Index Indeks
fetoplacental fetoplacentarni
Feto-placental Doppler Fetoplacentarni dopler
fetta cheese feta sir
fetter lanac, okov, ropstvo, sapeti, spona
fettle kondicija, položaj, stanje
fetus fetus, zametak
feud feud, svađa, zavada
feudal feudalan, feudalni
feudal army feudalna vojska
Feudal fortress Feudalna utvrda
feudal police state feudalna policijska država
feudal possesion vlastelinstvo
feudal system feudalizam
feudal towns plemićki gradovi
feudalism feudalizam
feuilleton feljton, podlistak
feuilletonist feljtonist
feulleton podlistak
fever febra, groznica, visoka temperatura, vručica, vrućica
feverish grozničav, uzbuđen
feverishly grozničavo
few malen broj, malo, malo njih, malobrojan, nekolicina, nekoliko
few(a) neki, poneke, poneki, poneko
fewer manje
fewer of you manje vas
fewness malen broj, nekolicina
fez fes
ff ss
f-f detector f-f detektor
fiance mladoženja
fiancé zaručnik, zaručniku
fiancee mlada, nevjesta, zaručnica
fiasco fijasko, neuspjeh, propast
fiat nalog, odredba, zapovijed
fib izmišljotina, lagati, udarac (boks)
fiber optičko vlakno, svjetlo vod, svjetlo vod n o vlakno, vlakno
fiber bandwrth pojasna širina svjetlo vod n o g vlakna
fiber bundle snop optičkih vlakna
fiber distributed data interface sučelje raspodijeljenog prijenosa podataka svjetlo
fiber in the loop svjetlovodna petlja
fiber optic optičko vlakno
fiber optic attenuator prigušnik s optičkim vlaknima, svjetlovodni prigušnik
fiber optic cable svjetlovodni kabel
fiber optic communications optičke komunikacije, svjetlosne komunikacije
fiber optic connector konektor optičkog vlakna, spojnik svjetlo vod n o g vlakna
fiber optic coupler sprežnik svjetlo vod n o g vlakna
fiber optic data link podatkovna veza optičkim vlaknom, podatkovna veza svjetlo vodnim vlaknom
fiber optic detector svjetlovodni detektor
fiber optic fiber svjetlovod n o vlakno
fiber optic illuminator svjetlovodni osvjetljivač
fiber optic laser diode svjetlovodna laserska dioda
fiber optic light source svjetlovodni izvor svjetla
fiber optic material materijal optičkog vlakna
fiber optic modem svjetlovodni modem
fiber optic network optička mreža, svjetlovodna mreža
fiber optic receiver/transmitter svjetlovodni primopredajnik
fiber optic repeater svjetlo vodni obnavljač signala, svjetlovodni repetitor
fiber optic voice video transmission systems svjetlovodni govorni i video prijenosni sustav
fiber optics svjetlovodna optika, tehnologija prijenosa optičkim vlaknima
fiber reinforced polymer vlaknima armirani polimer
fiber to the x optičko vlakno do x, svjetlovodno vlakno do x
fiber-optic optičko vlakno, svijetlovodni, svjetlovod, svjetlovodni
fibers vlakna
fibre vlakna, vlaknima, vlakno, žila
fibre electrokinetic potential elektrokinetički potencijal vlakana
fibre scattering raspršenje u optičkom vlaknu
fibreglass fiberglas
fibres vlakana, vlakna, vlaknasti
fibres which have not been spun nepredena vlakna
fibrillation fibrilacija
fibrin glue fibrinsko ljepilo
fibrinogen fibrinogen
fibrinolysis fibrinoliza
fibroblast fibroblast
fibroblasts fibroblasti
fibrogenic dust fibrogena prašina
fibrosis fibroza
fibrous vlaknast
fibrous rope vlaknasto uže
fibulae fibule
ficititous holonomic solution fiktivno holonomno rješenje
fickle hirovit, nepostojan, nestalan, promjenjiv
fiction bajka, beletristika, fantazija, fikcija, fikciji, izmišljanje, mašta
fiction/faction fikcija/činjenica
fictional fikcionalno
fictionalisation of the history fikcionalizacija povijesti
fictious fiktivan
fictitious izmišljen, izmišljeni
fictive fiktivan, izmišljen
FID FID
fiddle besposličariti, guslati, gusle, violina
fiddle faddle glup razgovor, prazne riječi
fiddle-faddle brbljavac
fiddler violinista
fiddlestick gudalo
fidelity odanost, stupanj vjernosti standarda, vjernost, vjernosti
