Index Indeks
extusion izbacivanje
exuberance bogatstvo, bujnost, izobilje, pretek, suvišak
exuberant bogat, bujan, obilan
exude izlaziti, izlučivati se, lučiti
exuding izlučujući
exuding hope zračenje
exult kliktati, likovati, trijumfirati
ex-voto flag zavjetna zastavica
ex-work price tvornička cijena
ex-works price cijena fco tvornica, cijena proizvoda na paritetu fco tvornica
ex-works price of the product cijena proizvoda fco tvornica, cijene fco tvornica proizvoda
ex-works price of the set cijena seta fco tvornica
ex-Yugoslavia bivša Jugoslavija
eye gledati, oka, oko, pogled
eye bank očna banka
eye development razvoj oka
eye glasses naočale
eye movement kretanje pogleda
eye of storm oko ciklone
eye pattern otvor oka (u dijagramu digitalnog signala), uzorak oka
eyebrow obrva
eyeglass leća
eyeglasses naočale
eyelash trepavica
eyelid očni kapak
eyes oči, očiju, očima, oka
eyesight čulo vida, vid
eyesore nagrđen
eyewash prijevara, sprava za pranje očiju nakon nezgode
eyewitness očevidac
Eysenck's model Eysenckov model
Eysenck's personality traits Eysenckove crte ličnosti
Eysenck's theory Eysenckova teorija
ezekiel bread kruh ezekiel
e-zine elektronički časopis, elektronički magazin
f number f-broj, f-broj. žarišni broj, omjer žarišne udaljenosti i otvora lece
F.Riggs F.Riggs
faba beans grah faba
fabijan fabijevac
fable bajka, basna, priča
fabric građa, građa stijene, Struktura stijene, tkanina
fabricate proizvoditi
fabrication fabrikacija, gradnja
Fabry Perot amplifier Fabry-Perot pojačalo
Fabry-Perot cavity Fabry-Perot šupljina
fabulous basnoslovan, legendaran, nevjerojatan
facade fasada, pročelje
face gledati ka, lica, lice, licem, maske za lice, oduprijeti, osoba, prednja strana, suočiti se
face amount nominalni iznos
face massage masaža lica
face the target okrenuti se prema cilju
faced obrađen, suočen
facemask maska za lice, maske za lice, masku za lice
faceplate lice zaslona, prednja ploča
faces lica
facet aspekt, brušenje, faceta, izbrušena ploha, mala ravnina, rubno obrađena dekoracija kod zrcala, strana
facetious duhovit, šaljiv, veseo
face-to-face communities zajednice neposrednog kontakta
facial facijalni, koji se tiče lica, osobni, prednji, vanjski
facial hair dlake na licu
facial photogrametry fotogrametrija lica
facies facijes, Facijesi, karbonatni facijesi
facile bez teškoća, lagan, lak
facilitate olakša, olakšati, olakšavati, omogućavanjem, omogućiti, omogućivati, pomoći
facilitated olakšan, olakšana
facilitated diffusion olakšana difuzija
facilitating olakšavanje, olakšavanju, podupiruće, podupirući
facilitation olakšavanje, pojednostavljivanje
facilitation of control pojednostavljivanje kontrole
facilitator podupirući, podupirućih
facilitators podupireće, podupirućih
facilities objekata, objekte, objekti, pogodnosti, pogodnostima, postrojenja, resursi, sadržaja, sadržaji, sadržajima, sredstva, uvjete, uvjeti
facilities coordinator koordinator službe održavanje objekata
facilities for loading and unloading mogućnost utovara i istovara
facilities for the disabled pomagala i ustanove za osobe s invaliditetom
facility dodatna usluga, jedinica, lakoća, mogućnost, objekt, olakšica, pogodnost, ponuda, ponudom, postrojenje, sadržaj, sredstvo, susretljivost, uređaj
facility information podatak o sredstvu za komunikaciju
facility request signal signal zahtjeva za dodatnom uslugom
facinated fasciniran
facing gledati ka, navarivanje, oblaganje, obrada, suočavanje
facing pages nasuprotne stranice
facoemulsification fakoemulzifikacija
facsimile elektronički prijenos dokumenata, faks, faksimil, kopija, prijepis, reprodukcija
facsimile (fax) elektronički prijenos dokumenata, faksimil
