Index Indeks
stvar affair, matter, object, property, subject, thing
stvar lavine avalanching
stvara create, creates
stvara se production
stvaralac author, creator, maker, moulder
stvaralačka mašta imagination
stvaralački creative, pregnant
stvaralaštvo creation
stvaramo create
stvaran active, actual, concrete, de facto, effective, efficient, intrinsically, material, natural, objective, physical, positive, practical, real, realistic, substantial, veritable
stvarane real
stvaranja create, creating, creation, making
stvaranje authoring, build -up, build-up, create, creating, creation, formation, formulation, generating, generation, making, organization, procreation
stvaranje beznuklearnih zona creation of nuclear-free zones
stvaranje bragotina u kovini pitting
stvaranje dipolnog sloja (u Gunnovoj diodi) charge spike formation
stvaranje fonda funding
stvaranje kompleksa complex formation
stvaranje lavine avalanching
stvaranje mjehura blistering
stvaranje potrebnih uvjeta creation of the necessary conditions
stvaranje radnih mjesta job creation
stvaranje taloga percipitation
stvaranje visokog pritiska u lpg tanku zbog nevrem sloshing
stvaranje višemedijskog materijala authoring
stvaranjem creation
stvaranju creating, generating
stvarati breed, create, procreate, produce, set up
stvarati otpor antagonize
stvarčica gimcrack
stvari contents, items, practically, stuff, things
stvari koje se ne mogu točno procijeniti imponderables
stvari kućanstva household contents, household goods and personal effects
stvari za kupanje bathing things
stvarna realistic
stvarna brzina speed, made good
stvarna ispodgodišnja premija true premium
stvarna nadležnost jurisdiction ratione materiae
stvarna ocjena grade
stvarna površina antene antenna effective area
stvarna totalna šteta actual total loss
stvarna vjerojatnost izvora source marginal probability
stvarna vrijednost actual value, pure indemnity
stvarne temeljne iskustvene stope true underlying experience rates
stvarne temeljne stope true underlying rates
stvarni TRUE, virtual
stvarni broj true figure
stvarni izvoz actual exportation
stvarni ključ actual
stvarni potpuni gubitak actual total loss
stvarno actually, indeed, intrinsically, really, truly, virtually
stvarno podrijetlo proizvoda real origin of a product, real origin of the product
stvarno pokazivanje radara true motion display
stvarno pravo law of real property, rights in rem
stvarno vrijeme real time, real time (real-time), real-time computing
stvarno vrijeme igre actual playing time
stvarnost actuality, earnest, externality, fact, life, prose, realism, reality
stvor living thing
stvoren created
stvorenja creatures
stvorenje being, creature
stvorila created
stvorite create
stvoriti cause, create, generate
stvoriti novo ozračje to create a new climate
stvoriti predodžbu imagine
stvoriti predodžbu o form an idea of
stvoriti ribnjak pond
stvoriti uvjete create conditions, to create conditions
stvoriti zalih purvey
stvrdnuti calcify, solidify
stvrdnjavanje curing, induration
su are, have, have been, they
su bile were
su bili have been, were
su se pokazali proved to be
su stav za prozivanje polling system
su u suglasnosti conformed
SU(2)xU(1) elektroslaba teorija SU(2)xU(1) electroweak theory
SU(3) granica SU(3) limit
su) here are, here is
subakutni učinci subacute effects
Subarahnoidalna hemoragija Subarachnoidal haemorrhage
subatomske subatomic
subatomski subatomic
subdijalekt subdialect
subdukcija subdiction, subduction
Subdukcijska zona subduction zone
Subdukcijski kompleks Subduction complex
subduralni hematom subdural hematoma
subeksitacijski elektroni subexcitation electron, subexcitation electrons
subfebrilan subfebrile
subinhibicijske koncentracije subinhibitory concentrations
subjekata entities
subjekt entity, specimen, subject
subjekt odstup human bias
subjekt u rečenici subject
subjektivan subjective
subjektivitet subjectivity
subjektivitet u medjunarodnim odnosima being a subject of international law
subjektivizacija subjectivization
subjektivna dimenzija subjective dimension
Subjektivna ocjena subjective evaluation
subjektivna odgovornost culpability
subjektivna procjena glasa subjective voice assessment, subjective voice estimation
subjektivna procjena visine krvnog tlaka subjective blood preasure estimate, subjective blood preasure estimation
subjektivna sentimentalna vrijednost sentimental value
subjektivne pretpostavke integracije subjective prerequisites for integration
subjektivne smetnje subjective complaints
subjektivni činioci kazne subjective factors of punishment
subjektivni indikatori subjective indicators
