Index Indeks
aery eteričan, vazdušast, zračan
aery1 zračan
aesthete estet, esteta
aesthetic estetičan, estetski, estetsko, istančan
aesthetic dimension estetička dimenzija
aesthetic experience estetsko doživljavanje
aesthetics estetika, nauka o lijepom
AETR agreement sporazum AETR
afar daleko, izdaleka, u daljini, udaljeno
affability druževnost, ljubaznost, prijaznost, pristupačnost, učtivost
affable ljubazan, predusretljiv, pristojan, učtiv
affair afera, posao, skandal, stanje, stvar
affairs pitanja, poslovi
affect afekt, dirnuti, djelovati, djelovati (na), djeluje, imati utjecaj, naklonost, povrijediti, praviti se, pretvarati se, uticati, utjecati, utječe, utječu, uzbuditi, voliti nešto, voljeti nešto
affectation afektacija, izvještačenost, prenemaganje, pretvaranje, prividna naklonost
affected dirnut, ganut, hinjen, izvještačen, neiskren, oboren bolešću, odraz, pogođen, povrijeđen, utjecala
affected by pogođen
affectedness afektiranje
affecting ganitljiv, poštivajući
affection bolest, ljubav, naklonost, privrženost, uzbuđenje
affection price afekcijska cijena
affectionate nježan, odan
affectionately nježno, odano
affective afektivan
affective domain afektivna strana
affective evaluation afektivna evaluacija
affective stylistics afektivna stilistika
affective variable afektivna varijabla
affiance povjerenje, vjera, zaručiti se, zaruke
affidavit garantno pismo, izjava, izjava pod zakletvom, jamstvo, jemstvo
affiliate afilirati, pripojiti, sjediniti, spojiti, udružiti, usiniti
affiliated biti u bliskoj vezi, povezan, udružen
affiliated retailing udružena maloprodaja
affiliation afilijacija, grupacija, grupacije, povezivanje, prijem u člans, prijem u članstvo, pripadnost, pripajanje, sjedinjenje
affine afini, povezan, srodan
affine plane afina ravnina
affine transformation afina transformacija
affined blisko srodan
affinities naklonosti
affinity afinitet, rodbina, sličnost, srodnost, srodstvo
affirm afirmirati, afirmisati, potvrditi, potvrđujemo, utvrditi
affirmation afirmacija, potvrda, potvrđivanje, tvrđenje
affirmative afirmativan, potvrdan, pozitivan
affirmatively afirmativno
affirming afirmaciji, afirmirajući
affix dodat u tekstu, dodatak, pričvrstiti, pripojiti, staviti potpis, udariti pečat, zalijepiti mark
affix seal to pečatiti
affixation afiksacija
afflict nanijeti bol, ožalostiti, povrijediti, rastužiti, ucvijeliti
afflicted zadesile
affliction bol, nesreća, tuga, žalost
affluence bogatstvo, nagomilavanje, obilje, priliv, priticanje, pritjecanje, slijevanje
affluent bogat, koji pritiče, obilan, pritoka
afflux priticanje, pritjecanje
affoot pješice
afford dati, donositi ro, donositi rod, dopustiti, dozvoliti sebi, imati sredstava, priuštiti, pružiti
affordable dostupan
afforest pošumiti
afforestation pošumljavanje
affranchise osloboditi
affray buka, gungula, kavga, svađa, tuča
affreightment zakup cijelog ili dijela broda
affreightment, contract of ugovor o zakupu broda
affront suočavati, suočiti se, uvreda, uvrijediti
affusion polijevanje, škropiti
Afganistan Afganistan
Afghanistan Afganistan
afire u plamenu, u vatri
aflame u vatri, zapaljeno
aflatoxigenous molds aflatoksikogene plijesni
aflatoxin aflatoksin, aflatoxin
aflatoxinn aflatoxin
aflatoxins aflatoksini
afloat koji plovi, na brodu, na moru, na vodi, ploveći, plutajući, u jeku, u pokretu, u toku
afoot na nogama, pješice, pješke, u pokretu, u radu, u toku
afore ispred, naprijed, pred, prije
afore-mentinoed naveden, ranije spomenu
