Index Indeks
empanel upisati na listu porote
empathy empatija, suosjećajnost
emperor car, cara, caru, imperator
emperor's carev
emphasis isticanje, naglasak, naglašen, naglašeni, značaj
emphasise naglasiti, naglašavamo, potvrditi, potvrđujemo
emphasised naglašavali, naglašen, naglašeni
emphasize istaći, naglasiti, potencirati
emphasized istaknut, istaknuta, istaknuto
emphyteuta emfiteuta
empire carevina, Carstva, carstvo, imperij, imperija, vladavina
empiric empirijski, filozof empirik, iskustven, nadriliječnik
empiric analisys empirijska analiza
empiric therapy Empirijska terapija
empiric treatment empirijsko liječenje
empirical empirijski, emprijski
Empirical Bayes Credibility Theory empirijska Bayesova teorija povjerenja
empirical correlations empiričke korelacije
empirical formula empirička formula
empirical mathematical model empirijski matematički model
empirical philosophy empirijska filozofija
empirical research empirijsko istraživanje
empirical value iskustvena vrijednost
empirically empirijski
empiristic hypothesis empiristička hipoteza
emplacement nalazište, položaj
emplayer poslodavac
employ angažirati, iskoristiti, namjestiti, namještenje, služba, upotrijebiti, zaposliti, zapošljavaju, zapošljavati
employed angažiran, namješten, radilo, zaposlen, zaposlenih
employee činovnik, djelatnik, namještenik, pomoćnik, radnik, uposlenik, zaposlenik
employee buy-out kupnja zaposlenika
employees djelatnici, djelatnicima, djelatnika, namještenici, zaposlene, zaposlene osobe, zaposlenici
employer poslodavac
employers' confederation konfederacija poslodavaca
Employers' Liability odgovornost poslodavatelja
employers' organization organizacija poslodavaca
employing koristeći
employment angažman, iskorištavanje, namještenje, posao, radni odnos, uporaba, uposlenje, zaposlenih, zaposlenost, zaposlenosti, zaposlenje, zapošljavanje, zapošljavanjem
employment aid pomoć za zapošljavanje
Employment Institute Zavod za zapošljavanje
employment office burza rada, Zavod za zapošljavanje
employment policy politika zapošljavanja
employment service služba za zapošljavanje
employment statistics statistika zapošljavanja
employment structure struktura zaposlenosti
employs zaposlenih, zapošljava
emporium odobriti, omogućiti, trgovačko sred, trgovačko sredstvo
empower opunomoćiti, osnažiti, ovlastiti
empowered ovlašten
empowerment osnaživanja, osnaživanje, ovlaštenje
empress carica, carice, imperatorica
empties stara
emptiness praznina
empty isprazniti, prazan, prazniti, prazno, pust, stara
empty box prazan okvir
empty document prazni dokument
empty handed praznih ruku
empty string prazni niz
emptying istovarivanje, istovarne
EMS exchange-rate mechanism mehanizam valutnih tečajeva EMS-a
emulate oponašati, takmičiti s
emulated imitirala, imitiran
emulated LAN emulirana LAN, oponašana LAN
emulated local area network emulirana lokalna mreža
emulating oponašanje
emulation emulacija, oponašanje (djelovanja sustava), simulacija
emulation of terminals emulacija terminala, oponašanje terminala
emulator emulator, takmičar
emulsified vehicles emulgirane podloge
emulsifier emulgator
emulsify emulgirati
emulsifying agent emulgator
emulsinize emulgirati
emulsion emulzija, emulzije
emulsion hydrolysis emulzijska hidroliza
emulsion inhibitor protuemulgator
Emulsions Emulzije
en nešifriran
en route na putu, na relaciji
en route from na relaciji iz
en route to na relaciji do
en route to or from a Member State na relaciji do države članice ili iz nje
Enable aktivirati, dozvoliti, omogučiti, omogućavaju, omogućavati, omogućili, omogućiti, osposobiti, pomoći
enabled omogućen, omogućila, omogućili, osposobljen
enables omogućava, omogućuje
enabling omogućava, omogućavajući, omogućavati, omogućuje, omogućujući
enact donijeti zakon, odrediti, propisati
enactment donošenje zakona, ozakonjenje
enamel caklina, emajl, emajlirati, glazirati, glazura, gleđ
enamel erosion caklinske erozije, erozija cakline
Enaminones Enaminoni i peptidi
