Index Indeks
sapeti fetter, tether
sapletati se falter
sapnica nozzle
saponini saponins
saprobnost saprobity
sapun soap
sapunast soapy
sapunica lather, soap suds, suds
sapunski mjehur soap bubble
sara na obući boot top
Sarajevu Sarajevo
sardela pilchard, sardine
sardina sardine
Sardinija Sardinia
sarkastičan mordant, taunting
sarkazam sarcasm
sarkom sarcoma
sarma cabbage rolls, stuffed cabbage, stuffed cabbage leaves, stuffed cabbage rolls
sarmat Sarmatian
sarmica mini cabbage rolls
sarmice od blitve s janjetinom u umaku od rajčice stuffed Swiss chard leaves
sartije stays
sashimi sashimi
sasijecanje curtailment
sasjeckati hash
Saski rudari Saxon miners
saslušanje hearing, legal hearing
saslušati give hearing to, hear, heard, interrogate, lend an ear, listen
saslušavati examine, examined, hear, question
sastajalište meeting place
sastajanje assemblage, resort
sastajat meet
sastajati resort
sastaju meet, rendezvous
sastali met
sastanak appointment, assembly, conference, congress, convention, data, date, meeting, parley, rally, rendezvous, reunion, seance
sastanak na najvišoj razini general meeting
sastanak na vrhu summit, summit meeting
sastanaka meetings
sastanci meetings
sastanka na vrhu Summit
sastati meet, met
sastati se assemble, forgather, meet, see
sastati se radi potpisivanja to meet for the signature
sastav band, composition, constitution, essay, group, ingredients, make, replacement, structure, texture
sastav koji izvodi pop-muziku pop group
sastav momčadi line-up, team line-up
sastav parlamenta composition of parliament
sastav posade crew composition
sastav proizvoda composition of a product
sastav stanovništva composition of the population
sastav tijela body composition
sastavan component
sastavci texture
sastavi groups
sastaviti adjoin, assemble, combine, compile, compose, compound, draw up, gather, indite, join, match, piece, put together, scribe, seam, sew together, to make out
sastaviti dokument to draw up an document
sastaviti grafikon schedule
sastaviti popis schedule
sastaviti spis tabulate
sastaviti sporazum to draw up an agreement
sastaviti tablicu tabulate
sastaviti u dva primjerka to draw up in duplicate
sastaviti zapisnik make the records
sastaviti zapisnik vremena make the minutes
sastavljač framer
sastavljač glasova voice synthesizer
sastavljač govora voice synthesizer
sastavljanj adjustment
sastavljanje adjustment, aggregation, assemblage, assembling, assembly, composition, making-up
sastavljanje dijelova assembly of parts
sastavljanje govora speech synthesis
sastavljanje kalendara natjecanja scheduling
sastavljanje paketa packetization
sastavljanje volumenskih sekcija Assembly of Prismatic Huul Blocks
sastavljati draw up
sastavljen built-up, composed, compound, constituted
sastavljeni indeks composite index
sastavljeni kabel composite cable
sastavljeni ključ composite key
sastavljeni signal composite signal
sastavljeni su composed
sastavljeni videosignal composite video
sastavni constituent, integral, sectioning, unitized
sastavni blok building block, building brick
sastavni dijelovi components
sastavni dijelovi stroja components of a machine
sastavni dio component, constituent, constituent part, element, forms a part, ingredient, principle
sastavni koder component encoder
sastavni kodovi component codes
sastavni spoj sectioning link
sastavnica bill explosion, component, integral element
sastavnih constituents
sastavnom dijelu constituent
sastojak ingredient
sastojati se comprise, comprises, consist
sastojati se od be composed of, consist of, to be composed of
sastojati se u consist in
sastojci compounds, ingredients, substances
sastoji consisting
sastoji se composed, comprises, consists
sastrugati erase
sasušen arid, wizen(ed), wizened
sasvim absolutely, all, close to, completely, dead, entirely, fairly, fully, out, outright, perfectly, purely, quite, sheer, simply, through, utterly, wholly
sasvim gore upmost
sasvim lagano naprijed dead slow ahead
sasvim lagano natrag astern, dead slow, dead slow astern
sasvim laganonaprijed dead slow ahead
sasvim tako exactly
sasvim u redu shipshape
sasvim uz close by
sašiti sew, sew up, to sew
sat class, clock, hour, timepiece, watch
sat (džepni) watch
sat najvećeg prometa busy hour
sat najživljeg prometa rush hour
sat najživljeg prometa u gradu rush hour
sat s pijeskom watch-glass
sat sustava system time clock
sat u računalu timer
sata hour
sate hours
satelit attendant, satellite
satelit Intelsat Intelsat satellite
satelit koji odašilje pojačani primljeni signal active satellite
satelit koji odbija komunikacijske signale reflecting satellite
satelit nepokretan u odnosu prema točci na Zemlji geostationary satellite
satelit WESTAR WESTAR sattellite
satelit za globalno pozicioniranje global positioning satellite
sateliti smješteni u niskoj putanji oko Zemlje low earth orbit satellites
sateliti smješteni u srednjoj Zemljinoj orbiti medium earth orbit satellites
sateliti za snimanje zemljine površine landsat
satelitne DNA satellite DNA
satelitne RNA satellite RNAs
satelitska detekcija satellite detection
satelitska DNA satellite DNA
satelitska geodezija satellite geodesy
satelitska jedinica za međusobni rad satellite interworking unit
