Index Indeks
ESCB ESCB
eschatology eshatologija
Eschere escher
Escherichia coli ešerihija koli
Escherichia coli bacterium Bakterija Escherichia coli
eschew izbjeći, izbjegavati, uzdržavati se
escort dopratiti, eskortirati, otpratiti, pratilac, pratitelj, pratiti, pratnja, straža
escrow polaganje sredstava do ispunjenja uvjeta
escrow account escrow račun, založni račun
esculent jestiv
escutcheon štit
ESF ESF
eshatology eshatologija
eskimo Eskim, Eskimka, eskimski
Esophagus Ezofagus
esoteric ezoteričan
esparcette esparzeta
especial naročiti, poseban, svojstven
especially napose, naročito, osobiti, osobito, poseban, posebice, posebno
Esperanto esperanta, esperanto, esperantska, esperantski
espionage špijunaža, špijuniranje
esplanade esplanada, šetalište
espousal svadba
espouse priznati, udavati se, ženiti se
espresso espresso
esprit oštroumnost
espy spaziti, uhoditi
esquire gospodin, plemić
ESR dosimetry ESR dozimetrija
ESRO ESRO
essay esej, kratak književni sastav, pisani članak, pokušaj, sastav
essayist esejist
essence bit, bitnost, ekstrakt, jezgro, miris, suština
essences esencija
essential bitan, bitnim, bitno, ishlapljiv, ključan, neophodan, neophodno, osnovan, osnovni, osnovnim, prijeko potreban
essential boundary condition bitni granični uvjet, prijeko potreban granični uvjet
essential element ključan element
essential elements of the Agreement ključni elementi Sporazuma
essential feature osnovna značajka
essential hypertension esencijalna hipertenzija
essential macro esencijalni makro
essential oil eterična ulja, eterično ulje
Essential Oils eterična ulja
essential oils components komponente eteričnih ulja
essentiality bitnost, suština
essentially bitno, u biti, u osnovi
essentially nonlocking switch preklopnik sa zanemarivim blokiranjem
esseys and surveys eseji i studije
establish dokazati, donijeti, donositi, izraditi, osnivati, osnovati, uspostavi, uspostaviti, uspostaviti poslovni nastan, ustanove, utvrditi, utvrđivanje, zasnovati
established osnivaju, osnovan, uspostavljen, ustanovljen, ustanovljene, utemeljen, utemeljena, utvrđuje
established by the Treaties ustanovljeno ugovorima
established right stečeno pravo
established under Article 110 osnovan na temelju članka 110., temeljem članka 110.
establisher osnivač
establishes osnovati
establishing osnivanje, osnivati
Establishing paternity Utvrđivanje očinstva
establishment domaćinstvo, osnivanje, osnutak, osnutka, poduzeće, poslovni nastan, uspostava, uspostavljanje, uspostavljanjem, uspostavu, ustanova
establishment of a company poslovni nastan trgovačkoga društva
establishment of a national poslovni nastan državljanina
establishment of a natural person poslovni nastan fizičke osobe
establishment of customs unions uspostava carinskih unija
establishment of peace uspostava mira
estate dobra, imanje, posjed, posjedom, stalež, vlasništva
estate administrator likvidator
estates posjedi, staleži, stancije
estavel Estavela
esteem cijeniti, poštovanje, procijeniti, smatrati
esters esteri
estetical estetički
esthetic lijep, ukusan, umjetnički
esthetic culture estetska kultura
esthetic education estetski odgoj
esthetic preferences estetske preferencije
esthetic value estetska vrijednost
esthetics estetika
Esthonian estonski
estimate cijeniti, ocjena, osjeniti, predračun, procijeniti, procjena, procjeniti, proračun, prosuditi, suditi, valorizirati
estimated predviđen, predviđeno, približni, procijenjen, procijenjeni, procjenjuje
estimated time of arrival procijenjeno vrijeme dolaska, vrijeme dolaska
estimated time of completion procijenjeno vrijeme dovršenja, procijenjeno vrijeme izvršenja
estimated time of departure procijenjeno vrijeme odlaska
estimated time of sail vrijeme isplovljenja
estimating procjena, procjenu, proračun
estimation estimacija, ocjena, određivanje, poštovanje, procjena, procjena stanja
estimation of local background pollution ocjena lokalnog temeljnog onečišćenja
estimator estimator, procjenitelj
Estonia Estonija
estonian Estonac, Estonka, estonski
estrade estrada
estradiol and progesterone ratio omjer estradiola i progesterona
estragon estragon, tarkanj
estrange odstraniti, otuđiti, udaljiti
estrangement otuđivanje
estrogen receptor estrogenski receptori
estrogen receptors estrogenski receptori
estrous estrus
estuarine area estuarijsko područje
estuarine sedimentation estuarijska sedimentacija
estuary estuarij, ušće, ušće rijeke, ušću
estuary Neretva river ušće Neretve, ušće rijeke Neretve
esurient proždrljiv
ESW with the addition of metal powder EPT zavarivanje sa dodatkom metalnog praha
ET etil
et cetera i tako dalje
eta procijenjeno vrijeme dolaska
etafedrine etafedrin
e-tailer online trgovac
etb procijenjeno vrijeme vezivanja
ETC ETC, i dr., i drugo, i tako dalje, itd., procijenjeno vrijeme završetka
ETC diagram ETC dijagram
etc. i dr., i drugo, i sl., i tako dalje, itd., sl.
