Index Indeks
elegaic elegijski
elegance elegancija, raskoš
elegant elegantan, elegantnim, elegantno, profinjen
elegi elegija
elegy elegija
Elekctricity consumption for public lightning Električna energija u komunalnoj potrošnji
elektrical energy električna energija
elektrochemical deposition of gold elektrokemijsko taloženje zlata
elektrokardiogram elektrokemija
elektrokinesiology elektrokineziologija
elektrolitic zinc elektrolitski cink
elektroneurography elektroneurografija
elektrotechic elektotehnika
element dio, element, elemente, elementu, faktor, komponenta, prepoznatljivi dio cjeline, sastavni dio, tijelo
element abundance zastupljenost elemenata
element management layer razina upravljanja pojedinačnim elementima, sloj upravljanja elementima (mreže)
element management system Element Management System
element manager upravljač elementom
Elemental method Elementarna metoda
elementary elementaran, elementarnog, osnovan, osnovni, prost
elementary analysis elementarna analiza
Elementary Areal of Soil Elementarni areal tla
elementary drill osnovna obuka, osnovna vježba, početna obuka
elementary mercury elementarna živa
elementary school osnovna škola
elementary soil areal (ES) elementarni areal tla
elementary soil areals elementarni areal tla
elements dijelovi, elemenata, elementi, elementima, tijela
elements of architecture elementi arhitekture
elements of cutt elementi rezanja
Elements of perspective Elementi projekcije
elements of style elementi stila
eleonora's falcon mrki sokol, primorski sokol
elephant slon
elephants slonova, slonovi
eletronic colour separation elektronsko odvajanje boja
elevate dići, oplemeniti, podići, podignuti, podizati, unaprijediti, uzdići
elevated povišen, povišenog
elevated fatty acids slobodne masne kiseline
elevation nagib, povišenje, visina
elevator dizalica, dizalo, elevator, lift
eleven jedanaest
eleventh jedanaesti
elf patuljak, vilenjak
elicit izazvati, izvući, otkriti
elict iznijeti na vidjelo
elide ispustiti, izostaviti, prešutjeti
eligibility izbornost, podobnost, uvjeti za pristup
eligibility criteria kriterij podobnosti
eligible izaberiv, izberiv, kvalificiran, podesan, podoban, pogodan, poželjan, prihvatljiv, prikladan
eligible costs prihvatljivi troškovi
eligible region regija koja zadovoljava uvjete
eliminate eliminirati, odstraniti, otkloniti, ukinuti, uklanjati
eliminate differences uklanjati razlike, ukloniti razlike
eliminating uklanja, uklanjanje
elimination eliminacija, gubitak, isključenje, otklanjanje, ukidanje, ukinuće, uklanjanja, uklanjanje
elimination of illiteracy iskorjenjivanje nepismenosti
elimination of the total market share gubitak ukupnoga udjela na tržištu
elimination system sistem eliminacije, sustav eliminacije
eliminations eliminacije
eliminator onaj koji izbacuje, onaj koji izdvaja, onaj koji ukida, onaj koji uklanja
eliptical edge eliptična oštrica
eliquation topljenje
elite elita, elitan
élite elita, eliti
elites elita
elixir čudotvoran napitak, eliksir, životna voda
elk los, sjeverni jelen
ellectronicaly commutated motor elektronički komutirani motor
ellipse elipsa
ellipsoid elipsoid
ellipsoidal coordinate system elipsoidne koordinate, elipsoidni koordinatni sustav
ellipsoidal trapezium elipsoidni trapez
ellipsoide elipsoida
elliptic eliptičan, eliptički, eliptični
Elliptic curve Eliptička krivulja
elliptic curve cryptosystem sustav tajnosti temeljen na eliptičnoj krivulji
elliptic curves eliptičke krivulje
elliptic curves of high rank eliptičke krivulje velikog ranga
elliptic equations eliptične jednadžbe
elliptical eliptički
elliptical edge eliptična oštrica
elliptical nature of discourse eliptična priroda diskursa
elm brest, brijest, grabov, grabovih
elocution govornička vještina
elongate izdužiti se, produžiti
elongated izdužen, izduženog
elongation elongacija
elongation at break istezljivost
elope odbjeći, pobjeći
