Index Indeks
Saint Pierre i Miquelon Saint Pierre and Miquelon
sajam fair, mart
sajam tehnike technical fair
sajla cable, sling / wire
sajmišnim trade-fair
sajmovi fairs
sakaćenje mutilation
sakat lame
sakatiti cripple, maim, mangle, mutilate
sakralna sacral
sakralni sacral
sakralnih sacral
sakralnog sacral
sakrijete hide
sakrila hid
sakriti conceal, hide, shelter, shroud, stash
sakriti se abscond, hide
sakriva hide
sakrivanje hide
saksofoni saxophones
sakupiti aggregate, assemble, compile, congregate, gather, glean, park
sakupiti se congregate, convene
sakupljač collector, gatherer, harvester
sakupljač lopti ball shagger, ball shagger/shagger, shagger
sakupljanje acquisition, compilation, logging
sakupljanje dugova debt collection
sakupljanje maraka stamp collecting
sakupljanje meta-podataka harvesting
sakupljanje podataka data collection
sakupljanje pristojbe (od korisnika usluge) charge collection
sakupljanje smeća garbage collection
sakupljanje znanja knowledge acquisition
sakupljati collected
sakupljen gleaned
salama salami
Salamunovi Otoci Solomon Islands
Salamunovo Otočje Solomon Islands
salamura pickle
salaš grange
salata leetuce, lettuce, salad
Salata "Mediterrano" s plodovima mora Frutti di mare salad
salata (miješana) mixed salad
salata cikorija endive
salata di chif salad of the chef
salata glavatica cabbage lettuce, head lettuce
salata od hobotnice octopus salad
salata od kupus slaw
salata od piletine chicken salad
salata od plodova mora frutti di mare salad, sea food salad
salata od rakova crabmeat salad
Salata od srca artičoka s račićima Artichokes and shrimps salad
salata od tune tuna salad
salata potočnica water cress
salata pripremljena za jelo salad
salata-cikorija endive
salata-glavatica head lettuce
salata-ledena Iceberg lettuce
salata-potočnica water cress
salata-vrtna garden cress
salata-zimska escarole
saldiranje balancin, balancing
saldo balance
saldo kartica balance card
salijetanje importunity
salijetati assail, importune, ply
salinitet salinity
salitra nitre, saltpeter
salitre saltpetre
saliven molten
salmijak ammonia
salo lard
salon drawing room, drawing-room, lounge, parlour, saloon
salon momčadi (niže rangirane posade broda) messroom
salonka court shoe
salonu Salon
salveta napkin, serviette
sam alone, am, have, himself, itself, latter, lone, lonely, lorn, mere, on its own, only, personally, self, single, sole, solitary
sam (pomoćni glagol) am
sam od sebe by itsel, by itself, unprompted
sam sebi himself
sama alone
sama po sebi ipso jure
sama sebe herself
samac lone, male, mate, one person household, single
samac (jelen) buck
samarica derrick
samarica za teske terete heavy boom
samarij samarium
same itself
sami alone
samica mate, single
samilost pity, ruth
samilostan remorseful, sorry
samliranje na LCA grupama sampling on topological LCA groups
samljeti crush, fluor, grind, to grind
samljeti prašak pulverize
samo barely, but, just, only, self, simplify, simply, solely
samo- auto-
samo ako provided
samo istina nothing but the truth
samo jedan but one, sole
samo od sebe spontaneously
samo po sebi itself, per se
samo što except
samo toliko merely
samo za čitanje read-only
samo za muškarce stag party
samo za očitavanje read-only
Samoa Samoa
samoapsorpcija self-absorption
samobaždarenje autocalibration
samobilježenje autoregistration
samoblokirajući self-jamming
samoborski kotlet coutlet samobor style
samoća privacy, solitude
samodisciplina self discipline
samodopadan smug
samodopadanje vanity
samodopadnost egotism
SamoDopuna AutoComplete
samodostatnost self-sufficiency
samodostatnost u hrani self-sufficiency in food
samodržac autocrat