fidelity to data vjernost podacima
fidget nervozan čovjek, strepnja, vrpoljiti, vrpoljiti se
fiducial pouzdan, povjerljiv
fiduciary fiducijaran, kurator, opunomoćenik, upravitelj, zasnovan na povjerenju
fiduciary deposit polog u pouzdane ruke
fiduciary duty fiducijarna obveza
fiduciary issue izdanje banknota bez zlatnog pokrića
fie fuj
field bojište, djelokrug, igralište, list, područje, polje, teren, terenska, terenski, terenu
Field crops Ratarske kulture
field goal koš iz igre
field marshal feldmaršal
field measurements mjerenje
field of complex numbers polje kompleksnih brojeva
field of dreams polje snova
field of education obrazovanje
Field Research terenska istraživanja
field service officer postrojbeni časnik
field sprayer ratarska prskalica
field strength jakost polja
field test terenska ispitivanja
field trials poljski pokus
field trip izlet
field width širina polja
field-effect transistor tranzistor s učinkom polja
fieldfare branjug, drozd borovnjak
fields područja, područjima, području, polja, poljima
fiend đavo, krvni neprijatelj, neman, zlotvor
fiendish đavolski, pakostan
fierce bijesan, divalj, divlji, razjaren, vatren
fiercely bijesan, divlji, grozan, ljut, okrutan, razjaren, srdit
fiery strasan, vatren
fife frula, svirala
FIFG FIFG
fifteen petnaest, petnaestak
fifteenth petnaesti, petnaestog
fifth peti, petina, petog, petom
fifth generation language jezik pete generacije
fifth generation management upravljanje jezikom pete generacije
fifties pedesete, pedesetih god
fiftieth pedeseti
fifty pedeset, pedesetak
fig smokva
fig tree smokva, stablo smokve
fight bitka, borba, borbe, boriti, boriti (se), boriti se, dvoboj, suzbijati, svađa, tučnjava, tući se
fight against crime borba protiv kriminala
fight against fiscal fraud borba protiv poreznih prijevara
fight against insects borba protiv kukaca
fight against unemployment borba protiv nezaposlenosti
fight against wastage borba protiv stvaranja otpada
fight club klub boraca
fight fire gasite vatru, gasiti vatru, ugasite vatru, ugasiti vatru
fight hand to hand borba prsa o prsa
fighter borac, hrvač
fighting borba, borben, borbeni
fighting and preventing crime suzbijanje i sprečavanje kriminala
fighting man borac
figment izmišljotina, plod mašte
figs smokve
figural figuralan, figuralni
figuration oblikovanje
figurative figurativan
figurative composition figuralne kompozicije
figurative illustrations in architecture figurativni prikazi u arhitekturi
Figurative language Figurativni jezik
figurative painting figurativno slikarstvo
figurative thought figurativna misao
figuratively figurativno
figure broj, brojka, cifra, crtež, figura, isticati se, iznos, lik, oblik, osoba, podaci, podatak, pojava, predočiti, predstaviti, slika, sračunati, uobličiti, znamenka
figure out izračunati, odgonetnuti, osmišljati, riješiti, riješiti matematički zadatak
figures brojčani iznos, izračun, izračunata količina, ličnosti, slike
figures in a literary text figure u umjetničkom tekstu
figures in language figure u jeziku
figures of decrepitude figure oronulosti
FIGURES OF SPEECH FIGURE
Fiji Fidži
filament filament, končić, nit, žareća nit
filamentous nitast, nitastoj
filbert lješnjak
filberts lješnjak
filch ukrasti
file arhivirati, datotečni, datoteka, datoteke, evidencija, fascikla, klasificirati, kolona, marširati u koloni, podnijeti, poredati se, red, spis, strugati, turpija, turpijati, uređeni skup podataka, urudžbirati, vrsta
file a claim tužiti
file a protest uložiti žalbu
file a suit tužiti
file a tax return prijaviti porez
file access pristup datotecifile and terminal access method
file attribute atribut datoteke
file backup sigurnosna preslika datoteke
file compression sažimanje datoteke
