Index Indeks
enter navesti, prijaviti, ući, uključiti, ulasku, ulaz, ulazak, ulazi, ulaziti, unesete, unesite, unijeti, unos, unositi, upisati, upisati se
enter into upisati, započeti, započne
enter into contact stupiti u vezu
enter into possession stupiti u posjed
enter into register registrirati
enter the game ući u igru
enteral enteralan, enteralna, enteralna primjena
enteral feeding enteralna prehrana
entered ubačen, unesen, uneseni, upisan, upisao, zalazile
enteric trbušni tifus
entering uđu, ulazak, ulazeći, ulazite, unošenje, unošenjem
entering into agreement sklapanje ugovora
entering into marriage sklapanje braka
Enterobacteria enterobakterije
enterotoxins enterotoksini
enterovirus enterovirus
enteroviruses enterovirusi
enterpreneurial growth poduzetnički rast
enterpreneurship poduzetništvo
enterprise gospodarstvo, hrabrost, poduhvat, poduzeće, poduzetnost, pothvat, preduzimljivost
enterprise computer telephony forum udruženje tvrtki koje se bave proizvodnjom u podru
enterprise growth rast poduzeća
enterprise management architecture ustroj upravljanja poduzećem (DEC)
enterprise web mreža poduzeća
enterprises gospodarstvu, poduhvati, poduzetništvo
enterprising hrabar, poduzetan, poduzimljiv, pokretljiv, smion, vratoloman
enterprize poduzeće
enters unosi
entertain gostiti, pogostiti, ugošćivati, ugošćuje, zabavljati, zabavljati se
entertainer domaćin, gostoprimac, zabavljač
entertaining zabavni, zabavnim, zabavnog
entertainment razonoda, zabava, zabave, zabavnih, zabavnoj, zabavom
entertainment system s u stav za zabavu
enthalpy entalpija
enthalpy and convection enthalpija i konvekcija
enthral očarati
enthrall očarati
enthrone ustoličiti
enthuse oduševiti
enthusiasm elan, entuzijazam, manija, oduševljenje, pohlepa, polet, ushićen, zanos
enthusiast entuzijast, ljubitelj, manijak, zanesenjak
enthusiastic oduševljen, pohlepan, poletan, zanesen
entice izmamiti, namamiti, primamiti, sablazniti, zavesti
enticing primamljiv, zamaman, zavodljiv, zavodnički
entire cijel, cijeli, cijelog, cijelom, cio, cjelina, cjelokupan, cjelokupni, čitav, potpun, sav
entirely cjelovito, posve, potpuno, sasvim, u cijelosti, ukupno
entirety cijelost, cjelina, potpunost
entitet entiteti
entities entiteta, subjekata
entitle dati komu pravo na što, nasloviti, nazvati, ovlastiti, ovlašten
entitled imaju pravo, naslovljen, naslovljenog, ovlašten, stječe pravo
entitlement pravo na što
entity bitnost, entitet, identitet, jezgra, smisao, srž, subjekt, suština, zasebna jedinica
entity integrity potpunost entiteta
Entity-Realtionship model model "objekti-veze"
entity-relationship entiteti-veze, entitet-o d n o s, model podataka temeljen na odnosima entiteta
entity-relationship diagram dijagram entitet-o d n o s, dijagram entitet-odnos
entity-relationship modeling modeliranje entitet-o d n o s
Entlueftung odušak
entomb pokopati, sahraniti, zakopati
entomofauna entomofauna tla
entomologist entomolog
entomology entomologija
entourage pratnja
entrails iznutrice, utroba
entrain ukrcati se u vlak
entrainment povlačenje
entrance kapija, nastup, prilaz, ulaz, ulazak, ulazni, ulazu
entrance cable ulazni kabel
entrance control kontrola ulaza
entrance door ulazna vrata
entrance evidence evidencija ulaza
entrance examination prijamni ispit, prijemni ispit
entrance fee pristojba za prijavu
entrance-examination prijemni ispit
entrances ulaza
entrance-ticket ulaznica
entrant onaj koji ulazi, sudionik
entrants novi članovi
entrap klopka, u klopku, uhvatiti u klopku
entreat preklinjati, zaklinjati
entrepreneuership poduzetništvo
entrepreneur poduzetnik, poduzetnikom
entrepreneurial poduzetnički
Entrepreneurial Ambience poduzetnički ambijent
entrepreneurial infrastructure poduzetnička infrastruktura
entrepreneurial management poduzetnički menedžment
entrepreneurial strategies poduzetničke strategije
entrepreneurs poduzetnici, poduzetnicima
entrepreneur's poduzetnika
entrepreneurschip in the hotel industry poduzetništvo u hotelijerstvu
entrepreneurship poduzetništvo
