Index Indeks
separabilnost separability
separacija separation
separacijski procesi separation processes
separacijskih separation
separat of print
separatistički separatist
separatističkim separatist
separator separator
SEPO slitine SMA alloys
sepsa sepsis, septicaemia
septičan septic
septična encefalopatija septic encephalopathy
serenada serenade
serija bank, batch, nexus, series, set, suit
serije series
serijska magistrala serial bus
serijska sabirnica serial bus
serijska veza tandem, tandem connection
serijska vrata serial port
serijska zvjezdasta mreža cascaded star network
serijski sequential, serial, serially
serijski broj serial number
serijski linijski protokol Interneta za priključak serial line Internet, serial line IP
serijski podatci serial data
serijski povezane naprave daisy chain
serijski prijenos serial transmission
serijski prijenos podataka serial data transmission
serijski priključak serial port
serijski prilagodnik serial adapter
Serijski ulaz COM port, Serial port
serijski ulaz - paralelni izlaz serial in parallel-out
serijski ulaz - serijski izlaz serial in serial-out
serijski ulaz-izlaz serial input/output
serijski uređaj serial device
serijski vezni sklop serial interface, serial port
serijsko povezivanje daisy chaining
serijsko spajanje cascading
serijsko sučelje serial interface
serijsko sučelje za spajanje podatkovnih uređaja RS-232C
serijsko U/l sučelje serial port
serijsko-paralelna pretvorba serial to parallel
serijsko-paralelni serial-parallel
serilacija serylation
seroeprevalencija seroprevalence
serologija serology
serotonin serotonin
serotoninergični serotoninergic
serotoninska sinapsa serotonergic synapse
serotoninski serotoninergic
serotoninski prijenosnik serotonin transporter
serum serum
Serumska butirilkolinesteraza Human serum butyrylcholinesterase
serumski biljezi serum markers
serumski lipidi serum lipides
server server
server emulirane LAN LAN emulation server
servilan menial
servilnost servility
serviranja serving
serviranje serving
servirati deliver the serve, serve, service
servis serve, service
servis linija baseline, end line
servis odozdo underarm service, underhand serve
servisi services
servisiranje maintenance, servicing
servisna pristupna točka (točka koja povezuje sloj service access point
servisna radionica service station
servisno osolje service providing personnel
servisnog servicing
servo- servo
servoanalizator servo-analyzer
servočlan servo-element
servo-kontakt servo-contact
servomehanizam servo, servomechanism
servomodulator servomodulator
servomotor servomotor
servomultiplikator servomultiplier
servopogon servo-drive
servopojačivač servo-amplifier
servoregulacija servo-control
servorelej servorelay
servosistem servo-system
servotron servotron
sesija session
sesijski sloj session layer
sestra nurse, sister
sestri nephew
sestričina niece
sestrična cousin
sestrinski sister, sisterly
set set
set lopta set point
setup setup
sevjerni pol arctic
sexualno iskustvo sexual experiance
sezam sesame, sesame seeds
sezam-sjeme sesame seed
sezona season
sezona janjenja lambing season
sezona kiša monsoon
sezona natjecanja in-season
sezonska kolebanja seasonals
sezonska migracija seasonal migration
sezonska nezaposlenost seasonal unemployment
sezonska salata season salad
sezonske seasonal
sezonske salate season salads
sezonski seasonal
sezonski rad seasonal work
sezonski radnik seasonal worker
sezonski uvjeti seasonals
sfera area, region, sphere
sferičan sphery
sferičnost sphericity
sferna spherical
sferna geometrija spherics
sferna trigonometrija spherical trigonometry
sferni spheral, spheric, spherical
sferni oblik sphericity
sferno pakiranje sphere packing
sferoid spheroid
sferoidni spheroidal
sferometar spherometer
sferometrija spherometry
sfinga sphinx
sfinge sphinxes
sfingozin sphingosine
SFOR SFOR
sfrkan kinky
Shakespeare Shakaspeare
Shakespearovi stihovi Shakespeare's verses
sham procedure sham procedures