samoemitivni zaslon emissive display
samoevaluacija self-evaluation
samofinanciranje self-financing
samofokus autofocus
samog itself
samog vrha very top
samogaseći self-quench
samoglasnik vowel
samohodan automotive
samohodni self propelled, self-propelled
samohrani roditelj single parent
samohvala bluster, self praise
samoimpulsni self-pulse
samoindukcija autoinduction, self-induction
samoindukcijski autoinductive
samoindukcijski kalem unichoke
samoinduktivan self-induced
samoinduktivnost self-inductance
samoionizacija autoionization
samoispitivanje built-in check, introspection
samoispitujući self-checking
SamoIspravak AutoCorrect
samoispravljanje autocorrection
samoispravljivi self-correcting
samoistovarivač tipping lorry
SamoIzbor AutoPick
samoizlječenje selfhealing
samoizlječiv self-healing
samoizvodljiv self-running
SamoKlizanje AutoScroll
Samokompaktirajući beton Self-compaction concrete
samokretni automotive
samo-kritičan self critical
samokritika introspection
samoljublje egotism
samomotivirajući self-motivating
samonamještanje self-adjustment, servo-action
samoobnavljanje self-healing
samoobrana self defence, self-defence, self-defense
samoobrtanje autorotation
samoodredivi self-defining
samoodređenje self-determination
samoodređujući self-defining
samoodricanje renunciation, self denial
samooksidacija autooxidation
samooptimiziranje self-optimized
samoorganizacija selforganization
samoorganizirajuće strukture self-organized structures
samoorganiziranje self-organizing
samooscilacije autooscillation
samoosiguranje self-lining
samoovisnost autocorrelation
samoozljeđivanje self-inflicted injure
samopaljenje autoignition, self-ignition
samopobuda autoexcitation, self-excitation
samopobuđen self-excited
samopobuđivanje autoexcitation, self-excitation
samopodesiv self-adjusting
samopodešavajući potenciometar aeratron
samopodešavanje autotune, self-adapting, self-adjusting, self-alignment
samopodizanje bootstrap
samopodržavač bootstrap
samopoimanje self concept
samopokretan self-moved
samopokretanje self-motion
samopomoć self-assistance, self-help
samoposluga hypermarket
samoposluživanje self-service
samoposluživanje . self-service
samopostavljanje self-configuration
samopoštovanje self-esteem
samopotpisana vjerodajnica self-signed certificate
samopouzdan assuming, bumptious, cocksure, perky, presumptuous
samopouzdanosti self-assurance
samopouzdanje assumption, assurance, cheek, presumption, self confidence, self-confidence
samopražnjenje self-discharge
samo-prefiks self-
samoprekidač trembler
samopridružen self-adjoint
samopridržaj Excess Point, reinsurance limit, retention, retention level
samoprilagodljiv self-adapting, self-adaptive
samoprobitačan self made
samoprogramljivo mikroračunalo na jednom čipu self-programmable one-chip
samoprosljedivanje autoforwarding
samoprosljeđivanje autoforwarding
samoprovodljivost autoconduction
samopuneći self-loading
samopunjenje bootstrap
samorangiranje selfranking
samoranjavanje self-inflicted injure
samoraspoređivanje self-configuration
samoregistracija self-recording
samoregistriranje self-recording
samoregulacija self-control, self-regulation
samoregulacija učenja self-regulated learning
samoregulirajuće učenje self-regulated learning
samorodan native
samorotirajući autorotating
samosagorijevanje self-combustion
samosažetak autosummarize
samosinkronizirana slijedna šifra self-synchronous stream cipher
SamoSkrivanje Auto Hide
samosljepljiv autocoalescence
samosljepljivanje autocoalescence
samostalan autonomous, independent, self-contained, standalone, substantive
samostalna memorija of line storage
samostalna oprema autonomous equipment, of line equipment
