Index Indeks
expiate ispaštati, okajati
expiation ispaštanje, okajanje
expiration istek roka, isteknuće, izdah, izdisanje, kraj (roka), protek, skadenca
Expiration of the Contract Istek ugovora
expire crknuti, isticati, izdahnuti, umrijeti
expiry istek, protek
expiry date datum prestanka važnosti, datum važenja
expiry date indication oznaka datuma isteka važnosti
expiry of a treaty istek ugovora
expiry time vrijeme isteka (važnosti poruke)
explain objasniti, pokazivati, pokazuje, protumačiti, rastumačiti, razjasniti
explained objašnjen, objašnjeni, obrazložen
explains objašnjenja
explanation objašnjenja, objašnjenje, objašnjenjem, obrazloženje, obrazloženje presude, pojašnjenje, tumačenje
explanation of voting objašnjenje glasovanja
explanations objašnjenja, tumačenja
explanatory koji objašnjava, objasnidben
explanatory dictionary objasnidbeni rječnik
explanatory note napomena za pojašnjenje
explanatory style eksplanatorni atribucijski stil
explicable objašnjiv, razjašnjiv
explicate razjasniti
explication eksplikacija, objašnjenje
explicit eksplicitan, eksplicitno, izričit, izričita, jasan
explicit access izričiti pristup, zajamčeni pristup mreži
explicit forward congestion indication eksplicitna unaprijedna indikacija zagušenja
explicit meaning eksplicitno značenje
explicit rate dojavljena učestalost, izričita brzina prijenosa, izričita učestalost
explicit route izričiti smjer, izričito određeni smjer u SNA mreži
explicit solutions eksplicitno rješavanje
explicit transaction izričita transakcija, izričiti posao
explicitly eksplicitno, izričito
exploatation eksploatacija
explode eksplodirati
exploded odletjeti u zrak
exploit eksploatirati, iskoristiti, iskorištavati, izrabljivati, podvig
exploitation ekploatacija, eksploatacija, eksploatacije, eksploatacijski, eksploatacijskog, iskorištavanje, izrabljivanje, korištenje
exploitation characteristics eksploatacijske karakteristike
exploitation of resources iskorištavanje prirodnih izvora
exploitation of the sea-bed iskorištavanje podmorja
exploitation of the seas iskorištavanje mora
exploitative iskoristiv
exploitative resources eksploatacijske zalihe
exploited iskorišten, izrabljen
exploiter istraživač
exploration istražiti, istraživanje
explorations istraživanja
exploratory behavior eksploracijsko ponašanje
explore ispitati, istražiti, istraživati
explore a possibility ispitati mogućnost
explored istražen
explorer istraživač
explorers istraživači
explores istraživao
exploring iskorištavanje, istraživati
explosimeter sprava za mjerenje exsplozivnosti/zapaljivosti
explosion eksplodiranja, eksplozija, eksplozije
Explosion of ammunition Eksplozija municije
explosion peril opasnost eksplozije
explosion protection zaštita od eksplozija
explosive eksploziv, eksplozivan, eksplozivni
explosive charge eksplozivno punjenje
Explosive materials Eksplozivne tvari
explosive ordnance disposal naredba za uništenje eksplozivnih sredstava
explosive power eksplozivna snaga
explosives eksplozivi, eksplozivi.
