Index Indeks
exclaim kriknuti, uzvikivati, uzviknuti, viknuti
exclaimed uzviknula
exclamation usklik, uzvik
exclude braniti pristup, isključiti, isključiti iz igre, isključivanje, isključivati, izuzeti, odstraniti
excluded sector izuzeto područje
excluding isključuje, isključujući, osim
exclusion isključenje, izuzeće, izuzetak, izuzimanje
exclusion clause kaluzula o isključenju
exclusion clauses klauzule isključenja
exclusion from EC treatment izuzeće iz postupka EZ-a
exclusion from public-sector employment onemogućavanje zapošljavanja u javnim službama
exclusion of the player isključenje igrača
exclusive ekskluzivan, isključiv, isključiva, izuzetan, izuzetnim, neuračunat
exclusive distribution agreement sporazum o isključivoj distribuciji
exclusive economic zone isključivi gospodarski pojas
exclusive of bez obzira na
exclusive OR gate isključivo ILI logički sklop
exclusive purchasing agreement sporazum o isključivoj kupovini
exclusively ekskluzivno, isključivo, isključno
exclusively owned by isključivo u vlasništvu
exclusiveness isključivost
exclusivity isključivost
excommunicate izbaciti, izopćiti
excrement izmet, pogan
excrescence čvoruga, izbočina, izraslina, narastanje
excrescences ekskrescencije
excrete izlučiti, lučiti
excretion izlučina, izlučivanje
excretionism ekskrecionizam
exculpate iskupiti, ispričati, opravdati, osloboditi, rehabilitirati
exculpation ekskulpacija
exculpatory opravdan, opravdavajući
excursion ekskurzija, izlet, izletnički
excursion site izletište
excursions izletničkih
excursions. ekskurzije
excusable opravdan
excuse ispričati, isprika, izgovor, izlika, opravdanje, opravdati, oprostiti, osloboditi
excuse me oprosti, Oprostite
Excuse me miss Oprostite gospođice
Excuse me please Oprostite molim
execrable odvratan
execrate proklinjati
executable izvršan, izvršni
executant izvršilac, izvršitelj
execute izvesti, izvoditi, izvršiti, pogubiti, provesti, riješiti
executed proveden
executer izvršitelj
executing egzekucija, izvođenje, izvršavanje
execution egzekucija, izvođenje, izvršavanje, izvršenje, izvršiti, kazna, ovrha, pogubljenje, provedba, rješavanje
execution creditor ovrhovoditelj
execution debtor ovršenik
execution of a request rješavanje molbe
execution of an assessment provedba procjene
execution of request rješavanje molbe
execution phase faza izvršenja
execution time vrijeme izvođenja, vrijeme izvršenja
executioner dželat, izvršitelj, krvnik
executive izvršan, izvršni, izvršni program, izvršno tijelo, rukovoditelj
executive authority tijelo izvršne vlasti
executive body izvršno tijelo
executive competence izvršna nadležnost
executive officer direktor
executive power izvršna vlast
executive program izvedbeni program, izvršni program
executor izvršilac, izvršitelj
exemestane egzemestan
exemplar primjer, primjerak, uzor
exemplary primjeran
exemplification dokazivanje s primjerom
exemplify dokazivati
exempt izuzeti, neoporeziv, osloboditi, oslobođen, poštedjeti
exempt from tax oslobođen od poreza
exempt from taxation osloboditi od poreza
exemption isključenje, izuzeće, oslobođenje, oslobođenje od
exemption from customs duties izuzeće od carine, izuzeće od plaćanja carine, oslobođenje od carinske pristojbe
exemption from customs duty izuzeće od carine, izuzeće od plaćanja carine
exemption from proof of origin izuzeće od dokazivanja podrijetla
exemption of signature izuzeće od potpisivanja
exemptions oslobođenja
exequatur egzekvatura
exercise domaća zadaća, dresirati, fizičko opterećenje, izvršavanje, tjelesni trening, treniranja, treniranje, uporaba, vježba, vježbanje, vježbanju, vježbati, zadatak
exercise of official authority izvršavanje službenih ovlasti