facsimile machine faksimilni uređaj
facsimile machine (fax machine) faks, faksimilni uređaj, telefaks
facsimile terminal faksimil terminal, telefaks
facsimiles faksimili
fact čin, činjenica, fakat, fakt, podatak, realnost, stvarnost
fact-finding mission istražno povjerenstvo
Factice faktis
faction frakcija, grupa, stranka
factionalism frakcionaštvo
factious frakcionaški, nesložan, stranački
factitious fiktivan, izvještačen, vještački
factography faktografija
factor čimbenik, čimbenika, činilac, činitelj, faktor, faktorski
factor analyses faktorska struktura
factor analysis faktorska analiza
factor of production proizvodni čimbenik
factor of safety faktor sigurnosti
factor structure faktorska struktura
factore structure faktorska struktura
factorial analysis faktorska analiza
Factorial Experiment faktorski eksperiment
factorial experiments faktorijelni pokusi
factorial systems design faktorsko oblikovanje sustava
factories tvornicama, tvornice
factoring faktoring, faktoriziranje, prodaja prava potraživanja, rastavljanje na činitelje
factorize rastaviti na faktore
factors faktori, faktorima
factors of the economic growth činitelji gospodarstvenog razvoja
factors of victimization faktori viktimizacije
factory fabrika, tvornica
factory automation automatizacija tvornice
factory default tvornički predviđena vrijednost
factory ship brod tvornica
factory worker tvornički radnik
facts činjenicama, činjenice, činjenično stanje
factual činjenični, faktičan
facultative fakultativan, neobavezan
faculties fakulteti, fakultetima
faculty fakultet, fakulteta, fakultetu, sposobnost, talent
Faculty of Agriculture Agronomski fakultet
Faculty of Architecture Arhitektonski fakultet
Faculty of Chemical Engineering and Technology Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Faculty of Chemical Technology Kemijsko-tehnološki fakultet
Faculty of Civil Engineering Građevinski fakultet
Faculty of Dental Medicine Stomatološki fakultet
Faculty of Economic Science Ekonomski fakultet, Ekonomskog fakulteta
Faculty of Economics Ekonomski fakultet
Faculty of Electrical Engineering Fakultet elektrotehnike
Faculty of Electrical Engineering and Computing Fakultet elektrotehnike i računarstva
Faculty of Engineering Tehnički fakultet
Faculty of Food Technology and Biotechnology Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Faculty of Forestry Šumarski fakultet
Faculty of Geodesy Geodetski fakultet
Faculty of Graphic Arts Grafički fakultet
Faculty of Law Pravni fakultet, Pravnog fakulteta
Faculty of Maritime Studies Pomorski fakultet
Faculty of Medicine Medicinski fakultet
Faculty of Metallurgy Metalurški fakultet
Faculty of Natural Sciences and Mathematics Prirodoslovno-matematički fakultet
Faculty of Organization and Informatics Fakultet organizacije i informatike
Faculty of Pharmacy and Biochemistry Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Faculty of Philosophy Filozofski fakultet
Faculty of Philosophy of the Society of Jesus Filozofski fakultet Družbe Isusove
Faculty of Physical Education Kineziološki fakultet
Faculty of Political Science Fakultet političkih znanosti
Faculty of Special Education and Rehabilitation Edukacijsko rehabilitacijski fakultet
Faculty of Textile Technology Tekstilno-tehnološki fakultet
Faculty of Tourism and Foreign Trade Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu
Faculty of Tourism and Hospitality Management Fakultet za turistički i hotelski menadžment
Faculty of Traffic Engineering Fakultet prometnih znanosti
Faculty of Veterinary Medicine Veterinarski fakultet
fad ćef, hir, prohtjev
fade gubiti se, iščezavati, iščeznuti, izblijediti, izblijedjeti, slabiti, uvenuti, venuti
