Index Indeks
Epidaurus Epidaur
epidemic epidemički, epidemija, pomor
epidemics epidemije
epidemilogy epidemiologija
epidemiologic study epidemiologija
epidemiological epidemiološki, epidemiološkoj
Epidemiological analysis of urban area Epidemiološka analiza urbane sredine
epidemiological approach epidemiološki pristup
Epidemiological characteristics Epidemiološke karakteristike, epidemiološke osobitosti
Epidemiological investigation Epidemiološko ispitivanje
epidemiological methods epidemiološke metode
epidemiological research epidemiološka istraživanja, epidemiološko istraživanje
epidemiological studies epidemiološka istraživanja
epidemiological study epidemiološka studija
Epidemiological Unit Epidemiološka služba
epidemiology epidemiologia, epidemiologija, epidemiološki
epidemiology of smoking epidemiologija pušenja
epidermal epidermički, koji se tiče gornjeg sloja kože
epidermal basal membrane epidermalna bazalna membrana
epidermic epidermički, koji se tiče gornjeg sloja kože
epidermis epiderma, pokožica
epidural anesthesia epiduralna anestezija
epigenetic epigenetske
epigram epigram
epigrams epigrami
epigraph epigraf
epigraphic epigrafika
epigraphic material epigrafička građa
epigraphical sources epigrafski izvori
epigraphics epigrafija
epigraphy epigrafija
Epigravettien epigravetijen
epilepsia epilepsija
Epilepsies Epilepsija
Epilepsy Epilepsija, padavica
epileptic epileptički
epileptic discharge epileptičko izbijanje
epileptic seizures epilepsija, epileptička izbijanja
epilogue epilog, ishod, zaključak
epipaleolithic epipaleolitik
epiphany pojava
epiphora epifora
epiphytic algae epifitske alge
epiphytic flora epifitska flora
epiphytic vegetation epifitska vegetacija
Epirus Epir
episcopal biskupski, episkopski
episcopium episkopij
episode epizoda
epistemic logic epistemička logika
epistemic states epistemička stanja
epistemological-perpetual experiment epistemološko-percepcijski eksperiment
Epistemology Epistemologija, spoznaja
epistle pismo, poruka, poslanica
epistolary form epistolarna forma
epistyle pismo
epitaph epitaf
epithelia sluznica
epithelial cells epitelne stanice
Epithermal deposits Epitermalna ležišta
Epithermal mineralization Epitermalna mineralizacija
epithet epitet
epitome izvod, kratak izvod, sadržaj
epizootiological situation epizootiološko stanje
epizootiology epizootiologija, epozootiologija
E-plane E-ravnina, ravnina električnog polja i smjera maksimalnog zra
EPO EPO
epoch epoha
epoch of the emperor Justinanus I epoha cara Justinijana I
epochs epoha, epohe
epopee epopeja
Epoque of the Emperor Justinijan epoha cara Justinijana
epos epska pesma, epska pjesma
epoxy resin epoksidna smola
Epoxy-phenol resins Epoksi-fenolne smole
e-print e-print
ePTFE conduit reconstruction rekonstrukcija ePTFE konduitom
epuration čišćenje
equable staložen, ujed, ujednačen, uravnotežen
equal biti podjednak, isti, istovjetan, istovjetnom, izjednačavan, izjednačavani, izjednačen, izjednačiti, jednak, jednaki, jednakih, jednaku, ravan, ravnopravan
equal opportunities jednake mogućnosti
equal pay jednaka plaća
equal to dorastao
equal treatment jednak tretman, jednako postupanje
equality jednakost, jednakosti, ravnopravnost, ravnopravnosti
equality before the law jednakost pred zakonom
equality between men and women ravnopravnost muškaraca i žena
equalization ekvalizacija, izjednačivanje, ujednačivanje
equalize izjednačiti, izravnati, jednačiti, ujednačiti
equalizer ekvalizator, izjednačivač, ujednačivač
equally isto, izjednačeno, jednako, jednakom, podjednako, ravnopravno
equally authentic texts jednako vjerodostojni tekstovi
equals izjednačiti, izjednačuje
equanimity hladnokrvnost, mirnoća, ravnodušnost, smirenost, staloženost
equate ravnati
equation formula, jednačenje, jednadžba, jednadžbi, jednažba
equation box okvir za jednadžbe
equation of state jednadžba stanja
equation of value jednadžba vrijednosti
equations jednadžbe
equations of strain compatibility jednadžbe kompatibilnosti
equator ekvator
equatorial ekvatorijalni, ekvatorski
Equatorial Guinea Ekvatorska Gvineja
equatorial zone ekvatorski pojas
equerry dvoranin, konjušar, konjušnik
equestrian jahač, jahački, konjanički, konjanik, konjički
equidae kopitari