enamour zaljubiti se
en-bloc mode signaling način signalizacije po bloku
en-block signalling signalizacija po bloku
encamp ulogoriti se, utaboriti, utaboriti se
encampment tabor
encapsulate zatvoriti u kućište
encapsulation dodavanje zaglavlja na paket podataka, omatanje, ovijanje podataka, učahurenje podataka
encapsulation bridge most koji ovija podatke (dodavanjem zaglavlja), premosnik s uokvirenjem podataka
encase spakirati
encash inkasirati
encephalitis encefalitis
encephalomyelitis encefalomijelitis
enchain zakovati
enchant očarati, opčiniti
enchanted očaran, očarani, oduševili, oduševljen, začarani
enchanted forest začarana šuma
enchanting čudesan
enchantment čar, čarolija, draž, dražest
encipher kodirati, šifrirati
encipherment šifrira nj e, za kriva nj e
encircle obuhvatiti, okružiti, opkoliti, opkoljavati, zaokružiti
encircled okružen, okružuje, opasan, zaokružen
encirclement opasavanje
enclair nešifriran
enclose obuhvatiti, ograditi, opasati, opkoliti, priložiti, staviti unutra, uložiti u pismo, zatvoriti
enclosed ograđen, ograđenom, zatvoren, zatvorena
enclosed space zatvoreni prostor
enclosure kuci ste .zaštiti ovitak, ograda, ograđeni prostor, prilog
encode kodirati, šifrirano u digitalnom obliku, šifriranje u digitalnom obliku, šifrirati u digitalnom obliku
encoded kodiran, kodirani, šifrirano
encoded data kodirani podatci
encoded message kodirana poruka
encoder koder, uređaj za kodiranje, uznačnik
encoding enkodiranje, kodiranje, pretvorba abecede, šifriranje, uznačivanje
encoding delay kašnjenje zbog kodiranja, kodno kašnjenje
encoding delimiter krajnji graničnik, završni graničnik
encoding law pravilo za određivanje relativne vrijednosti iznos, zakon kodiranja
encomium pohvala, slavljenje
encompass obuhvaćati, obuhvatiti, okružiti, okruživati, opkoliti, sadržati, uključiti, zaokružiti
encompassed obuhvaćale, obuhvaćen, okružen, okružuje
encompassed planning obuhvatno planiranje (koje omogućava postupno inst
encompasses obuhvaća, okružuje
encore izazivati pjevača da ponovi, tražiti ponavljanje
encore! bis!
encounter čarka, naići, naiđete, neprijateljski susret, okršaj, sudar, sukob, susret
encounter bad weather naletiti na nevrijeme
encounter problem naletiti na problem
encountered suočen
encounters čarke, okršaji, susreti
encourage bodriti, hrabriti, kuražiti, nukati, ohrabriti, ohrabrivati, podupirati, poduprijeti, pomagati, potaknuti, poticanje, poticanju, poticati, pridonositi
encouraged poticaj
encouragement hrabrenje, ohrabrenje, poticaj, poticanje
encourages ohrabruje, pridonosi
encouraging ohrabrujuće, ohrabrujući, poticajima, potiče
encroach nasrnuti, posegnuti
encrust okorjeti
encrypted signal šifrirani signal
Encrypting šifriranje
encryption enkripcija, kriptografska zaštita, šifriranje, zakrivanje, zaštitno kodiranje
encryption algorithm for computer računalni algoritam šifriranja
encryption mechanism algoritam šifriranja, algoritam zakrivanja
encumbarance teret
encumber biti na teretu, opteretiti, smetati, zakrčiti
encumbrance terećenje, teret
encumbrance sheet teretovnica
encumbrancer hipotekarni vjerovnik
encyclic enciklički, enciklika
encyclop(a)edia enciklopedija
encyclopaedia enciklopedija, enciklopediji
encyclopaedias enciklopedička
encyclopaedic enciklopedijske, enciklopedijski, enciklopedijskog, enciklopedika, enciklopedike
encyclopedia enciklopedija
encyclopedic enciklopedijski
end dovršetak, dovršiti, konac, kraj, kraja, krajem, kraju, okončati, prestanak, prestati, svrha, svršetak, svršiti, završetak, završiti
end - user control upravljanje krajnjeg korisnika
end blocker krajnji bloker
end line osnovna linija, servis linija
end milling cutter vretenasto glodalo
end of address kraj adrese
end of block kraj bloka
end of file kraj datoteke
end of line kraj linije
end of match završetak utakmice
end of message indikator završetka poruke, kraj poruke
end of message signal signal kraja poruke
end of number kraj broja
end of play završetak igre
