Index Indeks
fimbrial antigens fimbrialni antigeni, fimbrijski antigeni
fimbriated grubo
fimbriation rub
fin peraja, peraje
final definitivan, finale, finaln, finalni, izvedben, izvedbene, konačan, konačne, krajnji, posljednji, završni, završnica, završnog, završnom, završnome
Final Act Završni akt
final assembly završna montaža
final composition konačni sastav
final consumption krajnja potrošnja
Final consumption of electricity in the city of Za Finalna potrošnja električne energije u gradu Zagr
final date posljednji rok
final decision konačna odluka
final entry konačna prijava
final judgment konačna odluka
final leg završna dionica, završna dionica puta
final placing konačan plasman
final provisions završne odredbe
final salary method metoda konačnog dohotka
final salary scheme shema posljednje plaće
final score konačan rezultat
final wood products finalni drvni proizvodi
finale finale
finalist finalist
finalists finalistima
finality konačnost
finalize završiti
finally konačno, na kraju, napokon, naposljetku
finals finale, završnica
finance financija, financije, financijski, financiranja, financiranje, financirati, kreditirati, prihodi
finance act zakon o proračunu
finance house financijska kuća
finance leases financijski leasing
finances financije
financial financijski, financijskih, financijskim, novčan, novčanu
financial accounting financijsko računovodstvo
Financial Agency Financijska agencija
financial agreement financijski sporazum
financial aid financijska pomoć, novčana pomoć
financial analysis financijska analiza
Financial and General Administrative Matters financijske i zajedničke poslove
Financial and General Administrative Services financijskih i općih poslova
financial aspects financijski aspekti
financial assets financijska sredstva, novčana sredstva
financial assistance financijska pomoć
financial autonomy financijska samostalnost
financial capital financijski kapital
financial compensation of an agreement novčana ugovorna naknada
financial contribution financijski doprinos
financial control financijska kontrola
financial cooperation financijska suradnja
financial crisis financijska kriza
financial data financijski podaci
financial data processing obrada financijskih podataka
financial decision-making in inflation financijsko odlučivanje u infalciji
Financial Department Odjel za financije
Financial engineering Financijski inžinjering
financial equalization financijsko ujednačivanje
financial guarantee financijska garancija
Financial Household Activities financijske aktivnosti domaćinstva
financial information financijske informacije
financial institution financijska institucija, financijska ustanova
financial institutions financijske institucije
financial instrument financijski instrument
financial instruments financijski instrumenti
financial interests of members financijski interesi zastupnika
financial intervention financijska intervencija
financial investments financijska ulaganja
financial leasing financijski najam, lizing
financial legislation financijsko zakonodavstvo
financial leverage financijska poluga
financial loan financijski zajam
financial loans and credits financijski zajmovi i krediti
financial loss financijski gubitak
financial management financijski management, financijski menedžment, financijsko upravljanje, upravljanje financijama
financial market financijsko tržište
financial marketing financijski marketing
financial markets financijska tržišta, Financijsko tržište
financial mathematics financijska matematika
financial modeling financijsko modeliranje
financial occupation zvanje u financijskoj struci
financial organizations of EU financijske organizacije EU
financial perspectives financijska prognoza
financial planning financijsko planiranje
Financial Police Financijska policija
financial policy financijska politika
financial protocol financijski protokol
financial protocols financijski protokoli
financial questionnaire financijski upitnik
financial ratio financijski pokazatelj
financial records poslovne knjige
financial recovery sanacija
financial regulation financijski propis
financial reporting tranzicija
financial requirements financijski zahtjevi
financial resources financijska sredstva
financial risk financijski rizik
Financial sector financijski sektor
financial service financijska usluga
financial service provider pružatelj financijskih usluga
financial services financijske usluge
financial situation financijsko stanje
financial solvency platežna sposobnost
financial statements financijski izvještaji
financial statistics financijska statistika
Financial structure Financijska struktura
financial support financijska potpora
financial system financijski sustav, financijsko izvješćivanje
financial transaction financijska transakcija
