Index Indeks
prijenos podataka u računalnom sustavu computer data transmission
prijenos podataka usmjeren na spajanje connection-oriented data transfer
prijenos podatke communicate
prijenos poslova transfer of businesses
prijenos poziva call transfer
prijenos praska burst transmission
prijenos prijenosnikom carrier-mediated transport
prijenos računalnih podataka computer data transmission
prijenos radiom broadcast
prijenos raspoloživom brzinom available bit rate
prijenos raspoloživom brzinom (u ATM) available bit rate
prijenos s malom snagom low level transmission
prijenos s prospajanjem paketa packet-switching transmission
prijenos signala signal transduction pathways, signal transmission
prijenos signala elektromagnetskim rad i o val o v radio transmission
prijenos simbola uz stalnu brzinu synchronous transfer mode
prijenos snage power transmission
prijenos sredstava carry-over of appropriations
prijenos stanica u okvirima cells in frames
prijenos tehnologije transfer of technology
prijenos tehnološkoga znanja i iskustva transferring of know-how
prijenos topline heat transfer
Prijenos tvari Mass
prijenos u osnovnom pojasu baseband transmission
prijenos u pristupnom kanalu access probe
prijenos vala s digitalnom faznom modulacijom digital phase modulation
prijenos velike količine podataka bulk transmission
prijenos velikog skupa podataka data bulk transmission
prijenos više datoteka zajedno batch file transmission
prijenos vlasništva transfer of property
prijenos zbira add carry
prijenos zvuka acoustic transmission
prijenosa transmission
prijenosna brzina transmission speed
prijenosna frekvencija carrier frequency
prijenosna frekvencija rad i o val ova radio frequency carrier
prijenosna funkcija transfer function
prijenosna linija transmission line
prijenosna linija bez gubitaka lossless transmission line
prijenosna linija duljine četvrtine vala quarter-wave line
prijenosna mreža transmission network, transport network
prijenosna oprema transmission equipment
prijenosna petlja transmission loop
prijenosna pogreška transmission error
prijenosna poruka message transmits!
prijenosna sredstva transmission media
prijenosna staza route, transmission link, transmission path
prijenosna televizijska kamera walkie-lookie
prijenosne mreže power system
prijenosni portable, transmittal, transmitting
prijenosni gubitak transmission loss
prijenosni gubitci u hibridnom spoju transhytorid loss
prijenosni kanal transmission channel
prijenosni kanal za boju color channel
prijenosni mediji transmission media
prijenosni most transmission bridge
prijenosni način move mode
prijenosni protokol transport protocol
prijenosni protokol raspršenog spektra spread-spectrum transmission protocol
prijenosni radio predajnik walkie-talkie
prijenosni signal boje color carrier
prijenosni sloj transport layer
prijenosni sustav transport stream
prijenosni telefon cellular phone, mobile phone, portable phone
prijenosni televizor televise
prijenosni uređaji transmission equipment
prijenosnici gear box
prijenosnik carrier, charger, transporter
prijenosnik bolesti disease vector
prijenosnik digitalne petlje digital loop carrier
prijenosnik poruka mail transfer agent, message transfer agent, message transmits!