Shannonov kanal Shannon channel
Shannonov teorem o kapacitetu Shannons capacity theorem
Shannonova nejednakost Shannon's inequality
Shannonova teorija informacija Shannons information theory
shareware shareware
sharifa sharifa
shema board, cadre, diagram, layout, plan, schema, schematic, scheme, setup, skeleton
shema boja color scheme
shema meta-podataka metadata scheme
shema ožičavanja wiring diagram
shema posljednje plaće final salary scheme
shema povlastica za menadžment management incentive scheme
shema prosjeka karijere career average scheme
shema spajanja wiring diagram
shema u obliku stabla tree
shema veze wiring diagram
shematska rješenja software
shematski schematic
shematsko crtanje schematic
sheme plan
sheme kompenzacije compensation schemes
sheme kompenzacije šuma noise-compensation schemes
sheme umirovljeničkih naknada retirement benefits schemes
shemu scheme
SHIFT shift
shizofreni schizophrenics
shizofrenija schizophrenia
shodno according to
shodno tome accordingly
shrvati crush, overcome, vanquish
shvaćanje apprehension, attitude, comprehension, conception, intelligence, perception, uptake
shvaćati understand
shvatanje apprehension
shvatiti appreciate, apprehend, comprehend, conceive, grasp, perceive, reach, read, realize, receive, see, seize, understand
shvatljiv tangible
shvatljivost perspicuity
si are
sibirska grlica rufous turtle dove
sibirski tigar siberian tiger
Sicilija Sicily
sić bucket
sići alight, get off
sići s vlaka detrain
sići sa broda debark
sićušan minute, tiny
sićušna metalna pločica sequin
SIDA AIDS
siderit siderite
sideritna ležišta siderite deposit
siderofori siderophores
siderolit siderolite
sidra anchor
sidrena cijev hawsepipe, hose pipe
sidrena cijev od oka do palube spurling pipe
sidreni lanac je zamršen foul anchor, foul, anchor
sidreni sustav anchoring system
sidreno hawse pipe
sidreno vitlo crab
sidrenje anchoring
sidrište anchor, anchorage, berth, mooring, road, roadstead
sidriti anchor
sidro anchor
sidro je zapelo za dno foul anchor, foul, anchor
sifon siphon, sump, syphon
sifoni siphons
sigma sigma
sigmatron sigmatron
signal bell, bonifire, dialling tone, flaw, ringing tone, signal, token, wave
signal (prometnog) zagušenja u nacionalnoj mreži national network congestion
signal 3dB iznad razine šuma minimum detectable signal
signal aktivne linije off-hook signal
signal blokiranja blocking signal
signal boje color signal
signal brisanja erasure signal
signal čiji se elementi nalaze u sinkronim uzastop bunched frame alignment
signal čitanja sense signal
signal deblokiranja unblocking signal
signal dojave alarma alarm indication signal
signal isključenja linije line out of service signal
signal iz TV-kamere video signal
signal izostanka neprekinutosti continuity failure signal
signal jeke koji čuje slušatelj zbog višestruke re listener echo
signal kojem opseg stalno varira analog
signal koji se prenosi u izvornom obliku baseband signal
signal kraja poruke end of message signal
signal kvara na liniji line out of service signal
signal naloga za hitnu promjenu (signalizacijskog emergency changeover order
signal naredbe za promjenu (signalizacijskog linka changeover-order signal
signal nepotpune adrese address-incomplete signal
signal nosilac carrier signal
signal o gomilanju prometa u komunikacijskom uređa switching-equipment-
signal o nemogućnosti osiguranja digitalne staze digital path not provided
signal o zauzeću pretplatnika subscriber busy signal
signal odziva answer signal
signal oslobađanja release-guard signal
signal osvijetljenosti y signal
signal podataka data signal
signal podignute slušalice off-hook signal
signal pogibelji distress signal
signal pogreške error signal, signaled error
signal polaganja (mikrotelefonske kombinacije pozv clear back signal (clear-
signal potvrde blokiranja (kruga) blocking acknowledgement signal
signal potvrde deblokiranja unblocking acknowledgement signal