equidistant ravnostran
equilateral istostran, istostraničan, jednakostran, jednakostraničan, ravnostrani
equilateral triangle jednakostraničan trokut
equilibrate uravnotežiti
equilibria ravnoteža
equilibrium ekvilibrijum, ravnoteža, ravnotežan, ravnotežna, uravnoteženost
equilibrium branch ravnotežna grana
equilibrium equations jednadžbe ravnoteže
equilization izjednačavanje
equine konjski
equine infectious anemia zarazna slabokrvnost konja
equinoctial ekvator nebeski, nebeski ekvator, ravnodnevnični
equinox ekvinocij, ravnodnevnica, sjecište nebeskog equatora i ekliptike
equip opremanje broda, opremiti, opskrbiti, snabdjeti
equipage oprema, oruđe, osoblje, uređaj
equipment alat, mehanizacija, oprema, opreme, pribor, rekvizit, sprema, sredstava, sredstva, uređaj, uređaji
equipment acquisition pribavljanje mrežne opreme
equipment cost trošak za opremu
equipment identity register identifikacijski registar, registar identifikacije pokretne opreme, uređaj za prepoznavanje pokretnih jedinica
equipment outfit oprema alatom
equipment provider dobavljač opreme
equipment with a rotating electric arc uređaj s rotirajućim električnim lukom
equipoise podjednakost, ravnoteža
equipotential ekvipotencijal, ekvipotencijalan
equipped opremljen, opremljeni, opremljenost, opskrbljen, snabdjeven
equitable nepristran, pravedan, pravičan, pravično
equitation jahanje
equities dionice, dionice koje nose dividendu poslije prioritetnih d
equity dionice, kapital, pravednost, pravičnost
Equity and State Succession Pravičnost i sukcesija država
equity fund dionički fond
equity futures futures ugovor na bazi dionica
equity investment plasman vlastitog kapitala
equity shares dio dioničkog kapitala koji ne donosi fiksnu kamat
equity. pravičnost
equivalence ekvivalencija, isto vrijednost, jednakost, jednakost po vrijedosti, jednakovrijednost, ravnopravnost, usklađenost
equivalence of diplomas istovrijednost diploma
equivalent ekvivalent, ekvivalentan, iste vrijednosti, isti, istovjetan, istovrijedan, jednak, jednako vrijedan, odgovarajući, odgovrajući, protuvrijednost, ravnopravan
equivalent binary signal ekvivalentni binarni signal, nadomjesni binarni signal
equivalent bit rate ekvivalentna bitska brzina, nadomjesna bitska brzina
equivalent circuit ekvivalentni sklop, nadomjesni sklop
equivalent column-beam zamjenski štap
equivalent effect istovjetan učinak, jednak učinak
equivalent noise power ekvivalentna snaga šuma, nadomjesna snaga šuma
equivalent rights jednaka prava
equivalent value protuvrijednost
equivalently ravnopravno
equivariant derived categories ekvivarijantne izvedene kategorije
equivocal dvomislen, dvosmislen
equivocate dvosmisleno
equivocation dvosmislenost, ekvivokacija, izvrtanje (smisla), mnogoznačnost, stupanj tajnosti
equl balance ravnoteža
equlibrium ravnoteža
era doba, epoha, era, razdoblje, razdoblju
eradicate iskorijeniti
eradicated iskorijenjen
eradication eradikacija, iskorjenjivanje
eras razdoblja
erasable izbrisiv
erasable programmable read only memory stalna memorija s mogućnošću programiranja
erase brisanje, brisati, izbrisati, sastrugati
eraser brisač, brisalo, gumica za brisanje
erasure brisanje, diska), izbrisano mjesto, izbrisano područje (vrpce
erasure signal signal brisanja
erbium erbij
erbium - doped fiber amplifier pojačalo s erbijem dopiranim optičkim vlaknom
Erbium add/drop amplifier pojačalo obogaćeno Erbijem
ERDF ERDF
Erdut agreement Erdutski sporazum
ere ispred, ranije
erect odignuti, podići, postaviti, prav, uspraviti, uspravljen, uzdignut, zidati
erected podignut, uzdigao
erection erekcija, građenje, montaža, sklapanje
erector podizač
eremite pustinjak
ergasiophygophyte ergasiophygophyt
ergative hypothesis ergativna hipoteza
ergodic ergodski
ergodic distribution ergodičke distribucije
ergodic process ergodički proces
ergonimics ergonomija
ergonomic ergonomska
ergonomic approach ergonomski pristup
Ergonomic Aspects Ergomic aspects
ergonomic conditions ergonomski uvjeti
ergonomic designing ergonomsko dizajniranje
ergonomic formation of work places ergonomsko oblikovanje radnih mjesta
Ergonomic principes ergonomska načela
ergonomic solution ergonomsko rješenje
ergonomically ergonomski, ergonomskim
ergonomics ergonomija
