednovanja proizvoda eco-evaluation system
sustav elektroničke oglasne ploče electronic bulletin board system
sustav elektroničke pošte electronic mail system, E-mail system, mail system
sustav elektroničke razmjene informacija electronic information exchange
sustav elektroničkih publikacija frequently asked questions
sustav elektroničkog imenika Interneta white pages
sustav eliminacije elimination system
sustav financiranja Zajednice Community financing arrangements
sustav gašenja požara prahom dry powder extinguishing system
sustav govorne pošte audix, voice-mail system
sustav govornih poruka audiotex
sustav grafičkih terminala (UNIX) X terminal
sustav hladjenja tereta cargo cooling system
sustav hlađenja reaktora reactor cooling system
sustav IBMa za razvoj aplikacija CTI CallPath services architecture
sustav igre play system
sustav izbora u dva kruga double-ballot voting system
sustav izbora u jednom krugu single-ballot system
sustav jednosmjernog poziva paging system
sustav kaznenog postupka system of criminal procedure
sustav koji osigurava uslugu izvan područja na koj visited system
sustav koji prevodi ljudski govoru binarni tekst voice recognition system
sustav komunikacijskih točaka (usluga pokretnih te telepoint
sustav linearnog upravljanja linear control system
sustav linearnog vođenja linear control system
sustav male snage za osobne jednosmjerne poruke low power personal paging system
sustav maloga kapaciteta (manje od 10Mbit/s) low capacity system
sustav masovne pohrane bulk storage system
sustav nadređeni-podredeni master- slave system
sustav naknada za uporabu cesta road taxation system
sustav naziva za područja domain name system
sustav objavljivanja elektronskih dokumenata Inter request for comments
sustav obrađivanja zemljišta cultivation system
sustav oglasne ploče bulletin board system
sustav osnovne postaje base station system
sustav osnovnih postaja base station system
sustav otporan na kvarove rail-safe system
sustav podrške odlučivanju decision support
sustav poljoprivrednoga gospodarenja farming system
sustav pomoći aid system, assistance system
sustav poslovnih indikatora performance indicators system
sustav potpore Zajednice Community support framework
sustav potrage i spašavanja search and rescue system
sustav povrata izvoznih carina export refund system
sustav povratne sprege u otvorenoj petlji open loop feedback
sustav prijenosa poruka message handling system, message transfer system
sustav prijevoza transport system
sustav pristupa udaljenim datotekama putem mreže network file system
sustav prvog reda first order system
sustav publiciranja standarda Internet STD
sustav publikacija Interneta (više se ne koristi) Internet experiment note
sustav računa narodnoga gospodarstva accounting system
sustav računala host system
sustav računala vezanih na glavno računalo host system
sustav računalne konferencije computer conferencing system
sustav razmjene poruka (MHS) message handling system
sustav regulacije amplitude i oblika signala automatic line buildout
sustav revizije audit system, auditing system
sustav rukovanja porukama message handling system
sustav s automatski m zahtjeve m ponavljanja automatic repeat request system
sustav s automatskim zahtjevom ponavljanja automatic repeat request system
sustav s blokiranjem blocking system
sustav s čekanjem (na posluživanje) queueing system
sustav s digitalnim prespojnicima digital cross-connect system
sustav s gubitcima loss system, lost calls cleared
sustav s interaktivnim govornim odzivam interactive voice response system
sustav s izravnim pristupom direct-access system, random access system
sustav s izravnim satelitskim razašiljanjem direct broadcast satellite system
sustav s izravnim višestrukim pristupom s vremensk random time division
sustav s ključem key system
sustav s ključem (u kriptografiji) key system
sustav s korisničkom primjenom end system
sustav s malim paketima jednake duljine cell relay
sustav s osnovicom osam (0 octal number system
sustav s petljom loop system
sustav s rep elito rima repeatered system
sustav s vlastitim usmjeravanjem autonomous system
sustav s vlastitim usmjeravanjem (u Internetu) autonomous system
sustav sabirnice za dvojni način (istodobnog podrž dual mode bus system
sustav signalizacije po zajedničkom kanalu broj 7 common-channel signalling
sustav signaliziranja signaling system
sustav socijalne sigurnosti social security system
sustav standarda za lokalne mreže razvijen od IEEE IEEE 802