signal potvrde hitne promjene (signalizacijskog li emergency changeover
signal potvrde o promjeni (signalizacijskog linka) changeover-acknowledgement
signal povratne veze feedback signal
signal poziva burr, burring, call signal
signal poziva u pomoć distress signal
signal prekida veze clear-forward signal
signal procesor signal processor
signal raskidanja veze od pozivajućeg pretplatnika calling party clear signal
signal razlike difference signal
signal s izmjeničnim predznakom jedinica alternate mark inversion signal
signal sinkronizacije okvira frame alignment signal, framing signal
signal spremnosti podatkovnog terminala data terminal ready
signal svjetlo signal light
signal tonskog biranja dial tone
signal u obliku dijamanta diamond shape
signal u osnovnom pojasu baseband signal
signal u pozdrava nj a alerting
signal u propusnom pojasu bandpass signal
signal unaprijednog prijenosa forward transfer signal
signal upozoravanja alerting
signal upozorenja alarm indication signal
signal upravljanja control signal
signal uzbunjivanja alerting
signal vala nosioca carrier signal
signal y y signal
signal za uzeća busy signal
signal za zbor assembly
signal zabrane inhibiting signal
signal zabrane pristupa access barred signal
signal zagušenja skupine linija circuit-group-congestion signal
signal zahtjeva za dodatnom uslugom facility request signal
signal zahtjeva za provjeru neprekinutosti continuity-check-request signal
signal zauzeća seizure signal
signal završetka completion signal
signal završetka prijenosa end of transmission signal
signal završetka usmjeravanja end of routing signal
signal zujalice buzzerphone
signala signal
signali signals
signali konektora connector signals
signali spojnika connector signals
signalizacija semaphore, signal code, signaling, signalling, triggering, wigwag
signalizacija (korisnik- mreža) po D kanalu u ISDN digital subscriber signaling
signalizacija (s dvije zastavice) semaphore
signalizacija izvan govornih vremenskih odsječaka out-slot signalling
signalizacija jednom zastavicom wigwag
signalizacija nadzora veze call control signalling
signalizacija od čvora do čvora (u ISDN) node-to-node signalling
signalizacija od korisnika do korisnika user-to-user signaling
signalizacija po bloku en-block signalling
signalizacija po zajedničkom kanalu common channel signaling
signalizacija povezivanjem ulaza na masu ground start
signalizacija pridružena kanalu channel-associated signaling
signalizacija s djelomičnim odzivam partial-response signaling
signalizacija s kraja na kraj end-to-end signalling
signalizacija unutar vremenskog odsječka in slot signalling
signalizacija uspostave i nadzora veze signaling connection and control part
signalizacija vodovima E i M E&M lead signaling, ear & mouth
signalizacijska ATM prilagodna razina signaling ATM adaptation layer
signalizacijska informacija signaling information
signalizacijska točka (u signalizacijskoj mreži) signaling point
signalizacijski kanal ISDN D channel
signalizacijski paket koji pored signalizacijskih intelligent signaling
signalizacijski prilagodni sloj ATM signaling adaptation ATM layer
signalizacijski protokol za pokretanje telefonskih simple computer telephony
signalizacijski sustav 7 signal system number 7
signalizacijski sustav broj 7 signaling system No7, signaling system number 7
signalizacijski sustav digitalne privatne mreže digital private network signaling
signalizacijski terminal signaling terminal
signalizacijski tonovi uspostave veze progress tones
signalizacijski usmjernik signaling transfer point
signalizacijski virtualni kanal (za signalizaciju signaling virtual channel
signalizaciju signaling
signalizirana pogreška signaled error
signaliziranje dvotonskom višestrukom frekvencijom dual-tone multifrequency
signaliziranje na daljinu telesignalization
signaliziranje na liniji line signaling
signaliziranje s preklapanjem overlap signaling