elopement bijeg
eloquence elokvencija, rječitost
eloquent elokventan, rječit
eloquently riječito, rječito
ELR ELR
else drugačije, drugi, drugo, drukčije, ili pak, inače, još, osim
elsewhere drugdje, igdje drugdje
elstoplasticity elastoplastičnost
elucidate rasvijetliti, razjasniti
elude izbjeći, izvrdati, osujetiti
elusion izbjegavanje, izigravanje, izmicanje, osujećenje
elusive izbjegava, koji izmiče, lukav, nedostižan, neuhvatljiv, prepreden, varav
elusory sumnjiv
elutriation bistrenje
eluvial deposits Eluvijalne naslage, rezidualno tlo
elves patuljak, patuljci
Elysian nebesa
emaciate iznurivati, smršaviti
emaciation mršavljenje
email elektronička pošta, elektroničku poštu, e-pošta
e-mail e pošta, elektronička pošta, elektronska pošta, e-mail, e-pošta
email (e-mail) elektronička pošta
email address adresa elektroničke pošte
E-mail system sustav elektroničke pošte
emanate potjecati, proizlaziti, zračiti
emanating from the applicant authority koji potječe od podnositelja molbe
emanation emanacija
emancipate emancipirati, osloboditi
emancipated emancipiran
emancipation emancipacija, emancipaciju, jednakopravnost, osamostaljenje, oslobađanje
emancipatory emancipatorski
emasculate kastriran, uškopljen
embalm balzamirati, prožeti miomirisima, sačuvati od zaborava
embalmed balzamiran
embalming preparation smjesa za balzamiranje
embankment mol, nasip, nasipa, nasipe
embankments nasipu
embarass smesti, zabuniti
embarcation početak, počevši, počinjanje, ukrcanje, ukrcavanje, utovar, začetak
embargo embargo, sprečavanje trgovine, spremište trgovine, zabrana
embark ukrcati, ukrcati se, utovariti
embark upon uplesti se
embarking krećemo
embarrasment pogođenost
embarrass ometati, posramiti, praviti teškoće, smesti, zbuniti
embarrassed zbunjen
embarrassing posramljujući
embassies ambasadama
embassy ambasada, poslanstvo, veleposlanstva, veleposlanstvo
embayment morska uvala, zaljev, zaton
Embed postaviti, pridružiti, smještanje, ugnijezditi, ugraditi, ukopavati, uložiti, usaditi
embedd ugraditi
embedded ugrađen
embedded delta modulation dodatna delta modulacija
embedded document umetnuti dokument
embedded hyperlink ugrađena hiperveza
embedded object umetnuti objekt
embedded operations channel kanal namijenjen prijenosu informacija za održavan, umetnuti kanal
embedded systems ugrađeni sustavi
embedded test hardver umetnut na cip za ispitivanje
embedded value čvrsta vrijednost
embedded value basis baza za čvrstu vrijednost
embedded value profit dobit od čvrste vrijednosti
embedding smještenje, ugradnja, umetanje
embedment obuhvaćanje, ugibanje, utiskivanje
embellish dotjerati, izmišljati, poljepšati, ukrasiti, uljepšati
embellished ukrašen
ember žar, žeravica
embezzle pronevjeriti, utajiti
embezzlement pronevjera, utaja
embitter ogorčiti
emblazoned ukrašen
emblem amblem, grb, simbol, znak
embodiment oličenje, utjelovljenje
embody oličiti, sjediniti
embolden bodriti, hrabriti
embolisation embolizacija
emboss izbočiti
embossed reljefan
embrace grliti, grljenje, obuhvatiti, prihvati, prihvatiti, zagrliti, zagrliti se, zagrljaj, zagrljaju
embraced obuhvaćen, obuhvaćeno
embracer obujmica
embrance grliti
embrasure otvor
embriological and larval developtment embrionalni i larvalni razvitak
embrocation mazanje, trljanje
embroider izvesti, vesti
embroidered protkan
embroidery vez, vezenje
embroil zamrsiti, zapetljati
embroilment zapletaj
embryo embrij, embrio, embrion, začetak
embryo and foetus embrij i fetus
embryogenesis embriogeneza
embryological and larval development embrionalni i larvalni razvitak
embryonal development embrionalni razvoj
embryonic cells embrionalne stanice
embryonic stem cells embrionalne matične stanice
Embryotransfer Embriotransfer
EMCF EMCF
emend izmijeniti, izmjeniti, popraviti
emerald smaragd, smaragdan, smaragdno
emerge isplivati, isploviti, izađe, izbiti na površinu, izići, izniknuti, izranjati, izroniti, pojaviti se
