Index Indeks
flick kvrcnuti, lak i brz udar, lak udarac, nagli pokret
flicker podrhtavati, svjetlucati, treperiti
flicker noise 1/f šum, šum treperenja
flier insekt, letač, letak, ptica
flight bijeg, jato ptica, let, letenje, prelet, preleta, putovanje avionom
flight mechanics mehanika leta
flight sensing dinamičko čitanje
flighty hirovit, lakomislen, nepostojan, površan
flimflam prijevara
flimsiness tankoća
flimsy površan, slab, tanak, tanki papir
flinch izbjeći, kloniti se, odustati, ustuknuti
fling bacanje, bacati, bacati se, jurnuti, pohitjeti
fling away straćiti
flint kremen
flinty od kremena, okrutan
flip lak udarac, okrenuti, zrcaljenje
flip-flop bistabil, bistabilni multivibrator, bistabilni sklop, dvostanjac, flip-flop, flip-flop sklop, okidani sklop
flippancy drskost, lakomislenost, površnost
flippant brzoplet, neozbiljan
flipper nožna opna, peraja
flippers peraje za plivanje i ronjenje
flirt flert, koketirati, ljubakati
flirtatious koketan, koketni
Fliš Flysch
flit lepršanje, lepršati, letjeti, letjeti lako, proći pored, proletjeti
flitch kriška
flitter lepršati
flivver jeftin auto, neuspjeh
float emitirati, izdati, kola, lebdjeti, naplaviti, navodniti, ploviti, plutati, splav
float switch davač razine
floatation emisija, flotacija, izdanje, novosnovano poduzeće, osnivanje poduzeća, plivanje, plovljenje, plovnost, plutanje
floater lelujavi servis, pneumatski ventil
floating plivajući, ploveći, plutajući, plutanje
floating carrier nosilac moduliran envelopom signala, promjenljivi nosilac
floating carrier modulation modulacija promjenjivog nosioca
floating mode plivajući način (uključivanja sinkronih i asinkron
floating object plutajući objekt
floating point pomični za rez
floating point unit jedinica s pomičnim zarezom
floating rate plutajući tečaj, promjenjiva stopa, varijabilna kamatna stopa
floating speed brzina postav
floating vessel plovilo
floating vessels plovila
floating-point pokretni zarez
flocculation flokulacija
flocculation agents flokulacijski agens
flocculation/precipitation flokulacija/precipitacija
flock gomila, grupa, hrpa, jato, jato ptica, krdo, pahuljice, skupljati se, stado
flocks jatima
flog batinanje, bič, bičevati, mlatarati, šibati
flogging šibanje
flood bujica, poplava, poplaviti, preplaviti
flood dynamic dinamika poplava
Flood Fill kantica, ujednačena popuna
flood gate vrata doka
flood peril opasnost poplave
flood protection obrana od poplava, zaštita od poplava
Flood protection system sustav zaštite od poplava
flood tide plima
flood zone zaplava, zaplavu
flooded poplavno, zaplavljen, zaplavljeni
flooded area poplavno područje
flooding bujica, naplavljivanje, poplava, poplave, poplavljivanja, poplavno usmjeravanje, usmjeravanje prometa svim čvorištima
floods POPLAVE, preplavljuje
floor bacati na pod, kat, kata, katu, pod, podne, podu, sprat
floor burn ozljeda uslijed trenja po podlozi
floor coverings podne obloge
floor deposit nanos
floor distributor etažni razdjelnik
floor loss factor činitelj gubitaka u podovima, faktor gubitaka u podovima
floor space površina osnove
floor strenght čvrstoća poda
floor walker nadzornik
floors kata
floorwalker nadzornik
flop ćuška
floppy disketa
Floppy Disc disketa
Floppy Disc Drive disketna jedinica
floppy disk disketa, gipki disk, savitljivi disk
floppy disk drive disketna jedinica
floppy drive disketna j-ca
flora flora, flore
flora and fauna flora i fauna
flora of epiphytic algae flora epifitskih alga
floral cvjetna, cvjetni
florescence procvat
floric maps florne karte
floriculture cvjećarstvo
florid bogato ukrašen
florin srebrni novac vrijedan 2 šilinga, zlatnik
florist botaničar, cvjećar, cvjećarka, cvjećarna, trgovac cvijećem, uzgajatelj cvijeća
floristic composition floristička kompozicija, florni sastav
floristic elements florni elementi
floristic system floristički sustav
floristics cvjećarski
florist's shop cvjećarnica
Flory-Huggins parameter Flory-Hugginsov parametar
floss sirova svila, svila
flotation osnivanje pred, plutanje
flotilla flotila
flotsam plutajući teret
flounce baciti se, jurnuti, komešati se, nabor, naborano, nagli pokret, volan (haljina)
flounder iverak, iverak-obični, koprcati se, list (riba), obični iverak
flour brašno, prah
flour milling mlinarstvo
flour reological reološka
flourish bujati, cvasti, cvjetati, procvat, razmahivanje, šara u potpisu
flourishing uspijeva, uspijevanje
flout podsmijeh, podsmijevati se, poruga
flow aksijalni protok, bujica, curiti, dotjecati, dotječu, dotok, dotoka, izljev, kuljati, liječenje, priliv, prilivom, protjecanje, protočan, protok, protoka, protoku, redoslijed događaja, slijevaju, slijevati, strujanje, strujati, teče, teći, tok, vodeni tok
flow balance ujednačenost to ka
flow conditions protočni uvjeti
Flow control Kontrola toka, nadzor toka, upravljanje tokom
flow control (in data network) nadzor tijeka (u podatkovnim mrežama)