afore-mentioned naveden, ranije spomenu
aforesaid gore spomenuto, gore pomenuti, gore rečeni, gore spomenuti, prije spomenut, prijerečeni
aforethought umišljen
aforetime prethodni
afraid plašio, prestrašen, uplašen
afresh iznova, opet, ponovo
Africa Afrika
african afrički, Afrikanac, Afrikanka, afrikanski
African Bank for Development Afrička banka za razvoj
African catfish afrički som
African Development Bank Afrička razvojna banka
african elephant afrički slon
African organization afrička organizacija
African region područje Afrike
African studies Afrikanistika
Afro-Asian organizations afroazijske organizacije
aft na krmi, prema krmi, straga, zadnji, zadnji dio
aft draft krmeni gaz
after iza, kasnije, naknadni, nakon, o, po, poslije, pošto, potom, pozadi, prema, sa, za, zatim
after a while poslije izvjesnog vremena
after advancing poslije pomijeranja, poslije proreda
after all najzad
after deck krmena paluba
after effect posljedica
after images izgled poslije
after peak krmeni tank
after perpendicular krmena okomica
after that iza toga, na to, od tada, otada
after-antenna zadnja antena
afterbody zadnji dio brod, zadnji dio broda
afterburner komora dogorijevanja, komora hlađenja
aftercooler komora dogorijevanja, komora hlađenja
afterglow naknadno osvjetljavanje, naknadno osvjetljenje, perzistencija, rumenilo zalaska sunca, večer rumenilo
afterimage slika koja ostaje
after-look izgled poslije
aftermath drugi otkos, ostava, otava, posljedice, rezultat
afternoon po podne, popodne, poslije podne, poslijepodne
afterpulse preostali impuls, sekundarni impuls
afterpunching naknadno bušenje
after-sales service usluga održavanja
after-tax fee honorar po odbitku poreza
after-tax pay plaća po odbitku poreza
afterthought zakašnjela misao
after-threshold nadpražni
aftertreatment naknadna obrada
afterward docnije, kasnije, poslije
afterwards kasnije, naknadno, nakon toga, poslije, potom, u buduće
afther that otad, otada
again još jedanput, još jednom, nadalje, opet, osim toga, ponovno, ponovo, s druge strane, uz to
against na, nad, naspram, nasuprot, po, prema, protiv, protivno, uz, za
against all risks protiv svih rizika
against documents plaćanje uz predodžbu dokumenata
agape razjapljenih usta, zablenut, zablenuto, zinuvši
agar-agar agar-agar
agar-gel-immunodiffusion test gel-difuzijski precipitinski test
agate Ahat
agave agava
agave syrup agava sirup
age dob, doba, dobi, dobna, dobne, dugi rok, dugo vrijeme, godine, godine života, godište, odležati, period, pokoljenje, postarati se, stariti, starjeti, starosna, starosno, starost, uzrast, uzraste, vijek, vječnost
AGE antibody AGE antitijela
age at expiry dob pri isteku
age differences dobne razlike, razlika u dobi
age discrimination diskriminacija zbog životne dobi
age hardenability toplinska očvrstljivost
age label dobna oznaka
age limit starosna granica
age of cheese zrelost sira
age of majority punoljetnost
age raiting povećanje starosti
age range raspon dobi
age rating povećanje starosti
age retirement starosno umirovljenje
age structure dobna struktura
age theory starosna teorija
age x dob x
age x last birthday dob x na zadnji rođendan
age x nearest birthday dob x na najbliži rođendan
age x next birthday dob x na slijedeći rođendan, dob x na sljedeći rođendan
aged dobi, odležan, sazrio, star, u dobi, zrel, zreli, zreo
age-dating određenog vijeka trajanja, određivanje vijeka trajanja, održavanje vijeka trajanja
ageing starenje
ageing fault kvar zbog starenja
