Index Indeks
prođete pass, passing
prođi pass
profan profane
profesija occupation, profession
profesije pravnik Profession of Jurist
profesionalac pro, professional
profesionalan occupational, professional
profesionalizacija profesionalization, professionalization
profesionalizma professionalism
profesionalna bolest occupational disease
profesionalna djelatnost professional activity
profesionalna etika professional ethics
profesionalna izloženost occupational exposure
profesionalna karijera professional career
profesionalna mirovinska shema occupational pension scheme
profesionalna oboljenja occupational diseases
profesionalna odgovornost Professional Indemnity
profesionalna prekvalifikacija occupational retraining
profesionalna tajna professional secret
profesionalna vojska professional army
profesionalne professionally
profesionalni occupational, professional
profesionalni boksač prize fighter
profesionalni igrač pro
profesionalni kodeks ethical codex
profesionalni sport professional sport
profesionalnih professional
profesionalno savjetovanje vocational guidance
profesionalno udruženje professional partnership
profesionalno usmjerenje professional orientation
profesionalnog professional
profesor Professor, teacher
profesori professors, teachers
profesorski professorial
profesura professorship
profil profile, section, side view
profil aminokiselina aminoacid profile
profil indeksa loma refractive index profile
profil javnog pristupa public access profile
profil međusobnog rada globalnih mobilnih sustava GSM interworking profile (of
profil općeg pristupa generic access profile
profil općeg pristupa (europske mreže bežičnih dig generic access profile (of
profil police policy profile
profil profita profit profile
profilaksa prophylaxis
profilaksa, spre avanje prophylaxis
profilaktičan prophylactic
profilaktični preventive
profili profiles
profilnom profile
profiniti chasten
profinjen dainty, delicate, elegant, impalpable, sophisticated
profinjeno nicely
profinjenost delicacy
profinjenja Jensenove nejednakosti refinements of Jensen's inequality
profit benefit, profit
profitabilan profitable
profitabilnost profitability, return
profiter profiteer
profitna marža profit margin
profućkan wasted
proganjanje persecution
proganjati course, obsess, prosecute
progeni test progeny test
progestronski receptori progesteron receptors
Progib Deflection, sagging
progibi deflections
proglas acclamation, appeal, call, declaration, decree, harangue, notice, notification, publication
proglasi calls
proglasiti acclaimt, decree, proclaim, promulgate, pronounce
proglasiti amnestiju proclaim amnesty
proglasiti krivim condemn, convict
proglašava proclaims
proglašavali proclaimed
proglašavanje proclaiming
proglašavati proclaim
proglašen declared
proglašena proclaimed
proglašeni declared
proglašeno proclaimed
proglašenja pronouncements
proglašenje manifestation, promulgation
proglašenje krivim conviction
proglašenje oporuke proclamation of will
proglašenje zakona promulgation of a law
proglašenjem announced
prognanica displaced
prognanici displaced persons, refugees
prognanik displaced, displaced person, exile, outcast
prognanika displaced persons
prognati banish, deport, exile, expel, proscribe, relegate
prognostičar prophet
prognostički čimbenici prognostic factors, prognostical factors
prognostički faktor prognostic factors
prognostički faktori prognostic factor, Prognostic factors
prognoza forecast, perspectives, prognosis, prognostication
prognoza prodaje sales forecast
prognoza vremena the weather forecast, the weather forecast., weather
prognozer vremena weather-spy
prognoziranje pogreške error forecasting
prognozirati prognosticate
prognozne karte prognostic map
progon chase, prosecution
progon po službenoj dužnosti public prosecution
progona prosecution
progonila hunted
progonima persecution
progonitelj persecutor, pursuer
progoniti bait, chase, chivvy, dragoon, persecute, prosecute, pursue, relegate
progonstvo banishment, deportation
progonjen hunted
progonjeni brod chase
program application, arangement, arrangement, bill, blueprint, program, programme, routine, Schedule, scheme, tool
program analize tracing routine
program BBS BBS program
program brzog odziva quick response program
program državne potpore State aid scheme
program financijske i tehničke pomoći EU zemljama Community Assistance for
program ili uređaj za upravljanje informacijama information manager
program izveden u sklopovskoj opremi firmware