signaliziranje u pojasu (u kojemu se prenosi poruk inband signaling
signalizirati semaphore, signal, signalize
signalna adaptacija signal adaptation
signalna jedinica signal unit
signalna jedinica ispune (u sustavu signalizacije fill-in signal unit
signalna jedinica poruke (u signalizacijskom susta message signal unit
signalna jedinica stanja status signal unit
signalna jedinica stanja veze link-status signal unit
signalna kućica signal-box
signalna lampa blinker
signalna raketa sky rocket
signalna sprava semaphore
signalna svjetiljka signal lamp
signalna vatra watch-fire
signalna zastava signal flag
signalna žaruljica signal lamp
signalni signal
signalni blok signal block
signalni element jedinice mark
signalni kanal signal channel
signalni kod signal code
signalni kod s uzastopnim obrtanjem jedinica alternate mark inversion
signalni podaci signal data
signalni put wnt wnt signal transduction pathway
signalni putevi signaling pathways
signalni segmenti signal peptides
signalni uređaj signalling device
signalno svjetlo signal light
signalno zrcalo daylight signalling mirror
signatura signature
siguran accident-free, assured, certain, good, indisputable, positive, reliable, safe, safely, secure, steady, sure, unerring, unfailing
siguran šut high percentage shot
sigureca pressure relief valve, relief valve
sigurne elektroničke transakcije secure electronic transactions
sigurni spolni odnos safe sex
sigurnijoj more secure
sigurno assuredly, certainly, Of course, safely, surely, with safety
sigurno čuvanje safeguarding
sigurno čuvanje nuklearnih tvari safeguarding of nuclear materials
sigurnom safe
sigurnosna kopija back up, backup, backup copy
sigurnosna kopija (podataka backup
sigurnosna norma safety standard
sigurnosna politika security policy
sigurnosna politika Europske unije Security Policy of the European Union
sigurnosna preslika datoteke file backup
sigurnosna provjera pristupa access security control
sigurnosna služba intelligence service
sigurnosne security
sigurnosne cipele sa metalnom zaštitom prstiju safety shoes
sigurnosne kopije backups
sigurnosne usluge security-related services
sigurnosni securing
sigurnosni element usluge security-related service element
sigurnosni interes security interest
sigurnosni Internet protokol Internet protocol security
sigurnosni pojas safety belt, seat belt, seat-belt
sigurnosni protokol upravljanja mrežom (Internet) secure simple network
sigurnosni sistemi security systems
sigurnosni standardi safety standards
sigurnosni tijek traffic flow security
sigurnosni uređaj safety device
sigurnosni uvjeti safety conditions
sigurnosni ventil koji se otvara na povišeni priti pressure relief valve, relief valve
sigurnosnim security
sigurnosno kopiranje dump
sigurnosno područje security area
sigurnosno prikazivanje security screening
sigurnost assurance, protection, safety, secure, security, soundness, system security, trust
sigurnost cestovnoga prometa road safety
sigurnost elektroničke pošte electronic mail security
sigurnost građevine building safety
sigurnost i nadzor mreže network security and control
sigurnost i stabilnost security and stability
sigurnost industrijskih postrojenja safety of industrial plants
sigurnost informacijskih sustava information system security
sigurnost informacijskog sustava information system security
sigurnost konstrukcija structural safety
sigurnost konstrukcije structural safety
Sigurnost na moru Safety at sea
sigurnost na radu occupational safety
sigurnost opskrbe security of supply
sigurnost plovidbe safety of the shipping
sigurnost pomorskoga prometa maritime safety
sigurnost prijevoznih usluga safety of transport services
sigurnost proizvoda product safety
sigurnost prometa traffic safety, transport safety
sigurnost strojeva safety of machinery
sigurnost u kućanstvu domestic safety
sigurnost u prometu traffic safety
sigurnost zaposlenja job security
sigurnost zračnoga prometa air safety
Index Indeks