file control upravljanje datotekom
file extension datotečni nastavak
file format oblik datoteke, oblik zapisa datoteka, struktura datoteke
file header zaglavlje datoteke
file label oznaka datoteke
file layout raspored datoteke
file location lokacija datoteke, mjesto datoteke
file locking sprječavanje pristupa datoteci, zaključavanje datoteke
file management system s u stav upravlja nj a datotekama
file merging stapanje datoteka
file name ime datoteke, naziv datoteke
file number broj datoteke, datotečni pozivni broj, pozivni broj datoteke
file protection zaštita datoteke
file recovery oporavak datoteke, vraćanje datoteke u ispravno stanje
file retention period rok čuvanja datoteke, vrijeme pohrane datoteke
file search pretraživanje datoteke, traženje datoteke
file server datotečni poslužnik, sklopovska i programska oprema za rad s datotekama
file sorting razvrstavanje datoteka
file structure ustroj datoteke (INTERNET)
file system meta data metapodaci datotečnog sustava, s u stav datoteka meta podataka
file transfer prijenos datoteka
file transfer protocol protokol prijenosa datoteka
file transfer, access and management prijenos, pristup i upravljanje datotekama
file updating ažuriranje datoteke, nadopunjavanje datoteke, obnavljanje datoteke
filename ime datoteke
files arhiva, datotekama, datoteke, dosjei
filfill izvršiti
filial dječji, kćerinski, sinovljev, sinovski
filiation utvrđivanje očinstva
filibuster pirat
filigree filigran, filigranski rad
filing and records department urudžbeni zapisnik
filing fee upisna taksa
filing folder registrator
filing system sustav arhiviranja
filings opiljci, strugotine
filipino filipinac
fill dostatnost, ispuna, ispuniti, napuniti, napuniti se, puniti, punjenje
fill color boja za popunu
fill handle držač za ispunu
fill in ispuniti, izvještaj, napuniti
fill up staff vacancies popuniti upražnjena radna mesta
filled ispunjen, popunjeno, pun, punjen, punjenja, punjenje
Filled Polymer Blends punjene polimerne mješavine
filled single-fiber loose buffer ispunjena cijevna sekundarna obloga optičkog vlakn
filler aparat za punjenje, filer, lijevak, punilo, punjač, punjenje, umetak, unutrašnjost
filler cell ćelija za popunjavanje
filler materials dodatni materijali
fillet file, pečenje, povez, traka za kosu, vrpca
fill-in ispuniti
fill-in signal unit signalna jedinica ispune (u sustavu signalizacije
fill-in the blanks ispuniti obrazac
fill-in the form ispuniti obrazac
filling fila, ispunjavanje, ispunjavanjem, nadjev, nasipanje, punjenje, zubna plomba
filling in popunjavanje
filling income tax return podnošenje prijave poraza
filling pipe cijev za punjenje
filling pressure tlak punjenja
filling tax return podnošenje prijave poraza
fill-in-the-blanks ispuni praznine
fillip kvrcanje, kvrcnuti, podstrek, udarac prstom
filly mlada kobila, ždrebica
film film, filmski, folija, kino-predstava, opna, skrama, sloj, tanka presvlaka
film company filmsko poduzeće, kompanija
film festival filmski festival
film industry filmska industrija
film production filmska proizvodnja
film star filmska glumica, filmska zvijezda, filmski glumac
filosophy of history filozofija povijesti
filter cijediti, cjediljka, filtar, filter, filtrirati, sklop za izdvajanje željenoga frekvencijskog podru
filter bank filtarski slog
filter cake isplačni oblog
filter cigarettes cigarete s filterom
filter coefficient filtarski koeficijent
filter generator filtarski generator
filter material filter materijal
filter set filtarski slog
filter tip element filtra
filter-banks filtarski slogovi
filtering filtrirane, filtriranje, izdvajanje željenoga frekvencijskog područja
filters filteri
filth blato, nečistoća, prljavština
filtrate filtrat, filtrirati, procijediti, pročistiti
filtration filtracija
Index Indeks