Index Indeks
prelaganja transfer
prelamanje refraction
prelamanje stranica paginating
prelamati refract
prelazak na potprogram calling branch
prelazan neutral
prelazeći exceeding
prelazi exceeding
prelaziti exceed, proceed, traverse, wade
prelazni transient, transitional, transitive, transitory
prelazni metali transition metals
prelazni proces transient
prelazni režim transient
prelazno stanje transit
prelaznost transitivity
prelet flight, flyback, transit
preleta flight
prelijep beautiful
prelijepu beautiful
prelijevanje play, spillover, transfusion
prelijevanje boja undertone
preliminarna prijava preliminary entry
preliminarni izbori primary election
preliminarno konstruiranje preliminary design
prelistati browse
preliti decant, pour, transfuse, wash over
preliti se overflow, overrun, slop
preliti sosom sauce
prelivni promet overflow traffic
prelom breach, break, breakage, failure, fracture, infraction
prelomiti breach, twist
prelomljen broken
preludij prelude
preluk camber
prelja spinster
preljev cover, overflow, spillway, tint
preljevna brana spillway dam
preljna bradavica spinner
preljub adultery
preljuba adultery
preljubnica adulteress
preljubnički adulterate
preljubnik adulterer
prema accordin, according, according to, after, against, as, as per, depending, in accordance with, pursuant, secundum, to, to the, toward, towards, under, unto
prema dolje downwards
prema gore upward
prema jugu southward
prema kriterijima according to the criteria
prema krmi abaft, aft, astern
prema naprijed onward
prema nebu skyward
prema obali inshore, shoreward
prema odredbama under the provisions
prema osigurateljevim uvjetima original terms
prema poslovici as the proverb goes
prema potrebama in accordance with the needs
prema potrebi as appropriate, as needed, as required, where applicable, where necessary
prema rasporedu in accordance with the timetable
prema strani sideward
prema tome accordin, according, accordingly, consequently, correspondingly, thereafter, therefore, thus, whence
prema tomu accordingly
prema tvrdnjama according
prema tvrđenju accordin
prema unutra inward, inwardly, inwards
prema uvjetima subject to conditions
prema van outward
prema zapadu western
prema zemlji earthward
premalo pečen underdone
premarati overwork
premašiti exceed, overfulfil, surpass, transcend
premašivati exceed, preponderate
premašuje exceeded
premaz coating, veneering
premaz minijem coating
premazati smear, wash over
premazati voskom wax
premazno sredstvo coating
premda although, notwithstanding, though
premeražen taken aback
premetačina search
premetalo scrambler
premetanje rummage
premija bonus, premium, prize
premija osiguranja insurance premium
premija povjerenja credibility premium
premija s pro-rata povratom u slučaju smrti apportionable premium
premija za klanje stoke slaughter premium
premija za krčenje zemljišta grubbing premium
premija za neizlazak na tržište non-marketing premium
premija za skladištenje storage premium
premija za vrednovanje valuation premium
premijer premier, prime minister
premijera first night, premiere
premijska grupa rating group
premijsko knjigovodstvo premium account
premiranje take-over
premišljati cogitate, meditate
premišljati se mind, vacillate
premjeravanje survey
premjesti transferred
premjestiti demote, dislocate, displace, Move, off-load, remove, transfer, transpose
premjestiti dijelove podataka u memoriju ili ih uk swap
premjestiti se shift, to
premjestiv removable, transpositive
premjestivi disk removable disk
premjestivi medij removable medium
premješta moves
premještaj movement, removal, transfer
premještaj zatvorenika transfer of prisoners
premještanja move
premještanje interchange, moving, relocation, removal, reversal, shake-up, shift, translation, transport, transportation, transposal, transposition, upheaval
premještanje podataka (s jednoga mjesta na drugo u data transfer
premještanjem moving
premješten shifted
premještena moved
premještena osoba transferee
premlačivanje beating up
premlaćivanje beating up
premočne more powerful
premodulacija overmodulation
premoren overstrung, overwrought, whacked
premorenost overstrain
premosni kondenzator bypass capacitor
premosni sklop bridge circuit
premosni usmjernik brouter (bridge router)
premosnik bridge, bridge circuit, jumper
premosnik elektroničke pošte mail bridge
premosnik kombinacije mreža mixed-media bridge
premosnik s uokvirenjem podataka encapsulation bridge
premostiti bridge
premošćen bridged
premošćenje bridging
premošćivanje mreža LAN LAN bridging
premošten bridged
premošteni odvojak bridged tap
premoštenje bridging, bypass
premotati rewind
premotavanje binding, rewind
premotavati rewind
prenagao previous, rash
prenagljen premature, rashly
prenagljenost rashness
prenapet overstrung
prenaponski udar power surge
prenapuniti glut
prenaseljen congested
prenaseljenost overpopulation
prenatalna dijagnostika prenatal diagnosis
prenatalna dijagnoza prenatal diagnosis
prenatrpanost congestion
prenatrpati glut, overcrowd
prenemaganje affectation, antic, coxcombry
prenemagati se mince
preneraziti astonish, astound, daze, startle, stun
preneražen taken
prenesene transferred
prenijeti abalienate, consign, convey, devolve, impress, Retrieve, transfer, transmit, transpose
prenijeti (podatke download
prenijeti (podatke s jednog računalnog sustava na of load
prenijeti broj carry
prenijeti podatke download
prenijeti podatke s manjeg računala na veće upload
prenijeti podatke s terminala na računalo upload
preniska procjena underestimate
prenoćište doss house