flow cytometry protočna citometrija
flow diagram dijagram toka
flow formulation formulacija toka
flow injection analysis analiza s injektiranjem u protok
flow measurement mjerenje protoka
flow meter mjerač protoka
flow of goods protok dobara
flow of goods by rail and road protok dobara željeznicom i cestom
flow of traffic protok prometa
flow out of proizaći
flow scheduling raspoređivanje toka (paketa i / ili stanica)
flow shaping oblikovanje toka (paketa i / ili stanica)
Flow steress čelik za cijevi
flow suddenly šikljati, šiknuti, šiktati
flow synchronization sinkronizacija tokova (npr. video i audio tokova)
flow through propuštati
flowchart blok dijagram, dijagram toka, organigram
flowchart diagram dijagram toka
flower cvijet, cvjetati, cvjetni, ukras
flower garden cvjetnjak
flower head cvatna glavica
flower shop cvjećarnica
flower-bed cvijetna gredica
flowers cvijeće, cvjetovi
flowing graciozan, ispisan, koji teče
flow-injection analysis protočna analiza injektiranjem
flows teče
FLTSAT satellite F LTS AT satelit
flu gripa, gripe, influenca, prehlada, virusna prehlada
fluctuate fluktuirati, kolebati se, mijenjati se, njihati se, varirati
fluctuated kolebati
fluctuating current kolebljiva struja
fluctuating flow pulziranje
fluctuation fluktuacija, kolebanje, nestalnost
fluctuation margin granica fluktuacije
fluctuation of cations and anions dinamika kationa i aniona
fluctuation reserve pričuva za kolebanje šteta
fluctuations fluktuacije, kolebanje
fludex fljudeks
flue dimnjak, gripa, malje, pahuljica, pahuljice
flue gases dimni plinovi
flue-cured tobacco flue-cured duha, flue-cured duhan
fluency fluentnost, fluentnosti, glatkoća, lakoća, tečnost
fluent okretan, tečan, tekući, živahan
fluently bez zapinjanja, glatko
fluff dlačica, dlake, malje, pahulja, pahuljica, pahuljice, paperje
fluffily pahuljasto
fluffy čup, maljav, mekan, mekušast, pahuljast, pijan, pramenast, šeprtljav
fluid fluid, tečan, tečnost, tekuć, tekućina, tekućine
fluid flow tećenje fluida
fluid flow mechanics hidraulika
Fluid inclusion study Fluidne inkluzije, Studij fluidnih inkluzija
Fluid inclusions Fluidne inkluzije
fluid intake unos tekućine
fluid mechanics hidromehanika, mehanika fluida
fluidised bed fluidizirani sloj
fluidity protok, žitkost
fluidization bed fluidizacijski sloj
fluidized bed fluidizirani sloj, fluidizirano ložište
fluidized-bed combustion izgaranje u fluidiziranom sloju
fluids fluidi
fluke imati sreće, slučajnost
flume dovodni kanal, plan klisura, žlijeb
flummery laskanje
flummox smesti, zbuniti
flunk nepoložen ispit, neuspjeh
flunkey lakej, ulizica
fluor drobiti, samljeti
fluorescein angiography fluoresceinska angiografija
fluorescence fluorescencija
Fluorescence properties Fluorescentna svojstva
fluorescence spectra fluorescentni spektri
fluorescence spectroscopy fluorescentna spectroscopija, Fluorescentna spektroskopija
fluorescent fluorescentan, fluorescentna, fluorescentni, svijetleći
fluorescent lamp fluorescentna svjetiljka
fluoride fluorid, fluoridi, fluoridni
fluoride concentration koncentracija fluorida
fluoride ion-selective electrode fluorid ion-selektivna elektroda
fluorination fluoriranje
fluorine fluor
Fluorite Fluorit, fluorita
fluoro fluor
fluoroindole fluorindol
fluoroionophores fluoroionofori
fluoromethylene fluormetilen
fluorometric method fluorometrijska metoda
fluosilicic acid fluorosilicijeva kiselina
Fluoxetine Fluoksetin
flurry nalet, nalet vjetra, uzrujati
flush crvenilo, fleš, isplakivati, karte iste boje, mlaz vode, navala, pocrveniti, pocrvenjeti, poplava, poplaviti, pražnjenje, rumenilo, šiknuti, uzbuditi, uzbuđenje, zarumeniti (se)
flush away otplaviti
flush deck ravna paluba
flush deck ship brod s glatkom palubom
flush decker brod bez nadgrađa
flush protocol protokol redoslijeda isporuke
flush up nadražiti
flush with u istoj ravnini, u istoj razini
flushing light blješteće svjetlo
fluster komešanje, uzbuđenje
flute flauta, frula, svirati na frulu, žljeb
flute wrench udubljen ključ
fluted žljebovit
fluted grief stem radna šipka križnog presjeka
fluting plisiranje
flutter komešanje, lepršati, podrhtavanje, treperiti, vibriranje, vijoriti, viti
fluvial riječni
fluvial deposits Aluvijalne naslage, fluvijalne naslage
flux bujica, količina, prašak za zavarivanje, priljev, slijevanje, strujanje, teći, tijek, tok
flux and reflux plima i oseka
flux density gustoća toka
fly bježati, lepršati, lepršati se, letenje, letenjem, letjeti, muha, odletjeti, pilotirati, poletjeti, rasporak, šlic, vijoreći
fly a flag vijati zastavu
fly a flag, to vijati zastavu
fly apart izgrditi, napasti, razletjeti se
fly away odletjeti
fly down sletjeti
fly end slobodni dio, vijoreći dio
fly high biti častohlepan, pucati na visoko
fly in uletjeti
fly leaf prazan list
fly out istrčati, izjuriti, otpremiti avionom, planuti
fly sheet letak
fly to doletjeti
fly trap muholovka
fly up to doletjeti
Index Indeks