Index Indeks
računalno potpomognuto učenje jezika computer aided language learning
računalno programsko inženjerstvo computer-aided software engineering
računalno projektiranje computer assisted design
računalno skladanje music synthesis
računalno tiskanje computer printing
računalno upravljana proizvodnja computer assisted manufacturing
računalno upravljani promet computer-controlled traffic
računalo abacus, calculator, computer, counter, counting frame, counting-frame
računalo (natiskanoj) pločici on board computer
računalo domaćin host, host computer
računalo koje djeluje kao radna postaja i poslužni concurrent server
računalo koje mijenja mjesto priključka na mreži mobile node
računalo koje uslužuje druga računala host
računalo manjih mogućnosti microcomputer
računalo na kojem su kopije datoteka i programa ko mirror site
računalo posebne namjene dedicated computer
računalo priključeno na više mreža multihomed host
računalo s kuglicama abacus
računalo s magnetnim karticama magnetic card computer
računalo srednjih mogućnosti minicomputer
računalo stolne izvedbe desktop computer
računalo ustrojeno na značajkama neuronske mreže neurocomputer
računalo velikih mogućnosti mainframe (main frame)
računalo vrlo velike moći supercomputer
računalo za izravnu obradbu on-line computer
računalo za izvođenje odredišnog programa object computer
računalo za obradu podataka na magnetnim karticama magnetic card computer
računalo-domaćin host
računalom upravljana proizvodnja computer integrated manufacturing
računalom upravljana veza s kućnom centralom host control link
računalom upravljano poslovanje automated office
računalski program computer program
računalstvo u medicini medical computing
računalu computer
računaljka abacus
računanje calculating, calculation, computation, counting, numeration, reckoning
računanje u znanosti scientific calculation
računanje usmjeravanja routing computation
računar calculator
računar u radu active computer
računarska dinamika fluida Computer Fluid Dynamics
računarski stroj calculator
računarstvo computer engineering, computer science
računati calculate, calculating, compute, count, reckon
računati na rely
računi manual
računi narodnoga gospodarstva national accounts
računi narodnoga gospodarstva za poljoprivredu economic accounts for agriculture
računovodstvena accounting
računovodstvena godina accounting year
računovodstveni standardi accounting standards
računovodstveni sustav accounting system
računovodstveni. pristup procjeni pred accountancy approach
računovodstvo accountancy, accounting
računovodstvo javnih službi public accounting
računovodstvu accounting
računovođa accountant, accounting clerk
računska inteligencija computer intelligence
računska mašina brain, calculator, solver
računska pogreška computing error
računska složenost computational complexity
računski calculating, computation, computational
računski siguran plan ovjere (u kriptografiji) computationally secure
računski stroj brain
Računski sud EZ-a EC Court of Auditors
računsko-logička jedinica arithmetic logic unit
račvanje branchin, branching, parting, ramification, shunt, tapping
račvast branched, y-shaped
račvasti priključak y-joint
račvasti se branch
račvati fork
račvati se bifurcate, branch, fork
račvati se u 3 trifurcate
račvište node
rad action, activities, doing, doings, functioning, labor, labour, operation, paper, ploy, produced, running, waxwork, Work, working
rad čemu disposed
rad i o difuzija paketa putem satelita satellite packet broadcasting
rad kod kuće home working, homeworking
rad kod kuće (umjesto u uredu) posredstvom komunik commuting
rad mladeži youth employment
rad modelara model plane
rad na crno moonlighting
rad na daljinu teleworking
rad na dva radna mjesta holding of two jobs
rad na pokretnoj traci assembly line work
rad nedjeljom Sunday working
rad nogu footwork
rad po utrošenom vremenu day work
rad putem komunikacija teleworking
rad računala machine running
rad ruku arm work
rad s analognom povratnom petljom analog loopback mode
rad s minama blasting
rad s podatcima data operation
rad s tekstom text mode
rad stroja machine running
rad u kućnom okružju home business environment
rad u parovima pairwork
rad u smjenama shift work, shiftwork, work in shifts
rad u teškim uvjetima severe duty
rad u vrtu gardening
rad uz zaslon video display unit work
rad žena female work
rada operation, working
radan active, busy, painstaking, sedulous
radar radar
radar s kontinuiranim odašiljačkim signalom continuous wave (CW) radar
radar s odašiljačem i prijamnikom na istome mjestu monostatic radar
radar za otkri spotter
radarska meteorologija radar meteorology
radarske smet spoking
radarski grafikon radar graph
radarsko-satelitska slika radar- satellite images
rade works
radi does, for the purpose of, for the purposes of, in order, in order to, in respect, on the objective of, owing to, relied, Running, runs, sake, so as to, to, toward, with a view to, with the objective of, with the purpose of, working, works
radi osiguranja with a view to ensuring
radi postizanja with a view to reaching
radi pridonošenja with the objective of contributing
radi primjene for the purposes of applying
radi prodaje with a view to the sale
radi promicanja with the view to promoting