financial underwriting financijsko preuzimanje rizika
financial year financijska godina
financially financijski
financier financijer
financing financiranja, financiranje
financing and organization financiranje i organizacija zdravstva
financing commission provizija za financiranje
financing communal activities financiranje komunalnih aktivnosti
financing development financiranje razvoja
financing free media financiranje neovisnih medija
financing health care financiranje zdravstva
Financing Investment Financiranje investicija
financing level razina financiranja
financing method način financiranja
financing of aid financiranje pomoći
financing of commercial transaction financiranje komercijalnih poslova
financing of local government financiranje lokalne samouprave
financing of the Community budget financiranje proračuna Zajednice
financing plan plan financiranja
financing policy politika financiranja
financing the war financiranje rata
finch zeba, zeba (ptica)
find naći, nađem, nađete, pronaći, pronađi, pronalazak, pronalaziti, saznati, traženje, traži, ustanoviti
find out dokučiti, otkriti, pronaći, saznati
find vent proizaći
finder tražilo
finding nalaz, nalaženje, otkriće, otkrivanje
finding site nalazište
findings nalaza, nalazi
finds nalazi, našao
finds out otkriti
fine čist, divan, fin, fini, fino, globa, globiti, kazna, kazniti novčano, krasan, lijep, lijepi, lijepo, novčana kazna, nježno, odličan
fine animal hair fina životinjska dlaka
fine arts lijepe umjetnosti
fine day lijepi dan
fine wool fina vuna
finely sitno
fineness finoća
finesse finesa, finoća pokreta, lukavost
finest najfiniji, najtanji
FINGER finger, prst, prst na ruci, traženja imena mrežnih korisnika Interneta, usluga traženja imena mrežnih korisnika u Internet
fingerprint otisak prsta
fingerprints otisci prstiju
fingers prsti
finial kopljeni vršak, vršak, završetak
finical strog
finis kraj
finish dokrajčiti, dovršiti, finiš, gladiti, kraj, okončanje, svršetak, svršiti, završiti
finish off dokončati
finished dovršen, gotov, svršen, završen, završene, završetka, završimo
finishing dovršavanje, finiša, obrada, površinska obrada
finite konačan, konačni, određen, ograničen, potpunost
finite codeword konačna kodna riječ
finite difference ADI-method ADI-metoda konačnih razlika
finite difference method metoda konačnih diferencija
finite differences konačne diferencije, konačne razlike
finite element analysis metoda konačnih elemenata
finite element method metoda konačnih elemenata
Finite Element Methods Metoda konačnih elemenata
finite elements konačni elementi
finite error propagation konačna propagacija pogreške, konačno širenje pogreške, ograničeno širenje pogreške
finite field konačno polje
finite geometry konačna geometrija
finite group konačna grupa
finite impulse response konačni impulsni odziv
finite set konačan skup
finite state machine stroj s konačnim brojem stanja
finite state vector quantizer vektorski kvantizator s konačnim brojem stanja
Finite volume method metoda kontrolnih volumena
finite-differences method metoda konačnih razlika
finitely konačno
finite-state koji je s konačnim brojem stanja, oznaka za sustav s konačnim brojem stanja
finite-state machine theory teorija automata s konačnim brojem stanja
fink dostavljač, ostaviti na cjedilu, štrajkolomac
Finland Finska
finn Finac
finnish finski, finski jezik
fins peraje
fiord fjord, morski zaljev
Fir Jela, jele
FIR filter filtar s konačnim impulsnim odzivam, FIR filtar
Fir sapwood Bjeljika jelovine
fir tree jela, smreka, smreke, stablo jele
fire ispaliti, oganj, opaliti, oštećenja, otpustiti, paljba, plamen, podjariti, požar, pucanje, pucati, revolvera, udar, upaliti se, vatra, vatrogasci, zapaliti
Fire blight Bakterijska palež
fire brigade požarna brigada, vatrogasna brigada
fire department vatrogasna služba
fire detector uređaj za otkrivanje vatre
fire dump praskav plin, zapaljiv
fire extinguisher aparat za gašenje požara
fire extinguishing piping cjevovod za gašenje požara
fire fighting gašenje vatre
Fire Fighting School Vatrogasna škola
fire hazard opasnost od požara, opasnost požara
fire hose protupožarno crijevo
fire marshal vatrogasac
fire off opaliti
fire piping cjevovod (protupožarni)
fire protection protupožarna zaštita
fire risk opasnost od požara
fire station vatrogasna stanica
firearm vatreno oružje
firearms and munitions vatreno oružje i streljivo
fireball vatrena kugla, vatrena lopta, vatrenu loptu
firecracker praskalica
fire-cracker praskavica, žabica
firecrest vatroglavi kraljić
fire-department vatrogasna služba
firefighter vatrogasac
firefly krijesnica
fire-foam pjena za gašenje požara
fireman vatrogasac
fireman's outfit vatrogasna oprema za jednu osobu
Firenze Firenca
fireplace kamin, ognjišće, ognjište
