Index Indeks
Eustacy eustazija
eutectic eutektik
eutectic system eutektički sustav
EUTELSAT EUTELSAT
euthanasia eutanazija
eutrophication eutrofikacija
evacuate evakuirati, isprazniti, napustiti
evacuated napušten, napušteno
evacuation evakuacija, napuštanje, povlačenje
evacuation team transportna ekipa
evacuee evakuirana osoba
evade izbjeći, izbjegavati
evaluate ocijeniti, procijeniti, vrednovati
evaluated ocijenjen, ocijenjeni
evaluation evaluacija, evaluacijski, evaluacijskih, Evalvacija, ocjena, ocjenjivanja, ocjenjivanje, procjena, valorizacija, valorizacije, vrednovanje
evaluation method metoda procjene
evaluation of data evaluacija podataka
evaluation of resources procjena prirodnih izvora
evaluation of skills procjena vještina
evaluation of the students evaluacija učenika
evaluation of the teaching process evaluacija nastave
evaluation of tourism supply evaluacija turističke ponude
Evaluation Research evaluacijsko istraživanje
evanesce izgubiti se, nestati
evanescence gubljenje, iščezavanje, nestajanje, prolažanje, prolaženje
evanescent koji nestaje, kratkotrajan, letimičan, prolazan
evangelically evangelički, protestanski
evangelism evangelizacija
evangelist evangelist
evangelistars evanđelistari
evangelization evangelizacija
evaporate isparavati
evaporated cane juice ishlapljeli sok
evaporates Evaporiti
evaporating heat toplina isparavanja
evaporation ishlapljivanje, isparavanje, uparivanje
Evaporite deposits Evaporitna ležišta
evaporite rocks Evaporitne stijene
evaporites evaporiti
evaporte ispariti
evapotranspiration evapotranspiracija
evasion izbjegavanje, izgovor, odstupanje, skretanje, utaja
evasion of taxes utaja poreza
evasive izbjegavajući, odstupajući
eve predvečerje, večer, večer uoči, večer uoči praznika
even baš, čak, čak i, dapače, gladak, paran, parnom, podjednak, podjednako, ravan, uopće
even handed nepristran
even keel isti gaz na pramcu i krmi
even number parni broj
even page parna stranica
even parity paran paritet, parna parnost (redundantno kodiranje)
even so čak kad bi tako i bilo, pa ipak
even though čak i da
even(not) čak (ni)
evenhanded nepristran
evening večer, večera, večernjim
evenings večeri
evenly bez ostatka, podjednako, ravnomjerno
evenness glatkost, jednakost, podjednakost
event događaj, događajem, događanje, manifestacija, natjecanje, priredba, slučaj, slučajnost, slučaju, sportska disciplina, zgoda
event catalogue popis događaja
event continuity clause klauzula o trajanju događaja
event oriented system analysis modeliranje događajima
event supervisor kontrolor natjecanja
event-driven execution izvođenje (programa) uvjetovano događajem (npr. od, kašnjenjem)
event-driven program program upravljan događajima
eventful sadržajan, sadržajnom, važan, značajan
eventide sumrak, večer
Event-related potentials evocirani potencijali
events događaja, događaji, događajima, događanja, događanjima, priredaba, priredbama
eventual eventualan, eventualnih, krajnji, moguć
eventually krajnje, krajnji, na kraju
eventuate desiti se
ever bilo kada, ikad, ikada, svagda, uopće, uvijek
ever after vječno
ever growing sve veći, sve većim
ever more sve veći
evergreen zimzelen
ever-green zimzelen, zimzelene
everlasting dugotrajan, neven, trajan, vječan, vječit
evermore uvijek, zauvijek
every o, sav, sva, svaki, svaki (pojedini), svakih, svakog, sve
every day svaki dan, svakodnevno
every other svaki drugi
every(one) svaki
everybody svako, svakoga, svatko, svi, svima
everyday svakidašnji, svakidašnjica, svakodnevan, svakodnevne, svakodnevnica, svakodnevnice, svakodnevnom
everyday life svakodnevica, SVAKODNEVNI ŽIVOT
everyday speech govorni jezik
everyone svaki, svakom, svakome, svatko, svi
everything svašta, sve, sveg
everywhere svagdje, svuda, svugdje
evetuality eventualnost
evict iseliti, istjerati, istjerati s posjeda
eviction deložacija, evikcija
evidence dokaz, dokazati, dokazi, dokazivanje, evidencija, očiglednost, očitost, razjasniti, svjedočenje, svjedočiti, trag
evidenced svjedoći
evidences of errors and disturbances evidencija pogrešaka i poremećaja
evident evidentan, evidentno, jasan, očevidan, očit, otvoren, vidljiv, vidljivi
evil grješan, grozna, loš, nevolja, zala, zao, zla, zlo
evil woman grozna cura
evince dokazati, izložiti, pobijediti, pokazati
evocative izazivački
evoke buditi (uspomene), dozivati, evocirati, prizivati
evoked evocirani
evoked field evocirana polja
evoked potentials evocirani potencijali
Evoked potentials P300 evocirani potencijali
evoked responses evocirani odgovori
evolution evolucija, evolucije, postanak, postanka, razviće, razvoj
evolution diagram evolucijski dijagram
evolutional evolucijska
evolutionary evolutivni
evolutionary algorithms evolucijski algoritmi
evolutionary changes evolucijske promjene
evolutionary explanation evolucijsko objašnjenje
evolutionary explanations evolucijska objašnjenja
evolutionary metaethics evolucijska metaetika
evolutive evolutivni
evolve evoluirati, nastajali, nastajati, raširiti se, razviti, razviti se