program koji omogućava prijenos ISO podataka putem ISO development environment
program koji oštećuje druge programe virus
program koji se preslikava putem mreže i uzrokuje worm
program koji upravlja sustavom manager
program kojim se mogu izravno pisati poruke elektr mail-enabled
program komunikacija communications program
program lokalne mreže tvrtke Microsoft LAN manager
program na strojnom jeziku machine language program
program natjecanja competition schedule
program pokretljivosti mobility programme
program pomoći aid programme, aid scheme
program potpore aid scheme
program prevodilac compiling program
program prevoditelj compiler
program provjere vjerodostojnosti authentication scheme
program punilac bootstrap loader
program rada agenda
program rada s utezima lifting program
program razmjene mladeži youth exchange scheme
program restrukturiranja restructuring programme
program restrukturiranja i prilagodbe restructuring and conversion programme
program s kalendarom calendar program
program tehničke pomoći technical assistance programme
Program Tempus Tempus programme
program traka program belt
program učitavanja load program
program upravljan događajima event-driven program
program usmjernika (INTERNET) KA9Q
program usmjernika (UNIX) gated
program uzajamne pomoći mutual assistance scheme
program uzajamne pomoći zemljoradnika mutual assistance among farmers
program vas zatraži program prompts you
program vježbanja programme of physical exercising
program vrata (BBS) door program
program za automatsko ispitivanje autotest program
program za crtanje nacrta design drawing program
program za čiju se uporabu placa nadoknada autoru license program
program za čitanje i pisanje poruka elektroničke p mail user agent, mush
program za čitanje novosti newsreader
program za daljinsko preslikavanje remote copy program
program za dogovaranje (modema i računala) handshake program
program za editiranje teksta editor
program za ekspanziju sažetih podataka PKZIP PKUNZIP
program za izradu nacrta design drawing program
program za komunikaciju s operacijskim sustavom shell
program za masovno kopiranje bulk copy program
program za mjerenje svojstava cijelog sustava macroscopic benchmark
program za odašiljanje i prijam poruka mail
program za oponašanje terminala terminal emulator
program za otkrivanje i uništavanje virusa antivirus program, antMrus program
program za posebne primjene application program
program za povezivanje link editor, linkage editor
program za praćenje poslovanja s korisnicima customer interaction software
program za pregledavanje (podataka) browser
program za pretraživanje search engine
program za pretraživanje na Internetu looksmart, lycos
program za prevođenje translator
program za prevođenje (u strojni jezik) compiling program
program za prikaz viewer
program za pristupanje starijim komunikacijskim su Qmodem
program za pronalaženje pogrešaka debugger
program za provjeru rada računala machine check handler
program za punjenje bootstrap
program za rad s magnetnom vrpcom magnetic handler
program za reprodukciju zvuka sound player
program za samopunjenje bootstrap loader
program za sažimanje compressing file
program za sažimanje podataka (datoteka) PKZIP
program za skupljanje podataka data acquisition routine
program za ulaznu obradu front end program
program za uporabu visokog područja memorije (hime himem
program za upravljanje grafičkim prikazom graphics engine
program za upravljanje popisom pretplatnika majordomo
program za uređivanje ili stvaranje drugih program metaprogram
program za uređivanje podataka editor
program za uređivanje teksta editor program
program za usklađivanje handshake program
program Zajednice Community programme
programa program, programme, program's
programa i instrukcija job
programa) backup
programabilni logički kontroler programmable logic controller
programator timer
programe programs
programer author, computer programmer, Developer, programmer
programer aplikacija application programmer
programer primjena application programmer
programersko sučelje programmer interface
programi applications, programmes, programs, software, structures
programi baze podataka database applications
programi izobrazbe i savjetovanja training and advisory operations
programi pokretljivosti za znanstvenike mobility programmes for scientists
programima programmes, programs
programiran scheduled
programirana stanična smrt programmed cell death
programirani prekid software interrupt
programirani prekidač sense switch
programirano učenje programmed learning