exercise the option iskoristiti opciju
exercised primjenjivati, vježba
exercises praktikum
exercising ostvarivanje, ostvarivanju
Exergy Eksergija
exert napregnuti se, vršiti
exerting napor, naprezati
exertion napor, naprezanje, nastojanje
exfiltration izvlačenje
exhalation izdahnuti
exhale izdisanje, uzdisati
exhaust iscrpiti, iscrpsti, isprazniti, ispušni, ispuštanje, istrošiti
exhaust gas line cjevovod (ispušni)
exhaust pipe ispusna sapnica, ispušna cijev, odvodna cijev
exhaust piping cjevovod ispušnih plinova
exhaust trunk ispusni kanal
exhaust valve ispušni ventil u motoru
exhausted iscrpljen, malaksao
exhaustible iznuren
exhausting iscpljujući, iscpljuljujućih
exhaustion iscrpljenost, iscrpljivanje, iznurenost
exhaustion of resources iscrpljivanje prirodnoga izvora
exhaustive iscrpan, iscrpljujući
exhaust-valve ispusni ventil
exhibit dokazati, izlagati, izložak, izložba, izložiti, prikazati se, prilog
exhibited izložen, izloženi
exhibition egzibicija, egzibicijska utakmica, izložba, izložben, izložbeni, postav, prikaz, prikazivanje
exhibition hall izložbena dvorana
exhibitionism egzibicionizam
exhibitions izložbe, izložbi, postava
exhibits eksponata, eksponati, izložba, prikazuje
exhilarate oživjeti, razvedriti, razveseliti
exhilaration raspoloženje, veselje
exhort nagovarati, opomenuti, preklinjati
exhortation uvjeravanje
exhumation ekshumacija, iskop
exhume iskopati
ex-husband bivši muž
exibition egzibicija, vratolomija
exicit podbadati, uzbuditi
exigency nevolja, nužda, potreba
exile emigrant, izgnanik, izgnanstvo, izgon, izgonu, prognanik, prognati
exist postojati, postoje, postoji, živjeti
existed postojale
existence egzistencija, postojanja, postojanje, postojanjem
existence problem problem egzistencije
existent egzistentan, postojeći
Existential and Durable Goods egzistencijalna i trajna dobra
existential tension egzistencijalna napetost
existentialism egzistencijalizam
existing popstojeći, postojeći, postoji, sadašnji, tekući, važeći
exists postoji
Exit isključiti, izaći, izlaz, izlazak, izlazni, napustiti, zatvori
exit border node izlazni rubni čvor
exodus egzodus
exogenetic processes egzogenetski procesi
exogenous vegetabilan
exogenous and endogenous factors egzogeni i endogeni faktori
exorbitance pretjeran
exorbitant pretjeran, zelenaški
exorcist egzorcist, istjerivač duhova
exordium početak
exoteric egzoterički
exotic egzotičan, egzotična biljka, egzotika, neobičan
exotic germplasm egzotična germplazma
expand ekspandirati, nadograđivati, nadograđuju, naduti, proširiti, proširivati, rastezati, raširiti, razgranati, razviti, širenje, širiti, širiti se
expanded ekspandirao, proširen, raširen
expanded memory proširena memorija, proširena memorija po određenoj specifikaciji, prošireno pamtilo
expander tool alat za uvaljivanje cijevi
expanding šireći, širenja, širenje
expanse prostor, prostranstvo, širina
expansion ekspanzija, proširenje, razvoj, sirenje
expansion bend ekspanzijski cijevni luk
expansion board dodatna tiskana ploča, ploča za proširenje
expansion bus sabirnica za PC kartice, sabirnica za proširenja, sabirnica za uključenje dodatnih kartica
expansion card dodatna tiskana ploča, kartica za proširenje
expansion joint kompenzator
expansion of a figure ekspanzija lika
expansion slot mjesto za umetanje PC kartica, utor za proširenja
expansion tank ekspanzijski tank
expansion valve sklop u kojem plin ekspandira i pothlađuje se
expansive ekspanzivan, opsežan, prostran, rastegljiv
expatriate emigrant
expatriate worker radnik upućen na rad u inozemstvo
expect čekati, očekivati, očekujemo, očekuju
expectance vjerojatnost