ageing of the population starenje stanovništva
age-long dugogodišnji
agencies agencija, agencije, ustanova
agency agencija, agencije, agencijom, činilac, djelatnost, djelovanje, organ, organizacija, podrška, posredništvo, posredovanje, posredstvo, sila, sredstvo, učinak, ured, ustanova
agency abroad zastupstvo u inozemstvu
agency agreement agentski ugovor
agency fee agencijska pristojba
Agency for Export and Investment Promotion Agencija za promicanje izvoza i ulaganja
Agency for the Protection of Market Competition Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
agenda agenda, dnevni red, podsjetnik, potsjetnik, program rada, programu
agens agens
agent aditiv, agens, agent, činilac, izvršilac, izvršitelj, ljekovita tvar, ljekovito sredstvo, menadžer, obavještajac, posrednik, razlog, sredstvo, uzročnik, zastupnik
agent advertisement oglas posrednika, oglasnik prisutnosti posrednika
agent discoverer otkrivalo posrednika, otkrivatelj posrednika, proces koji otkriva slobodnog posrednika
agent program posredni program
agent provocateur agent provokator, prikriveni istražitelj
agent solicitation message poruka mamljenja posrednika, poruka s očekivanjem oglasa posrednika
agents agensi, agenti, sredstava, sredstva, tvari
ageostrophic motion ageostrofičko gibanje
ages godine, starosti, uzrasti, vijek
age-sex structure dobno-spolni sastav
agfo arabian gulf for orders
agglomerate aglomerat, aglomerisati, nagomilati se, nakupiti se, skup
agglomeration aglomeracija, aglomeriranje, nagomilavanje
agglutinate prilijepiti, slijepiti
Agglutinating foraminifera Aglutinirane foraminifere
agglutination aglutinacija, skupljanje
agglutination tests aglutinacijski testovi
agglutinative ljepljiv
aggrandize povećati, povećavati, povisiti, pretjerivati, preuveličavati, proširiti, uvećati
aggravate pogoršati
aggravated gori
aggravating otegotno
aggravating circumstances otegotna okolnost, otežavajuće okolnosti
aggravation agravacija, pogoršanje
aggravators otežavajuće okolnosti
aggregate agregat, agregatne tablice, agregatni, brojni izraz, gomila, grupiranje, nagomilan, sakupiti, skup, skupina, skupiti se, skupljen, skupne tablice, skupni, složen, spojiti, zbir, zbirni, združen
aggregate claim amount agregatni iznos šteta, skupni iznos šteta
aggregate excess of loss reosiguranje viška kumula šteta
aggregate method agregatna metoda
aggregate object skupni objekt, skupni objekt (u objektnim mrežama), združeni objekt
aggregate rate agregatna stopa, skupna stopa
aggregate value ukupna vrijednost
aggregated dana sažeti podatci
aggregated data sažeti podatci
aggregates data agregirani podaci
aggregation agregacija, gomila, gomilanje tokova podataka, kumuliranje, sastavljanje, skupljanje
aggregation relationship odnos združivanja, odnos združivanja (u objektnim mrežama)
aggregative sveukupan
aggresion agresija
aggress napasti, nasrnuti
aggression agresija, napad, nasrtljivost
aggressive agresivan, agresivni, agresivnija, energičan, napadački, napadni, nasrtljiv, snažan, uporan
aggressive behavior agresivno ponašanje
aggressive behaviour in children agresivno ponašanje djece
aggressive defense agresivna obrana
aggressive impulse control kontrola agresivnih impulsa
Aggressive osteolysis Agresivna osteoliza
aggressive ostolysis agresivna osteoliza
aggressively agresivno
aggressiveness agresivnost
aggressivness agresivnost
aggressor agresor, napadač, podstrekač
aggrieve ožalostiti, škoditi, učiniti nažao
Index Indeks