radi pronalaženja rješenja with a view to seeking a solution
radi razvijanja with the aim of developing
radi razvoja with the purpose of developing
radi rješavanja molbe in order to comply with a request
radi sklapanja with a view to concluding
radi sprečavanja i kontrole in order to prevent and control
radi toga for this purpose, thereat, this end, to that
radi uspostavljanja with a view to establishing
radi utvrđivanja with a view to establishing
radič chicory
radič-divlji wild chicory
radić radicchio
radij radium
radija radio
radijacija radiation
radijacijska fotoelasticimetrija irradiation photoelasticity
radijalan radial
radijalna rasplinutost radial blur
radijalna rješenja radial solutions
radijalna zamagljenost radial blur
radijalna zamućenost radial blur
radijalni tok radial flow
radijalno radially
radijan radian
radijantan diverging
radijator radiator
radije rather
radijska centrala u sustavu rad i o pozivni ka) radio paging switch
radijska frekvencija radio frequency
radijska i televizijska satelitska služba broadcasting satellite service
radijska mreža građanskog frekvencijskog pojasa citizens^ band radio network
radijska oprema radio equipment
radijska pravila radio regulations
radijska veza izvan područja optičke vidljivosti non-line of sight link
radijska veza s pomoću ionosfere ionospheric link
radijske komunikacije radio communications (radiocommunications)
radijske komunikacije male snage low-power radio communications
radijske komunikacije s raspršenim spektrom radio spread spectrum communications
radijski gumb radio button
radijski horizont radio horizon
radijski potpis radio signature
radijski pozivni prijamnik pager
radijski prijenos s raspršenim spektrom spread-spectrum radio transmission
radijski sustav male snage pozivnog sustava low power - radio paging system
radijski sustav s vremenski i frekvencijski raspod TD/FDMA system
radijski valovi kilometarskih valnih duljina low frequency
radijsko upravljanje na daljinu radio remote control
radiju radio
radijus radius
radikal ultra, ultraist
radikalan radical
radikali radicals, surfactants
radikalna stranka Radical Party
radikalno radically
Radikalske polimerizacije Free-radical polymerization
radilica crankshaft, reciprocating rod
radilište working, workplace, yard
radilo employed
radim I'm working
radimo we do
radin busy, hardworking, hard-working, industrious, laborious
radio radio, wireles, wireless, working
radio antena antenna
radio cijev trictron
radio emisija newscasting
radio far beacon
radio kalem veze coupler
radio komunikacijska usluga (između pokretne i zem mobile service
radio kratkog dometa short range radio
radio LAN radio LAN
radio mreža s prospajanjem paketa packet radio
radio podatkovni sustav radio data system
radio pojačalo amplifier
radio predajnik transmitter
radio pristup radio access
radio relej radio relay
radio slušalica ear-phone
radio stanica station
radio telegrafist sparkie
radio telemetrija population status
radioaktivan radio active, radioactive
radioaktivne tvari radioactive materials
radioaktivni izljev radioactive effluent
radioaktivni jod radioactive iodine
radioaktivni materijal radioactive material
radioaktivni otpad radioactive waste
radioaktivno zagađenje radioactive pollution
radioaktivno zračenje radiation
radioaktivnost radioactivity
radioamater radioamateur
radio-aparat wireless set
radiobiologija radiobiology
radiodaljinsko upravljanje radio remote control
radiodifuzija point-to-zone communication
radio-difuzija broadcast
radioekologija radioecology
radio-emisija broadcasting
radio-far aerophare, beacon
radiofar označivač položaja u nuždi emergency position indicating radio beacon
radiofrekvencija (frekvencijski pojas od 20 kHz do radio frequency
radiofrekvencijska radiofrequency
radiofrekvencijske smetnje radio frequency interference
radiofrekvencijski modulator RF modulator
radiofrekvencijski nosač radio frequency carrier
radiofrekvencijsko područje od 390 MHz do 1550 MHz Lband
radiofrekvencijsko pojačalo radio-frequency amplifier
radio-izvještač broadcaster
radiokanal radio channel, wireless channel
radio-kanal radio channel
radiokanal prijenosa (prikazan svim svojstvima pri propagation channel
radiokomunikacija open-air transmission
radiokomunikacija između dviju nepokretnih postaja point-to-point communication
radiokomunikacija između jedne postaje i više nepo point to multipoint
radiokomunikacija između nepokretne postaje i podr point-to-zone communication
Radiokomunikacije radiocommunications
radiokomunikacijski sustav za duge pruge long range navigation
radiokomunikacijsko sučelje air interface
radiokomunikacijsko sučelje za izravni način rada direct mode operation air
Radiolarit radiolarite
radiolokacija radiolocation
radiolokacijska usluga radiolocation service
radiološki radiologically
radiomreža za razašiljanje paketa packet broadcasting network
radionica shed, shop, workhouse, workshop, workshops
radionicama workshops
radionice workshops
radionici workshop
radionički crtež manufacturing sheet
radionuklidi radionuclide techniques, radionuclides
radioorijentacija radiodetermination
radio-predaja broadcasting
radioprijenos radio transmission
radioprogramska oprema radiosoftware
radioprotektori radioprotectors
radiorelejna veza radio-relay link
radiosenzitivnost radiosensitivity