emerged grade
emergence nastanak
emergence of profit nastajanje profita
emergency hitan, hitan slučaj, hitno stanje, hitnoj, interventan, interventne, interventnim, izvanredno stanje, krajnja nužda, neočekivana situacija koja traži hitnu akciju, potreba, slučaj
emergency aid pomoć u nuždi
emergency alarms uzbune
emergency alignment sinkronizacija u iznimnom stanju
emergency call service usluga hitnih poziva, usluga poziva u nuždi
emergency case hitan slučaj
emergency changeover acknowledgement signal signal potvrde hitne promjene (signalizacijskog li
emergency changeover order signal signal naloga za hitnu promjenu (signalizacijskog
emergency exit izlaz za nuždu
emergency locator transmitter odašiljač signala položaja u nuždi
emergency overspeed governor automatski centrifugalni regulator
emergency position položaj stizanja teške lopte
emergency position indicating radio beacon radiofar označivač položaja u nuždi
emergency preparedness stanje pripravnosti u hitnim slučajevima
emergency service hitna služba
emergency services hitne službe
emergency session hitan sastanak, izvanredan
emergent complex structures izranjajuće kompleksne strukture
emerging izranjanje, koji je u nastajanju, u nastajanju
emerging costs troškovi koji nastaju
emerging costs model model nastajućih troškova
emerging costs techniques tehnike nastajućih troškova
emerging industry gospodarska grana u nastajanju
emeritus umirovljen
emeritus professor umirovljeni profesor
emersion emerzija, nastup, pojava
emersions emerzija, emerzije
emery brusni papir, ljutika, smirak, šmirgl
emery cloth brusno platno
emery paper brusni papir
Emery three-band model Emeryjev model s tri vrpce
emetic sredstvo koje izaziva povraćanje, sredstvo za povraćanje
emetophilia emetofilija
emic emski
emigrant doseljenik, emigrant, iseljenik
emigrants emigranti, iseljeništvo
emigrate emigrirati, iseliti
emigration emigracija, emigracije, iseljavanje
émigré emigrant
Emilian Mannerism emilijanski manirizam
eminence eminencija, istaknutost, uzvisina, uzvisine, uzvišica
eminent eminentan, istaknut, slavan, znamenit
emision emisija
emissary emisar, glasnik, izaslanik
emission emisija, emisijski, emitiranje, ispuštanje, izlučivanje, odašiljanje, širenje, zračenje
emission interference emisija smetnji
emission of motor vehicles emisija cestovnih vozila
emission of pions emisija piona
emission spectroscopy emisijska spektroskopija
emissions emisije
emissive emisioni, emitivni
emissive display aktivni zaslon, emitivni zaslon, samoemitivni zaslon
emit davati, emitirati, ispuštati, odašiljati
emiter brush predajna četkica
emitter emiter
emitter brush predaj četkica
emollient ublažavajući, umekšavajući
emoloyee namještenik
emolument dohodak, prihod, zarada
emoticon emocija i sličica, mrežna mimika, osjećaj i sličica, simbol za osjećaj
emotion afekt, emocija, emocije, ganuće, osjećaj, uzbuđenje
emotional emocionalan, emocionalnu, emotivan, ganut, osjećajan, uzbudljiv
emotional communication emocionalna komunikacija
emotional competence emocionalna kompetencija
emotional competence questionnaires upitnici emocionalne kompetentnosti
emotional creativity emocionalna kreativnost
emotional development emocionalni razvoj
emotional empathy emocionalna empatija
emotional experiencing emocije
emotional functioning emocionalno funkcioniranje
Emotional intelligence emocionalna inteligencija
emotional intelligence ability test testovi emocionalne inteligencije
emotional problems emocionalni problemi
emotional rationalism emotivni racionalizam
emotional reactions emocionalne reakcije
emotional reactivity emocionalna reaktivnost
emotional security emocionalna sigurnost
emotional states emocionalna stanja
Emotional status Emocionalno stanje
emotional status/assessment emocionalno stanje/procjena
emotions emocije
emotive elements emotivni elementi
Index Indeks