exponent eksponent, eksponentexponential key exchange, nositelj, potencija, privrženik, zastupnik
exponential eksponencijalan, eksponencijalni
exponential growth curve krivulja eksponencijalnog rasta
exponential modulation kutna modulacija
exponential smoothing eksponencijalno izglađivanje
exponentiation eksponenciranje, potenciranje
expontent izvođač, predstavnik, tumač
Export eksporirati, eksport, eksportirati, izvesti, izvoz, izvoza, izvoziti, izvozna, izvozni
export aid izvozna pomoć
export capacity izvozna mogućnost
export credit izvozni kredit
Export Credit Financing and Insurance financiranje i osiguranje izvoznih kredita
export credit insurance osiguranje izvoznih kredita
export customs procedure izvozni carinski postupak
export document izvozna isprava, izvozni dokument
export duty izvozna carina
export filter filtar za uvoz
export financing financiranje izvoza
export industry izvozna industrija
export levy izvozna pristojba
export licence izvozna dozvola
export marketing izvozni marketing
export of capital izvoz kapitala
export of waste izvoz otpada
export policy izvozna politika
export price izvozna cijena
export promotion promicanje izvoza
export refund povrat novca pri izvozu
export refund system sustav povrata izvoznih carina
export restriction izvozno ograničenje
export restrictions izvozna ograničenja
export revenue izvozni prihod
export subsidy izvozna subvencija
export tax porez na izvoz
exportation eksport, izvoz
exportation of products uvoz proizvoda
exported eksportiran, izvezen, izvozi, izvozio, izvožen
exported goods izvezena roba
exported material izvezeni materijal
exporter izvoznik
exporter's application izvoznikov zahtjev
exporting country zemlja izvoznica
exporting party stranka izvoznica
exports izvoza, izvozu
expose izlagati, izloženi, izložiti, otkriti
exposed izložen, izložena, izloženi
exposes izlaže
exposition ekspozitura, izlaganje, izložba, obrazloženje
expositive opisni
expositor tumač
expository koji objašnjava, koji tumači, razotkrivajući
expostulate nagovarati, pravdati se, prigovarati, savjetovati
expostulation pravdanje
exposure eksponiranje, eksponirati, izlaganje, izlaže, izloženost, izložiti zračenju, otkriće
exposure assessment procjena izloženosti
exposure at default rizična izloženost
exposure to risk izloženost riziku
expound razjasniti, razložiti
expresionism ekspresionizam
express brz, brzo odašiljanje, ekspres (voz), ekspresan, hitan, hitar, hitna poruka, hitno, iskazati, istisnuti, izraz, izraziti, izražava, izražavati, izreći, izričit, izričite, izričitog, jasan
express train ekspresni vlak
expressed iskazan, izrazila, izrazili, izražavati, izražen
expresses izražava
expressing izražavanje
expression ekspresija, fraza, izraz, izraza, izražaj, izražajem, izražavanja, izražavanje, izričaj, naziv, nazivom
expressionism ekspresionizam
expressionless bezizrazan
expressions izrazi
expressions of time vremenski izrazi
expressive ekspresivan, izrazni, izraznog
expressive artificial intelligence ekspresivna umjetna inteligencija
expressive behaviour ekspresivno ponašanje
expressivity ekspresivnost, ekspresivnosti
expressly izričito
expressman dostavljač
expressway autocesta
expropriate eksproprirati, izvlastiti
expropriation izvlaštenje
expulsion isključenje, istjerivanje
expunge izbrisati, slistiti
expurgate čistiti, pročistiti
expurgation čišćenje
exquisite izvrstan, odličan, probran, sjajan
exquiste izvrstan, odabran
ex-serviceman ratni veteran
extant postojeći, sadašnji
extemporaneous improviziran
extempore bez priprem, improviziran, nepripremljen
extemporise improvizirati
extemporize improvizirati
extend dodati, obuhvaćati, obuhvatiti, produžiti, produžuje, produžuje drugog, proširiti, proširivati, protegnuti, protezati se, proteže se, pružati se, širiti