radiosignal radio signal
radiosondažna radiosounding
radiospektar radio spectrum
radiostanica radiostation, transmitter
radiotelefon radio phone, radio telephone
radio-telefon aerophone, wireless set
radiotelegrafija radio telegraphy
radio-telegrafija radio telegraphy
radiotelegram marconigram
radiotelekomunikacije radio telecommunications
radiotelevizijski radio-television
radiotelevizijsko emitiranje broadcasting
radioterapija radiotherapy
radiotransmisija radio transmission
radioval (raspon vrijednosti elektromagnetskog val radio wave
radiovalovi radiolands
radiozamračenje radio blackout
radirati etch, ray
radist radio operator
radišan hard-working, industrious
raditi act, do, function, job, labor, labour, make, operate, perform, practise, serve, slave, work
raditi alatom tool
raditi bolje outwork
raditi pijukom pickax
raditi protiv counterwork
radna labour, operating
radna bluza blouse
radna brzina speed, normal
radna datoteka scratch file
radna dozvola work permit
radna frekvencija operating frequency
radna godina man-year
radna grupa workgroup, working group (workgroup)
radna grupa za mrežu ARPA ARPA network working group
radna jedinica department, division
radna kapljevina power fluid
radna knjiga workbook
radna linija action line
radna memorija process word, working storage
radna mjesta workplace
radna norma labour standards
radna okruženja frameworks
radna ploča blackboard
radna pokretljivost job mobility
radna postaja workstation
radna postaja bez diska diskless workstation
radna postaja CMC CMC workstation
radna površina desktop
radna površina za upis teksta editor
radna produktivnost work productivity
radna prostorija nastavnika teacher's study room
radna satnica time schedule
radna sigurnost occupational safety
radna skupina working group (workgroup)
radna skupina za mrežu ARPA ARPA network working group
radna skupina za razvoj mreže network working group
radna snaga labor force, labour, labour force, man-power, work force
radna soba work-room
radna stanica workstation
radna stanica za stvaranje authoring station
radna stanica za stvaranje višemedijskog materija authoring station
radna staza work track
radna svojstva performance
radna šipka križnog presjeka fluted grief stem
radna točka operating point
radna traka scratch tape
Radna zajednica Alpe-Jadran Working Community of the Alps-Adria Regions
Radna zajednica podunavskih zemalja Working Community of the Danube Countries
radne operacije work operations
radne snage workforce
radne tvari refrigerants
radne vrijednosti working values
radni business, operating, operational, study, transferred, work, working
radni ciklus duty cycle, working cycle
radni dan week day, weekday, week-day, workday, working day, working-day
radni dio stroja work
radni hod working stroke
radni kapital working capital
radni korak pass, power stroke
radni layer pokrića working layer cover
radni list worksheet
radni ljudi working people
radni obujam swept volume
radni odnos employment
radni odnosi labour relations
radni ostatak backlog
radni podatci operating data
radni program problem program
radni prostor workspace
radni slojevi workers
radni spor labour dispute
radni sto bench, board, workbench, worktable
radni stol bench, bench,worktable, board
radni sustav operating system
radni takt working stroke
radni tjedan man-week
radni učinak performance
radni uvjeti work conditions, working conditions
radni vijek working life
radni zadatak problem task
radnica female worker, women worker, women workers, worker
radnici labor, workers, working people
radnici izloženi vibracijama Raynauds phenomenon
radnicima workers
Radnička internacionala Workers International
radnička klasa labor, working class
radnička populacija working population
radničke demonstracije labour demonstration
radnički pokret workers movement, workers' movement
radnički savjet council of workers
radnički sindikat trades union
radničko vijeće works council
radničkom workers
radnih operacija work operations
radnik employee, hand, laborer, man, navvy, operative, worker, workman
radnik koji polaže asfalt paver
radnik koji radi kod kuće outworker
radnik koji sastavlja skelete articulator
radnik koji zarađuje plaću wage earner
radnik migrant migrant worker
radnik obrtnik wright
radnik s invaliditetom worker with disabilities
radnik upućen na rad u inozemstvo expatriate worker
radnika workers
radništvo labour, workpeople
radno aktivno stanovništvo working population
radno iskustvo professional experience
radno mjesto board, workplace
radno odijelo overall, overalls, smock
radno okruženje working environment
radno opterećenje workload
radno područje scratch area, work area, working area, working range
radno pravo labour law
radno sposobno stanovništvo population of working age
radno stanovništvo u poljoprivredi working population engaged in agriculture
radno stanje linije off-hook
radno tijelo za razvoj Interneta Internet engineering task force
radno vrijeme official hours, working hours, working time
radno vrijeme trgovine trading hours
radnom mjestu job
radnu working
radnja act, action, move, operation, parlour, plot, running, shop
radnja koja je izvršena nesvjesno ili podsvjesno automatism
radnja utrošena za naginjanje broda do odredjenog dynamical stability
radnja ženskih šešira millinery
Index Indeks