etch gravirati, radirati, rezati, urezati
etched urezan
etching bakrorez
ETEC/non-ETEC ETEC/ne-ETEC
ETEC-strains ETEC-sojevi
etephon etefon
eternal beskonačan, neprekidan, vječan, vječit, vječni
eternal home nebesa
eternally neprestano, neprolazno, trajno, vječno
ethanol etanol
ether eter, Ether, medij Ethernet komunikacijskog sustava (bez središ, uređaji zajednički Ethernet sustavu
Ethernet Ethernet, lokalna mreža tipa sabirnice s asinkronim pristupo
ethernet meltdown zagušenje Etherneta
ethernet remote bridge udaljeni most u mreži Ethernet
ethers eteri
ethertype polje oznake protokola u Ethernet okviru, tip polja u paketu Etherneta
ethic etički, etika, moralan
ethical etičan, etički, moralan
ethical absolutism etički apsolutizam
ethical approach to religion etički pristup religiji
ethical codex etički kodeks, etički kodex, profesionalni kodeks
ethical codex of profession etički kodeks profesije
ethical principles etički principi
ethical values etičke vrijednosti
ethically etički
ethico-political life etičko-politički život
ethics etika
ethics of the speach etika jezika
ethiology etiologija
Ethiopia Etiopija
ethiopian Etiopljanin, Etiopljanka, etiopski
ethnic etnički, etničkog, nacionalan
ethnic changes etničke promjene
ethnic cleancing etničko čišćenje
ethnic cleaning etničko čišćenje
ethnic cleansing etničko čišćenje, etničkog čišćenja
ethnic composition etnički sastav
Ethnic conflict Etnički konflikt, etnički sukob
ethnic conflicts etnički sukobi
ethnic discrimination etnička diskriminacija
ethnic group etnička skupina
ethnic groups etničke grupe, etničke skupine
ethnic identity etnički identitet
ethnic minorities etničke manjine
ethnic relations etnički odnosi
ethnic status etnički status
Ethnic structure of Bhutan Etnička struktura Bhutana
ethnic violence etničko nasilje
ethnic(al) etnički, jezični
ethnical etničan, etnički
ethnical composition etnički sastav
ethnical distance etnička distanca
ethnical structure etnički sastav
ethnicity etnicitet, etničnost, etnološko porijeklo
ethno etno
ethnocentrism etnocentrizam
ethnochoreology etnokoreologija
ethno-cultural microuniverse kulturno-etnički mikrokozmos
ethno-cultural processes etnokulturni procesi
ethnoculturalism etnokulturalizam
ethnogenesis etnogeneza
ethnogeography etnogeografija
ethnographic etnografski, etnografskog
ethnography etnografija, etnologija
ethnogrphy etnografija
ethnological appearance etnološke pojave
ethnological peculiarities etnološke osobitosti
ethnological rasearch etnološka istraživanja
ethnological research etnološko istraživanje
ethnologist etnolog
ethnologists etnologa
ethnology etimologija, etnologija
ethno-mobilization etnomobilizacija
ethnomusicology etnomuzikologija
ethnonyms etnonimi
ethnopsychology etnopsihologija
ethno-regional identity etno-regionalni identitet
ethnos ethos, etnos
Ethnpgraphic Etnografskom
ethological etološki
ethology etnologija, etologija
ethos of science etos znanosti
ethos of the public service ethos upravne službe
ethyl etil
ethylene etilen
ethylene carrier plinski tanker za prijevoz plina min. temperature
Ethylene plant Etilen
Ethylene-propylene-diene polymer etilen-propilen-dien polimer
ethylmorphine demethylase demetilacija etilmorfina
etic etski
etimological etimološki
etimological denotation etimološko obilježavanje
etimological dictionari etimološki rječnik
etimology etimologija
etiologic etiološki
etiologic therapy etiološka terapija
etiology etiologija, poremećaji u ponašanju
etiology of hearing impairment etiologija oštećenja sluha
etiquette etiketa, naljepnica
Etnogenesis etnogeneza
etnographic etnografski
etnology etnologija
etnosphere etnosfera
etomoxir etomoksir
Etruscan etruščanski
Etruscan language etruščanski jezik
Etruscan origins Etrušćani
Etrusco-Campanian pottery etrušćansko-kampanska keramika
ets procijenjeno vrijeme odlaska
ETSI ETSI, Europski institut za telekomunikacijske norme
ETSI technical report ETSI tehničko izvješće, tehničko izvješće Europskog instituta za normizaci
ETSI technical standard ETSI tehnička norma, tehnička norma Europskog instituta za normizaciju
ETUC ETUC
ETUI ETUI
etymologist etimolog
etymology etimologija, etnogeneza, etymologija
Etyological factors Etiološki čimbenici
EU EU, Europska unija
EU accession pristup Europskoj uniji
EU cooperation body tijelo za suradnju EU
EU directive smjernica EU
EU Drug Control Strategy strategija EU za kontrolu droga
EU judicial cooperation pravosudna suradnja EU
EU law pravo Europske unije
EU member članica Europske unije
EU Member State članica Europske unije
EU membership članstvo u Europskoj uniji
EU nationals državljani Europske unije
EU police cooperation policijska suradnja u EU
eucalyptus eukaliptus
EuclicTs algorithm Euklidov algoritam
Euclid Euklid
Euclidean euklidski
Euclidean geometry euklidska geometrija
Euclidean plane euklidska ravnina