ergonomics design ergonomijsko oblikovanje
ergonomy ergonomija
Ergot alkaloids Ergot alkaloidi
Erichsen cupping dubina izvlačenja po Erichsenu
Ericsson's calculation Ericssonova procjena
erin irska
Eritrea Eritreja
eritrocytopoesis eritrocitopoeza
erlang Erlang, jedinica mjere intenziteta prometa
Erlang B distribution Erlangova B raspodjela, Erlangova raspodjela B
erlang C formula Erlangova formula C
erlang formula Erlangova formula
erlang lost-call formula Erlangov izraz za izgubljene pozive
erlang waiting-call formula Erlangov izraz za pozive na čekanju
ermine hermelin, zerdav
erode erodirati, nagrizati, razjedati
erodibility erodibilnost
erosion erozija, nagrizanje
erosion corrosion erozijska korozija
erosion drift erozijski nanos
Erosion of tropical soils Erozija feralitičnih tala
erosion resistance to alumina otpornost na eroziju glinicom
erosional drift erozijski nanos
Erosional drift texture Tekstura erozijskog nanosa
erosional impact of rain erozijski učinak kiše
erotic erotičan, erotički
eroticism erotika
err biti u zabludi, bluditi, griješiti, pogriješiti, zalutati
errand nalog, poruka, posao
errand boy trčkaralo
errant koji skita, lutajući, zabludjeli
errata štampar greške, tiskarske pogreške
erratic čudan, koji luta, pogrešan
erratum greška pri ispisu, greška pri pisanju, greška u pisanju, pisarska pogreška, popis tiskarskih pogrešaka, popis tiskarskih pogrešaka s ispravcima, tiskarska pogreška
erroneous pogrešan
erroneously neispravno
error greška, kvar, neispravnost, pogreška, propust, zabluda
error and omission clause klauzula o propustu i poglešci
error bars stupci pogreške
error burst prasak pogrešaka, snop pogrešaka
error calculation izračunavanje pogreške
error check pretraživanje pogrešaka
error checking and correction provjera i ispravljanje pogrešaka
error code kod pogrešaka
error concealment prikrivanje pogreške, skrivanje pogreške
error control kontrola pogrešaka, nadzor pogrešaka
error control code kod za nadzor pogrešaka
error correcting code kod za ispravljanje pogrešaka
error detecting code kod za otkrivanje pogrešaka
error detection detekcija pogrešaka, otkrivanje pogrešaka
error estimate procjena pogreške
error forecasting predviđanje pogreške, prognoziranje pogreške
error free seconds broj sekunda bez pogreške, broj sekundi bez pogreški, broj sekundi bez pogreški (na sat)
error free seconds (error-free seconds) broj sekunda bez pogreške (u prijenosu)
error function Funkcija greške
error message poruka o pogrešci
error multiplication umnožavanje pogrešaka
error probability vjerojatnost pogrešaka
error protecting code zaštitni kod
error protection detekcija i korekcija pogrešaka, zaštita od pogrešaka
error rate relativna učestalost pogrešaka
error recovery oporavak od pogreške
error signal signal pogreške
error source izvor pogreške, podrijetlo pogreške
error weighting filter filtar procjene pogrešaka
errored seconds broj sekunda s pogreškama (u prijenosu)
errors grešaka, greške
errors in variables pogreške u varijablama
ERTA ERTA
eructation podrigivanje, riganje
erudite obrazovan, učen
erudition erudicija, erudicije, obrazovanje
erupt izbacivati
eruption erupcija, izbacivanje, izljev, probijanje, vulkanska erupcija
eruptive eruptivan, izbačen, vulkanski
Eruptive rock Eruptiv
erutide učen
erysipelas crveni vjetar
erythrocyte eritrocit
erythrocyte parameters eritrocitni parametri
erythrocyte protoporthyrin eritrocitni protoporfirin
erythrocytes eritrociti
erythromycin eritromicin
erythromycylamine eritromicilamin
erythropoesis eritropoeza
erythropoietin eritropoietin
erytrocyte eritrociti
erytrocytes eritrociti
ESA ESA
ESC ESC
ESC opinion mišljenje ESC-a
ESCA shifts ESCA pomaci
escalade juriš
escalation eskalacija
escalator eskalator, pomične mehaničke stepenice
escapade bijeg, ludorija, nestašluk
escape bijeg, bježanje, bježati, izbjeći, izmaknuti, pobjeći, spasiti se, udaljiti se, umaknuti
escape character prekidni znak, prespojni znak
escape code izlazni kod (za prijelaz s jednog načina označavan
escape hatch grotlo za izlaz (slučaj nužde)
escape sequence izlazni niz, kontrolna sekvenca, prekidni niz
escapement bijeg
escaping bježale
escarole salata-zimska, zimska salata
Index Indeks