prijenosnik snage transmitting mechanism of power
prijenosno kašnjenje transit delay
prijenosno računalo briefcase computer, laptop computer, notebook, portable
prijenosnost transitivity
prijepis copy, counterpart, cpy, facsimile, manifold, transcript
prijepis memorije dump
prijepodne morning
prijeporan contested
prijepust overhang
prijerečeni aforesaid
prijesan raw
prijestol siege, throne
prijestolnica metropolis
prijestolnički metropolitan
prijestolonasljednik crown prince
prijestolja throne
prijestolje heirs, throne
prijestup felony, foot fault
prijestupna godina leap year
prijestupnici offenders
prijestupnik felon, violator
prijestupništvo delinquency
prijete threat
prijeteća harbinger
prijeteći imminent, nasty, ominous, threatening
prijeteći izgled scowl
prijeti imminence, threatens, threats
prijetiti brandish, endanger, impend, menace, threat, threaten
prijetiti padom nod
prijetnja menace, threat
prijetnja nacionalnoj sigurnosti threat to national security
prijetnje threating, threats
prijetnji threats
prijevara bilk, blind, bluff, bubble, bunco, cheat, chicanery, confidence trick, deceit, deception, delusion, dodge, double cross, dupery, duplicity, eyewash, fake, flimflam, fraud, gammon, guile, gyp, hoax, humbug, imposture, lurk, plant, racket, ruse, seduction, setup, sham, swindle, trick, trumpery, wile
prijevara na štetu EZ-a fraud against the Community
prijevarno fraudulent
prijevod rendering, rendition, translation, version
prijevoda translation
prijevodi translations
prijevodna komunikacija translational communication
prijevodna memorija translation memory
prijevodni ekvivalenti translational equivalent
prijevodom translation
prijevoj ablaut, crook, fold
prijevoz carriage, conveyance, freight, haulage, hauling, movement, shipment, shipments, shipping, transit, transport, transport operations, transportation
prijevoz bez pratnje unaccompanied transport
prijevoz čamcima boatage
prijevoz kamionom truck
prijevoz na dugim relacijama transport over long distances
prijevoz na površini surface transport
prijevoz opasne robe transport of dangerous goods
prijevoz pacijenata transport of patients
prijevoz plovnim putovima waterway transport
prijevoz pod carinskom kontrolom transport under customs control
prijevoz putnika carriage of passengers, passenger transport
prijevoz roba carriage of goods
prijevoz robe goods transport
prijevoz tereta carriage of goods, transport of goods
prijevoz u unutrašnjost hinterland transport
prijevoz unutarnjim plovnim putovima inland waterways transport services, waterways transport
prijevoz unutrašnjim vodama inland waterway transport
prijevoz velikim brzinama high-speed transport
prijevoz vod put shipping
prijevoz za vlastite potrebe own-account transport
prijevoz životinja transport of animals
prijevozna dozvola transport licence
prijevozna infrastruktura transport infrastructure
prijevozna isprava transport document
prijevozna kvota transport quota
prijevozna moć transport capacity
prijevozna mreža transport network
prijevozna pristojba transportation tariff
prijevozna sredstva means of transport
prijevozne transport
prijevozne isprave transportation documents
prijevozne linije transport lines
prijevozne usluge transport services
prijevozni sustav transport system
prijevoznicima carriers
prijevozničke transport
prijevoznički transport
prijevoznik carrier, carter, haulier, tractional, transporter
prijevozno odredište destination of transport
prijevozno osiguranje transport insurance
prijevozno osoblje transport staff
prijevozno poduzeće transport company
prijevozno sredstvo vehicle
prijevremen abortive, precocious, previous
prijevremena mirovina early retirement
prijevremeni izbori early election
prijevremeni porod preterm birth, preterm labor
prijevremeni razvoj precocity
prijevremeno umirovljenje early retirement
priježetveno proklijavanje pre-harvest sprouting
prijteljica girl friend, girlfriend
prikačiti append, attach, hold up, hook, hook on, impute, pin, pin up, stick
prikaz account, demonstration, description, display, exhibition, overview, portrait, presentation, purview, reflection, representation, review, version
prikaz analogne veličine konačnim brojem diskretni quantization, quantizing
prikaz brojčanih informacija digital information display
prikaz mrežne konfiguracije network configuration diagram
prikaz objavljenih znanstvenih istraživanja review of published research results
prikaz podataka na zaslonu u obliku u kojemu će bi what you see is what you get
prikaz rasporeda bitova bit-mapped display
prikaz rezultata result presentation, review of the results
prikaz stanja state diagram
prikaz svjetlećom diodom LED display
prikaz toka podataka data flow diagram