satelitska meteorologija satellite meteorology
satelitska mreža satellite network
satelitska služba digitalnog radija satellite digital audio broadcasting
satelitska televizijska difuzija satellite television broadcasting
satelitska usluga radio određivanja (položaja term radio determination
satelitska veza satellite link
satelitske komunikacije satellite communications, space communications
satelitske snimke satellite images
satelitski grad satellite town
satelitski podržana kopnena pokretna radio služba land mobile satellite
satelitski pokretni radio satellite mobile radio
satelitski sistem satellite system
satelitski sustav satellite system
satelitsko ili kablovsko emitiranje broadcast by satellite or cable
saten sateen, satin
sati hours
sati dokolice idle hours
sati očaja desperate hours
satima hours
satir satyr, skit
satira satire
satiričar satiric, satirist
satirik satirist
satjerati pound
satjerati u tjesnac tree
satkati weave
SATNET SATNET
satnica hourly wages, schedule
satnica natjecanja competition schedule
satnija company
satnik captain
satnim hourly
satno hourly
satova watches
satovi watches
satu clock
saturacija saturation
Satureja montana subspmontana Satureja montana subspmontana
saturirana porozna sredina saturated porous medium
saučesništvo complicity
saučešće compassion, condole
Saudijska Arabija Saudi Arabia
sauna sauna
saunom sauna
sav all, cumulative, entire, every, mere, solid, thorough, total, whole
SAVA SAVA RIVER
savana savanna, savannah
savez alliance, confederacy, confederation, federation, league, union
savez država confederacy
savez studentica sorority
saveza alliances
Savezna Demokratska Republika Etiopija Federal Democratic Republic of Ethiopia
savezna država federal State, federation
Savezna Republika Brazil Federative Republic of Brazil
Savezna Republika Nigerija Federal Republic of Nigeria
Savezna Republika Njemačka Federal Republic of Germany
Savezne Države Mikronezije Federated States of Micronesia
savezni all inion, allied, all-inion, Federal, federative
savezni dom federal chamber
saveznička vojska auxiliary
saveznik ally, associate, confederate, copula
savezno povjerenstvo za komunikacije (SAD) Federal Communications Commission
savezno vijeće za umrežavanje (SAD) federal networking council
Saveznu Federal
savezu alliance
savija curves
savijača strudel
savijača od jabuka apple strudel
savijajuće naprezanje bending strain
savijanja bending
savijanje bend, bending, camber, curvature, deflecition, deflection, flexion, inflexion
savijati bend, bow, curve, flex, flexure
savijati (se) deflect
savijati se nod, scorch
savijen bended, bent
savijen komadić spill
savijen poput kuke hooked
savijete tips
savijno naprezanje bending strain
savinuti bend, inflect, twist
savinuti izvod (komponente berrt lead
saviti bend, bow, camber, fold, furl, hook, inflact, tip
saviti se decline
savitljiv ductile, flex, flexible, limber, limp, lissom, plastic, pliable, pliant
savitljiva žica flex
savitljivi disk floppy disk
savitljivi kabel flexible cable
savitljivost flexibility, plastic, plasticity, pliability
savjesno knowingly
savjest conscience, consciousness, scruple
savjestan conscientious, nice, precise, scrupulous
savjesti conscience, consciousness
savjet admonition, advice, council, counsel, hint, recommendation, senate, suggestion, tip
Savjet ureda Council of Bureaux
Savjet za koordinaciju sigurnosnih službi Council for Coordination of Security
savjeti advices, consulting, tips
savjetnicima staff
savjetnički odbor za Internet Internet advisory board
savjetnik adviser, advisor, consultant, counsel, counsellor, counselor
savjetništvo consultancy, consultation
savjetodavac adviser, monitor
savjetodavan advisory
savjetodavni advisably, advisory
savjetodavni inženjer consulting engineer
savjetodavni odbor EZ-a EC advisory committee
savjetodavno pravo advisory power
savjetovalište counsel
savjetovan advised
savjetovanja conference, symposia
savjetovanje advice, assistance, conference, consultation, counsel, counselling, symposia
savjetovanje s radnicima worker consultation
savjetovanju counselling
savjetovati admonish, advise, counsel, expostulate, recommend
savjetovati se confer, consult, deliberate
savjetovati suprotno advise against
savjetuju recommend
savladan mastered, smitten
savladati acquire, allay, liege, master, overbear, overcome, overpower, overwhelm, prevail, suppress, surmount
savladivi surmountable
savladivi antagonizam surmontable antagonism
savlađivan negotiation
savlađivati negotiate
savojna čvrstoća flexural strength
savojna jačina bending strength
savojni test bending test
savršen absolute, consummate, excellent, ideal, perfect, perfective, sheer, thorough, utter
savršena ovjera perfect authenticity
savršena stvar plum
savršena šifra ideal cipher
savršena tajnost perfect secrecy
savršene excellent
savršeniji ideal
savršeno elaborately, perfect, perfectly
savršeno ubojstvo perfect murder
savršenost pink
savršenstvo perfection
Savska navlaka Sava nappe
savsko priobalje Sava banks
Savudrijsko-buzetska antiklinala Savudrija-Buzet anticline
Saxoni Saxons
sazidan constructed
sazidati construct
saziv assemblage, assembly, congregation, convocation
sazivač convener
sazivanje convening, convocation
Index Indeks