Index Indeks
solventan solvent
solventnost solvency
solventnost u svrhu nadzora supervisory solvency
solvolize solvolysis
som catfish, sheat-fish, sheath-fish, wels
Somalija Somalia
Somalijska Demokratska Republika Somali Democratic Republic
somalijske Somalian
somatske stanice somatic cells
somić amerikanski brown bullhead
somić patuljasti brown bullhead
somnologija somnology
sonar sonar
sonda probe, sonde, sound
sonde probe
sondiranje sounding
sondiranje atmosfere air sounding
sondiranje atmosfersko air sounding
sondirati sound
sonet sonnet
sonometar sonometer
sonoran rotund, sonorous, vibrant
sopotska kultura Sopot Culture
soprakariko supercargo
sopran soprano
soprokomit commander
sorbitol sorbitol
sorta cultivar, fungal, persuasion, sort, species, variety
sorte varieties
sorti varieties
sortiran sorted
sortirana sorted
sortirano vlakno staple fibre
sortiranje sizing, sorting
sortirati assort, select, sequence, sort
sortirka sorter
sortni sorting
sos gravy, sauce
SOS indukcija SOS induction
sošnjak gaff, yardarm
sotona arch enemy, devil, satan
Southern blot hibridizacija Southern blot hybridization
Southern Croatia Južna Hrvatska
sova owi, owl
sova ušara eagle owl
sovice moths
sovjet soviet
sovjetski soviet
Sovjetski savez Soviet Union
sovjetski soc-realizam soviet social-relism
sovuljaga eagle-owl, great horned owl
spacijalna kognicija spatial cognition
spacijalna sposobnost spatial ability
spacijalnesposobnosti spatial abillity
spaciocepcija spacioception
spadati belong, belong to, drop off, fall off, slip off
spadati u appertain to, belong, belong to, come under
Spaghetti Bourguignonne s puževima Spaghetti Bourguignonne with snails
spaja combines
spaja nj e za variva nj e m (krajeva optičkih niti fusion splicing
spajaju meet
spajala timber joints
spajalica bracket, bulldog clip, paper-clip, staple, stapler
spajanja connections, joint, mergers
spajanje amalgamation, assembling, assembly, association, call processing, cohesion, combining, composition, connection, connectivity, conjuction, conjunction, coupling, fusion, join, joining, junction, merge, soldering, splicing, unification
spajanje kraja (optičkog) kabla s konektorom connectorization
spajanje poduzeća merger
spajanje u sindikat syndication
spajanje vijkom bolting
spajanje zavarivanjem fusion splicing
spajanjesplicing splicing
spajanju orijentiran mrežni protokol connection-oriented network protocol
spajanju orijentiran prijenos podataka connection-oriented data transfer
spajanju orijentirana komunikacija connection-oriented communication
spajanju orijentirani connection-oriented
spajati amalgamate, articulate, bond, clamp, combine, connect, connekt, join, marry, merge, solder, synthesize
spajati datoteke merge files
spajati se conjugate, inosculate, merge
spajati se (u par) mate
spakirati encase, pack up
spakirati u sanduk crate
spaliti burn, burn away, burnt, cremate, incinerate, singe
spaljen adust, burnt
spaljiv combustible
spaljivač launcher
spaljivanje incineration, stake
spaljivanje otpada waste incineration
spamming spamming
sparan carp, stuffy, sultry, sweltering
spareni helični filament plasticity
sparenost twinning
sparidi Sparidae
sparina sultriness, swelter
spariti couple, double, match, mate, pair
spariti se pair
sparivanje collate
sparivanje na grafu matching on graph
spartanski spartan
sparušiti s shrivel
spas anchor, rescue, salvation, saving, scape
spasavalac na kupalištu life-guard
spasavanje salvage
spasenje rescue, salvation
spasilac rescuer, saver, saviour
spasilački brod salvage ship
spasilački odred rescue party
spasitelj rescuer, saver, saviour
spasiti rescue, retrieve, salvage, salve, save, to save
spasiti se escape
spasonosan salutary
spasti fall down, lessen, redeem, rescue, retrieve
spasti se coalesce
spastičan hod spastig gait
spastičnost spasticity
spašavajući salvaging
spašavanja saving
spašavanje rescue, salvage, salvaging, salvation
spašavanje broda salvage
spašavanje i vađenje potonulih stvari rescuing and taking out of sunken goods
spašavanje imovine salvage
spašavati rescue, salvage
spašavati se scuttle
spava asleep
spavač sleeper
spavača kola sleeping car
spavačica sleep
spavaća kola sleeper, sleeping car, sleeping-car, wagon lit
spavaća soba bed room, bedroom, sleeping-room
spavaćica night gown, night shirt, nightgown, night-gown, nightie
spavajući asleep
spavanje doss, shut, shut eye, shuteye, sleep, sleeping, slumber
spavao slept
spavaonica bedroom, dorm, dormitory
spavati be asleep, repose, sleep, sleeping, slumber, to be asleep, to sleep