evolving algebras dinamičke algebre
ewe ovca
ewer bokal, ibrik, krčag, vrč
ex bivši, ex
ex Chapter ex poglavlje
ex dividend dionice prodane bez prava na dividende
ex service demobilizacija
exacerbate pogoršati, razljutiti
exacerbation pogoršanje
exact egzaktan, egzaktna, ispravan, iznuditi, točan, zahtijevati
exact method direktna metoda, egzaktna metoda
Exact sciences Egzaktne znanosti
exacting koji iziskuje, pretjeran
exaction strogost
exactitude točnost
exactly baš tako, sasvim tako, točno, upravo, upravo tako
EXAFS spectroscopy EXAFS spektroskopija
exaggerate pretjerivati, preuveličati, preuveličavati
exaggerated prekomjeran
exaggeration pretjerivanje
exalt oduševiti, uzvisiti
exaltation uzvišenje
exam ispit, ispitu
examination ispit, ispitivanje, istraživanje, pregled, preispitati, razmatranje
examinations ispit, ispita, ispiti
examine ispitati, ispitivati, istražiti, pregledati, provjeravati, provjeriti, razmatrati, razmotriti, saslušavati
examined ispitan, istražen, kontrolira, kontroliran, saslušavati
examiner ispitivač
examining ispitni, razmatrajući
example djelo, pralik, primjer, primjera, primjeru, uzorak, zadatak
examples dijelovi, primjerima
exams ispita, ispite, ispitima
exasperate gorčiti, razbjesniti
excavate iskopati, iskopavati, izdubiti
excavation iskop
Excavation of rock masses Otkopavanje stijenskih masa
excavations iskapanja, iskopavanja, iskopi, iskopine
exceed prekoračiti, prelaziti, premašiti, premašivati, prijeći
exceeded premašuje
exceeding prelazeći, prelazi
exceedingly neizmjerno, previše
exceeds veća, veći
excehtional neodoljiv
excel isticati se, nadmašiti, nadmašivati, odlikovati se, razriješiti
excellence nadmoćnost, prednost
excellency ekscelencija, ekselencija, odlična kvaliteta
excellent izvrsan, izvrsni, izvrstan, najbolji, odličan, savršen, savršene, vrhunski
excellently izvrsno, odlično
except isključiti, izostaviti, izuzeti, izvan, osim, samo što
exception isključenje, iznimka, izuzeće, izuzetak, izuzetkom, izuzimanje, odstupanje
exception clauses klauzule isključenja rizika
exception reporting izvješće o izuzetnoj situaciji ili podatku
exceptional izniman, iznimna, iznimnih, izrazit, izrazito, izuzetan, izuzetnog, izvanredan, jedinstven, neodoljivoj
exceptional and critical circumstances iznimne i kritične okolnosti
exceptional circumstances iznimne okolnosti, izvanredne okolnosti
exceptionally osobito
exceptions to the obligation izuzeci od obveze
excerpt istaknuti, izvod, odlomak, praviti izvode
excess franšiza, odbitna franšiza, ostatak, ostatke, prekoračenje, preobilje, prestup, pretjeranost, višak
excess burst size dodatna širina praska
excess of loss reinsurance reosiguranje viška šteta
Excess Point samopridržaj
excess profits tax dodatni porez
excessive neumjeren, predimenzioniran, pretjeran
excessively neobičan, neumjeren, prekomjerno, pretjeran
excess-three code kod s viškom tri
exchange burza, izmjena, mijenjati, promet, promijeniti, razmijenili, razmijeniti, razmjena, razmjene, zamijeniti, zamjena, zamjenu
exchange area područje centrale
exchange buffering međuspremnik za izmjenu
exchange control devizna kontrola
exchange discount disagio
exchange information razmjena informacija
exchange of heat razmjena topline
exchange of information razmjena informacija
exchange of letters razmjena pisama
exchange of players izmjena igrača
exchange of publications razmjena publikacija
exchange office mjenjačnica, mjenjačnice
exchange offices mjenjačnicama
exchange parity tečajni paritet
exchange policy devizna politika
exchange premium agio
exchange rate devizni tečaj, tečaj
Exchange rate difference Tečajna razlika
Exchange Rate Mechanism tečajni mehanizam
exchange rate policy tečajna politika
exchange rates instrument tečajni instrument
exchange restriction devizno ograničenje
exchange termination komutacijsko zaključenje, završetak centrale
exchange transaction devizna transakcija
exchange up kvaliteta
exchange views razmijeniti gledišta, razmjenjivati gledišta
exchanged izmijenili, izmijenjen, mijenja, mijenjan
exchanger izmjenjivač
exchange-rate mechanism mehanizam valutnih tečajeva
exchequer državna blagajna, državna riznica
excimer eksimer
exciplex eksipleks
excise akcize, namet, oduzimati, trošarina
excise duty posebni porez, posebnog poreza, trošarina
excises trošarine
excitable razdražljiv, uzbudljiv
excitation ekscitacija, pobuda, pobuđenje, pobuđivanje, uzbuda, uzbuđenost
excitation codebook kodna knjiga pobude, pobudna kodna knjiga, znakovna knjiga pobude
excitation energy transfer prijenos pobude
excitation transfer prijenos pobuđenja
excitations pobuđenja
excitator pobuđivač
excite nadražiti, pobuditi, pobuđivati, pokrenuti, raspaljivati, uzbuditi, uzbuđivati
excited napaljen, raspaljen, uzbuđen
excited states kompleksiranje
excitement uzbudljivost, uzbuđenje, zanimljivost
exciter pobuda, pobuđivač, uzbudnik, uzbuđivač
excites pobuđuje, uzbuđuje
exciting uzbudljiv, uzbudljive
excitingly uzbudljivo
Index Indeks