prikaz utvrđivanja pozivajućeg broja calling line identification presentation
prikaz znanja information representation
prikaza apparition, display
prikazan displayed, presented
prikazana present
prikazane present, shown
prikazano displayed
prikazanog presented
prikazati demonstrate, depict, display, displayed, read, render, represent, show, stage
prikazati se exhibit
prikazivač interpreter
prikazivači interpreters
prikazivanja display, interpretations
prikazivanje demonstration, display, displaying, exhibition, interpretation, presentation, preview, rendering, representation, show
prikazivanje dolaznih poziva terminating call screening
prikazivanje ishodišnih poziva .zaštita odlaznih p originating call screening
prikazivanje oznake priključene linije connected line identification presentation
prikazivanjem displaying
prikazivati display, edit, perform, personate, portray, reflect
prikazna igra demonstration game
prikazni sloj presentation layer
prikazni uređaj monitor
prikazu decimalnom brojevnom sustavu decimal display
prikazuje displays, exhibits
prikazuju display, shown
prikažete display
prikladan adequate, applicable, apposite, appropriate, apropos, apt, convenient, eligible, felicitous, fit, fitting, opportune, suitable
prikladan za stanovanje habitable
prikladni adequate
prikladnih suitable
prikladno appropriate, appropriately, properly
prikladno rješenje appropriate solution
prikladnost adequacy, appositeness, convenience, fitness, suitability
prikladnost za rukovanje manageability
prikliještiti pinch
priključak attachment, binder, connection, connexion, coupling, fitting, lead, port, tap, terminal
priključak mreže na Internet (SAD) federal information exchange
priključak na telefonski kanal s prilagođavanjem r programmable network
priključak sa zaslonom video terminal
priključen engaged, on-line, plugged
priključenje connection
priključenje lijeve noge prije sunožnog odraza right-left closing action
priključiti annex, append, attach, connect, join
priključivanje connection
priključna glava terminal box
priključna kapica boot
priključna točka binding post
priključni access, binding
priključni blok terminal block
priključni kabel lobe
priključni uređaj termination
priključni uređaj javne mreže data service unit
priključni vod access lines
priključnica connector
prikljuće join
prikolica side car, side-car, trailer, trailers, truck, van
prikopčan engaged
prikopčati buckle, engage
prikosnik bowsprit
prikovati rivet, root
prikraćivati derogate
prikradati se prowl, slink, sneak, stalk, steal
prikrasti se sneak
prikriti bottle up, conceal, cover up, dissemble, dissimulate, hush up
prikriti se smother
prikrivanje reservation
prikrivanje pogreške error concealment
prikrivati screen
prikrivati se abscond
prikriven covertly, disguised, dormant, hooded, oblique
prikrivena nezaposlenost hidden unemployment
prikrivene veiled
prikriveni istražitelj agent provocateur
prikriveni potpis blind signature
prikriveni terminal hidden terminal
prikriveno ograničavanje disguised restriction
prikriveno ograničavanje trgovine disguised restriction on trade
prikupiti collect, collected, gather, mass, reach, refer
prikupiti se recollect
prikupljači podataka data collectors
prikupljanja podataka data collection
prikupljanja podataka potrebnih za posao job analysis
prikupljanje acquisition, collecting, collection, compilation, data acquisition, gathering
prikupljanje germplazme germplasm collecting
prikupljanje i prijenos podataka data collection and transmission
prikupljanje novosti elektroničkim putem electronic news gathering
prikupljanje podataka acquisition, data acquisition, data collection, data gathering, dataacquisition
prikupljati collect, gather
prikupljati (konop) haul in
prikupljati se meet
prikupljen collected, gathered
prikupljeno collected
prilagodba adaptation, adjustment, customize, fit, fitting, regulation
prilagodba brzine rate adaptation
prilagodba financijskih prognoza adaptation of financial perspectives
prilagodba na studij adjustment to college
prilagodba naniže down-regulation
prilagodba naviše up-regulation
prilagodba okvira frame alignment, frame alingment
prilagodba školi adjustment to school
prilagodba uvjetima conditioning
prilagodbene polje matching field
prilagodbu customize
prilagodio adapted
prilagoditi accommodate, adapt, adjust, adopting, arrange, attune, conform, customize, match, modulate, readjust, regulate, setup, specialize, suit, tailor
prilagoditi propisima standardize
prilagoditi se acclimatise, acclimatize, accommodate, assimilate, naturalize, season
prilagodiv adjustable
prilagodljiv accommodating, adaptable, adaptive, slippy
prilagodljiva deltamodulacija adaptive delta modulation
Index Indeks