spavati poslije ručka have a nap
spavati zimski san hibernate
spazam spasm
spaziti descry, espy
spaziti na čas glimpse
spazmologija spasmology
specializirana specializing
specificirati itemize
specifičan particular, specific, specified
specifičan otpor resistivity
specifičan postupak specific process
specifičan proces specific process
specifičan za trudnoću pregnancy specific
specifična carina specific customs duty
specifična imunost specific immunity
specifična imunoterapija specific immunotherapy
specifična kombinatorna sposobnost specific combining ability (SCA)
specifična težina po api obrascu api gravity
specifična težina smjese composite density
specifični imunitet specific immunity
specifični toplinski kapacitet specific heat, specific heat capacity
specifičnih specific
specifično particular
specifičnost specificity
specifičnost lijeka drug specificity
specifikacija specification
specifikacija carinskih naslova specification of tariff heading
specifikacija Etherneta po DEC-Intel-Xerox DIX Ethernet
specifikacija okvira na T3 kanalima DS3
specifikacija okvira naT1 kanalima DS1
specifikacije specifications
specifikacije osobnog konferiranja personal conferencing specification
specifikacijom specification
specifikacijski i opisni jezik specification and description language
specifikator specificator
specijacija speciation
specijalan particular, special
specijalist specialist
specijalista all-rounder
specijalistička pretraga specialist medical report
specijalistički specialists
specijalistički nalaz specialist medical report
specijalističkim specialists
specijalitet speciality
specijalitete specialties, specialty
specijalitetima specialities, specialties
specijalizacija specialisation, specialization
specijalizacija kadrova personal specialisation
specijalizacija proizvodnje product specialization
specijalizacija trgovine specialization of trade
specijalizirali specialized
specijaliziran specialised, specialization, specialized
specijalizirana institucija UN-a UN specialist institution
specijalizirana oprema specialised equipment
specijalizirane europske organizacije specialised European organisations
specijalizirani odbor specialized committee
specijalizirani sud court having special jurisdiction
specijaliziranim specialised
specijalizirano specialized
specijalizirano tijelo EZ-a EC specialized body
specijalizirano tijelo Vlade Government casual working body
specijalizirati specialize
specijalizirati se specialize
specijalna prava vučenja special drawing rights
specijalne cipele za nogomet football boots
specijalni special
specijalni brod za prijevoz nafte tanker
specijalni čelik special steels
specijalni efekt special effect
specijalno obrazovanje special education
Specijalno zalijepi Paste special
specijalnost speciality, specialization
specijalnosti specializations
spektakularan spectacular
spektar spectra, spectral, spectrum
spektar čujnih frekvencija acoustic spectrum
spektar frekvencija spectrum
spektar snage power spectrum
spektar zvučnog signala acoustic spectrum
spektarski spectral
spektra range
spektralan spectral
spektralna analiza sinus arrhythmia
spektralna distribucija spectral distribution
spektralna gustoća snage power spectral density, power spectral density (psd)
spektralna gustoća šuma power spectral density
spektralna linija spectral line
spektralna refleksija spectral reflection
spektralna svojstva spectral properties
spektralna teorija grafova spectral graph theory
spektralni spectral, spectrographic
spektralno spectrally
spektri spectra, spectroscopy
spektroanaliza vectron
spektroelektrokemijski senzor spectroelectrochemical sensor
spektrofluorimetrija spectrofluorimetry
spektrofotometrija spectrometry, spectrophotometry
spektrofotometrijska istraživanja spectrophotometrical investigations
spektrograf spectrograph
spektrografija spectrography
spektrografski spectrographic
spektrogram spectrogram
spektrokemijski spectrochemical
spektrometar spectrometer
spektrometrija Specrometry, spectrometry
spektrometrija masa mass spectrometry, mass spectromety
spektrometrijske metode spectroscopic methods
spektrometrijski detektori spectrophotometer detector
spektroskop spectroscope
spektroskopija spectroscopies, spectroscopy
spektroskopija: UV spectroscopy: UV
spektroskopska analiza spectroscopic analysis
spektroskopske tehnike spectroscopic techniques
spektroskopski spectroscopic
spektroskopski čisto specpure
spekulacija adventure
spekulativni fondovi speculative funds
speleolog caver
speleologija caving, potholing, Speleology