subjektivni polumjer dvorane subjective radius of the hall
subjektivni rizik subjective risk
subjektivni simptomi subjective symptoms
subjektivnost presude subjectivity of the verdict
subjektni subjective
subkategorije subcategories
subkliničko otrovanje subclinical poisoning
subkultura subculture
Subletalna i letalna toksičnost Sublethal and lethal toxicity
subletalni učinak sublethal effect
sublimacija sublimation
sublimat sublimate
sublimiran sublimate
sublimirati sublimate, sublime
submartingali submartingales
submediteranske sastojine submediterranean stands
submediteransko krško područje submediterranean karst area
submerzni uzgoj submerse cultivation
submevski snop čestica submev particle beam
submikronska folija submicron foil
subminimalne inhibitorne koncentracije subminimal inhibitory concentrations
subočice overside
subordiniran subordinate
subordinirani bilingvizam subordinated bilingualism
subota Saturday, Saturdays
subotom Saturdays
subotu Saturday
subplate zona subplate zone
subpopulacije subpopulations
subrefrakcija subrefraction
subrefrakcijski uvjeti subrefractrve conditions
subrefrakcijski uvjeti (stanja atmosfere) subrefractrve conditions
subregionalna suradnja subregional cooperation
subregionalni subregional
subrogacija subrogation
subrutina subroutine
subsidijarnost subsidiarity
substanca substance
substancijalan substantially
substitute sub
substrat substrate
substrukturira moving-loads-genera
substrukturiranje substructuring
subtelomerni heterokromatin subtelomeric heterochromatin
suburbani hoteli suburban hotels
suburbanizacija suburbanization
suburnbani ljetnjikovac suburban villa
subvencija grant, subsidy, subvention
subvencija kamatne stope interest-rate subsidy
subvencije subsidies, subsidy
subvencionirano stanovanje subsidized housing
subvencioniranje obalne politike subventions for coastal navigation
subvencionirati subsidize
subverzija subversion
subverzivan subversive
subverzivni podtekst subversive co-text
suci referees
sucralose sucralose
sučelice opposite
Sučelja interfaces
sučelje interface
sučelje čiji se rad temelji na multipleksiranju st cell-based interface
sučelje čovjeka i računala man-machine interfaces
sučelje čovjek-stroj man-machine interface
sučelje čvorišta mreže network node interface
sučelje dobavljača telefonskih usluga telephony service provider interface
sučelje između mreža različitih operatora inter-carrier interface
sučelje između PABX i telefonske linije subscriber line module
sučelje kanala channel interface
sučelje komutatora switch interface module
sučelje korisničkih programa application program interface
sučelje korisnika i mreže user-network interface
sučelje korisnika prema mreži user network interface
sučelje korisnik-mreža user-network interface
sučelje linijske postaje line station interface
sučelje lokalne i međugradske telefonske mreže point of presence
sučelje medu čvorištima privatne mreže private network-network interface
sučelje medu javnim mrežama ATM B-ISDN inter-carrier interface
sučelje mreža-čvor network-node interface
sučelje mrežnih pogonskih programa (3Com/Microsoft network driver interface
sučelje mrežnih pogonskih programa (Novell) open data-link interface
sučelje namjenskih programa application program interface
sučelje osnovne brzine (u ISDN mreži) basic rate interface
sučelje otvorene veze open link interface
sučelje otvorenog poslužnika open server interface
sučelje pokretnih radijskih sustava wireless modem
sučelje prema baznoj postaji translator interface module
sučelje prema pristupnoj komutaciji switch interface module
sučelje prema telefonskoj mreži conventional network interface
sučelje primarne brzine primary rate interface
sučelje programera programmer interface
sučelje raspodijeljenog prijenosa podataka svjetlo fiber distributed data
sučelje razmjene podataka data exchange interface
sučelje sustava malih računalnih sustava small computer system interface
sučelje tastature keyboard interface
sučelje terminalne opreme terminal equipment interface
sučelje tipkovnice keyboard interface
sučelje upravljanja javnim kanalima ATM management interface 5
sučelje upravljanja javnim mrežama ATM management interface 4
sučelje upravljanja krajnjim uređajima ATM management interface 1
sučelje upravljanja mrežom network management interface
sučelje upravljanja privatnim kanalima ATM management interface 3
sučelje upravljanja privatnim mrežama ATM management interface 2
sučelje usluga service port
sučelje za brzinu 2 primary rate interface
sučelje za komunikaciju osobnih računala ivanjskih small computer system
sučelje za primjene CTI switch computer application interface