prenose transfer
prenosi carried
prenositi carried over, propagate, relay, transfer, transmit, transport
prenositi na radiju i TV broadcast
prenositi podatke communicate
prenosiv assignable, communicable, negotiable, portable, transferable, translatable
prenosiva postaja (npr. laptop računalo) portable station
prenosivi akreditiv transferable credit
prenosivi instrument negotiable instrument
prenosivi kod relocatable code
prenosivi modem portable modem
prenosivi program (program ili dio programa koji s relocatable code
prenosivi telefon transportable phone
prenosivi vrijednosni papir negotiable instrument
prenosivi vrijednosni papiri transferable securities
prenosivo računalo laptop computer, portable computer
prenosivo sidreno vitlo crab
prenosivost portability
prenosivost lokalnog (telefonskog) broja (pri prom local number portability
prenosivost zemljišnoga vlasništva land mobility
prenosni detector portable detector
prenošen transferred, transmitted
prenošenje convection, move, portage, propagation, transfer, transference, transmission, transportation
prenošenje podataka s terminala na računalo uploading
prenošenje pokretne slike na daljinu do televizijs television
prenošljiv transferable, transmissible
prenošljivi transportable
prenošljivost transferability, transmissivity, transmittivity
prenumerando renta annuity due
prenuti se startle
prenjeti impress, transfer
preobilan superabundant
preobilje excess
preoblikovan reworked
preoblikovano redesigned
preoblikovanje remaking
preoblikovati redesign, reform, reshape
preobraćenje conversion
preobratiti convert
preobratiti se turn
preobrazbe transformation
preobrazimo transform
preobraziti metamorphose, transcribe, transfigure, transform, transmute
preobražaj reduction, transformation, vicissitude
preobražen regenerate
preobraženje transfiguration
preobući disguise
preokrenuti reverse, switch
preokrenuti se budge
preokret change, reversal, revolution, revulsion, solution, vicissitude, volte face
preokretanje inversion, reversal
preoperativna dijagnostika preoperative diagnostics
preopširan verbose
preopširnost redundancy
preopterećen preoccupied
preopterećenost overwork
preopterećenje overcharge, overload, surcharge
preopterećenje baze podataka database overload
preopterećenje nagiba slope overload
preopteretiti overburden, overload, overtax, overweight, surcharge
preosjetljiv maudlin, tetchy
preosjetljivost hypersensitivity, supersensitivity
preostaje remains
preostala količina pogreške bita u idealnim prijen residual BER
preostala učestalost pogrešaka residual error rate
preostale carine remaining duties
preostali permanent, remaining, residual, vestigial
preostali BER residual BER
preostali dio balance, remainder
preostali impuls afterpulse
preostalo vrijeme igre time left to play
preostalo vrijeme važeće registracije remaining registration lifetime
preostao odd
preostati left, remain
preoteti usurp
prepad foray, inroad, raid, swoop
prepakiravanje repacking
preparat concoction, preparation
prepečen overdone
prepečenac toast
prepelica quail
prepeličar pointer
prepirati s altercate
prepirati se altercate, argue, haggle
prepirka altercation, argument, bicker, contest, controversy, dispute, quarrel, row, splutter, squabble, wrangle
prepisati administer, copy, rewrite, transcribe
prepisati preko overwrite
prepisivanje rewrite, transcription
prepisivanje memorije dump
prepiska correspondence
preplanulost tan
preplanuo tan
preplanuo suncem tanned
preplašiti appal, scare, startle
preplatiti pay over
preplaviti flood, inundate, overflow, overwhelm, wash over
preplavljen awash
preplavljuje floods
preplesti interlace
preplet transposition, trellis work
prepletač s memorijom causal interleaver
prepletalo s miješanjem shuffle interleaver
prepletalo s najmanjim kašnjenjem minimal delay interleaver
prepletalo s permutacijom permutation interleaver
prepletalo s pomoćnim registrom shift register interleaver
prepletanje interleaving
prepletanje (linija TV poluslika) interlacing
prepletanje adresa address interleaving
prepletanje bajtova byte interleaving
prepletanje blokova block interleaving
prepletanje paketa packet interleaving
prepletanje slikovnih polja interlacing of image fields
preplivati push through, swim
prepoloviti bisect
prepolovljen bisected
prepona barrier, diaphragm, groin, hurdle
prepone groin
preponica pubis
preponjača pubis
preporod Renaissance, revival
preporoda Renaissance
preporoditelja flag, reformers'
preporoditi regenerate
preporođen new born, regenerate
preporučen recommended, registered
preporučena pošta registered mail
preporučeni dnevni unos recommended daily allowance
preporučeno recommended
preporučeno pismo registered letter
preporučiti advise, commend, recommend, recommended, register, suggest
preporučivati recommend
preporučljiv advantageous, advisable
preporučljiva stopa doprinosa recommended contribution rate
preporučuje recommends
preporučuje se recommended
preporučuju recommend
preporuka passport, recommendation, reference
preporuka (ITU recommendation
preporuka EAEC-a EAEC recommendation
preporuka ECSC-a ECSC recommendation
preporuka EZ-a EC recommendation
preporuka G.920 (CCITTa) opisuje opće parametre sl Q.92Q
preporuka G.921 (CCITTa) opisuje uspostavu veze po Q.921
preporuka G.931 (CCITTa) za uspostavu veze po D ka Q.931/LAPD
preporuka G.940 (CCITTa) opisuje upravljanje mreže Q.940
preporuka X.400 X.400 recommendation
preporuka X.500 X.500 recommendation
preporuka Zajednice Community recommendation
preporukama recommendations
preporuke recommendations
Index Indeks