speleologiji spelunking
speleološki objekti Caves
speleolozi caver, cavers
speleolozi uključeni odjednom cavers engaged once
spelovanje spelling
spelovati spell
spelt spelt
sperma sperm
spermatogeneza spermatogenesis
spermij sperm
spetljati muff
spiker announcer, speaker
Spikulit spiculite
spilja cave, cavern
spilje cave, caves
spilju cave's
spin spin
spina charge density waves, spin density waves
spinel spinel
spinska elektronika spin electronics
spinske probe spin probes
spinski spin
spinski lanac spin chain
spirala coil, snail, spiral, spire, volute
spiralan convoluted, involute, spiral, turbinate
spirale za grijanje tankova heating coils
spiralni spiry
spiralni ukras scroll
spiralno spirally, turbination
spiralno pretraživanje helical-scan
spiralno snimanje na magnetsku vrpcu azimuth recording
spiroergometrija spiroergometry
spirulina spirulina
spis document, file, record, writ
spisak bill, catalogue, list, poll, register, roll, roster, schedule, table
spisak osoblja muster roll
spisak porotnik panel
spisak vrijednosti value part
spisi proceeding, proceedings, writings
spiskati squander
spit bolt, bolts, self drive bolts
spiter driver, hand drill, wall-drill
spjev poem
splasnuti plump
splav float, raft
splav za spašavanje life raft
splavar rafter, raftsman
splavarenje rafting
splenda splenda
splenektomiran splenectomized
splesti plait
splesti kosu queue
splet combination, rove, splice
splet cvijeća braid
splet kose braid
splet svjetskih mreža world wide web (world-wide web)
spletka cabal, intigue, intrigue, manoeuvre, slander, tale
spletkar intrigant, retailer, sneak, telltale, wangle
spletkariti intigue, intrigue, machinate, scheme, tale
spletkarski scrappy
spletke chit chat, scandal, scheme, tittle tattle
splin spleen
sploni kromosom sex chromosome
spljoštiti flatten
spodoba shape
spoj bond, brace, butt, call, compound, connection, contact, conjuction, conjunction, coupling, date, joggle, join, joint, junction, juncture, liaison, rabbet, scarf, seal, seam, series, solder, splice, texture
spoj između dvije cijevi različitog promjera reducer
spoj kaišem belt coupling
spoj mikroračunala s glavnim računalom micro-to-mainframe connection
spoj obradnika s obradnikom processor-to-processor link
spoj remenom belt coupling
spoj rukavcem tenon
spoj t-oblika tee junction
spoj vijkom bolt joint
spojen associate, associated, bound, connected, interconnected, joined, joint, multiple
spojen u sendvič sandwiched
spojena connected
spojene dvije obiteljske kuće semi-detached, semi-detached house
spojene poruke concatenated messages
spojene riječi run-together words
spojeni connected
spojeni zapis spanned record
spojeva compounds
spojevi alloys, compounds
spojevima dušika nitrogen compounds
spoji merges
spojite connect
spojiti affiliate, aggregate, assemble, band, bind, bond, combine, connect, couple, gather(together), interconnect, interlock, join, joint, link, merge, ply, seam, slur, span, splice, tie, unite
spojiti (kraj s krajem) splice
spojiti .združiti join
spojiti crticom hyphenate
spojiti dvije žice ili dva optička vlakna splice
spojiti pomoću šipa i utora mortice
spojiti se amalgamate, associate, coalesce, conjoin, interlock
spojiti šinama bus
spojiti vijcima bolt
spojiti vijkom bolt
spojiv compatible
spojivost compability, compatibility, compatibly, connectivity
spojivost međunarodnih veza international link connectivity
spojka clutch, connection piece, coupling
spojki connection piece
spojku connection piece
spojna crta vinculum
spojna linija (dviju kućnih centrala) tie line
spojna navrtka locating lugs
spojna područja junction regions
spojna poluga shackle-bar
spojna prirubnica companion flange
spojna točka joint
spojna točka između mreže i mreže Internet choke point
spojna ušica locating lugs
spojni binding, interjacent
spojni kabel conector cable, connecting cable, connector cable, trunk cable
spojni kabl connector cable
spojni pritisak contact pressure
spojni tranzistor junction transistor
spojni tranzistor s učinkom polja (JFET) junction field effect transistor
spojni unipolarni tranzistor junction field-effect transistor
spojni vijak binding screw
spojni zavrtanj binding screw, fishbolt
spojnica bridle, clamp, clip, collar, connector, coupling, junction, paper-clip, socket, splicer, staple, union-joint
spojnice treads
spojnički zakiv butt joint
spojnik connector, pigtail
spojnik svjetlo vod n o g vlakna fiber optic connector
spojno krilo latch bail
spojno polje merge field
spojno sredstvo binder
Index Indeks