fade margin pretek zbog fedinga, pretek zbog pojave iščezavanja signala
fade occurrence factor mjera pojave fedinga
faded izblijedio
fader regulator jačine
fading feding, iščezavanje signala, promjena jakosti signala zbog promjena svojstava p
fading channel kanal s fedingom
faecal fekalni
faecal coliforms fekalni koliformi
faecal matter feces
Faeroes Ferojski otoci
fag bubati, dirinčenje, dosadan rad, iznurenost, iznuriti, mučenje, peder, težak rad
fag(g)ot naramak pruća
faggot babetina, homoseksualac
fagot snop, svežanj
fail doživjeti neuspjeh, izostati, ne uspjeti, nedostajati, neuspjeh, neuspjeti, odustane, odustati, opasti, pasti, podbaciti, pogriješiti, prestati, pretrpjeti, pretrpjeti neuspjeh, propasti, propustiti, razočarati
failed je propustila, neuspio, nije ispunilo proročanstvo, nije uspio, propustio
failing mana, neuspjeh, slabost, u nedostatku
failing these u nedostatku navedenoga
failing this u nedostatku navedenoga
fails ne izvrši
failure greška, kvar, lom, nestašica, neuspjeh, pogreška, poraz, prelom, prestanak, promjena stanja, propast, propust, zastoj u radu, zatajenje
failure rate učestalost kvara, učestalost pogreške
failure recovery oporavljanje od kvara, uklanjanje kvara
failure to act propuštanje
failure to fulfil neispunjenje
failure to provide uskraćivanje
failure to report for duty samovolja u obnašanju službe
failure to submit nepodnošenje
failure to submit documents nepodnošenje dokumenata
failures kvarovi, porazi
failz processes obiteljski procesi
fain rado
faint klonuti, malaksati, nerazgovjetan, nesvijest, onesvijestiti, slab
faintly slabo
faintness slaboća
fair fer, iskreno, izložba, lijep, lijepo, nepristran, otvoreno, plav, plavokos, pošten, poštene, pošteno, poštenog, pravedan, pravedno, pravično, sajam, svijetao, vašar, vedar, velesajam
fair competition pošteno tržišno natjecanje
fair play fer igra, korektna igra
fair queueing pravedno poredavanje, ravnopravan red čekanja
fair treatment pravedni tretman
fair-haired plavokos
fairing izglađivanje
fairlead vodilica kojom se mjenja smjer konopa
fairly fer, iskreno, nepristrano, potpuno, pravično, prilično, sasvim
fairness pravednost, pravednost (npr. raspodjele kapaciteta mreže aktiv
fairplay poštena igra
fairs sajmovi
fairway plovni dio rij, plovni dio rijeke, plovni dio vodenog puta
fairway buoy bova na ulazu u plovni kanal
fairway speed ovlaštena brzina plovnim dijelom
fairy čaroban, dobra vila, vila, vilinski
fairy tale bajka, bajke, priča o vilama
fairy tales bajke, bajki
fairyland vilinsko carstvo
fairy-tale bajka, bajke
fait svršen čin
faith povjerenje, vjera, vjerovanje
faithful odan, točan, vjeran
faithfully vjerno
faithless bezvjeran
fake falsifikat, krivotvorina, lažan, patvoriti, podvala, prijevara, varanje, varka
fake hitter lažni smečer
faking zavaravanje
fakir fakir
falcon sokol
falični simbol phaelic symbol
Falkland Islands Falklandski otoci
fall bubnuti, ispadne, ispasti, jesen, jesenjim, opadati, otpadati, otpasti, pad, pada, padati, padom, pasti, poginuti, potpadati, propast, srušiti se u, vodopad
fall below target pasti ispod planiranog, pasti ispod zacrtanog
fall down pasti, spasti
fall in upasti
fall into upasti
fall off spadati
fall out ispasti
fall out from the league ispasti iz lige
fall over pasti preko čega, pasti sa, prevrnuti se, prijeći k neprijatelju
fall to pasti
fallacious lažan, pogrešan
fallacy greška, obmana, zabluda
fallen pada
falling opadanje, padati, silazni, smanjivanje
falling tide oseka
fallout škart
fallow ugar
fallow deer jelen lopatar, jelena lopatara, srna
fallow land ugar
fallow-deer jelen lopatar
Index Indeks