entrepreneuship poduzetništvo
entri-book upisnica
entries prijave
entrop entropija
entropy entropija, mjera neodređenosti
entropy coding entropijsko kodiranje
entropy measures mjere entropije
entropy of activation entropija aktiviranja
entrust dati na čuvanje, povjeriti, zadužiti
entrust with povjeriti
entrusted povjeravali, povjere, povjeren, povjerena
entry natuknica, navod, odrednica, početak, prijava, pristup, proizvod, stavka, uđe, uknjižba, ulaz, ulaz u program, ulazak, ulazna veličina, ulazni, unos, upis, upisivanje, upisivanjem, zabilježba, zapis
entry age method metoda pristupne dobi
entry article natuknički članak
entry border node ulazni rubni čvor
entry fee pristupnina, ulazna naknada
entry field polje za unos, ulazno polje
entry form prijavnica
entry forms prijavnice
entry into force stupanje na snagu
entry into force of this Agreement stupanje na snagu ovoga Sporazuma
entry point ulazna točka
entry under this subheading proizvod iz ovog potpoglavlja
entry-word natuknica
entwine plesti, uplesti, uplitati
entwined izmiješan
enumerate brojati, izbrojiti, nabrajati, nabrojati, nabrojiti
enumerated nabrajan
enumeration brojanje, Enumeracija, nabrajanje
enumerative nabraja
enunciate izjaviti, izreći, objaviti
enure djelovati
envelop koverta, obložiti, obuhvatiti, obujmiti, omotati, opna, umotati, zamotati, zaviti
envelope koverta, kuverta, obmotati, omot, omotač, omotnica, omotnici, ovojnica, zavoj
envelope delay distortion izobličenja zbog kašnjenja anvelope, izobličenje zbog kašnjenja ovojnice
enveloping omotački
enveloping algebra omotačka algebra
envelopment umotavanje
envenom iskvariti, izopačiti, otrovati
envenomed zatrovan
enviable zavid, zavidan
envious ljbomoran, zavidan, zavidljiv, zavidnom
enviousness zavist
Envirnomental polluton from motor vehicles Onečišćenje okoline od motornih vozila
enviroment okolina, okoliš
enviroment protection zaštita okoline
enviromental protection agency društvo za zaštitu okoliša, ured za zaštitu okoliša
environ okolica, okružiti
environmant protection zaštita okoliša
environmantal health consequences zdravstveno-ekološke posljedice
environment ambijent, ekologija, facies, očuvanje okoliša, okolica, okolina, okoliš, okruženje, okružje, okružju, ozračja, ozračje, prostor, sredina, stanište, staništu, životne prilike
Environment Agency Agencija za zaštitu okoliša
environment conservation zaštita okoliša
Environment exploration Istraživanje prostora
environment health protection zaštita zdravlja i okoliša
environment modeling modeliranje okruženja
environment pollution zagađenje okoliša
Environment Preservation Zaštita okoliša
environment protection zaštita okoline, zaštita okoliša
Environment protection issues Zaštita životne sredine
environment. health protection. safety zaštita zdravlja i okoliša. sigurnost
environmental ekološki, ekološkim, okoliša, prirodni okoliš, prirodnog okoliša, Zaštita okoliša, zaštite okoliša
environmental catalysis kataliza u zaštiti okoliša
environmental changes promjene okoliša
environmental conditions facijelni uvjeti, okolišni uvjeti, okolišni uvjeti (npr. temperatura, relativna vlaga), uvjeti okoline
environmental considerations pitanja okoliša
environmental cooperation suradnja u zaštiti okoliša
environmental degradation uništavanje okoliša
environmental destruction zagađivanje okoliša građenjem
Environmental Education Odgoj i obrazovanje za okoliš
environmental epidemiology okolinska epidemiologija
environmental factors ambijentalni čimbenici, čimbenici okoline, Okolišni čimbenici
environmental health consequences zdravstveno ekološke posljedice
environmental impact utjecaj na okolicu, utjecaj na okoliš
environmental impact assessment procjena utjecaja na okoliš
environmental impact of agriculture utjecaj poljoprivrede na okoliš
environmental impairment liability insurance osiguranje odgovornosti zagađenja okoline
environmental influence utjecaj na okoliš
environmental law pravo okoliša
environmental lead exposure ekološka izloženost olovu