extended ispružen, produžen, proširen, proširuje
extended address proširena adresa
extended answer message indicate indikacija proširenog odgovora, oznaka proširenog odgovora
extended architecture proširena arhitektura, prošireni ustroj
extended binary coded decimal interchange code prošireni BCD kod za razmjenu podataka (IBM)
extended dialing prošireno biranje
extended digital subscriber line linija primarne brzine prijenosa od 2.048 Mb/s, proširena digitalna pretplatnička linija
extended double eurocard proširena dvostruka eurokartica
extended GSM GSM s proširenim frekvencijskim područjem
extended industry standard architecture proširena sabirnica ISA
extended memory produljena memorija, proširena memorija
extended security option proširena mogućnost zaštite podataka
extended superframe prošireni nadokvir
extended switching matrix proširena komutacijska matrica, prošireni komutator
extended total access communications system komunikacijski sustav s proširenim potpunim pristu
extending proširenja, proširenje
extends proteže se
extensibility pruživost, rastezljivost
extensibility properties rastezna svojstva
extension dodatak, ekstenzija, ispružanje, korisnički telefonski priključak, lokalni priključak, nastavak, odvojak, produljenje, produženje, produžetak, proširenje, širenje
extension area područje proširenja
extension cord produžni kabel
extension dimension dimenzija proöirenja, dimenzija proširenja
extension of Hilbert modules proširenje Hilbertovih modula
extensions ekstenzije, produljenja, produženja
extensions of operator spaces proširenja operatorskih prostora
extensions to cover proširenje pokrića
extensive ekstenzivan, opsežan, opsežni, prostran, širok, važan
extensive farming ekstenzivna zemljoradnja
extent dio, granica, mjera, omjer, opseg, produljenje, prostor, veličina
extent of an extra risk opseg povećanog rizika
extent of matching nivo usklađivanja
extention of casualty proširenje dokaznice pomorske nezgode
extention of sea protest proširenje dokaznice pomorske nezgode
extenuate blažiti, tražiti opravdanje, umanjiti, umanjiti krivicu
extenuation mršavljenje, ublaživanje
exterior eksterijer, eksterijera, eksterijeran, eksterijerno, vanjski
exterior gateway protocol protokol za razmjenu podataka između usmjernika u, vanjski protokol poveznika
exterior link vanjska veza
exterior reachable address vanjska dostupna adresa
exterior route vanjski smjer
exterminate iskorijeniti, istrijebiti, uništiti
extermination eksterminacija, iskorjenjivanje, istrebljivanje, uništenje
extern izvanjski, vanjski
external vanjska, vanjski, vanjskih
external buffer vanjska privremena memorija, vanjski međuspremnik
external bulk memory vanjska masovna memorija
external cavity vanjska šupljina
external confrontation line vanjska crta sukoba
external data vanjski podaci
external data representation standardni način opisa strukture podataka tvrtke S, vanjska predodžba podataka
external debt vanjski dug
external evaluation eksterna evaluacija
external fixator vanjski fiksator
external frontier of the Community vanjske granice Zajednice
external linearization eksterna linearizacija
External metrics eksterne metrike programske opreme
external modem samostalni modem, vanjski modem
external policy vanjska politika
external storage vanjska memorija
externalism eksternalizam
externality eksternalnost, predmetnost, stvarnost
externally izvana
Ext-groups Ext-grupe
extinct izumro, ugašen, ugažen
extinction ekstinkcija, gašenje, istrebljenje, izumiranje, slabljenje, ugasnulost
extinction (fire) gašenje
extinguish gasiti, pogasiti, ugasiti, ugasiti vatru, uništiti, utrnuti
extinguisher aparat za gašenje, aparat za gašenje požara, gasilo za svijeću, sprava za gašenje
extirior eksterijer
extirpate iskorijeniti