programiranje programming
programirati program
programirljiva aktivna memorija programmable active memory
programirljiva logika programmable logic
programirljiva stalna memorija programmable read only memory
programirljiva utičnica programmable jack
programirljivi mrežni priključak programmable network connection
program-prevodilac (u strojni jezik) compiler
programska biblioteka computer program library
programska datoteka program file
programska ili sklopovska pogreška bug
programska oprema software
programska oprema koja omogućuje uporabu računala radiosoftware
programska oprema korisničkog posrednika UA software, user-agent software
programska oprema modema modem software
programska oprema namijenjena razvoju aplikacija application generator
programska oprema primjene application software
programska oprema protokola protocol software
programska oprema računala computer software
programska oprema UA UA software
programska oprema za modeliranje podatkovnih mreža data network modeling
programska oprema za prijem mail server software
programska oprema za skupni rad groupware
programska oznaka label
programska ploča wiring board
programska podrška tvrtke Microsoft Internet information server
programska podrška za tehniku tankog filma coating design software
programska podrška za upravljanje i nadziranje poz Cisco call manager
programska raznolikost program's diversification
programska rečenica sentence
programska traka taskbar
programske opreme i drugo bulletin board system
programski program, programming
programski alat toolkit
programski alat s hipervezama za lakše snalaženje navigation map
programski alat za stvaranje web stranica web authoring tool
programski alati software tools
programski alati za razvitak primjena toolkit software
programski dodatak add-in program
programski dodatak za multimedijske primjene QuickTime
programski jezik algol, basic, c, cobol, fortran, pl-1, programming language
programski jezik C C computer language, C language
programski jezik C++ C++ language
programski jezik COBOL COBOL
programski jezik FORTRAN FORTRAN
programski jezik glavnog računala host language
programski jezik karakterističan za računala jedno native language
programski jezik računala host language
programski jezik za opisivanje stranica (npr. post page description language
programski jezik za poslovne primjene business-oriented programming language
programski jezik za računalno skladanje music programming language
programski paket package
programski paket za razvitak hipertekstualnih/hipe hypercard
programski prevoditelj assembler
programski prevoditelj jezika language translator
programski slog sentence
programski upravljana poruka o blokiranju skupine software generated group
programski upravljana poruka o deblokiranju skupin software generated group
programsko osjetilo sensor
programsko inženjerstvo software engineering
programsko sučelje za aplikaciju X.400 X.400 application programming interface
programu agenda, program, programme
progres advance, advancement, progress
progresi progresses
progresija progression, series
progresivan onward, progressive
progresivna potrajnost progressive sustainability
progresivni travel(l)ing
progresivni porez graduated income tax
progresivno skeniranje progressive scanning
progunđati mumble, mutter
proguta ingestion
progutati absorb, devour, gulp, ingestion, swallow, to swallow
prohladan chilly
prohod passage
prohodan passable, practicable
prohodati begin to walk
prohodnost porosity
prohtjev fad, freak
prohtjevi appetites
prohujati pass by quickly, rush by
proigrati begin to play, blunder away, lose
proinflamatorni citokini proinflammatory factors
proistjecati derive
proizaći break forth, burst out, burst through, come out of, discharge itself, find vent, flow out of, out through, run through
proizići iz supervene
proizlaze derive, ensuing, resulting, stem
proizlazi arises
proizlaziti arise, derive, emanate, ensuing, issue, result, stem
proizlaziti iz result
proizlaziti iz razlika arise from differences
proizvađačka skupina producer group
proizveden produced
proizveden iz made from
proizvedeno sortirano vlakno man-made staple fibre
proizvesti create, develop, effect, generate, grow, make, originate, produce, yield
proizvod article, commodity, entry, item, make, manufacture, produce, product
proizvod bez podrijetla non-originating product
proizvod dobiven product obtained
proizvod dobiven u cijelosti wholly obtained product
proizvod iz ovog potpoglavlja entry under this subheading