environmental monitoring nadziranje okoliša
environmental needs ekološke potrebe
environmental offence kazneno djelo protiv okoliša
environmental policy politika okoliša
Environmental pollution zagađenje okoliša
environmental pollution assessment procjena utjecaja na okoliš
Environmental pollution by building zagađenje okoliša građenjem
environmental product profile ekološko oblikovanje proizvoda
environmental properties utjecaj na okoliš
environmental protecting zaštita okoliša
environmental protection očuvanje okoliša, zaštita okoline, zaštita okoliša, zaštita prirode
Environmental Protection Act Zakon o zaštiti prirode
environmental radiation monitoring nadziranje okoliša zbog radioaktivnoga zračenja
Environmental requirements Zahtjevi zaštite okoline
environmental research istraživanje okoliša
environmental standard norma za okoliš
environmental sustainability održivost okoliša
environmental tax porez za zaštitu okoliša
environmentally-friendly conditions ekološki prihvatljivi uvjeti
environments sredinama
environs okolice
envisage gledati u lice, namjeravati, predočiti, predvidjeti, prosuđivati, razmatrati
envisaged predvidjelo, predvidjeti
envision isplanirati, predvidjeti
envoy diplomat pred, diplomatski predstavnik, diplomatsko predstavništvo, izaslanik, poklisar
envy jal, zavidjeti, zavist, želja
envyironment protection zaštita okoline
enwrap umotati, umotavati, zavijati
enzimatic liquefaction enzimska likvefakcija
enzime enzimi
enzootic enzootska
enzootic bovine leucosis enzootska leukoza goveda
enzootic bovine leucosis virus virus enzootske leukoze goveda
enzootic bovine leukosis enzootska goveđa leukoza, Virus enzootske leukoze goveda
enzootic bronchopneumonia in calves enzootska bronhopneumonija teladi
enzymatic enzimne
enzymatic activity enzimatska aktivnost
enzymatic bacterial complex enzimatski bakterijski kompkeks
enzymatic catalysis enzimska kataliza
enzymatic conversion enzimska konverzija
enzymatic conversion of starch enzimska hidroliza škroba
enzymatic dysfunction encimatska disfunkcija
enzymatic esterification enzimska esterifikacija
enzymatic hydrolysis enzimska hidroliza
enzymatic isomerization of glucose enzimska izomerizacija glukoze
enzymatic syntehsis enzimska sinteza
enzymatic synthesis enzimska sinteza
enzymatic transesterification enzimska transesterifikacija
enzyme enzim, enzimski
enzyme activity in hepatocyte enzimska aktivnsot u hepatocitima
enzyme complexes enzimski kompleksi
enzyme immunoassay imunohistokemija
enzyme membrane reactor enzimski membranski reaktor
enzyme variation enzimatska varijabilnost
enzymes enzimi
enzymes in the blood plasma enzimi u krvnoj plazmi
enzymic resolutions enzimske resolucije racemata
enjoin naložiti, narediti, propisati, zapovijedati
enjoy doživjeti, naslađivati se, radovati se, uživajte, uživaju, uživati, zabavljati se
enjoy oneself pozabaviti se
enjoy your meal! dobar tek!
enjoyable prijatan
enjoyment naslada, uživanje, zadovoljstvo
enjoyment of rights uživanje prava
Eocene Eocen
Eocene sequence Eocenske sekvencije
eolian sediments eolski sedimenti
eosinophil eozinofil
eosinophilia eozinofilija
eosinophilic fungal rhinosinuitis eozinofilni fungalni rinosinuitis
eosinophilic granulocyte eozinofilni granulociti
eosinophils eozinofili
eozoic eozojski
EP assent pristanak Europskoga parlamenta
EP Committee Odbor Europskoga parlamenta
EP delegation izaslanstvo Europskoga parlamenta
EP opinion mišljenje Europskoga parlamenta
EP resolution rezolucija Europskoga parlamenta
EPA EPA
epaulet(te) epoleta
epaulets naramenice
epaulette epoleta
Eperythrozoon suis Eperitrozoon suis
eperythrozoonosis eperitrozoonoza
ephemeral kratkotrajan, prolazan, trenutan
ephemeris astronomski kalendar, efemeride
epic ep, epski
epic (song) epska pjesma
epic and history ep i povijest
epic poem ep
epic tradition epska tradicija
epical oral poems epske usmene pjesme
epicenter epicentar
epicentre epicentar, epicentru
epicure epikurejac
Epicurus Epikur
Index Indeks