extirpation istrebljenje
extirpator iskorjenitelj
extol hvaliti, uznositi, veličati
extort iznuditi, iznuđivati
extortion iznuda, iznuđivanje, otimanje, ucjena
extortionate iznuđivački, prekomjeran
extortioner gulikoža, iznuđivač, otimač
extra dodatak, dodatan, dodatkom, dodatni, ekstra, izvanredan, naročito, posebno, preko broja, više
extra- dodatni, ekstra
extra high frequency frekvencijsko područje od 30 do 300 GHz, iznimno visoke frekvencije
extra money posebno zarađen novac
extra mortality povećana smrtnost
extra premium dodatna premija, doplatak za povećani rizik
extra risk posebni rizik, povećani rizik
extra -time produžetak
extra work posao izvan redovnog, poseban posao
extra-atmospheric space svemirski prostor
extrabudgetary izvanproračunski
extra-budgetary expenditure dodatni proračunski izdatak
extra-Community trade trgovina izvan Zajednice
extracontactual relations izvanugovorni obvezni odnosi
extra-contentious procedural law izvanparnično pravo
extracontractual liability izvanugovorna odgovornost
extract ekstrakt, iscijediti, istisnuti, iščupati, izbor iz knjige, izdvajanje, izdvojiti, izlučiti, izvadak, izvaditi, izvod, izvući, načiniti izvadak, načiniti izvadak iz knjige, odlomak, polučiti, sažetak, sažeti
extract (fluid) iscijediti
extracted izlučen, izlučena
extraction ekstrakcija, izlučivanje, izolacija, izvadak, izvod, vađenje
extraction of oil pridobivanje nafte
extraction ratio iscrpak
extractor ekstrator
extracts of aerosols ekstrakti aerosola
extradite izručiti
extradition ekstradicija, izručenje
extramarital vanbračni
extraneous dalek, stran, tuđ
extranet ekstranet
extraordinarily izvanredno, neobično, posebno
extraordinary izuzetan, izuzetne, izuzetnim, izvanredan, izvanredna, izvanredno, neobičan, neobično, neredovit, poseban
extraordinary budget izvanredni proračun
extraordinary charges izuzetna opterećenja
Extraordinary conditions in forestry Izvanredni uvjeti u šumarstvu
extrapolate ekstra polirati, procijeniti vrijednost izvan područja poznatih vri
extrapolation ekstrapolacija, procijeniti vrijednost izvan područja zadanih vrij
extraterrestrial izvanzemaljski
extra-terrestrial došljak iz svemira
extraterrestrial noise izvanzemaljski šum, svemirski šum
extraterrestrial radiation izvanzemaljske zračenje, svemirsko zračenje
extra-territoriality eksteritorijalnost
extrathymic T cell generation timus
extravagance ekstravagancija, neumjerenost, prekomjernost, pretjeranost, pretjerivanje, rasipnost
extravagant ekstravagantan, nastran, neobičan, rasipan
extravaganza burleska
Extremadura Extremadura
extreme ekstrem, ekstreman, ekstremnih, ekstremnim, granični, krajnost, krajnji
extreme flow EKSTREMNI PROTOK
extreme left ekstremna ljevica
extreme poverty neimaština
extreme right ekstremna desnica
extremeline najbolji
extremely ekstremno, iznimne, iznimno, izrazito, izvanredno, jako, krajnje, krajnje mjere, neobično, veoma
extremely high frequency ekstremno visoke frekvencije (30 do 300 GHz), krajnje visoke frekvencije
extremely low frequency ekstremno niske frekvencije
extremes ekstrema, krajnosti
extremism ekstremizam
extremist ekstremist, politički ultraradikal, pristaša ekstremnih nazora
extremity kraj, krajnost, krajnje mjere, vrh, vrhunac, završetak
extricate izvući, oslobađati, osloboditi, rasplesti
extrinsic ekstrinzičan, nepredviđen, neuobičajen, primjesni, vanjski
extrinsic branch measure mjera vanjske grane
extrinsic identifier nepravi identifikator, vanjski identifikator, vanjski označivač
extrinsic semiconductor ekstrinzični poluvodič, poluvodič s primjesama, primjesni poluvodič
extrude istisnuti, istusnuti, izgurati, utiskivati, žigosati
Extruded products Ekstrudirani proizvodi
extrusion ekstruzija, izbacivanje, izguravanje
extrusion cooking ekstruzija
Index Indeks