Index Indeks
potvrda prijama podataka data acknowledgement
potvrda prijema acknowledgment of re, acquittance
potvrda veze connection confirm
potvrda vezivanja u mobilnoj komunikaciji binding acknowledgement
potvrda zauzeća seizure acknowledgement
potvrdan affirmative
potvrde documents
potvrdi acknowledge
potvrdili endorse, reaffirm, reaffirmed
potvrdio confirmed, endorsed
potvrditi acknowledge, affirm, allege, approve, assert, attest, avouch, bear out, certify, confirm, corroborate, emphasise, endorse, prove, ratify, reaffirm, sanction, support its claim, validate, verify
potvrditi krivicu convict
potvrditi ponovno zauzimanje resume acknowledge
potvrditi primitak acknowledge
potvrditi se prove
potvrditi svoje opredjeljenje to affirm one's commitment
potvrditi svoju privrženost to reaffirm one's commitment
potvrditi uvjete certify conditions
potvrdni acknowledging
potvrdni okvir check box
potvrdu confirmation
potvrđen confirmed, endorsed
potvrđena confirmed
potvrđene službene dimenzije broda admeasurement
potvrđeni akreditiv confirmed credit
potvrđivali confirm
potvrđivanje accreditation, acknowledgement, affirmation, ascertaining, validation
potvrđivanje veze connection confirmation
potvrđivati confirm, ensure, recognise
potvrđuje confirms, ensures
potvrđujemo affirm, confirm, emphasise, reaffirm
potvrđuju confirmed
potvrđujuća banka confirming bank
poubijati massacre
pouci teaching
poučan illuminating, instructive, moral, sententious
poučavanja teaching
poučavanje instruction, teaching, tuiton
poučavanje engleskog jezika teaching
poučavatelj tutor
poučavati coach, taught, teach, tutor
poučen instructed
poučiti coach, edify, instruct, tutor
poučljiv docile
pouka advice, edification, lesson, morality
pouzdajući se relying
pouzdan certain, confident, confidential, fiducial, reliable, responsible, safe, secure, sound, stalwart, stanch, staunch, steady, sure, trouble-free, trustful, trustworthy, trusty, unfailing
pouzdana funkcionalnost trusted functionality
pouzdana ovjera strong authentication
pouzdana svrsishodnost trusted functionality
pouzdanost reliability, solidity, trustworthiness
Pouzdanost EES Power system reliability
pouzdanost konstrukcije fatigue reliability of structure, reliability of structure
POUZDANOST OPSKRBE reliability of supply
pouzdanost sustava reliability, system reliability
pouzdanje certitude, confidence, credence, forehead, reliance, trust
pouzdati se confide, depend, rely
pouzeće cash on delivery
povaljen prostrate
povaljka half-roll
povazdan all day long
povečerje tattoo
povećaj Zoom in
povećala increased
povećali advance
povećalo magnifier
povećan enhanced, enlarged, increase, increased, magnified
povećan broj linija base expansion
povećana slika enlargement
povećana smrtnost extra mortality
povećane increase
povećani rizik extra risk
povećanoj increased
povećanja magnification
povećanje accession, accretion, addition, amplification, augment, augmentation, boost, enhancing, enlargement, greater, growth, increase, increased, increment, magnification, speed-up
povećanje broja linija base expansion
povećanje broja zadataka job enlargement
povećanje brzi speed extension
povećanje carinskih kvota increase in tariff quotas
povećanje dobi addition to age
Povećanje iscrpka nafte Enhanced oil
povećanje isključivo na temelju diskrecionog prava wholly discretionary
povećanje kapitala capital increase
povećanje na temelju diskrecionog prava discretionary increase
povećanje plaće pay rise
povećanje proizvodnje increase in production
povećanje starosti age raiting, age rating
povećanje trgovine increase in trade
povećanje vrijednosti appreciation, betterment, writing-up
povećanjem greater, increased
povećati add, aggrandize, amplify, augment, eke, enhance, enlarge, increase, magnify, raise, zoom
povećati (se) increase
povećati brzinu celerate
povećati se amplify, augment, become enlarged, enhance, enlarge, magnify
povećati se za 10 % to increase by 10 %
povećati težinu weight
povećati u određenom omjeru scale up
povećati u određenom razmjeru scale up
povećati učinkovitost to enhance the efficiency
povećati uzajamno razumijevanje to raise mutual understanding
povećava amplifies, increased, increasing
povećavaju increases
povećavanje augmentation, increasing
povećavanjem increasing
povećavati aggrandize, amplify, increase
povećavati se increase
povećavati se godišnje to increased annually by
povelik sizable
poveliki sizable
povelja charter
povelja o ljudskim pravima charter on human rights
Povelja Ujedinjenih naroda UN Charter, United Nations Charter
povelji charter
povesti give a lift, start, take up, translate
povez bandage, fillet
povezan affiliated, affine, associate, associated, banded, bound, connected, linked, online, related
povezan prostor connected space
povezan s relating to
povezana bound, connected, connects
povezana mreža (na Internet) connected network
povezana pitanja related issues
povezana podmreža (na Internet) connected subnetwork
povezane related
povezani dijagram connected graph
povezani graf connected graph
povezani niz znakova ili bitova koji djeluju kao j string
povezani poduprt (baze podataka) correlated subquery
povezaniji more closely connected
povezanost bond, cohesion, connection, connections, conjuction, correlation, linkage, relationship
povezanost stavova i ponašanja attitude-behavior relation
povezanosti cohesion, connections
povezati associate, bandage, bind, combine, connect, incorporate, link, tie
povezati se interlock
povezivač linker
povezivački linkage
povezivački potprogram linkage subroutine