expectancy čekanje, vjerojatnost
expectation očekivanja, očekivanje
expectation formulae ocekivanja
expectations očekivanja
expected očekivan, očekivani, očekuje
expected holding time očekivano vrijeme trajanja (poziva)
Expected Maximum Loss očekivana maksimalna šteta
expected value očekivana vrijednost, očekivanje
expecting iščekivala
expectorate iskašljati, iskašljavanje, iskašljavati
expectoration iskašljavanje
expedience korisnost, probitačnost
expediency probitačnost, svrsishodnost
expedient smicalica
expedite odaslati, otpremiti
expedited data odaslani podatci
expedited data acknowledgement potvrda o odaslanim podatcima
expedition ekspedicija, putovanje, žurba
expedition ship ekspedicijski brod
expeditious brz, hitar, okretan
expediture izdatak, rashod
expel isključiti, istjerati, izagnati, izbaciti, prognati
expell istiskivati, odstranjivati, potiskivati
expence rashodi
expend plaćati, potrošiti, trošiti se
expenditure izdatak, rashod, rashod materijala, rashodi, trošak
expenditures izdatke
expense izdatak, rashod, trošak, trošku
expense overrun prekoračenje troškova
expense ratio kvota troškova, stopa troškova
expenseless besplatno
expenses izdaci, izdatke, trošak, troškovi
expenses loading režijski dodatak
expenses paid plaćeni troškovi
expensive skup, skupocjen
exper stručni
experience doživjeti, doživljaj, doživljaju, iskusiti, iskustava, iskustvo, probati
experience basis iskusna baza
experience rating iskustveno utvrđivanje premije
experience-based learning iskustveno učenje
experienced doživjeli, doživljavao, iskusan, osjeća
experiences doživljaji, iskustva
experimantal eksperimentalni
experiment eksperiment, eksperimentiranje, ogled, pokus, pokušaj, pokušati
experiment on animals pokus na životinjama
experiment on humans pokus na ljudima
experimental ekperimentalni, eksperimentalan, eksperimentalnim, eksperimentalnog, pokusni
Experimental allergic encephalomyelitis Eksperimentalni alergijski encefalomijelitis
experimental animal models ekperimentalni životinjski modeli
experimental design eksperimentalni dizajn
experimental farm pokusno poljoprivredno gospodarstvo
experimental investigation eksperimentalno istraživanje
experimental investigations eksperimentalna istraživanja
Experimental mechanics Eksperimentalna mehanika
experimental methods eksperimentalne metode
experimental model eksperimentalni model
experimental modelling eksperimentalno modeliranje
experimental object eksperimentalni objekti
experimental parameter tests experimentalna provjera svojstava
experimental plots pokusne plohe
experimental procedures eksperimentalni modeli
experimental study eksperimentalna studija
experimental testing eksperimentalni postupci
experimentally eksperimentalno, pokusno
experimentation eksperimenti, eksperimentiranje
experimenting eksperimentiranje
Experiments Eksperimenti, eksperimentiranja
Experiments in fluid mechanics Eksperimenti u mehanici fluida
expers stručan
expert ekspert, ekspertni, Ekspertni sustavi pr, iskusan, meštar, poznavalac, stručan, stručni, stručno, stručnjak, vješt, vještak
expert shell ekspertna ljuska, stručna ljuska
expert system ekpertni sustav, ekspertni sistem, ekspertni sustav, ekspertni sustavi, stručni sustav
expert systems eksperni sustavi, ekspertni sistem, Ekspertni sustav, ekspertni sustavi
expert systems and artificial intelligence ekspertni sustavi i umjetna intel
expert team ekspertni tim
expert technological systems ekspertni tehnološki sustavi
expert work stručni rad
expertise ekspertiza, ekspertize, stručnost, stručnosti, vještačenje
expertly stručno
expertness stručnost
experts meštri, stručnjaci, stručnjaka
Index Indeks