Euglycemic hyperinsulinemic clamp Euglikemijski hiperinsulinemijski clamp
Euler angels Eulerovi kutovi
Euler equation Eulerova jednadžba
eulogize hvaliti
eulogy hvalospjev
eunuch uškopljenik
Euphemia Eufemije
euphemism eufemizam
euphemistic eufemistički
euphony blagozvučje, blagozvučnost, eufonija
euphoria euforija
euphoric euforičan
Euphrasius' Eufrazijev, Eufrazijeva
euphuistic afektiran
eupneic eupnotičan
EUR euro
EUR.1 EUR.1
Euratom Euroatom
Eureka Eureka
EURES EURES
Euripides Euripid
Euro eura, euro
euro area područje eura
Euro-Arab cooperation europsko-arapska suradnja
Euro-Atlantic euroatlantske, euroatlantski
Euroatom loan zajam Euroatoma
Eurobond euroobveznica
Eurocommunism eurokomunizam
Eurocontrol Eurocontrol
Eurocredit eurokredit
Eurocurrency eurovaluta
Eurodollar eurodolar
Eurogroup Eurogrupa
Euromarket eurotržište
EUROMET EUROMET
Euro-missile euroraketa
Europa Europa
Europe Europa, Europom, Evropa
European europljanin, europski, Evropljanin, evropski, evropskih
european academic and research network europska akademska i istraživačka mreža
European accounting system europski računovodstveni sustav
European agency europska agencija
European Agency for Safety and Health at Work Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu
European Agreement Europski sporazum
European and world networks europske i svjetske mreže
European area Europski prostor
European arms policy europska politika naoružavanja
European army corps Europske vojne snage
european ash bijeli jasen, gorski jasen
European Association Europsko udruženje
European Association Agreement Europski sporazum o pridruživanju
European Atomic Energy Community Europska zajednica za atomsku energiju
European audio-visual area europsko audiovizualno područje
European Bank for Reconstruction and Development Europska banka za obnovu i razvoj
european beaver europski dabar
european bison europski bizon
european broadcasting union europska organizacija za emitiranje, europska organizacija za televizijske sustave
European brown bear europski smeđi medjed, europski smeđi medvjed
European Central Bank Europska središnja banka
European Central Bank (EUROFED). Europska monetarna unija
european champion europski prvak
european championship europsko prvenstvo
European charter europska povelja
European citizenship status europskoga građanina
European civil service europska javna služba
European Coal and Steel Community Europska zajednica za ugljen i čelik
European Commissioner član Europske komisije
European Communications Agency europski ured za komunikacije
European Communities Europske zajednice
European Community Europska zajednica, Eurospka zajednica, Evropska zajednica
European community (EC) Europska zajednica (EZ)
European Community law pravo Europske zajednice
European company europsko trgovačko društvo
European Computer Manufacturers Association Udruga europskih proizvođača računala
European conference europska konferencija
European convention europska konvencija
European Convention on Human Rights Europska konvencija o ljudskim pravima
European cooperation europska suradnja
European Corn Borer kukuruzni moljac
European Council Europsko vijeće
European Council Directive europska direktiva
European council for post and telecommunications europsko vijeće za poštu i telekomunikacije
european countries europske zemlje
european crisis management europski crisis management
European Currency Institute Europski valutni institut
European Currency Unit europska monetarna jedinica, Europska obračunska jedinica
European Currency Unit - ECU europska monetarna jedinica - ECU
European defence policy europska obrambena politika
European drama europska drama
European driving licence europska vozačka dozvola
European Economic Area Europski ekonomski prostor, Europski gospodarski prostor, Europsko gospodarsko područje
European economic area (EEA) Europski gospodarski prostor (EEA)
European Economic Community europska ekonomska zajednica
European Economic Interest Grouping Europska ekonomska interesna grupacija
European election europski izbori
European electoral system europski izborni sustav
European Employment Strategy Europska strategija zapošljavanja
European Energy Charter Europska energetska povelja
European Energy Charter Treaty Ugovor o europskoj energetskoj povelji
European Environment Agency Europska agencija za okoliš
European foundation europska zaklada
European Free Trade Association Europsko udruženje slobodne trgovine, Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
European Fund for Development Europski fond za razvoj
European growth initiative inicijativa za europski rast
European horizons eurospki horizonti
European humanism europski humanizam
European industrial area europsko industrijsko područje
European informatics network europska informatička mreža
European Institute of Public Administration Europski institut za javnu upravu