fireproof nezapaljiv, vatrostalan
firewall firewall, vatrozid
firewood drvo za ogrjev
fireworks zabava
firing gađanje, paljenje, žarenja, žarenje
firing range streljana, streljanom
firm čvrst, čvrsto, firma, poduzeće, tvrtka, tvrtkom
firm governed by commercial law društvo na koje se primjenjuje trgovačko pravo
firmament nebeski svod
firmly čvrsto, stalan, uzak
firmness čvrstina, čvrstoća, nepokolebljiv, strogost
firms poduzeća, tvrtke
firmware program izveden u sklopovskoj opremi, ugrađeni program, ugrađeni softver
firs-rate vrhunski
first najprije, prvi, prvo
first aid prva pomoć
first aid station stanica za hitnu pomoć
first come first served prvi dođe-prvi van
first division prva liga
first generation language jezik prve generacije
first half prvo poluvrijeme
first in first out prvi uđe- prvi van
first in first out memory spremnik s pristupom "prvi uđe - prvi van"
first job prvi posao
first league prva liga
first Lome Convention Prva konvencija iz Loméa
first name ime
first night premijera
first of prije
first of all najprije, prije svega
first order system sustav prvog reda
first party CTI integracija računala i telefona temeljena na praće, korisnička CTI
first party release raskidanje veze od strane bilo kojeg pretplatnika
first principles osnovna načela
first referee prvi sudac
first shortest path strategy strategija prve najkraće staze
first stage of EMU prva etapa EMU
first window prvi prozor (područje valnih duljina oko 850nm)
first-generation language jezik prve generacije
first-line indent uvlačenje prvog retka, uvlaka prvog retka
firstly najprije, prvo
first-order interpolation interpolacija prvoga reda
first-order kinetics kinetika prvog reda
first-pass metabolism metabolizam prvog prolaza
first-rate prvorazredan, prvorazredno
firth morski zaljev, uski zaljev, ušće rijeke
fiscal financijski, fiskalni, poslovan, poslovnoj
fiscal aspects fiskalni aspekti
fiscal charge fiskalna naknada
fiscal court fiskalni sud
fiscal decentralization fiskalna decentralizacija
fiscal discrimination fiskalna diskriminacija
fiscal equalization fiskalno izjednačavanje
fiscal federalism fiskalni federalizam
fiscal fraud porezna prijevara
fiscal instrument fiskalni instrument
fiscal legislation fiskalno zakonodavstvo, porezno zakonodavstvo
fiscal monopoly fiskalni monopol
fiscal policy fiskalna politika, porezna politika
fiscal spillovers fiskalna prelijevanja
fiscal system fiskalni sustav
fiscal systems fiskalni sustavi
fiscal year fiskalna godina
fiscalities fiskaliteti
fiscality fiskalne jedinice
fish pecati, riba, riblji, ribljih
fish Amphioxus ribe kopljača
fish and fisheries products ribe i riblji proizvodi
fish assemblage zajednice riba
fish disease riblja bolest
fish farming uzgoj riba
fish oil riblje ulje
fish photography fotografija ribe
fish plate uzdignuti rub na palubi broda
fish product riblji proizvod
fish restaurant riblji restoran
fish scale vaga na oprugu
fish soup riblja juha
fish spear harpun
fish tail riblji rep
Fish Terrine Riblja terrine
fishbolt spojni zavrtanj
fish-bone riblja kost
fisher ribar
fisheries ribarstvo
fisheries policy politika ribarstva
fisheries product ribarski proizvod
fisheries products ribe i riblji proizvodi, riblji proizvodi
fisheries sector područje ribarstva
fisheries structure ustrojstvo ribarstva
fisherman ribar, ribič
fishermen ribara, ribari
fishermen's ribarska, ribarski
fishery ribarski, ribarstvo, ribolov
fishery data ribarstveni podaci
fishery management upravljanje u ribarstvu
fishery produce ribarska proizvodnja
fishery products ribe i riblji proizvodi, riblji proizvodi
fishery research istraživanje u ribarstvu
fishery resources ribarski resursi
fishery-biological investigations ribarstveno-biološka istraživanja
fishes ribe
fish-gig harpun
fish-hook udica
fishing izlov ribe, pecanje, ribanje, ribarenja, ribarenje, ribarski, ribarsko, ribarskom, ribarstvo, ribolov, ribolovni, ribolovnim, ribolovnog
fishing agreement ribarski ugovor
fishing area ribolovno područje
fishing boat ribarska brodica, ribarski brod, ribarski čamac
fishing catcher brod za lov
fishing controls kontrola ribolova
fishing fleet ribarska flota
fishing gear ribolovni alat
fishing grounds lovište ribe
fishing industry ribarska industrija
fishing licence povlastica za ribolov
fishing net ribarska mreža
fishing permit dozvola za ribolov
fishing port ribarska luka
fishing region ribolovište
fishing regions ribolovišta
fishing regulations ribolovni propisi
fishing rights prava na ribolov
fishing rod štap za ribanje, štap za ribolov, trska
fishing season ribolovna sezona
fishing smack ribarska brodica
fishing statistics ribarska statistika
fishing vessel plovilo za ribolov, ribarski brod
fishkill pomor riba
fishmonger trgovac ribom
fishmonger's ribarnica
Index Indeks