proizvod loše kvalitete seconds
proizvod masovne potrošnje mass-consumption product
proizvod morskoga ribolova product of sea fishing
proizvod na koji se primjenjuje koncesija product subject to a concessions
proizvod od čelika steel product
proizvod od jaja egg product
proizvod od mlade govedine baby beef product
proizvod od povrća vegetable product
proizvod od šećera sugar product
proizvod od žita cereal product
proizvod preferencijalnoga podrijetla product of a preferential origin
proizvod s podrijetlom originating product
proizvod u cijelosti complete article
proizvod životinjskoga podrijetla animal product
proizvoda product
proizvodi commodities, produced by, producer, produces, productions, products
proizvodi bez kofeina decaffeinated products
proizvodi iz tarifnoga broja 2710 products of heading No 2710
proizvodi kojima se trguje products traded
proizvodi na koje se odnosi članak 28. products referred to in Article 28
proizvodi navedeni u članku 28. products referred to in Article 28
proizvodi obuhvaćeni ovim Sporazumom products covered by this Agreement
proizvodi od žitarica products from cereals
proizvodi temeljeni na bluetooth tehnologiji bluetooth enabled products
proizvodi u cijelosti dobiveni products wholly obtained
proizvodi u setu products in a set
proizvodi upisani u potvrdu items entered on the certificate
proizvodima products
proizvoditi fabricate, generate, manufacture, mill, produce, run up
proizvodna efikasnost productivity
proizvodna kvota production quota
proizvodna politika production policy
proizvodna struktura production structure
proizvodna vrijednost production value
proizvodne i izvozne mogućnosti production and export capacities
proizvodne tehnologije production technologies
proizvodni efficacious, manufacturing, production, productive
proizvodni čimbenik factor of production
proizvodni kapacitet production capacity
proizvodni koncentrat concentrated product
proizvodni menadžment production management
proizvodni postupak manufacturing operation, manufacturing operations, manufacturing process
Proizvodni postupci Production procedure
proizvodni radnik blue-collar worker
proizvodni resursi productional resources
proizvodni rezultati production results
proizvodni sustavi Manufacturing Systems, Production systems
proizvodni tipovi production types
proizvodni uvjeti produce condition
proizvodni višak production surplus
proizvodno production
proizvodno gospodarstvo industry production
proizvodno pravilo production rule
proizvodnost efficiency, power, productivity
proizvodnost zemljišta land productivity
proizvodnja manufacture, manufacturing, output, production, yield
proizvodnja biomase production biomass
proizvodnja drva wood production
proizvodnja električne energije electricity generation
proizvodnja energije energy production
proizvodnja govora speech production
proizvodnja hrane food production
proizvodnja i uporaba energije production and use of energy
proizvodnja integrirana računalom computer integrated manufacturing
proizvodnja komponenata component production
proizvodnja krmnoga bilja fodder-growing
Proizvodnja kvaščeve biomase production of yeast biomass
proizvodnja mesa meat production
proizvodnja na pokretnoj traci assembly line production
Proizvodnja nafte Oil, petroleum production
proizvodnja odjeće garment design
Proizvodnja pređe Yarn manufacture
proizvodnja pšenice wheat production
proizvodnja robe turn out
proizvodnja tajnog kljuca secret key generation
proizvodnja tjestenine pastry-making
proizvodnja topline calorification
proizvodnja vina winemaking
proizvodnja vodika hydrogen production
proizvodnja za vlastite potrebe self-sufficiency farming
proizvodnja zadnje inačice (audio postproduction
proizvodnja Zajednice Community production
proizvodnje hrane food production
proizvodnjom manufacture, production
proizvodnjom vina winemaking
proizvodom product
proizvođač builder, manufacturer, produced by, producer
proizvođač hardvera hardware manufacturer
proizvođač lukova i strijela fletcher
proizvođač oružja armo(u)rer
proizvođač procesora Intel Intel
proizvođač strojne opreme hardware manufacturer
proizvođača businesses, manufacturer, manufacturer's
proizvođači businesses, manufacturers, producers
proizvođačima manufacturers
proizvođačka cijena producer price
proizvođačke kolekcije manufacturer's collections
proizvođenje procreation
proizvoljan arbitrary
proizvoljna diskriminacija arbitrary discrimination
proizvoljna mreža ad-hoc network
proizvoljni pristup arbitrary access
Index Indeks