end of routing signal signal završetka usmjeravanja
end of the game kraj utakmice
end of transmission završetak prijenosa
end of transmission signal signal završetka prijenosa
end play svršetak
end product krajnji proizvod
end station krajnja postaja, krajnji uređaj, terminal mreže ATM
end system krajnji sustav, sustav s korisničkom primjenom
end system identifier identifikator krajnjeg sustava, identifikator terminala, identifikator terminala ATM mreže, oznaka krajnjeg sustava
end up naći se
end user krajnji korisnik
end user (end-user) krajnji korisnik
end wall čeona stijenka kontejnera, krajnji zid
endanger prijetiti, ugroziti, ugrožavaju, ugrožavati, zagroziti
endangered species ugrožene vrste
endangering ugrožavanje
endear omiliti
endeavor nastojanje
endeavour ići za, napori, naporima, nastojanje, nastojanju, nastojati, pokušaj, pokušavati, pregnuće, pregnuti, trud oko, truditi se
endeavouring trudeći
endeavours nastojanja
endemic endemičan, endemične, endemski, ograničen na neko područje
endemic disease endemijska bolest
endemic goiter endemska gusavost, endemska guša, Endemska gušavost, endemska struma
Endemic nephropathy endemska nefropatija
endemic plant endem
endemic plants endemične vrste
endemic plants of Croatia endemske biljke u Hrvatskoj
endemic species endemična vrsta
endemics endemi
endems endemi
ending ekstremitet, kraj, nastavak, okončanja, okončanje, svršetak, završetak
ending delimiter krajnji graničnik
ending delimiter field polje krajnjeg graničnika (u FDDI okviru)
endive salata cikorija, salata-cikorija
endless beskonačan, beskrajan
endlessly beskrajno
endly izmak, kraj, minuti, prestati, rep, svršetak, svršiti, završetak, završiti
endnote krajnja bilješka, završna napomena
endnotes kraj bilješke
endo- vs exo- interactions endo- vs egzo- interakcije
endocarditis endokarditis, upala srčane opne
endocervical endocervikalni
endocrine disease bolest žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem
endocrine system endokrini sustav
endocrinological changes endokrinološke promjene
endocrinology endokrinologija
Endocytosis Endocitoza
endodontic sealers endodontski ispuni
endodontic therapy endodontska terapija
Endodontic treatment of the teeth Endodontsko liječenje zuba
endodontics endodoncija
endogenous endogen
endogenous dopamine and prostaglandins endogeni dopamin i prostaglandini
endogenous influence endogeno djelovanje
endohelminths endohelminti
endometer endometar
endometrial endometrijski, endometrijskog
ENDOMETRIAL BIOPSY ENDOMETRIJSKA BIOPSIJA
endometrial cancer karcinom endometrija
endometriosis endometrioza
Endometrium Endometrij
endomyocardial biopsy biopsija endomiokarda
endoparasites endoparaziti
endoprothesis and autotransfusion endoproteze i autologna transfuzija
endoprothesis hip joint endoproteze zgloba kuka
endorse dati potpis, garantirati, odobriti, ovjeriti, ovjeriti dokument, podržati, potpisati mjenicu, potpisati na poleđini dokumenta, potvrdili, potvrditi, pristati, žirirati mjenicu
endorsed potvrdio, potvrđen
endorsee indosatar
endorsement dodatak ugovoru, indosament, odobrenje, ovjera, ovjera dokumenta, potvrda, prijenos mjenice
endorsement in blank bianco indosament
endorsement referred to in paragraph 2 napomena iz stavka 2.
endorser indosant
endorsing odobrenje, reklamiranje
endoscopic endoskopska
endoscopic hemostasis endoskopska hemostaza
Endoscopic polypectomy Endoskopska polipektomija
Endoscopic retrograde cholangiopancreatography Endoskopijska retrogradna kolangiopankreatografija
Endoscopic ultrasonography Endoskopijski ultrazvuk
endoscopy endoskopija
endothelial cells endotelne stanice
endothelin endotelin
endothelium butandion monoksim
endotracheal intubation endotrahealna intubacija
endotracheal tubus endotrahealni tubus
endovascular treatment Endovaskularna embolizacija
endow obdariti, pokloniti
endowed obdaren, obdarena, obdarila
endowment darovanje, darovitost, miraz, talent, zaklada
ENDOXIN ENDOKSIN
Index Indeks