povezivački registar linkage register
povezivački spremnik linkage register
povezivanje affiliation, associating, connection, integrating, interface, link, linkage, linking, logon, nexus, slur
povezivanje i ugrađivanje objekata object linking and embedding
povezivanje komunikacijskih home networking
povezivanje mreža LAN istog protokola LAN bridging
povezivanje očnih banaka connections between eye banks
povezivanje računala i telefona computer telephone integration
povezivanje tonskog i vizualnog signala audio visual connection
povezivanje virtualnim kanalom liaison
povezivati connect, connekt, link
povezivost connectivity, interconnect iuity
povezivost otvorenih datoteka open database connectivity
povezni kabel connecting cable
povezni sustav intermediate system
poveznica band, connection, link
poveznik connector
poveznik) endpoint
povezuje binds, connects, linked
povežete connect
povijati bind up
povijesna antropologija historical anthropology
povijesna datoteka archived file
povijesna demografija historical demography
povijesna gradska jezgra historic town core
povijesna jezgra historical core
povijesna leksikografija historical lexicography
povijesna slojevitost historical stratification
povijesna vrijednost historic value
povijesna zastava historic flag
povijesne historic
povijesne vrijednosti historical values
povijesni historic, historical
povijesni gradovi historical towns
povIjesni izvori historical sources
povijesni lokalitet historic site
povijesni perivoji historical gardens
povijesni prikaz historical account
povijesnih historicy
povijesno history
povijesno-kulturna baština historical and cultural heritage
povijest history, narration, story
povijest Europe history of Europe
povijest glazbe history of music
povijest hrvatske frazeologije history of Croatian phraseology
povijest hrvatske glazbe history of Croatian music
povijest hrvatske književnosti History of Croatian Literature
povijest hrvatskoga jezika history of the Croatian language
povijest jezika language history
povijest kartografije history of cartography
povijest književnosti history of literature
Povijest medicine History of medicine
povijest srednjega vijeka medieval history
povijest staroga vijeka ancient history
povijest teksta text history
povijest znanosti history of science, history of sciences
povijestan historic, historical
povijesti histories, history, past
povijestima histories
povik cry, shout
povika outcry
povikala shout
povikati cry out
povinovati comply
povisiti aggrandize, enhance, heighten, raise
povisivati increase
povisivati se mount
povišen elevated, enhanced, increased
povišeni krvni tlak high blood pressure
povišenog elevated
povišenje advancement, elevation
povišenje poreza tax increase, tax rise
povišica boost
poviti bind up
poviti u pelene swaddle
povjeravali entrusted
povjeravanje delivery
povjeravanju delivery
povjeravati se confide in
povjere entrusted
povjeren entrusted
povjerena entrusted
povjereni kapacitet committed information rate
povjereničko društvo trust company
povjerenik commissioner, confidant, trustee
povjerenik za sigurnost pomorske kompanije designated person
povjereništvo commission, committee
povjerenstvo committee
Povjerenstvo za ljudska prava Commission for Human Rights
Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Commission for Disabled Persons
Povjerenstvo za pitanja ravnopravnosti spolova Commission for Gender Equality
Povjerenstvo za rješavanje problema Commission for Solving the Year Problem
Povjerenstvo za udruge Commission for Civic Associations
povjerenja confidence
povjerenje affiance, confidence, credence, credit, faith, intimacy, trust
povjerenje (imati) trust
povjerenju confidence
povjeritelj creditor
povjeriti accredit, confer, confide, consign, entrust, entrust with, intrust, recommend
povjeriti se confide
povjerljiv cabinet, classified, communicable, confident, confidential, fiducial, intimate, privy, trustful, trustworthy, verifiable
povjerljiv podatak confidential information
povjerljiva informacija confidential information
povjerljive naravi of a confidential nature
povjerljivo confidential, intimately
povjerljivost confidentiality, privacy
povjerovati believe, give credence to
povjesmo rove
povjesnica background
povjesničar historian, historiographer
povjesničari historians
povjesničarski historiographical
povjetarac air, breeze, zephyr
povlačenje dragging, draw, entrainment, evacuation, pull back, recall, recession, retirement, retreat, rout, suppression, withdrawal, withrowal
povlačenje i ispuštanje drag and drop
povlačenje iz službe decommissioning
povlačenje iz sporazuma withdrawal from an agreement
povlačenje kandidature withdrawal of candidacy
povlačenje s tržišta withdrawal from the market
povlačenje teretnice withdrawal of bill of lading
povlačenjem dragging
povlačiti kedge, train
povlačiti novac iz opticaja immobilize
povlačiti se back, retrocede
povlačiti za sobom entail, imply
povlačna mreža trawl
povlađivanje approval, connivance, indulgence
povlađivati applaud, approve, connive, pander
povlaka hyphen
povlastica benefit, charter, concession, franchise, immunity, preference, preferences, privilege, privileges, reduction, special right
povlastica za ribolov fishing licence
povlastice fringe benefit, preferences, privileges
povlastice za management management incentive bonuses
povlastiti privilege
povlašten favourable, favoured, preferred, privileged
povlaštena cijena preferential price
povlašteni sporazum preferential agreement
povlašteni tretman preferential treatment
povlaštenija mjera more favourable measure
Index Indeks