sustav šifriranja javnim ključem public key cryptosystem
sustav šifriranja s javnim ključem prema autorima Rivest Shamir Adleman
sustav šifriranja s potpunom zaštitom perfectly secure cipher system
sustav šifriranja sa savršenom zaštitom perfectly secure cipher system
sustav tajnosti cryptosystem
sustav tajnosti temeljen na diskretnim eksponentim discrete exponentiation
sustav tajnosti temeljen na eliptičnoj krivulji elliptic curve cryptosystem
sustav teleksa telex
sustav teletekst teletext
sustav teleteksta u Velikoj Britaniji Oracle
sustav temeljen na utvrđivanju identitetu korisnik identity-based scheme
sustav temeljen na znanju knowledge - based system, knowledge based system
sustav TV u boji phase-alternation line system
sustav Ujedinjenih naroda United Nations system
sustav upozorenja warning system
sustav upravljanja informacijama information management system
sustav upravljanja konstrukcijama management system
sustav upravljanja kvalitetom total management system
sustav upravljanja mrežom operations administration and maintenance
sustav uvjetnog pristupa conditional access system
sustav višestrukog prijenosa s frekvencijskom rasp frequency division multiplex
sustav vlasništva property ownership, system of property ownership
sustav vodoopskrbe i odvodnje. water utilities system
sustav WAIS wide-area information server
sustav za instrumentalno slijetanje instrument landing system
sustav za jednostruku obradbu single processing system
sustav za komunikaciju podatcima data communication system
sustav za lokalno uvođenje i otkrivanje (svjetla) local injection and
sustav za modulaciju analognih signala clock rate modulation system
sustav za navođenje azusa
sustav za obračunavanje pozivne pristojbe operator inter - operator accounting
sustav za očitavanje znakova character sensing system
sustav za pobuđivanje actuating system
sustav za podršku odlučivanja decision support system
sustav za pohranu podataka data storage system
sustav za pregledavanje (informacijskog sadržaja) browser, voice browser
sustav za pregledavanje s govornim načinom voice browser
sustav za prijenos govora voice transmission system
sustav za prijenos podataka data transfer system, data transmission system
sustav za provjeru podataka data checking system
sustav za provjeru znanja Knowledge evaluation, Testing system
sustav za raspoznavanje govora voice recognition system
sustav za razvoj glavnog diska mastering system
sustav za razvoj matrice mastering system
sustav za reprodukciju zvuka sound-reproducing system
sustav za rukovanje podatcima data-handling system
sustav za sakupljanje (informacija) acquistion system
sustav za sakupljanje informacija acquisition system
sustav za slanje elektronske pošte po listama adre listserv
sustav za slijetanje s pomoću instrumenata instrument landing system
sustav za stvaranje authoring system
sustav za stvaranje višemedijskog materijala authoring system
sustav za telefonske primjene telephone application system
sustav za upravljanje bazom podataka database management system
sustav za upravljanje i nadzor poziva call management system
sustav za upravljanje i podršku operation and support system
sustav za upravljanje mrežom network management system
sustav za upravljanje objektima object management system
sustav za upravljanje podatcima data control system
sustav za upravljanje podatcima o pozivu call account manager
sustav za upravljanje relacijskom bazom podataka relational database
sustav za usmjeravanje poruka kroz mrežu router
sustav zasnovan na znanju knowledge-based system
sustav zaštite od poplava Flood protection system
sustav) digital
sustava system
sustavan methodical
sustavi systems
sustavi govorne pošte s pohranom i dohvatom poruka store and retrieve voice
sustavi jednadžbi systems of equations
sustavi kabelske televizije cable television systems
sustavi kvalitete quality systems
sustavi linearnih jednadžbi systems of linear equations
sustavi neizrazite logike Fuzzy Logic Systems
sustavi obrazovanja educational systems
sustavi opreme različitih proizvođača multivendor systems
sustavi oslanjanja support system
sustavi podrške odlučivanju system for decision making support
sustavi ratarske proizvodnje Sustainable cropping systems
sustavi regulacije i upravljanja control systems
sustavi s digitalnim prijenosom govora putem radij digital cellular
Sustavi socijalne sigurnosti Social security system
sustavi širokopojasnog prijenosa podataka wideband data transmission systems
sustavi tehničkog hlađenja refrigeration systems