samostalna visoka škola independent college
samostalne independently
samostalni djelatnik self-employed person
samostalni modem external modem
samostalni pogon (uređaja) of line operation
samostalni rad of line operation
samostalni trgovac na malo independent retailer
samostalno absolutely, by itsel, by itself, independently
samostalno obavljanje djelatnosti self-employment
samostalno osobno računalo stand-alone personal computer
samostalno skupljanje podataka of line data collecting
samostalno zaposlen self-employed
samostalno zaposlena osoba self-employed person
samostalnost autonomy, independence, sovereignty
samostan abbey, convent, monastery, priory
samostani monasteries, monasteries and friaries
samostanom monastery
samostansko korito za pranje lavabo
samostanu monastery
samostezni self-clamping
samosvijest pride
samosvijetleći self-luminous
samosvjesno consciously
samosvjestan cocksure, overweening
samosvojnost identity
samotan lonely
samoubojstvo suicid, suicide
samoučenje self-learning
samouk self taught
samouprava autonomy, government, home rule, self-administration, self-government
samoupravan municipal
samouprave government, self-governance
samoupravljanje self-management
samoupravni autonomous
samousmjerivac autocollimator
samousmjerivač autocollimator
samouvjeren opinionated, overweening, positive
samouvjereni osmijeh simper
samouvjerenost presumption
samovar tea urn
samovlasnički autocratic
samovlastan autocratically
samovolja arbitrariness, autocracy, tyranny
samovolja u obnašanju službe failure to report for duty
samovoljan arbitrary, indocile, magisterial, masterful, unruly
samovoljno arbitrarily, masterfully
samovoljnom arbitrary
samozadovoljan self satisfied
samozagrijavanje self-heat, self-heating
samozaletni self-starting
samozapaljenje auto-ignition, self-combustion, self-ignition
samozapaljenje bez povišene temperature spontaneous combustion
samozapinjač autoratch
samozaposleni self-employed
samozapošljavanje self-employment
samozasićen self-saturated
samozasićenje self-saturation
samozaštićeni self-protected
samozaštita self-help
samozatvarački self-locking
samozvanac impostor
Sampliranje Sampling
samrtan moribund
samrtni dying
samrtnički deadly
samrtnički blijed lurid, pallid
samt velvet
samur sable
samurovina sable
san dream, repose, rest, sleep, slumber
San Marino San Marino
sanacija financial recovery, improvement, recovery, rehabilitation
sandala sandal
sandalovina sandal
sandalovo drvo sandal
sandolina beach canoe
sandoline beach canoes
sanduci cases
sandučasti nosač box girder
sandučić od letava crate
sandučić za alat work-box
sanduk body, box, case, chest, coffer, crate, hull, hutch, locker, receptacle, trunk
sandžak flag
sanitarije sanitary facilities
sanitarna kontrola prevention of disease
sanitarni sanitary
sanitarni tank sewage tank
sanitetska ekipa team looking after the victim
sanitetska kola ambulance
sanitetski časnik medical officer
sankcija assent, penalty, sanction
sankcionirati approbate, assent, sanction
sankcionisati approbate
sanke sled
sanjalo mope
sanjarenje reverie, revery, romance
sanjarija revery
sanjariti fancy, muse
sanjarski romantic
sanjati dream
sanjiv drowsy, sleepy
sanjkanje ice-hilling, sledging
sanjkati se sledge
sanjke sledge
saobraća signal traffic signal
saobraćaj traffic
saobraćaj karta traffic map
saobraćajni traffic
saobraćajnica road
saobraćati ply, staging
saonice sled, sledge, sleigh, toboggan
saonice za utrku bobsleigh
saonik carriage, runner, slider
saopćavati communicate
saopćenje announcement, communication , pape, notice, statement
saopćiti impart, say
Index Indeks