sučelje za programiranje aplikacija application programming interface
sučelje za programiranje aplikacija za obradu poru messaging application
sučelje za programiranje primjena application programming interface
sučelje za programiranje telefonskih aplikacija telephone application programming
sučelje za programiranje telefonskih primjena telephony application programming
sučelje za upravljanje računalom host command interface
sučeljna veza buttjoint
sučeljni butt
sučeono zavarivanje butt welding
sućut compassion, condolence, sympathy
sud court, court of law, courthouse, demi john, forum, judgement, law-court, tribunal, vessel
sud božji ordeal
sud časti chancery
Sud EFTA-e EFTA Court
Sud EZ-a EC Court of Justice
Sud za ljudska prava Court of Human Rights
sud za maloljetnike juvenile court
sud za radne sporove labour tribunal
sud za socijalne sporove social court
suda court
sudac arbiter, beak, censor, judge, justice, magistrate, Muslim judge, referee, refereed, umpire
sudac (sport) referee
sudac na postolju up-referee
sudac porotnik lay magistrate
sudac za prekršaje magistrate
sudaca referees
sudačka komisija referee' s board, refereeing corps
sudačka odluka referee's decision
sudačka pogreška referee's mistake
sudačka soba camera
sudačka stolica referee' s platform
sudački karton card, referee' s card
sudački znakovi official's signals
sudačko postolje referee' s stand
Sudan Sudan
sudar bump, clash, collision, crash, encounter, impact, percussion, shock
sudar (između zahtjeva za istom uslugom) collision
sudar automobila car crash
sudar broda sa nepokretnim predmetom allision
sudar broda sa objektom allision
sudara impact
sudaranje impingement
sudari teških iona heavy-ion collisions
sudariti se clash, collide, impinge, run, telescope
sudarna pregrada collision bulkhead
sudarni collision, collisional
sudarni procesi collision processes
sudarni prozor collision window
sudbena vlast judicial power, judiciary
sudbenost jurisdiction
sudbenošču jurisdiction
sudbina allotment, destination, destiny, doom, fate, portion, providence, star, weird
sudbine fortune
sudbinu destiny
sudbonosan weird
sudionica participant, participating
sudionice participating
sudionici collaborators, participants
sudionik attendee, collaborator, entrant, participant, party, player
sudionik koji placa charged party
sudioniku komunikaciji koji započinje komunikaciju caller
sudište court, Court,
suditi arbitrate, deem, estimate, judge, to judge, try, umpire
sudjelatan interactive
sudjelatnost interactivity
sudjelatnost (mrežnih uređaja s istim protokolima) interoperability
sudjelovali participated
sudjelovanja participation, take part
sudjelovanje assistance, contribution, involvement, participate, participation, procurement, share
sudjelovanje Hrvatske participation of Croatia
sudjelovanje radnika worker participation
sudjelovanje u zajedničkoj tajni secret sharing
sudjelovanje žena participation of women
sudjelovati engage, include, partake, participate, participating, share, take part, to take part
sudjelovati u licitaciji za izvođenje radova tender
sudjelovati u regionalnoj suradnji to engage in regional cooperation
sudjelovati u suradnji to engage in cooperation
sudjeluje participated
sudjelujemo participating
sudjeluju engage, includes, participate
sudjelujuće participants
sudjelujućih participants
sudjelujujući participating
sudjelujujućih participating
sudnica court, court room, courthouse, courtroom, law-court, tribunal
sudnji dan doomsday
sudoper sink
sudoper s izljevom sink
sudova courts, tribunals
sudovanje adjudication process
sudovi courts and tribunals, tribunals
sudovima courts
sudska antropologija forensic anthropology
sudska evidencija judicial records
sudska istraga judicial inquiry
sudska kontrola judicial review
sudska medicina forensic medicine
sudska nadležnost jurisdiction of the courts
sudska praksa case law
sudska praksa EZ-a EC case law
sudska presuda condemnation
sudska rastava judicial separation
sudska stomatologija forensic odontology
sudska vlast judicial authority
sudske odštete court award
sudske presude benchmark court awards
sudski court, judical, judicial, juridical, magisterial
sudski branitelj defence lawyer
sudski izvršit receiver
sudski postupak action, judicial proceedings, legal action
sudski proces lawsuit, trial
sudski progon legal proceedings, prosecution
sudski registar court registrar
sudski služben bailiff
Sudski tumač Court interpreter
sudsko rješenje judical verdicts
sudstvo judiciary
suđenje judging, lawsuit, proceeding, refereeing
Sueski kanal Suez Canal
sufiks suffix
Index Indeks