sustavi temeljeni na znanju Knowledge Based Systems, Knowledge-based systems
sustavi za obradu poruka temeljeni na računalu computer-based message systems
sustavi za podršku odlučivanju decision support systems
sustavi zajedničke obradbe shared processing systems
sustavima systems
sustavna analiza system analysis
sustavna apsorpcija systemic absorption
sustavna kontrola continuous surpression
sustavni koder systematic encoder
sustavni razvoj proizvoda systemic product development
sustavnim systematically
sustavno systematic, systematically
sustavno vrednovanje benchmarking
sustavnog systematic
sustavom system
sustavu system
sustezanje inhibition
sustići overtake
suša barn, drought, dryness, shed
sušan dry
sušara driers
SUŠE DRUGHTS
sušenja drying
sušenje desiccation, drying, siccation
Sušenje drva Wood drying
sušenje stabala tree dieback
sušica consumption
sušilica drier
sušilo drier
sušionica dry-kiln
sušiti desiccate, dry, dry up, parch
sušiti rublje air
sušiti se dry, wither
sušiti vazduhom air dry
sušiti zrakom air dry
sušni arid
sušnih dry
sušnija dryer
sušno područje arid zone
sušno razdoblje period of drought
suština backbone, being, bottom, entity, essence, essentiality, gist, habitude, heart, inwardness, marrow, matter of fact, nature, nub, pith, quiddity, quintessence, self, soul, substance, substantiality, vitals
suštinski quintessential, vital
suteren basement
suton gloaming, nightfall, shade, shadow, twilight
sutra to morrow, tomorrow
sutra idem u grad i go to the city tomorrow
sutradan morrow, to morrow
sutrašnje tomorrow
sutrašnji morrow
sutrašnjica morrow
suučesnik abetter, accessary, accomplice, confederate
suučesnik u zločinu accessary
suučesništvo complicity
suuporaba informacija information sharing
suuporaba obavijesti information sharing
suvenir souvenir
suvenira souvenir
suvenirnica memorabilia
suveren sovereign
Suvereni jeruzalemski, rodoski i malteški vojni ho Sovereign Military
Suvereni malteški vojni red Sovereign Military Order of Malta
suverenitet sovereignty, suvereignty
suvereniteta sovereignty
suverenost sovereignity, sovereignty
suverenosti sovereignty
suvislo meaningful
suvišak exuberance, redundance, superfluity
suvišan odd, redundant, superfluous, surplus, undesired
suvišan čovjek super
suviše too, too much
suviše natovaren overload
suvišni superfluous, vestigial
suvišno needlessly
suvišnost redundancy
suvlasnik partner, part-owner
suvlasništvo co-ownership
suvrat recursion
suvratak rukava cuff
suvratan recursive
suvremen actual, contemporary, modern, new, recent, trendy, up to date, up-to-date
suvremena modern
suvremena informacijska tehnologija advanced information technology
suvremena inteligentna mreža advanced intelligent network
suvremena povijest contemporary history
suvremena teorija modern theory
suvremena umjetnička praksa contemporary art practice
suvremene contemporary, modern
suvremene transportne tehnologije advanced transport technologies
suvremeni contemporary, living
suvremeni integracijski modeli contemporary integrational models
suvremeni jezik contemporary language, modern language
suvremeni procesi modern processes
suvremenici contemporaries
suvremenih modern
suvremenik coeval, contemporary
suvremenoga contemporary
suvremenom modern
suvremenost modernity
suza pearl, tear
suzama teardrops
suzbijajući quenching
suzbijanje combat, moderation, mortification, repression
suzbijanje i sprečavanje kriminala fighting and preventing crime
suzbijanje korova weed control
suzbijanje štetnika control pests
suzbijanje štetočinja pest control
suzbijanjem combat
suzbijati combat, counteract, fight, mortify
suzbiti allay, coerce, quench, repel, repress, repulse, restrain, suppress, ward
suzdržan restrained
suzdržati se abstain, refrain
suzdržavanje abstention, abstinence, moderation, restraint
suzdržavati se abstain
suzdržljiv abstemious, moderate, temperate
suzdržljivost abstinence, moderation, self-control, sobriety, temperance
suze teardrops, tears
suziti narrow
suzovod lachrymal duct
sužavati narrow, taper
sužavati se narrow
suženim narrowed
suženje catwalk, keyhole, reduction of area, squeeze, stenosis, stricture, taper
sv Konstantin-Ćiril i Metod St Constantinus-Cyril and Methodius
sv Paulin u ikonografiji St Paulinus and iconography
Sv. Saint, St
Sv. Jakob St. Jacob
Sv. Križ Holy Cross
Sv. Marija Magdalena St. Mary Madeleine
sv. Pavao Pustinjak St. Paul the Hermit
Sv. Petar St. Peter
Sv.Vlaho St.Blaise
sva all, every
sva glazba all music
sva imovina goods and chattels
Index Indeks