european institutions europske institucije
European integration europska integracija, europske integracije
European integrations Europske integracije
European Investment Bank Europska investicijska banka
European Investment Fund Europski investicijski fond
European language europski jezik
European law europsko pravo, zaštita ulagatelja
European legal area europsko pravno područje
European legal history Europska pravna povijest
European legal status europski pravni položaj
European Load Response (ELR) test test Europskih kriterija opterećenja (ELR)
European Mathematical Congress europski matematički kongres
European migrational perspectives europska migracijska perspektiva
european models evropski uzori
European monarchs europski vladari
European Monetary Agreement Europski monetarni sporazum
European Monetary Cooperation Fund Europski fond za monetarnu suradnju, Europski fond za novčarsku suradnju
European Monetary Fund Europski monetarni fond
European Monetary Institute Europski monetarni institut
European Monetary System Europski monetarni fond, Europski monetarni sistem, Europski monetarni sustav
European Monetary Union Europska monetarna unija
european money europski novac
European Movement Europski pokret
European music heritage europska glazbena baština
european neuroembryological network europska neuroembriološka mreža
European official europski dužnosnik
European open shop information system europski informacijski sustav za otvorenu trgovinu
European order europski poredak
European organisations europske organizacije
European organization europska organizacija
European Parliament Europski parlament
European Parliement Europski parlament
European party europska stranka
European passport europska putovnica
European patent europski patent
European Patent Office Europski patentni ured
European Payments Union Europska unija za platni promet
european people europsko ljudstvo
European period europski period
European pharmacopeia Europska farmakopeja
European pharmacopoeia Europska farmakopeja
European philosophy Europska kultura
European political cooperation europska politička suradnja
European Political Union Europska politička unija
European prestandard europska prednorma
European private law europsko privatno pravo
european pulse code modulation europski standard za pulsnokodnu modulaciju
european radio messaging standard europski standard za radioporuke
European Radio Messaging System europski sustav radijskih poruka
European Radiocommunications Committee europski odbor za radiokomunikacije
european red elder crvena bazga
European Region europska regija
European school europska škola
European scientist europski znanstvenik
European security europska sigurnost
European social area Europsko socijalno područje
European social budget europski socijalni proračun
European Social Charter Europska socijalna povelja
European Social Fund Eurospki socijalni fond
European social policy europska socijalna politika
European species europske vrste, europske vrste drveća
European standard europska norma
European standardisation europska normizacija
European standards europske norme, europski standardi
European Standards Institute Europski institut za normiranje
European Statistical law europsko statističko pravo
European Statistical System Europski statistički sustav
European Steady Cycle (ESC) test Europski test za vozila u mirovanju (ESC)
European Steady Cycle test Europski test za vozila u mirovanju
European structures europske strukture
European studies Europske studije
European symbol europski simbol
European System of Central Banks Europski sustav središnjih banaka
European technological community (ETC). Europska tehnološka zajednica (ETC).
european telecommunications standards institute europski institut za telekomunikacijske norme
European television europska televizija
European tendencies europske tendencije
European tourism europski turizam
European tourism organisations europske turističke organizacije
European trademark europski zaštitni znak
European Training Foundation Europska zaklada za izobrazbu, Europska zaklada za stručnu izobrazbu
European Transient Cycle (ETC) test Europski test za vozila u kretanju (ETC)
European Transient Cycle test Europski test za vozila u kretanju
European transport policy europska prometna politika
European undertaking europsko poduzetništvo
European Union Europska unija, Europski savez
European University Institute of Florence Europsko sveučilište - Institut u Firenci
European university standards europski sveučilišni standardi
European values europske vrijednosti
european working time europsko radno vrijeme
European Works Council Europsko radničko vijeće
Europeanization of the public law europeizacija javnoga prava
Europeization europeizacija, Europeiziranje
Europe's energy markets europska energetska tržišta
europium europij
Europol Europol
Index Indeks